De oorlog. 69*" Jaargang, Vrijdag 7 April 1916. no, 13110 NA LANGE JAREN, Delie couraat r«p9cJwjnt dagelijks, m«l uitzwdimng vju» Xaa- m Feestdag#*. Prijs pee kwartaal: Voor Schiedam ©a V1 a ard ia s ca £1. 1.85, framw» per post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vla. ar dingen 1® ööat. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks «angeuomen. Advertenties voor het ♦wstvo'^end nummer moeien des mi«ld*$» yöéi een uur aan bet Bureau bezorgd aijn. BureauLange Haren Ne. 141 (hoek Kerte Haren). Prijs der Ad verten tien; Van 1—C regels £16.92; iedere regel meer 26 eeuU. Pi«elsunes SÖ eeat per regei Groote lettors naar do plaats die zij innemen. Adreitentien hij abennemsnt op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Uur eau te bekomen. Sagolijks wordoii zoogonaajnde kleii-v advertentiön opgenomen tot den prijs va* 40 ««nis p#r advertentie, bij voors.'betaling aan het Bureau te voldoen. B«z« adverlentién w orden, mits veor 3 achtereenvolgende nummers epge geven, skchts 2 maal berekend. IntéreoniHiuaale Te! Toou No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester iss Wethouders van Schie dam; i Brengen ter algemeene kennis, dal de concessionaris van de op 9 Vlaait 1916 aan KARL MEIJER en zijne rechlveiknj- genden, voor den proeftijd van een jaar, verleende vergunning tot het oprichten van eene fabriek tot het bereiden van velhn in het pand St. Anna Zusterstraat 7, ka daster Sectie A no. '1307, ontslagen is van voorwaarde b der bovenvermelde ver gunning, luidende: „h. in de werkplaats en voorts op elke „verdieping en den zolder moet een brand- „kraan aanwezig zijn ter inwendige wijdte „van 50 m.M., aangesloten op de Drinkwa- „terleiding en elk voorzien van zoodanige „hoeveelheid slang, 'dat daarmede ieder „deel der inrichting te bereiken is." Schiedam, 6 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, L. KONNERLAGE GRETE, De Secretaris, Vw SICKENGA» Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders <van Schie dam; i Gezien het verzoek' van M. J. VLUG, om vergunning tot het uitbreiden zijner ban ketbakkerij in het pand Singel 222, ka daster Sectie I. no. 381, gedreven door den bestaarden electromotor van 1 P.K.; Overweg]ende, dat de overgelegde teeke- ningen onvolledig zijn; Gelet op de Hinderwet; Beslui ten: bovengenoemd verzoek buiten verdere be handeling te stelten wegens ongenoegzaam heid der lotVergelegde stukben. Schiedam, 6 April 1916, Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M» L, HONNEREAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerhericht. Het officiëele Franse! ie ooramuniqué van gistermiddag luidt: 1 In Argonne zijn de Fransehen er van ochtend in geslaagd door overrompeling naar bat EngeJaoh, i I door t L. Gj, MOPiEKLY. 82) 1 i - 1 „En Heitty? Bp arme kleine Hetty,?" riep de man verlangend uit. '„Ik ben soms zoo hang, dat zij zich eenzaam voelt. Zij pn haar moeder begrijpen elkaar niet altijd Vertel- mij wat van Iletty. Er is zooveel goeds in dat landals iemand hol er maar uit kon halen. Zij en ik zijn altijl zulke goede vrienden geweest; er is zooveel goeds in haar arm kind." i i „Ja, er is veeli goeds in haar," ant woordde Joyce. „Ik geloof dat zij aanleg heeft om een Zeer goede wouw te worden." „Dat geloof ik ook", zei hij vol vuur, „dat heb ik altijd gedacht. Stel haar maar in de gelegenheid, dan zal zij haar troeven wel uitspelen. Misschien als u haar kon helpen," zei hij, zonder te aarzelen, „zou zij beter vooruitkomen en toonen, wat ze tan. Haar moeder en zij" begrijpen elkaar niet'-' r „Be zat mijn uiterste best doen om haar te helpen," was het antwoord van Joyce en haar hart werd weder door medelijden bewogen, op het gezicht van do te vroeg gebogen gestalte en het grijizb haar, de diep liggende oogen en het afgematte gezicht. „Ze is zioo jong; ze hpeffc het heele leven nog voor zich; er is tijd voor haar, jOm alles te doen en te zijn wat men vensoht, /en ik weet 'zeker, dat zij alle gegevens in zich heeft om een brave, edele vrouw ta Worden. van een Duitsphe loopgraaf bij den weg van St. Hubert, den vijand gevoelige ver liezen toe te brengen en een twintigtal j gevangenen te maken. Bij een aanval op den aaugrenzenden sector heeft de Fran- ache artillerie het deel van bet bosch van Avooourt, dat door do Duitschers is be zet, hevig beschotén. In de streek van Verdun hebben de Duit schers,- nadat de middag betrekkelijk kalm verloopen was, gisteren tegen liet einde van den dag en gedurende den nacht, zeer groote bedrijvigheid ontwikkeld. Ten westen van de Maas is de streek lusschen Avo- court en Bóthincourt buitengewoon herig beschoten, waarna een reeks aanvallen met een zeer groote strijdmacht volgde op de heide voornaamste vooruitspringende stel lingen van den ,rechtetvleugo! der Fran- scben. Terzelfder tijd deden de Duitschcrs hardnekkige aanvallen op het hart van het dorp Haucourt Na herhaalde misluk kingen en bloedige offers kregen de Duit schors in den loop van den nacht vasten voet in het dorp, dat do Fransehen met het vuur hunner hooger gelegen stellin gen bestrijken. Na een korte arl lerie-voo rbere Ldi n g heb ben wij krachtige aanvallen van de schans van Avooourt uit gedaan, teneinde deze te verbinden met het verdedigingswerk bij de zoom van het bosch ten Noord-Oosten van Avooourt. Wij veroverden in den loop dezer operatie, die volkomen gelukte, een groote strook terrein, genaamd het Bois Carré, en hebben een 50-tal gevangenen gemaakt. -Ten Oosten van de Maas hebben twee aanvallen der Duitschers op onze stellin gen ten Noorden van het Caillettebosch geen ander resultaat gehad dan dat zij den Duitschers op ernstige verliezen kwa men .te staan. - Engelsch legerhericht. Heden (Donderdagjmorgen vroeg heeft do vijand na een zeer lievige beschieting oinze nieuwe loopgraven, bij St. Eloi aangevallen. De gevechten, die den geheelen dag heltoon geduurd, worde imog voortgezet. Een kleine vijandelijke afdeeling, die een onzer loopgraven hij Hooge was binnenge drongen, is er dadelijk weer uit verdreven. De artillerie is aan beide kanten in de weer geweest bij Lieven, Lens en ten Zui den van Boesinghe. Van het Oostelijke front, Oostenrijksch legerberidht. De toestand is onveranderd. Het Russische legerdommando. Generaal Broesilof, de commandant vaq jiet <8sto Russische leger, is als opvolger van generaal Iwanof, die om gezondheidsrede nen van zijn functie ontheven is, tot opper bevelhebber van de Russische legers aan het (Voor Rusland) Zuidwestelijke front be noemd. Generaal Broesilof heeft bij het eerste offensief van do Russen tegen Hongarije naam gemaakt Van het Zuidelijke front. (kostenrijksch legerberidht. Op de hoogvlakte van Doberdo hebben wij de ton oosten van SelzJ opJaings doorjons Ik beloof u, dat ik trachten zal, haar voet op het rechte spoor te brengen, dat tot het ware geluk leidt." De donkere oogen aan de andere zijde van, de tralies keken haar ernstig, onderzoekend aan. „Ij miner, waarop u die belofte onder woorden brengt, bevalt mij," zei hij, „u bent een goede vrouw. Ik geloof zeker, dat u die twee helpen zult het tweetal, dat dcjge- heel© wereld voor mij uitmaakt. Leer Hetty sterker te worden dan haar vader; help Hetty's moeder niet pi te bitter te zijn. Jk hen een zwakkeling geweest; ik heb haar leven vernietigd door mijn vorwonsehte zwakheid. Mijn eigen dwaasheid en de dui- velsribie boosheid van een anderen man, hebben mij hier gebracht." Joyce opende haar mond om- te ant woorden, maar voordat zij spreken kon, boog hij zidh plotseling voorover, zoo ver als de wachters hem dat veroorloofden en riep opgewonden uit en zonder eenig ver hand met hetgeen was voorafgegaan: „Waarom lijkt het mij toch, dat ik uw gezicht ken? Hoe ,meer ik u aankijk, hoe zekerder weet ik, dat ik u eerder gezien heb. Uw gezicht komt mij al1 meer 'en (meer bekend voor en toch kan ik mij niet (her inneren, waar ik u ontmoet heb. Waarom heb .ik steeds een gevoel of ik uw stem vroeger gehoond heb Toen ik u hot laatst gezien heb, was uW haar echter niet grijs, maar Kruin en uw stem' had niet Zoo jets droevigs en wacht wacht jbij zweeg, met zijn oogen steeds aandachtig gevestigd pp haar gericht, rijn wenkbrau wen fronste hij aisof hij "zijn geheugen duchtig inspande. Toen stiet hïj de woorden haast uit: - genomen loopgraven geheel geztiiveid. Ita- liaanseh© tegenaanvallen zijn mislukt. In hot Lodro-dal en in Judicarié heeft do vijandelijke artillerie een lievig vuur onder houden. Aanvallen van zwakke Italiaansche strijdkrachten tegen onze stellingen ten" N.O. van het Ledro-meer en het Doors-dal zijn afgeslagen. Overigens slechts op enkele sec toren matig geschutvuur. 11 a 1 ia u n s c h legerhericht. Kleine .afdeelingen zijn onzerzijds opge- I reden op het front van Stelvie tot Judicarië. Arlilleriegevechten van Garda-meer tot As- t;co. In het Sugana-dal waren de artillerie- gerechten zeer levendig. In de streek van den bergstroom Lar- ganza 'zijriviertje van de rirentaj is de ïj.md, die een aanval deed, met zware verliezen teruggedreven: wij hebben 13 ge vangenen gemaakt. Aan do boven-Isonz» hebben regen en mist het geschutvuur belemmerd; op de hoogten ten N.W. van Gürz is het daaren tegen zeer hevig geweest. Op den Karst hebben wij vannacht twee zwakke vijandelijke aanvallen op den Monte San Michele afgeslagen. In Mesopotamië. Engelsch legerhericht. Een officieel Engelsch telegram geeft na dere bi zonderheden over de jongste krijgs verrichtingen in Mesopotamië. Het luidt: Het Tigris-corps onder generaal Gorringo de opvolger van generaal Aylmer, heeft, na de vijandelijke stellingen met behulp van sappen tot op 100 M. te zijn genaderd, do eerste en tweede vijandelijke linie stor menderhand genomen en een uur later ook de derde. De zegevierend© troepen ver volgden hun optmarsch en bezetten "s och tends om 'zeven -uur dc vierde en vijfde vijandelijke linie. Daar de vijand .sterk verschanst was, stelde Gorringe den vol genden aanval' tot 's avonds uit. Intusschen maakt© op. den rechteroever der rivier de divisie onder generaal Keary zich meester van een aantal loopgraven. 's Middags deed de vijand een krachiigen tegenaanval met voetvolk en ruiterij, ge steund door artillerie, doch werd terugge slagen. Gorringe zette degen den avond den' opt marseh op den linkeroever' voort en bezette laat op den 'avond de stelling Felahieh. De eerste loopgraven waren 9 voet diep en het geheele stelsel Van achter elkaar lig gende loopgraven was 2500 M.- diep. 11e duikboot- en mljncnoorlog. Duitsche duikboot gezioi kom Een communiqué van den Franschen mi nister van marine d,d. gisteren luid'»: Een Duitsche duikboot is heden tol zinken, gebracht door de EngeJsch-Fr&nsehe vloot Officieren en bemaiming zijn geied en krijgs gevangen gemaakt Gezonken schepen. LONDEN, 6 April Het Engelsclie stoom schip „Zent" (3890 ton), is gezonken. Do bemanning is aan land gebracht LONDEN, 6 April. Do j,Zent" werd in den afgeioopen nacht zonder waarschuwing getorpedeerd door een Duitsche duikboot, rijftig leden der bemanning kwamen om. Bij Kaap Martin zijn negen man aan wal gebracht „Ik wieet het ik herinner het mij. (Die duivelsche vent is uw rij and geweest, voor dat het de mijne werd. MisscJiien is u mg vergeten uit het Mijnwerkeiskamp, maar ik u niet Geen enkele man, die u ooit ge zien heeft, zou u geheel kunnen vergeten, fin de man, die mij bedroeg en mij jiier naar toebracht, was James Douglas, dezelfde man, die u meevoerde uit het kamp:*' „James Douglas," fluisterde zir. en allo kleur verdween van haar wangen) „bij '„Hij is oen duivel. Als u mij ean "dienst wilt bewijzen, gebruik dan a! den invloed dien u over hem hebt. Indien u Aan zijn volzin en aan het onderhoud werd ge lijktijdig een einde gemaakt; Voordat hij den zin kon uitspreken, of voordat Joyce op zijn woorden kon antwoorden, word hij zonder plichtplegingen weggevoerd on rij -verliet do groote gevangenis met oen gevoel van verbijstering; het was, of zij een nadhl- mprne had en meegesleept werd naar een "land van 'akelige droomon. HOOFDSTUK XIII. „Hebt u wat van D'ulcie goh oord?". Nog vervuld van de gebeurtenissen van dien namiddag, en in de eerste plaats van de zonderlinge wijze, waarop haar bezoek aan den map, Reaburn genaamd, was ge ëindigd, zat Joyce in den trein, zonder te letten op het landschap waardoor zij stoom de, noch' op haar medepassagiers. Zij was zich vaag bewust, dat er andere menschen tegenover haar zaten, maar zij had niet opgemerkt, dat rij1 in Dawnsley Wqpen uit gestapt, dat een mian de cioupé was inge komen, en iji iden verstem hoek was gaan LONDEN, 6 April. Lloyds meldt, dat de „Vesuvio" in den grond is geboord. Vijftien overlevenden zijn aan wal gebrarht. De of ficieren en een matroos zijn veidronken. Een Spaansche p r o t e t o o t a. De Spaansche regeering lieeft een nota aan Duilschland gezonden, \\;u:in woidt geprotesteerd tegen de torpedeertng v.in de „Sussex", waarbij verschillende Spnnjpir den het leven verloren, en togen de torp«. deering van het Spaansche h.uidebv aai tuig „Vigo", in de Golf van Biscay©. Zeppelins boren Engeland. Over het Zeppelinbezorek aan Engeland in den nacht van 5 op 6 de/er meldt liet Engelsche oorlogspertoureau Aan den raid van den afgeioopen nat hl boven de noordoostelijke giaafsihappen na men drie Zeppelins deel. De ©ei«te de©d een aanval te ongeveer negen uui, maar werd door het vuur der afweeikanomien verdreven, na vijf bommen te hebben gewor pen, die noch schade, noch ongelukken veroorzaakten. Er wordt Inricht, dat d© Zeppelin door het geschutvuur werd getrof fen. De tweede Zeppelin verscheen hoven een andere plaats te 10 uur 15 en wierp geen Ixmimen. De derde d©ed een aanval op een andere plaats, maar richtte «lechts lichte materiéele schade aan. liet totale aantal gommen dat geworpen werd. be draagt 24 ontplofbare en 24 brandbom men. Een kind is gedood, twee mannen, een vrouw en vijf kinderen werden gewond. Er werd geen militaire schade aange richt. Dn itscïi land. Inden Rijksdag. Bij de voortgezette debatten over den po- litieken toestand uïtüte de vooruitstrevende afgevaardigde Von Payer zijn bcvreli ging oVer de rede van den rijkskanselier Daaruit, zoo zeide hij, is de overtuiging der regeering 'te lezen, dat geen macht ter wereld in staat is ons te ontnemen, Wat wij reeds Veroverd hebben. De medegedeel de oorlog|sbcdoelingen in het oosten en Westen, Waarbij do regóering ©enerzijds Jk?- zonnenheïd, anderzijds kracht toonde, zijn Wet de eischen der progressisten in over- (eenstomming. Yon Payer Wees: er vervolgens op, dat niet kan worden verwacht in 1e gaan op het voorstel van de soc.-dem). Arbeitsgc- meinschaft, volgens hetwelk 'de kanselier door het aanvatten van vredesonderhande lingen een schikking tusschen do volkeren moet trachten tot stand te brengen. Zoolang bij do tegenstanders de geneigdheid hier toe onhreekt, blijft er niets anders over dan ze door militaire middelen daartoe te dwingen. (Levendige bewijzen van instem ming) De neutralen liggen niet op rozen; hun offers en martelaarschap zullen een afzonderlijk blad der geschiedenis vullen. De druk op Nederla nd kwamineen stadium, dat niet Nederland alleen meer be treft Nederland zag zich gedwongen rijn kust to beschermen, niet tegen de centrale mogendheden, maar tegen de Entente. Ne derland is dooï liet tragisch lot vanGrie- zitten, en dat hij en zij de ©enige (personen waren in de Coupé. Haar gedachten waren zoozeer vervuld met Raeburn, en de her inneringen uit het verleden, dat mj schrikte, toen zij een stem hoorde, die haar uit (haar gepeins deed ontwaken. Zij draaide zich dadelijk om, bij hot geluid van, do stem en toen zij merkte, jdat men tot haar sprak, keek zif op pn jzag dat de man, die in den tegenovergesteliion hoek zat, voorover boog en zijn bruine oogen op haar gevestigd hield. Hel was een knappe man, een zeker zorgeloos, roekeloos uitziend type, maar de brutale blik uit zijn donkere oogen deed haar een weinig terug deinzen en zij gaf een kalm, koel antivoord op rijh vraag over het sluiten van het raampje. Hij dook weer in zijn hoekje, maar zijn oogen wanen nog steeds op haar gevestigd met een uidrukking, waarin bewondering en een zekere belangstelling te lezen stond. Hoe eenvoudig zij altijd gekleed was, hoe kalm zij was in haar manieren en ge drag, toch was het onmogelijk flat Joyce, in welke omstandigheden ook, onopgemerkt voorbijging. Het was geen vrouw om over het hoofd, te zien, geen vrouw, die zelfs (onder een menigte menschen als onbedui dend moest beschouwd worden. Haar mooi gezicht met de diepe grijze oogen, liaar teer© gelaatskleur, haar krpon Van wit haar, moest overal de aandacht treikkon, en dte man in den tegenowergestelden hoek was niet de persoon om een mooie vrouw niet op to merken. Maar het was iets meer dan haar schoonheid dat hem Joyce zoo lang tan onderzoekend deed ^anKjken j iets kenland gewaarschuwd. Wij moeten hier uiten, dat wij ons niet alleen aan Neder land «tamvenrant gevoelen, maar buiten gewoon. levendig gevoelen dat Nederland met vcor zich alleen, maar werkelijk ook \oor ons lijdt. (Levendige bewijzen van instemming, i liet optreden tegen Nederland heelt ton doel het Duitsche volk de keel dicht te knijpen. (Instemming.) Ik hebdie- I en eerbied voor de sterke kracht van hei Nederland "-the i©ik, dat trouw aan zijn ge schiedenis staal voor zijn zelfstandigheid en zijn vrijheid. (Levendige toejuichingen.) Daarna bespmk Von Payer de invloed- njke politieke pontic, uelkc Amerika thans heeft \erkiegeu en hoopte op de recht vaardigheid van dit land jegens Duitschland. De nationaal iibeiaal Streseman zeide over het otulogsdoel, zooals dat door den rijkskanselier is geschetst; Ik toeschouw do 'Jcetzee-provinciëri als een land van Duitsche cultuur. De Duil- sriic Ballen bleven trouw aan Duilschland de Vlamingen wcnschen zelf dat het Vlaam- -rhc land'niet offer wordt van verfran- schiug. Dit dc! van het programma .van den ijjkskanseiier dient echter aangevuld. Indien België met opnieuw een glacis der vijanden zal worden, moet de militaire, politieke en economische oppermacht van Duitschland worden gewaarborgd. Nadat Engeland het begrip van trouw en geloof in bot internationale leven boeit vernietigd, moet de regeering zich waarborgen ver schaffen voor de bescherming van het Duit sche eigendom in het buitenland. Het be houd-van de Duitsche koloniën moet in het belang van ons prestige en van onze ge liefde econornisctie positie worden geëischt (Toejuichingen./ t De conservatief graaf Westarp zeide i. a.Wij eerbiedigen natuurlijk de recht matige belangen der neutralen, deze echter moeten onzen plicht en ons recht erkennen, loor krachtige toepassing van alle machts middel en ons bestaan tegen Engeland te verdedigen, ten einde den oorlog ten spoe digste te 'beëindigen. (Levendige toejuichin gen.) Wij keuren de oorlogsbedoelingen •van den kanselier goed. Alleen w!at Bielgië betreft zijn rebate waarborgen, dat België niet weer een bolwerk der vijanden wordt, niet te verkrijgen door verdragen, maar daardoor, dat w ij indilmetblocd veroverde landyasl in onze han den behouden. De I rouwe wapenbroederschap tnssclien. ons en Oostenrijk-Hongarije waarborgt een oplossing van do Puolsche kwestie en toe komstige politieke en economische samen werking. (Toejuichingen.) Haase, soc.-dera. Arbeitsgemeinsoliaft: Wij komen uitdrukkelijk op tegen de ver deeling van Polen. Do Balten,' Litliauers en Letten wilden voor den oorlog geen aan sluiting aan Dnitschland.'Rot jegens Bel gië begape onrecht moet weder worden goedgemaakt door zijn herstel als staat. (Beweging.) Scheidemann, soti.-dcm.": Over de be vrijding van 't tsarisme van het geknech te Polen, zou de geheele beschaafde menseli- heid zich verheugen. Indien "het aan de Vlamingen mogelijk wordt gemaakt, op den grondslag hunner taal een eigen cultuur opj te bouwen, vraag ik: Is- dat overweldi-" meer dan haar schoonheid, dat hem na een igo ocgenhjikken stilzwijgen Voorover! deed buigen, en met levendigheid uitroepen „Neem mij niet Kwalijk, mevrouWf, en beschouw* Ihtet niet als onbeschaamdheid maar ik heb mij zelf steeds afgevraagd waa.r ilJ u, vroeger ontmoet kan hebben, én nu,herinner ik mij waarom u'wl gezicht mij zoo bekend voorkomt Ik kon het eerst niet begrijpen, maar nu weet ik het" ■Toyce keerde zich weer om en zag hem huiverend aan, haar hart Hopte luide, Voor de tweede maal dien dag had een vreemdeling haar gezegd dat haar gezicht hem bekend voorkwam, en juist op dat ©ogenblik: vreesde zij in de eerste plaats herkend te zullen worden. Zij Wjas nooit vrij4van de vrees, die haar overal vervolg de, dat de man, die haar gevonden had op dat kantoor to Londen, haar weder zou opsporen en zij was bijna doddelijkj verschrikt, wanneer een vreemdeling haan schoen te herkennen. De angst, .WOarvlan haar hart nooit vrij was, stond in haar oogen te lezen, toen zij ze opsloeg lot het knappe gezicht tegenover haar. Een cezicht, dat niettegenstaande de omniskeu- bare schoonheid, zoo duidelijk! de kéntee- ken©n vertoonde Van een slecht leven,- „ik heb u nooit eerder gezien'-, zlei ze op nog steeds koelen, ka!men toon. ,-,U vtor- gist U, wij hebben elkaar noojt ontmoet? i i ÖEori® vtrmlgdli SCHIEDAMSCHE %sij SS3 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1