Ie oorlog. 69"*° laargang Zaterdag 8 April 1916. No. 15111 Dit luier bestaat ait DRIS Ma. Eersle Blad. NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25. franco per post fl. 1.65. Prijs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verten tien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan hel Bui "au bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 régels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine ad^ ertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents pér advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Aan de Gemeentelijke Zwemplaats te Schiedam worden voor hel a.s. zomer seizoen gevraagd: 2 vrouwelijke assistenten, goed kunnende zwemmen en duiken. Belooning f10.per week. Sollicitatiestukken voor 23 April a.s. in te zenden .hij den Burgemeester, daarbij leeftijd, tegenwoordige en vroegere werk kring en andere inlichtingen van belang, schriftelijk op te geven Kennisgeving. (Herplaatsing wegens misstelling.) Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester «en Wethouders van Schie dam; i Brengen ter algemeene kennis, dat de concessionaris van de op 9 Maart 1916 aan KARL BEIJER en zijne rechtverkrij genden, voor den proeftijd van een jaar, verleende vergtinning tot het oprichten van eene fabriek tot het bereiden van vellen in het pand St. Anna Zusterstraat 7, ka daster Sectie A no. 1307, ontslagen is van voorwaarde b der bovenvermelde ver gunning, luidende: „b. in de werkplaats en voorts op elke „verdieping en den zotder moet een brand- „kraan aanwezig zijn ter inwendige wijdte „van 50 m.M., aangesloten op de Drinkwa- „terteiding en elk voorzien van zoodanige „hoeveelheid slang, dat daarmede ieder „deel der inrichting te bereiken is." Schiedam, 6 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, Vu SICKENGA. JBUITEN LAAD. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht Het officieele Fraiïscho communiqué van gistermiddag luidt: Ten Westen van de Maas zijn de Duit schers tijdens een nachtelijken aanval, on der bescherming eener hevige beschieting op de Fransche stellingen tusschen Béthin.- court en Hoogte 265 ondernomen, in een loopgraaf der eerste linie langs den weg BéthincourtChattencourt doorgedrongen. Een onmiddellijk door de Franschen onder- naar het Engelsch; door L. G, MOjBjERLY. „Neen, wip hebben elkaar nooit ontmoet", luidde dadelijk het antwoord, „maar ik weet nu hoe uwi gezicht mij zoo bekend voor komt Ik heb uw: portret gezien en het geleek zeer goed." „Mijn portret?" Verbazing verving nu den aiigst in haar oogen, „hoe en waar zou u eigens een portret van mij' hebben ge zien?" „In Zwitserland", zei hij; men zag dat hij al zekerder was haar erkend te heb ben; „u hebt uw portret indertijd gegeven aan juffrouw Graham juffrouw Dulcie Graham, en zij is toevallig een vrien- din van mijook. Zij liet mij uw portret zien." „Dulcie Graham?" Nu was het de beurt van Joyce om met nieuwsgierigheid voor- «ver te buigen, terwijl zij een kleur kreeg „Het is zoo lattg geleden sedert ik iets Win haar gehoord heb. Heel spoedig na- dat zij' op reis gingen helj ik hen uit het oog verloren; Dulcie hield op met schrijven en ik wist haar adres niet Kent u «haar goed?"' „Ja, ik geloof dat ik zeggen kan haar goed te kennen", een cynische lach ver nomen tegenaanval wierp de Duitschers weder uit het grootste gedeelte der verlo ren loopgraaf, waarvan de Duitschers thans slechts enkele vooruitgeschoven gedeelten over een lengte van ongeveer 300 M. be zet houden. Ten oosten van de Maas tusschenpoezen- de beschieting. De Franschen bleven vorderingen maken in de Duitsche verbindingsloopgraven ten zuidwesten van hef fort Douaumont. In Woëvre eenige losbarstingen van de artillerie. Engelsch legcrbericht. Gisteren (Donderdag) gelukte het den vijand te St. Eloi een gedeelte van het terrein, dat de Engelschen den 29slen Maart hadden veroverd, te hernemen Het ge vecht duurt nog voort. Gisteren drong oen kleine vijandelijke af- deeling na een zeer hevige beschieting van de Engelsche loopgiaven, ten noorden van de Ancre binnen, werd er echter spoedig weder uitgeworpen. Artillerie-activiteit bjj Souchez, Aix-Nou- lette, St, Eloi en Yperen. Yan het Oostelijke front. Oostenrijksch legcrbericht. Geen nieuws. Russisch legerhericht. In de streek van Riga en den sector van Dunaburg, stroomafwaarts van Fric- drichstadt, levendig geschutvuur op tal van plaatsen. Ten Z.O. van Rcmershof is een vijan delijke gepantserde auto, die onze schan sen met snelvuurgeschut beschoot, door onze artillerie verdreven. In den sector van Dunaburg wisseling van vuuf. De ijsgang is geëindigd; het water wast niet meer. Ten Z.W. van het Narocz-meer is gis ter een hevig artilleriegevecbt geleverd. Tegen den avond hebben onze troepen en kele punten van de vijandelijke stellingen in de streek van het dorp Blizniki bezet, 1* officier en 77 soldaten werden gevan gen genomen. De Duitschers hebben- bij 't afslaan on zer aanvallen stikgas gebezigd. Bij het Sosno-meer, ten zuiden van Pinsk, zijn Duitsche verkenners, die in booten voeren, teruggedreven.Ten noorden van Czartorisk hebben vijandelijke vliegers bom men geworpen. Aan de boven-Strypa hebben wijde vijandelijke batterijen beschoten en tal van ontploffingen waargenomen. Pogingen van den vijand om enkele batterijen aan ons vuur te onttrekken, bleven vruchteloos. Ten noorden van Bojan heeft de vijand voor onze schansen een mijngang doen springen. Van het Zuidelijke front. O.ostenrijksch legerhericht. Aan het kustfront onderhield de vijand gistermiddag levendig artillerievuur, dat te gen het Tolmeiner bruggehoofd ook dos nachts werd voortgezet. toonde zich op het gezicht van den spre ker en gaf er een onheilspellende uit drukking aan. „Zij zal mij de eer aan- doen mijn. vrouw: te worden; zoodat ik mij beroemen mag, denk ik, haar intiem te kennen." Zijn toon scheen te kennen te geven, dat hij die eer aandeed aanzijn toekomstige bruid en niet zij aan hom. Er was verbazing in Joyce's antwoord, teleurstel ling zelfs, niet zeer vleiend voor haar reisgenoot. „Uw vrouw?" zei ze. „Heeft Dulcie be- loofd met u te zullen trouwen?" „Dulcie heeft beloofd met mij te zullen trouwen", antwoordde hij langhaam, met een herhaling van zijn cynischen glimlach; „dat denkbeeld schijnt u te verwonderen. Is dat zoo verwonderlijk?" Joyce vermeed een direct antwoord op deze vraag en vroeg vlug: „Waar is zij? Het doet mij zooveel ple zier iets van haar te hooren, zij was naar mijn idéé altijd de personificatie van haar eigen naam; is ze nog op reis, of is ze in Engeland terug?" „Ik wou haar die zelfde vraag doen" antwoordde hij' en 'het was duidelijk, d;t zijn gezicht betrok. „Ik wias zoo blij u te herkennen als het origin-eel van dat por tret, omidatitó zeker dacht, <tel u mij zeg gen kon, waar zij op 't oogenblik is." „Maar hoe is het mogelijk dat u ditniet weet als zij uw vrouw zal worden?" riep Joyce uit „Het schijnt iets ongelooflijks, dat u dit niet zou weten. Het is twee jaar geleden dat ik haar het laatst gezien heb Het noordelijk deel van Görz is wederom met zwaar geschut beschoten. Boven Adalsberg kruisten twee Italiaan- sche vliegers, van wie een zonder succes bommen wierp. In het Tyroolsche grensgebied kwam het op verschillende plaatsen tot kleine ge vechten, Op den Rauchkofelrug (ten noor den van den Monte CristalloJ gelukte het een vijandelijke afdeeling in de laatste da gen zich op een zadel vast te zetten, hetwelk echter hedennacht door onze troe pen van vijanden werd gezuiverd, waarbij 122 Italianen, o. w. twee officieren, wer den gevangen genomen, terwijl twee mi trailleurs werden buitgemaakt. Tqn noorden van het Suganadat vielen sterke jtaiiaansche strijdkrachten onze stellingen bij Sf. Oswald aan; de vijand werd teruggeslagen en had groote verhe zen. Een poging van den vijand, oin aan te vallen m den sector van .het Ledro- dal werd verijdeld. Ten noorden van den Tonalepas werden hedennacht eenige eenige nieuwaangelegde Italiaansohe loopgiaven •door mijnen vernield. In den MaukasG&. Russisch legerhericht In de kuststreek hebben onze troepen bij overrompeling den vijand uit zijn stellin gen op den rechteroever van de Jara Dcrö verdreven en hem over de rivier gejaagd. ,In het bekken van de boven-Tsjorok maken onze troepen, ondanks strenge vorst cn sneeuwstormen, vorderingen. lu Aiesopotaiuië. Engelschlegorbericht De operaties aan den noordelijken oever van den Tigris bepaalden zich "op 8 dezer tot een verkenning van de verdedigings werken van Sailnaiyat, de Uitvoering van noodige maatregelen, artillerie-bewegingen, enz., ter voorbereiding van een aanval op deze stellingen. De derde divisie zette jntusschen haar opmarsch aan den zuidelijken oever voort, tot de stellingen bereikt waren, van waar de Turksche verdedigingswerken onder en- fileer-vuur kunnen worden genomen. In Oost-Afrika Engelsch legorbericht. Generaal Smuts bericht: De Boerengene raal Van Deventer verraste met zijn bere den troepen op '4 dezer «een Duitsche af deeling met machinegeweren, -gestation- neerd in een berg sterkte in het Arusha- district en sloot haar in. De vijand gaf zich qp 6 dezer over. Ter Zee. De duikboot- en.mijnoorlog. LONDEN, 7 April. Het Engelsche stoom schip „Simla" (5884 ton) is gezonken. Elf leden der Aziatische bemanning zijn ver dronken, de overigen gered. LÓNDEN,7 April. Het Fransche zeil schip „Saint Hubert" is getorpedeerd. De bemanning is gered door het Deensche schip „Livonia". LONDEN, 7 April. Blijkens een bericht uit Malta* is liet Deensche stoomschip „Stjerneborg" (1592 ton, van de reederij Danneborg, te Kopenhagen,) in de Mid- - toeer dan een jaar dat ik iets van haar gehoord heb; toen was zij met haar moe der. m Zwitserland. Ze zouden spoedig van die plaats vertrekken, waar ze waren, tóen zij schreef: en na dien tijd "heb ik nooit meer iets van haar gehoord." „Zij en haar moeder waren te Bpx, toen ik ze het laatst gezien heb. Daar heb ik ze verlaten, ik kon niet anders; dringende bezigheden riej>en mij naar Califoirnie. Me vrouw Graham was erg ziek' en liet speet mij vreeselijk, dat ik weg moest, maar wij hoopten en de dokter hoopte, dat zij er door zou komen. Zij had te Bex alles wat zij maar verlangen kon, daar had ik voor gezorgd en Dulcie sprak met mij af, dat zoodra haar moeder mocht reizen, zij naar Engeland zouden gaan, om mijn terugkomst af te wachten. Zij zouden kamers nemen, die zij kenden, ik verwachtte dan ook te hooren, dat zij daar waren, toen ik een veertien dagen geleden terugkwam. Malar van het oogenblik af, dat ik in Californié aankwam lot nu toe, heb ik in 't geheel geen tijding van haar ontvangen. De brie ven moeten verkeerd bezorgd zijn en het ellendigste van alles is, dat alle informa ties bij de Jamerverhuurster, bij wie zij van plan was te gaan wonen, vruchteloos geweest zijn; de hospita heeft niets van haar gehoord. Ik heb getelefoneerd naar B|ex -en,- tot mijn spijt tot antwoord ge kregen', dat mevrouw Graham overleden is en juffrouw Graham drie maanden geleden naaf Engeland is vertrokken," „Ia mevrouw, Graham overleden?" riep dellandsche Zee door een duikboot inden grond geboord. inverse berichten. De Duitsche socialisten en de Rijksdagrede. De „Yorwurts (die zich schaart aan de zijde der zich onder Maase afgescheiden hebbende sociaai-demociaten), is met bijs ter ingenomen met de rede, die de Duit sche rijkskanselier Woensdag in den Rijks dag gehouden heeft Het soeiaal-demoerafi sche orgaan is van oordeel, dat Von Beth- mann Holiweg den vrede op den grondslag van den status quo uitdrukkelijk afgewe zen heeft en met betrekking tot Polen, Finland, Koerland en tot op zekere hoogte ook voor België vredesvoorwaarden heeft gesteld, die in elk geval met het program van de Duitsche economische verbonden veel meer gelijkenis vertoonen dan met de beginselen, die voor de sociaal-democraten tot het bereiken van overeenstemming tus schen de volken den doorslag geven. „Zeker," zoo zegt het blad, „de Fran sche, Engelsche, Itaiiaansche en Russische bewindslieden hebben verwaten en dwaze redevoeringen gehouden, die niet dienstig konden zijn voor vrede en overeenstem ming. En het is z3br verblijdend, <5 at zich in Engeland en Frankrijk een steeds ster kere, voornamelijk proletarische oppositie tegen de onzinnige en misdadige verpict- teringsplannen of althans verpletteringsfra- ses gekeerd heeft. Maar op die oppositie van verstandige, burgerlijke en proletari sche elementen moet het waarlijk ,als een koudwaterstraal werken, als zij na de rede van den heer Bethmann Holiweg het be toog van den sociaal-democraat EJbert zul len lezen, die een mate van eigengerechtig heid ademt, zobals men die zelfs niet kon verwachten van den woordvoerder van den staat, die in het socialisme voor den oor log de leiding had. De „Vorwarts" meent, dat de Rijksdagzit ting van 5 April de politiek der Regee ring duidelijk in het licht heeft gesteld. Het Duitsche proletariaat zal nu partij kie zen ten aanzien van de strijdvragen, die de partij verdeeld hebben. „En verder zullen alle Staten nu wel gaan inzien, dat het met de wijsheid der Regeering en de politiek van de diploma ten niets meer gedaan is, maar dat de vol ken zelf hun lot in handen moeten ne men, om ten minste nog eenige overblijfse len van de vroegere Europeescbe bescha ving te redden." Een tegenspraak. Rcuters-bureau heeft officieel bericht ont vangen, dat het Duitsche verslag van den Zeppelin-aanval op 6 April, waarin be weerd wordt dat er in den nacht van 5 April te Whitby, belangrijke schade is aan gericht, volkomen onjuist is. 't Ouderdomspensioen in Duilschland. Bij den Duitschen Rijksdag is een wets ontwerp ingediend, strekkende om de leef tijdsgrens bij de ouderdoms- en invalidi teitsverzekering van 70 op 65 jaar te- brengen. De opstand in China. Een Reuter-telegram uit China meldt, dat dc stad Kanton (de hoofdstad der pro vincie Kwanloeng) zich onafhankelijk heeft verklaard. Joyce uit. „0, die arme Dulcie. Zij heeft al zooveel verdriet gehad. Ik heb een brief van haar gehad na den dood van haar vader en haar zusjes, en nu heeft ze haar moeder ook al verloren. Wat een droefheid. Wat zou ik graag bij haar geweest zijn." „Als wij maar ©ens wisten, waar ze was," antwoordde de vreemdeling; „lieL ellend'g sto is, dat ik haar niet kan opsporen. Zij is stellig niet naar de kamers gegaan, waar van ze mij het adres had opgegeven. Ik heb in drio maanden geen brieven van Laar gehad. Ik dacht zeker een brief van haar te zullen vinden «in Engeland, al hadden die in California mij mot bereikt, maar hier was evenmin een enkele brief van haar," „Ik begrijp er niets van," antwoordde Joyoe; „hel schijnt zoo onbegrijpelijk mo gelijk, ik wilde dat ik u helpen kon, maai ik zou niet weten hoe. Ik kan mij niet voorstellén, wat er met Dulcie gebeurd kan zijn het is vreeselijk te denken, dat zij zich in verlegenheid of moeilijk heid kan bevinden. Ik woon tegenwoordig niet meer in de stad," voegde ze erbij, met een instinctmatige vrees voor ontdek king, die haar altijd vervolgde. „Ik woon buiten." „Buiten?" herhaalde haar reisgenoot „Ja ik heb een betrekking geheel en al buiten,zei ze gejaagd. „Het spijt mij, dat ik u niet helpen kan. Dulcie is zeker naar een ander pension gegaan, als uhaar niet gevonden hebt aan het opgegeven adrea." Uit Japan komen berichten over onder handelingen, door Joean Sji-Kar met de op standelingen in de zuidelijke provinciën van China aangeknoopt, ten einde de orde te herstellen. Hij biedt aan af te treden als president op voorwaarde dat hem een jaar geld van 10 millioen taels wordt uitbetaald. Uit drie door hem aan te wijzen candida- ten wordt een nieuwe president gekozen, door een onverwijld bijeen te toepen natio naal congres. Er wordt een algemeene am nestie afgekondigd. HINNEXLANI». Huldiging van tor Smeeoge. Men meldt nil Amsterdam: Nu de serenade, welke aan mr, H. Smoeri ge zou worden gabracht, ter gelegenheid van zijn 30-jarig Kamerlidschap, met het oog op den internationalen toestand achterwege is gebleven, zulten zijn jiolitieke vrienden hein in intiemen kring huldigen op een receptie, welke Zondag te zijnen'huizegq- hoüdeu wordt Frotestvergaderlng Uit Amsterdam wordt gemeld: Door het comité, bestaande uit de hoeren Domela Nieuwenhuis, De Jong en Kolthek, was tegen gisteravond een protest-meeting in hot Concertgebouw bijeengeroepen tegen de duurte en schaarschte van levensmidde len. Voor een volle zaal voerden een aan tal sprekers het woord, o. m Domela Nieu wenhuis, dr. Kuijt en ds. Sehermerhom. Zij betoogden, dat de Regeering haar be lofte niet nagekomen is, dat niemand hon gerlijden zal in Nederland. Aan het eind der bijeenkomst werd meegedeeld, dat he denavond de besturen van verschil'ende or ganisaties zulten bijeenkomen en dat op 16 April een groo-t landelijk congres zal ge houden worden met eischen voor demo-' hilisatie en sluiting van de grenzen voor uitvoer. Daarna werd een motie «aangenomen roet conclusie, dat de Regeering haar eersteen voornaamste plichthet zorg dragen voor voldoende vo'ksvoeding, op schandelijke wijze''heeft verwaarloosd. De vergadering cischt,'dat dit zoogenaamde Ministerie van den volkswil onmiddellijk die maatregelen neemt, die nocdig zijn om ondervoeding van de lagere klassen der bevolking 1e doen ophouden, of anders aftreedt Na afloop van de vergadering werd een straatbelooging gehouden. Een aantal para- piuies werden in den stoet meegevoerd, be schilderd met,spreuken als: „Weg met den oorlog", „Weg met den honger" in witte letters, Holland-Che Spoor, Opheffing verkeersstremming. op do 1 ij n j Z a and a mP il r m e re n d. Met ingang van Zaterdag 8 April 1916, wordt «de treindienst op' het baanvak Zaan damPurrnerenJ, weder in zijn geheel her vat. Voor de dienstregeling op de lijnen: Am- „Ik kan haar in 't geheel niet vinden. Haar voortdurend stilzwijgen maakt nqj ongerust, ik ben ongeruster dan ik u zeg gen kan maar ik wou u vragen, mij een dienst te bewijzen," Hij haalde een visite boekje uit zijn zak en nam er een kaartje uit; „het is mogelijk, dat zij aan u schrijft, dat u iets van haar hoort; zij hield zoo veel van n, dat ik! mij kan voorstellen, dat zij zich tot u wendt, wan neer ze zich in moeilijkheid bevindt Als u soms tijding van haar krijgt, zou udan zoo vriendelijk willen zijn het mij te doen weten aan dit adres?" Met weerzin nam Joyce het k'aartje aan en las den naam: „Sir Humphry Tracey" cn daaronder netjes geschreven het adres: „Addersham Grange, Netherby." HOOFDSTUK YIV. i Ik moet het spel Wageh. „Mijnheer Brampton is de beste man dien ik ooit ontmoet heb, wat hij zegt is goed en hij zegt, dat het eenige, wat ik doen kan, is, de heele waarheid aam Humphry to vertellen en hem te vragen mij mijn vrijheid weer te geven." v „En indien hij dat weigert?'" „Dan moet ik mij aan mij woord hou den; jk kan mijn belofte niet intrekken.''1 (Wordt vervolgd SCHIEDAMSCHE COURANT 33) i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1