De oorlog. 69"* Jaargang Maandag 10 April 1916. Ne 15112 NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k 3, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25. franco per post fl. 1.65. Pnjs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad'ver ten t in: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote lettors na ir de plaats the /ij innemen. Advertentién bij abonnement op voordeelige voorwaarden. lanen én hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentién opgenomen tte don prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen Deze advertentién worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummer» opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Maximumprijzen voor groenten. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat voor den klein verkoop van groenten de volgende •maximum-prijzen zijn vastgesteld: Roode kool 9 cl. per K.G. Gele kool 8 et. per K.G. Uien 5 et per pond, 10 ct. per K.G. Peen 7 ct. per K.G. Knolrapen 5 ct. per K.G. Kroten 7 ct. per K.G. Zuurkool B 'ct. per pond, 12 ot. per K.G. Pronksnijboonen 10 ct. per pond, 20 ct. per K.G. Enkele Spersieboonen 13 ct. per pond, 26 ct. per K.G. Dubbele Spersieboonen 10 ct per pond, 20 ct per K.G. Deze prijzen zijn gesteld voor den winkel- verkoop, zoodat voor het thuisbezorgen een billijke vergoeding in rekening mag worden gebracht Aan deze regeling zijn alle handelaren onderworpen. De Burgemeester van Schiedam; &L L. HONNERLAGE GRETE, BUITENLAND. Yan het Westelijke Jfront. Duitsch legerbericht. Geen nieuws. Fransch legerbericht. Het officieele Fransclie communiqué van gistermiddag luidt: Van het Fransche front ten westen van de Maas zwakke bedrijvigheid van de ar tillerie gedurende den nacht. Ten oosten van do Maas zijn de Franschen eenigszins vooruitgekomen in de verbindingsloopgra ven ten zuiden van het dorp Douaumont; zij namen ongeveer honderd-en-vijftig meter Duitsche loopgraaf. Twee aanvallen van de Doitschers met handgranaten op de Fransche ëtellingen in het Caillette-bosch zijn afgeslagen, i In Woëvre is de nacht betrekkelijk kalm geweest - i In Lotharingen hebben de Duitschers een aanslag beproefd op een der Fransche ver dedigingswerken in de streek van Ember- Mesni.l Engelsch legerbericht. Gisteren (Zaterdag) is een fokker binnen •onze linies geland. De ongewende bestuur der werd gevangen genomen. Vandaag is de artillerie bezig geweest bij Neuviile, Vaast, Söuchez, de Hohen- zollern-redoute, Haisnes en Wytsohaeto. naar het Engelsch, door i L, Gv MOBfERLY. 34) I Dulcie Graham sprak' langhaam, maar "met zeer vaste stem; zij zag Tom Man- cing eerlijk! aan, zonder ©enig teeken van aarzelen of weifelen; een verheven moed schitterde in haar ©ogen. Dulcie zou den volgenden dag het ziekenhuis verlaten en Tom was haar ran avond in Zuster Ja net's kamertje komen opzoeken, het ver- trekje, dat het ongelukkige meisje het eerst een gevoel had gegeven van rast en vre de. Het was een heel klein kamertje, maar Zuster Janet had zich de moeite ge geven het vrooiijk! en gezellig te maken, er waren aquarellen aan den muur, pho- lographieën en ornamentjes op den schoor steen, boeken en tijdschriften op tafel; dat alles gaf er iets rustigs en gezelligs aan, en het gevoel van rustigheid weid nog Vermeerderd 'door liet uitzicht uit het open .venster, waar men .de platanen kon zien, en het fluweelig© gras van den ziekenhuis- tuin, do grijze gebouwen van het museum en -de laboratoria. Het geheele uitzicht gaf meer den indruk van een open vier kant .academieplein dan van een plek bin- hen het bereik van het drukke, roezige Londensche leven. Dulcie stond dicht bij .„het raas», ze keek een ©ogenblik op ran De vijand heeft in den Hohenzollern-sec- tor een mijn laten springen. Te St. Eloi bezetten wij een aanzien lijk deel van het terrein, den 27en Maart veroverd, o. a. 3 van de 4 hoofdmijnkra- ters, 1 1 De strijd hij Verdun. liet Duiische legerbericht van Zaterdag vertelde, dat de Duitschers ten westen van de Maas, een stukje verder zijn gekomen ten zuiden van het onlangs veroverde dorp Haueouit zij bezetten de Fransche stellin gen op den Termietenheuvel over een breedte van twee K.M. De Duitschers heb ben door deze verovering hun positie ïn het dorp Haueourt aanmerkelijk versterkt. Het Fransche communiqué ran Zaterdag middag maakt eveneens gewag van dit succesje der Duitschers; uit deze mede- deeiing blijkt tevens, dat de Termieten heuvel zich tusschen Haueourt en heu vel 287 bevindt. Verder zegt het communiqué, dat ten zuidoosten ran Béthincourt de strijd met handgranaten vuurtduuide in de loopgra ven langs de weg BéthincourtChattan- court, waarbij de Franschen eenig voor deel behaalden. Volgens 't achterstaande Fransche leger bericht, van gisteravond hebben de Fran schen Béthincourt en hun tusschen deze plaats en Haueourt in een boog vooruit springend front moeten ontruimen, zoodat lnm ünie thans in een meer rechtere lijn van Avocourt over de Morthommeheuvels naar Cumières loopt. En langs deze "nieu we frontlijn is gisteren den geheelen dag hevig gevochten. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Zoowel het Duitsche als het Oostenrijk- sche legerbericht van gisteren melden, dat de toestand onveranderd is. Russisch legerbericht. In de buurt van Riga heeft de vijand het vlek Schlok beschoten. In de streek ran Jaeobstadt levendig vuur van weerszijden. In do streek van Dunaburg hebben de Duit schers bij een onzer sappen een mijn la ten springen. Boven tal van plaatsen aan het Du na- front vlogen Duiische vliegers en wierpen bommen. Onze vliegers hebben eenige ge slaagde vluchten gedaan. Over de streek van Riga heeft een luchtschip van het Moeromets-type gevlo gen, dat verscheidene bommen op de kan- tonnementen van den vijand geworpen heeft. In het gebied tegenover Pöstaway en ten noorden van het Narocz;meer af en toe hevig vuur. In de laatste streek hebben de Duitschers na een beschieting geprobeerd onze loopgraven te naderen, maar zij wer den teruggeworpen. Aan het overige front geen gebeurtenis sen van belang. Een vliegeraanval. Officieel wordt uit Berlijn gemeld: Den 8sten dezer hebben vier marine-vlieg- Lancing's ontsteld gezicht en vestigde haar oogen over den tuin en op de blauwe lucht, alsof zij hulp en kracht wilde vragen aan een sterkere dan zij zelf was; haar stom was heel rustig en beslist toen zij weer sprak. - „Ik kan mij niet ont,trekken, .aan mijn belofte," herhaalde zij, terwijl haar oogen die van den man, dien 'zij liefhad, ontmoet ten, „Humphry heeft zooveel gedaan voor moeder en mij, ik heb een groote schuld aan hem, en het zou niet eerlijk zijn, als ik niet betaalde, en ik moet betalen op de eenige manier die mogelijk js*." „Met je zelf?" vroeg Tom bijna woest, „wil je je zelf opofferen aan een denk- lieeld-? Wil je volhouden en je belofte hou den tegenover een man, dien je niet lief- hebt? Ik' kan daar niets moois in zien. Geloof je dan. niet, dat liet eerlijker is je engagement te verbreken, dan te trou wen zonder liefde?" 1 „Ja, dat geloof ik! als een oJgemeene regel", zei ze zacht, maar onder die zacht heid was een standvastigheid verborgen, waarvan Tom zich volkomen bewust was; ..nis ik in gewone omstandigheden Humphry geëngageerd was en daarna had begrepen, dat ik mij vergist had, ik mijn en- gagement dadelijk! verbroken hebben. Maar dit is heel iets anders. Ik heb zoo veel verplichting aan hem, hij heeft moederen mij geholpen, toen wij ia groote moeilijk heid verkeerden, en ik kan niet ontkennen dat hij mij alleen hielp in het vaste ge loof, dat ik' zijn VrouW zou worden. Het was een overeenkomst, een harde en moei lijke overeenkomst. Ik geloof niet, dat het tuigen een aanval op het Russische vlieg kamp Pappenscholm bij Kielhond op het eiland Oesel gedaan. Er werden 20 bom men op het kamp geworpen. Van de vlieg tuigen zijn er twee tot landing gedwon gen. Ondanks de hevige beschieting zijn onze vliegtuigen onbeschadigd teruggekeerd. De strijd aan het Narocz-meer. Paul Michaelis, de correspondent van het „Berl. Tageblatt" aan het Oostelijk front, schrijft: Het offensief der Russen aan het meer van Narocz, waar tot dusver zeer hard gevochten is, is gisteravond weer be gonnen. Sedert 26 Maart was, na een he- vigen strijd, die tien dagen geduurd had, over het algemeen rust ingetreden. Men wist dat de Russen bezig waren groote troepenafdeelingen samen te trekken ter aanvulling der verliezen in de voorafge gane dagen geleden, en munitie aan te voeren. Daarom was men in het Duitsche kamp op zijn hoede, ofschoonjnen zou mo gen meenen, dat de tegenslagen, die de Russen tot dusver ondervonden hadden, geen aanleiding zouden geven tot een her nieuwing van het offensief. Gisteren werd echter het nieuwe offensief aan het meer Narocz begonnen. Een tot een roffelvuur stijgende kanonnade aan beide zijden van het Naricz-meer ging den aanval vooraf, welke zich bijzonder hevig naar het zui den van het meer uitbeidde. Hier gingen de Russen tot zeven aanvallen achter elkaar over; zij werden echter steeds weer door het Duitsche vuur teruggeworpen. Of op het offensief van gisteren nog meer strijd zal volgen, staat te bezien, in elk geval is het Duitsche front geheel voorbereid en het zal een verdere voortzetting van het Russische offensief doeltreffend weten te keeren. De Berlijnsche correspondent van de „N. Rolt. Ct.", seinde Zaterdag ujt Wilna: Mijn voornaamste indrukken na een be zoek aan het gevechtsterrein ten noorden) van het Narocz-meer, in de richting van Postawy, betreffen de kracht van het Rus sische roffelvuur en bovenal de afgrijselijke bjkenvelden voor de Duitsche stellingen. Op twee plaatsen heb ik veel moer dan 1000 lijken met het bloote oog kunnen tellen!. Bui tengewoon moorddadig' is do strijd geweest tegenover Intoka, waar de Russen de Duit sch© stelling zijn binnengedrongen en er vervolgons weer uit verdreven zijn. Op de uitgebreide vlakte, die zich tusschen, do bosch-stellingen van de twee tegenstan ders uitstrekt, zijn de Russische kolonnes, Jie op een breed front aanvielen, neerge- maaid. Waar de stormloop niet gelukte, lig- gen de lijken tot een meter of drie /vóór de Duitsche schansen; waar de Russen er in daagden die binnen te dringen, zijn de schansen geheel verdwenen, omdat op liet Russisch© roffelvuur hier liet Duitsche is gevolgd. Hot heeft veel inspanning gekost de Russen daar weer te verdrijven. liet Russische roffelvuur heeft slechts kort geduurd, maar werd uitstekend geleid, goed was zulk een liopp te sluiten, maar ik heb het gedaan, en ik kan niet inzieiij dat ik het recht heb mij terug te trekken, nu ik begrijp, dat ik iets voor een ander voel. Ik heb getracht mij zelf wijs tema ken, dat ik mijn aandeel van de afspraak niet behoefde te vervullen, maar mijn- heer 'Brampton heeft mij tot het inzicht ge bracht, dat er slechts één manier is om het spel te doelen," Zij trachtte te glimlachenhet was een droevig glimlachje en Lancing kwam plot seling naar haar toe, hjj k'on niet anders. „Er kan geen man op de wereld zoo slecht zijn, dat hjj je alleen zou willen helpen, op voorwaarde, dat je zjjn vrouw zou worden. Het is Jaag, zoo iets te doen." „Hij heeft dat ook niet met ronde woor den gezegd," antwoordde Dulcie, „maar het was een stilzwijgende overeenkomst, en ik kan niet 'beweren, niet begrepen te hebben, wat het wast En ik voel niet, dat fik zelf iels doen kan om het engagement te ver breken. Ik kan Humphry alleen de heelo zaak verklaren, ik kan hem alleen de waar heid zeggen en indien hij mij de vrijheid, niet wil teruggeven, moet ik mijn belofte tegenover hem houden." -,,En jezelf en mij opofferen. Is dat zoo- als het hoort, ons beiden ongelukkig te maken?" riep hij uit, „je bekent, dat, als je mot dien man trouwt, je je niet gelukkig zult voelen." „Gelukkig," zij huiverde, „ik zal diep ongelukkig zijn. En toch kan ik niet inzien,, dat ik mij zou mogen onttrekken, omdat de omstandigheden nu veranderd zijn. Ik moet hem alles vertellen en Wan' laten beslissen. Hij heeft 'zbpVee1 Voor mij gedaan, op één volgens verklaringen van gevangenen, door Fransche artilleristen. De doeltreffendheid en de juiste tailiek ran het vuur pleiten ook daarvoor. Yan het Zuidelijke front. •Oostenrijksch legerbericht. Van Zaterdag: Op de hoogvlakte van Boberdo i-, de Vijand vannacht uit eenige*vooruitgeschoven sappen verdreven. Ook ten ztiiden van den Mi/Ji Yrh hehlvn onze troepen een Italiaansche stelling inge nomen, en daarbij 43 gevangenen gemaakt en een machinegeweer vermocsterJ. Het aantal bij de zuivering van den Rauchkofel gemaakte gevangenen is geste gen tot 3 officieren en 150 man. Alle an dere daar vechtende Italianen zijn bij het handgemeen gesneuveld. Van Zqndag: Plaatselijk levendig kanonvuur. Overigen geen noemenswaardige gevechten. italiaansch legerbericht. Van Zaterdag: In het gebied van den Monte Cristallo heeft de vijand het vuur van talrijke batte rijen van aile kalibers samengetrokken op de onlangs door ons bezette stellingen op den Rauchkofel. Teneinde onze troepen niet aan noodelooz© verliezen bloot to stellen, is de voorste linie in goede orde ontruimd. Bij den Vodil (Monte Nero) heeft de vijand bij verrassing onze brilschans aangevallen, doch werd door een tegenaanval terstond in wanorde teruggeslagen. Waarbij hij 76 gevangenen in onze handen liet, waaronder 2 officieren; verder een machinegeweer. In den sector van Globna (aan de Midden- Isonzo), is een vooruitgeschoven vijande lijke post omsingeld en vermeesterd. Van Zondag: Heden wias het artillerievuur hevig in de streek ram de Bjoven-Astico, in liet gedeel te front Man de Sjoven-But tot de Bove-i Degano en op de hoogten ten Noordwesten van Görz. Volgens de laatste berichten over onze overwinning in de streek tusschen Mrzli en Vodil is het aantal krijgsgevangenen die wij er hebben gemaakt gestegen tot 131, onder wie 5 officieren. Onze tegen stander, die ons dacht te verrassen, deed zijn aanval in dichte gelederen, die zware verliezen leden. |0p het Karstplateau hoeft ons gerehut geschoten op troepen, die op marsch wa ren van Kostanjevica naar Oppacchiasella, Er is vastgesteld, dat in het bombarde ment van Opcina, in den nacht van 1 op 2 dezer door ons luchtschip verricht, groo te opslagplaatsen van levensmiddelen in brand geraakten en het spoonvegknoop- punt werd vernield. Tegen spraak. Uit het Oostenrijksch-Hongaarsche oor- logs perskwartier wordt gemeld d.d. giste ren: De bewering in het officieele Italiaan sche bericht van 1 dezer, dat oen Itali aansche afdeeling bij verrassing in een klein voorwaarde; het is stellig mijn plicht die voorwaarde na te komen, tenzij hij mij mijn schuld wil kwijtschelden." „Dulcie." Lancöng legde zijn hand op naar schouder en keek haar ernstig aan, „moet je dan niet billijk zijn tegenover mij even goed als tegenover dien anderen, mam?" Door die aanraking van zijn hand steeg- het bloed haar naar de wangen, haar oogen werden droeviger, maar haar stem bleef vast. „Mijn belofte aan hem ging voor, hij hoeft de eerste rechten; dat kan ik niet ontkennen. Maak het niet moeilijker rooi mijhet is al zoo erg moeilijk. Ik kan alleen doen wat ik inwendig voel, dat goed is, ,on ofschoon mijn gevoel mij bedrieg-n kan. toch moet ik de stem van mijn geweten volgen. Maak het niet moeilijker voor mij. Ik strijd tegen iets, wat ik liet Jielste ,tci 'wereld zou wenschen, on die sirij 1 is zoo moeilijk." Haar lippen trilden erbarmelijk, ei waren tranen in haar oogen. maar mei een groote krachtsinspanning onderdrukte zij ze en voordat Lancing antwoord kom geven, herhaalde zij bedaard: „Ik ben naar dr. Brampton gegaan en heb hem raad gevraagd, omdat ik in den grond van mijn hart hoopte, dat hij mij zou raden, nujn engagement te verbreken en alleen aan uw geluk eu aan het (mijne te denken. Maar ik wist al dien tijd, wat ,ik behoorde to doen on zijn raad kwaim ge heel overeen met mijn eigen geweten," „Dus moet dit een afscheid wezen?" Lancing's stem beefde en die trillende stem bracht Dulcio's besluit meer aan het wan kelen dan iets nogj gedaan had. Toen hij daar stond, met het zonlicht op zjjn ge laat, begreep het jonge meisje duidelijk, ajles wat zij opgaf, Wanneer zij aan 2ijn werk aan den Passo de Cavjallo was door. gedrongen en de bezetting verliezen 1 gebracht en wapens en munitie buitgemail.. had, is een verzinsel. Evenmin is lm* waar wat er >n het officieele Italia,m= v bericht van 3 dezer staat ovei de br.u den, die Italiaansche viiegerbommen i i Adelsberg hebben veroorzaakt. In den Kankasus. Russisch legerbericht. In de kust-lrcek hebben de Turken in den nacht van 7 dezer drie malen zon der succes on/,verschanste ream enten i.iu den rechteroever van de Kara Deie a.m.o vallen Gnze troepen zijp in liet bekken tn den boven Tsjorok nog vooiuitgokoimv Turkseh legerbericli t. In het centrum van het Kankasus firn t is een door den vijand bepioefde nat IIIv lijke aanval mislukt De vijand is du, onzen tegenaanval na weinige uren •-tui deus volkomen ml de vroeger door htm bezette steil mg verjaagd. In de andere sectoren onbeduidend: ge vechten. In Mesopotamia. Turksch legerberich I. Aan het Irakfront hebben wij den v ij and in het gevecht van 5 en 6 dezei. iq een door een onzer vliegende nfdeehngmi bezette loopgraaf in de voouiitgpsclioi en 'mie vier kilometer ten oosten van onzen hcofdsector Felahie een voilie-, v tn 1500 man toegebracht. Wij hebben hem eenige gevangenen ontnomen en c-en vliegtuig neei geschoten. Deze strijd van twee dagen heeft ztcli als volgt afgespeeld: Daar tengevolge van het stijgen van den waterstand dor Tigris m de laat-te dag-ui onze aan de rivier uitkomende loopgraven, die een deel uitmaken van onze vooruit geschoven linie, vier kilometer ten oosten van onze hoofdstelling, overstroomd en •■-emield waren, heeft een grout gedeelte van onze troepen in den avond van 4 Ajtn!. up hevel deze loopgraven onlniirml, waai - in 'ongeveer twee compagnieën achterble ven. Den 5en dezer beschoot de vijand, die de oorzaak van deze ontruiming niet ken de, deze loopgraven met zijn artillerie ure,i lang, hij deed er een aanval op met eon troepenmacht van omstreeks drie brigade-. Hoewel onze beide compagnieën bevel ktc gen voor deze veel grootere strijdkrachten terug te trekken, hebben ,zij toch deir vijand door aanvallen mot de bajonet en bommen urenlang opgehouden. Vervolgens trokken zij op onze hoofdstelling tonic Ge lijktijdig trokken onze uit zwakke krachten samengestelde voorposten op den vechter Tigris oever eveneens op den vleugel van onze hoofdstelling terug. B|ij gelegenheid van deze aanvallen hebben wij vastgesteld, dat er een aantal van de vijandelijke troepen in de door de overstroom in g gevorm 1" smeekbede weerstand bood. Het gezicht van baar verloofde een donker, knap, onheilspellend voorkom n, vertoonde zich een oogenhlik voor hmr gcestersoog; een oogenblik verscheen hel haar als een sombere, akelige achtereind voor den blonden man, die naast haar stond, den man wiens blauwe oogen niets dan openhartigheid en oprechtheid bevat ten, wiens mond gevormd scheen voor „heerschappij en mannelijk weik", den man wiens geheclo ojilreden haar een gevoel ga ren van veiligheid en kt acht. Als een pint. relinge ingeving begreep Dulcie wat liet heleekenen /mi, een man als Tom Lan enig steeds-aan haar zijde te hebben, al tijd te kunnen steunen op zijn kracht, al tijd te vreten, dal v\ elke iiicnschelijke en- breken bij ook mocht hebben, zijn idealen boog en zuiver waren; en bij diezelfde j totreüngo mgeving begreep zij ook hoe diep de kloof was die twee menschen als Hum phry Tracey en den man, dien zij liefhad, van elkaar (scheidde. t Maar achter die zachte oogen van haar was een sterke ziel verborgen; do stand vastige lijnen om haar mond en kin wa ren daar niet voor niets; als zij eenmaal begrepen had wat recht was en billijk, dan zou zij het doorzetten. Zij richtte /ich op alsof die geringe lichamelijke inspan ning Waar helpen zou, en beak Lancing flink aan in het ontstelde gezicht; haar stem beefde niet toen ze sprak. 1 (Wordt vervolgd,'b COURANT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1