De oorlog. 99T Jaargang Dinsdag 1! April 1916. No. 15113 NA LANGE JAREN, Deze coairant verschijnt d agel ij ks, met uitzondering van Zon- eb Feestdagen. Prijs per kwartaal: oor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Ylaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiun voor het eerstvolgend nummer moeten des middags véér een aur aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Rr(js der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 Gents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau, te bekomen. Dagelijks werden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau (e veldeen Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende Ruimeers epge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Landstorm. Oproeping Landstorm- plichtigèn. jaarklasse 1911. De Burgemeester van Schiedam, brengt bij deze ter algemeene kennis, dat bepaald is dat de opkomst in werke lijken dienst van de landstormphchtigen der jaarklasse 1911, zal plaats hebben A. op Donderdag 20 April 1916 te "s-Gravenhage in het Gebouw van den R, K. Volksbond, Stille Veerkade no. 37 lo. des voormiddags ten 10 uur, van de landstormplichtigen, toegewezen aan het Depöt Wielrijders; 2o. des voormiddags ten 11 uur, van de landstormplichtigen, toegewezen aan het Depöt van het Regiment Genietroepen (eer ste gedeelte). B. op Dinsdag 30 Mei 1916 te Lelden in het Gebouw „de Graanbeurs", in de Burgsteeg lo. des voormiddags ten 9 uur. van de landstormplichtigen wier geslachtsnamen beginnen met de letters A tot en met L uit de gemeenten Hillegoin, Katwijk, Leiden, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegst- geest en Schiedam, toegewezen aan het Depöt der IVde Infanterie-Brigade 2o. des voormiddags ten IO1/2 uur, van de landstormplichtigen wier geslachtsnamen beginnen, met de letters A tot en met L uit de overige gemeenten toegewezen aan het Depöt der IVde Infanterie-Brigade. C. op Dinsdag 30 Mei 1916 te 's-Gra venhage in hfit Gebouw van den R. K. Volksbond, Stille Veerkade no. 37 lo. des namiddags ten 2 uur, van de landstormplichtigen wier geslachtenamen be ginnen met de letters A tot en met L toe gewezen aan het Depöt der lilde Infanterie- Brigade; 2o. des namiddags ten 3 uur, van de landstormplichtigen wier geslachtsnamen be ginnen met do letters A tot en met L, toegewezen aan liet Depöt der Brigade Gre nadiers en Jagers; D. op Woensdag 31 Mei 1916 te Rotten dam in hel Algemeen Verkooplokaa! aan den Goudschen Singel no. 33; lo. des voormiddags ten 9 uur, van de landstormplichtigen wier geslachtsnamen beginnen met dé letters A tot en met L, toegewezen aan het Depöt der Vde Infan terie-Brigade; 2o, des voormiddags ten lO'/s uur, van de landstormplichtigen wier geslachtsnamen beginnen met de letters A tot en met L, toegewezen aan het Depöt der Vide In fanterie-Brigade 3o. des middags ten 12 uur, van de nog niet ingelijfde landstormplichtigen die toe naar het Engelsgh, door L. G. M0BEJRLY. „Het moet een afscheid zijn," antwoord- de zij. „Tenzij Humphry mij vrijlaat, mo gen wij elkaar niet wieerzien. Vrienden zul len wij niet kunnen blijven, is 't wel?" voegde zij er droevig bij. „Iki zou zoo graag uw vriendschap behouden." „Neen, t vrienden kunnen wij niet zijn," Weder klonk een harde klank in zijn stem „ik! verlang je niet als vriendin, alleen maar aks mijn vrouw. Hel moet zijn alles tof niets. Ik! kan niet tevreden rijn met vriendschap alleen; ik zou je niet voortdurend Kunnen ontmoeten, daar ben ik! niet sterk, genoeg voor. Het moet zijn alles of niets." Hij vatte haar handenen drukte ze zoo stevig;, dat het haar pijn deed en met een smartkreet bracht hij ze aap zijn lippen. „IK zou geen haar van je hoofd willen Krenken," zei hij op boe (vaardigen toon, „en toch ben ik! zoo ruw. Wil je me ver geven, dat ik' zoo'n ruwe vlegel ben?Maar ik! Kan je niet laten heengaan.". Zijn stem Bralc weder en het wjap nogj eens de kracht van. het jonge meisje, die hem te hulp kwam. Zij teak haar handen los, legde ze Op rijn schouders en zei heel zacht: gewezen zijn aan het Depöt van het Regi ment Genietroepen (tweede gedeelte); 4o. des namiddags ten 12% uur, van d© landstormplichtigen, toegewezen aan het Depöt Autotreinen; E. op Maandag 10 Juli 1916 te Leiden in het Gebouw „de Graanbeurs" in de Burgsteeg: lo. des voormiddags ten 9 uur, van de nog niet ingelijfde landstormplichtigen uit de gemeentel Hillegom, Katwijk, Leiden., Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegst- geest en Schiedam, toegewezen aan het Depöt der IVde Infanterie-Brigade; 2o. des voormiddags ten 10 uur, van de nog niet ingelijfde landstormplichtigen uit de overige gemeenten, toegewezen aan het Depöt der IVde Infanterie-Brigadq i F. op Maandag 10 Juli 1916 te 's-Gra- venhage in het Gebouw van den R. K. Volksbond. Stille Veerkade no. 37: lo. des namiddags ten 2 uur, van de nog niet ingelijfde landstormplichtigen, die zijn toegewezen aan het Depöt der lilde In fanterie-Brigade; 2o. des namiddags ten 3 uur, van de nog niet ingelijfde landstormplichtigen, toe gewezen aan het Depöt der Brigade Grena diers en Jagers; G. op Dinsdag 11 Juli 1916 te Rotter dam in het Algemeen Verkooplokaal aan den Goudschen Sjngel no. 33: lo, des voormiddags ten 9 uur, van de nog niet ingelijfde landstormplichtigen toe gewezen aan het Depöt der Vde Infante rie-Brigade; 2o. des voormiddags ten 10(4 uur, van de nog niet ingelijfde landstormplichtigen toegewezen aan het Depöt der Vide Infan terie-Brigade; 4o. des voormiddags ten 11% uur, van de landstormplichtigen, toegewezen aan het Depöt 1ste Regiment Vesting-Artillerie, en aan het Depöt 4e Regiment Vesting-Artil lerie; H. op Dinsdag 11 Juli 1916 te Woer den in het Gebouw Patronaat H. Antonius (eventueel bij gunstig weder op het exerci- tieterrein nabij den Stationsweg), des na middags ten 3 uur, van de landstorm plichtigen, toegewezen aan het Depöt 3de Regiment Vesting-Artillerie. Voor de landstormplichtigen, die zijin toe gewezen door een anderen Provincialen Ad judant dan die voor Zuid-Holland, zal de inlijving plaats hebben n. te 's Gravenhagc op 20 April 1916, 's voormiddags ten 10 uur, voor de toege wezenen aan de Wielrijders en aan het lste gedeelte der Genietroepen; b. te Rotterdam op 31 Mei 1916, "s voor middags ten 9 uur, voor de toegewezenefn aan de Regimenten Infanterie lste gedeelte, aan de Genietroepen 2de gedeelte en aan de Autotreinen; c, te Rotterdam op 11 Juli 1916,'s voor middags ten 9 uur, voor de toege wezenen aan de Infanterie, 2de gedeelte en aan de Vesting-Artillerie, een en ander in de ge bouwen op de genoemde data Mj deze ken- - nisgeving voor de aflevering aangegeven. „Wij tnoeten niet aan ons zelf denken en aan hetgeen ons pijn doet W" moeten doen wat ons het rechte toeschijnt. Op den duur is ons eigen verdriet ©en klei nigheid, .vergeleken bij een daad bedreven tegen ons geweten in. Wij1 zouden het ons zelf of elkaar nooit vergeven als wij iets deden wat wij zekfer wisten dat niet goed was. Wij moeten het spel wagen." De ver- ©enigjng van Kracht en zachtheid in do jeugdige stem had een Kalmeerenden in vloed op Lancing; er was iets van eer bied in zijn ooigen toen zij de hare ont moetten. „Maar als die man, die Tracey, je je vrijheid terug geeft, kfomi je dan bij mij terug?" zei hij1. „Zal dan geen valscbe schaamte ons scheiden? Je zult dan toch niet denken dat je me dan de waarheid maar niet vertellen moet, je zu.lt mete rugroepen als je vtoor goed vrij bent. Je weet, je behoort mij toe." „Als ik ooit weer Vrij ben zal ik het je zeggen," antwoordde zij, „nooit zal iets ons kunnen scheidon, behalve een kwestie van goed en kwaad. Ik zou nooit bang zijn het je te doen weten als ik vrij Was. Ik beloof je dat niets mij' zal beletten je de waarheid te zeggen. Hij sprak geen enkel woord meer. Woor den schenen onnoodig tusschen ben beiden. Maar hij boog zich tót haar over en gaf haar een langen eerbiedigen Kus; en toen, zonder achter zich tg zien, ging hij snel dB kamer uit, en liet Dultcie heel stil staan tej het open raam, met de oogen Aan eiken Landstorrnplichtige die voor gemelde opkomst in aanmerking komt en wiens adres bekend is, zal alsnog een op roepingsbrief worden bezorgd, uitgereikt of toegezonden. Schiedam, den llden 'April 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GREÏE, Kennisgeving. De Burgemeester van Schiedam, brengt ter openbare kennis: dat de stemming ter benoeming van een lid van den Gemeenteraad, in Kiesdistrict III, ter vervulling der plaats, die is open gevallen door het aannemen eener uitgeslo ten betrekking door den heer P. DE BRUIN, ter zake waarvan door hem den 16 Novem ber 1915 de ingevolge art 25 der Gemeente wet vereischte kennisgeving wend gedaan, zal gehouden worden op Dinsdag 18 April aanstaande, van des voormid dags acht tot des namiddags vijf uur, enjwel over de candidaten: P. DE BRUIN (geb. 1879) en T. SLAVENBURG, dat tot de stemming niemand wondt toegela ten, dan die volgens de Riezersijst bevoegd is tot de keuze mede te werken en ,in. het bezit is van de bij art. 55 der (Kieswet ver melde kaart, bevattende een oproeping voor de stemming; t dat aan een kiezer, die zijn kaart heeft verloren, of wien geen kaart is toegezonden* op zijn aanvraag door of vanwege den Burgemeester een kaart wordt uitgereikt, mits hij voldoend© van zijn identiteit do© blijken, en dat tot die uitreiking ook het Stembureau bevoegd is; dat art. 128 Van het Wetboek van Straf recht luidt: Hij, die opzetterjk zicih voor een ander uitgevende, aan een krachtens! wettelijk voorschrift uitgeschreven verkie zing deelneemt, wordt gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste een jaar. Schiedam, 11 April 1916. De Burgemeester voornoemd, H HONNERLAGE, GRETE. Kennisgeving. Verkiezing voor den Gemeente raad. De Burgemeester van Schiedam, brengt ter openbare kennis, dat de op heden bij hem ingeleverde opgaven van eandidaten voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad, in Kiesdistrict III, op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd, in afschrift ga®! het Raadhuis zijn aangeplakt en dat, tegen betaling der kosten, afschriften daarvan; verkrijgbaar zijn gesteld. Schiedam, den 10 April1 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRJBTR, Kennisgeving. De Burgemeester van Schiedam; tot de ervaring gekomen dat als soda ver- gevestigd op de blauwe lucht boven de platanen in den ziekenhuis-tuin. HOOFDSTUK YV. Moet ik helpen? „Vertel mij alles iedere kleinigheid hoe hij er uit zag, wat hij zei, verzwijg niets. Ik' moet alles tot in de kleinste bij zonderheden weten." Mevrouw Marshall spraJc met Zenuwachtige haast, terwijl Joy ce naast haar bed zat en haar koele vin gers legde op de gloeiende, rustelooze liand, die zich onophoudelijk! over het laken be woog. „Natuurlijk, zal ik u alles vertellen," ant woordde zij, „ik begrijp hoe u verlangt iede re bijzonderheid te hooren. In de eerste plaats zendt uw man u zijn beste groe ten, zijn hartelijke liefde; hij zei dat u| om zijnentwille moest maken 200 spoedig mogelijk beter te zijn. Hij kan er niet aan denken, dat u zooi ziek is) hij zei dat u uw Best moest doen zoo spoe dig mogelijk te herstellen." Een glimlach gleed over het harde gezicht van <1© zieke vrouw, gjans vertoonde zich in haar oogen, haar lichaam ontspande zich en ze ging bijna gemakkelijk op het kussen liggen, terwijl Joyce haar geheel in bijzonderhe den alles vertelde van haar bezoek aan den gevangene. „Zoowel u als hij hebben mij een zeer sterken indruk gegeven," zed ze tot besluit, „u hebt Beiden zeer beslist gezegd en mij Kcchl i s, wat voor meer dan de hel ft vervalscht bleek te zijn, herinnert de ingezetenen dat zij, die dit wenschen, mon stens van de in deze gemeente gekochte soda en andere verbruiksartikelen aan den Gemeen tel ijjken Keuringsdienst kosteloos kunnen doen onderzoeken. Schiedam', 11 April 1916. De Burgemeester van Schiedam; M. LI HONNERLAGE GRETE, Attestatie» de vlta voor pen sioenen. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat de attestation de vita, zoowel voor Nederlandsche- als voor Ko loniale pensioenen, zullen worden afgege ven aan de afdeeling Bevolking, School straat il2, op eiken werkdag, van des voormiddags 8% tot des namiddags 12% uur en des namiddags van 1% tot 2i/2 hur- Schiedam, 11 April 1916. De Burgemeester voornoemd, M. E HONNERLAGE GRETE. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester |em ^Viethouders van Schie dam; 1 Gelet op de bepaingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op den lOen April 1916 aan S. G. VAN (WAAL WIJK VAN DOORN en zijne rechtverkrij genden. vergunning is verleend voor het oprichten van eene fabriek voor het be werken van oliën en vetten in liet pand Noordvests Lngei 121, kadaster Sectie H, no. 107, met een stoommachine van 20 P.K., een stoomketel van 25 Ms. verwarmingsop pervlak en een petroleummotor van 5 P.K. 1 Schiedam, 11 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornocml, ML L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V, SIOKENGA. BUITENLAND. Ton liet Westelijke front. Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Ten westen van de Maas is de beschie ting van' heuvel 304 vannacht zeer hevig geweest. De Duitschers hebben zware verliezen geleden bij dien aanval, dien zij gisteren tegen het einde van den dag op den Mort Hommo ondernamen en di© volkomen is af geslagen. De Duitschers zijn er in geslaagd ovter 'n lengte van 500 AL door te, dringen in de vooruitgeschoven loopgraaf van heu vel 295. doen begrijpen, dat hij niet .schuldig is aan de misdaad waarvoor hij gestraft Werd. En uit wat mr. Raebtim mij verteld heeft, denk ik -dat de schuld rust op een ande ren man, dat de werkelijk schuldige er heelhuids is afgekomen." „De schuld rusten op oen ander?" riep mevrouw Marshall met schrille stem) „na- tuuMijk rust die op een ander. Mijn arme Eric," haar stem daalde tot een zacht fluisteren, „mijn arme Eric was de zonde bok; het is precies zooals u zegt, bij is niet schuldig aan de misdaad waarvoor hij b'oet Die man, James Douglas, was zijn. booze geest; mijn man werd door hem' befooverd, en ik geloof dat indien de waar- held aan het licht kwam, wel zou blij ken dat anderen behalve Eric ingepalmd wierden en op dezelfde wijjze misleid. O, ik erken dat mijn man de zwakste was van de twee. Ik' heb u al te voren gezegd, dat hij zwak Wlas en James Douglas re kende op die zwakheid; hij wist zoodui- wolachtig goed hoe men zijn medemenschen klan beetnemen. Hij en Eric werkten voor' dezelfde firma en Douglas haalde mijn manover hen te bedriegen. Hij kon zoo mooi praten, hij sprak zoo gemakkelijk van later terugbetalen, hij maakte Erie wijs dat het doodeenvoudig zou wezen de zaken later terecht te brengen. Maar terechtbren. gen of terugbetalen was voor Eric njet mogelijk. Hij werd betrapt en gestraft, en de man, die hem opgezet ha|d on opge- stookt en die het geld gebruikt had, werd in 't (geheel niet verdacht Hij ging door De Franscben hebben een honderdtal ge vangenen gemaakt Ten Oosten van de Maas is vannacht een zeer hevig gevecht in het kleine bosch van Fontaine St. Martin (ten oosten van Vacherauville) geleverd. De Franschen zijn in de Duifsche verbmdingsgangen ten zui den van het dorp Douaumont doorge drongen. In Woevre beschieting van de dorpen aan den voet der Maashoogten. Bevestigd wondt dat in de streek van Verdun gisteren de ©ersti© poging der Duit schers om een algemeen offensief l© onder nemen, dat zich uitstrekt over een fiont van 20 K.M., begonnen is. De Duïlsehius, die geen belangrijk succes hebben behaald, vooral niet ijn verhouding to! de inspanning die zij zich" hebben getroost, hebben ver hezen geleden, van welker omvang de voor de Fransche ImiGn opgestapelde lijkon ge tuigen. Engelsch legerb'eirichL Gister(Zondag)avond hebben wij bij St. Eloy den grootsten mijntrcchter. die 111 handen van de Duitschers was gebleven, veroverd. Een andere aanval heeft ons 111 het bezit gesteld van de vijandelijke loop graven, die van dien mijhtrechtèi uit in zuidwestelijke richting loopen. Vandaag zijn geschut- en mijn gevechten geleverd. Van liet Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht Geen nieuws. Russisch legerbericht Op het Dunafront geschut en geweervuur. Op verscheidene sectoren hebben de Duit schers getracht hun loopgraven te verbete ren en leeg te poanpen, maar ons vuur hoeft hun dat belet Duitsche vliegtuigen hebben bommen ge- worpen in de streek! van het station Re- mershof en van Dunaburg. Ten N.O) van het Wisniew meer is de vijandelijke artillerie zeer bedrijvig geweest Aan het kanaal van Orginsfci hebben vij. andelijke vliegtuigen bommen in onze li nies geworppn. (Bjij hel dorp Komora, ten Z.W, van Pinsk, hebben de Duitschers in booten getracht onze linies te naderen. Zij zijn door ons Vuur verdreven. Aan de beneden -Strypa hebben wij een vijandelijke schans genomen en gevangenen gemaakt Van het ZnldeUjke front. Oostenrijksch legerbericht. In de streek! van Górz heeft de Italiaan sdhe artillerie de dorpen achter ons front onder Vuur genomen. Een Caproni-vlieg tuig is bij het landen in de buurt van Lucinicor door ons ge- schutvuur vernield. Aan do overige Ilaliaanscli-Oostenrijkscho fronten duren de gewone artilleriegevech ten Voort. In het SugSanadal schoten de Italianen Caldonazizo in brand. voor een respectabel, eerwaardig man en niemand had een flauw1' vermoeden van zijn gemeenheid."- „Kon uw man do wiaarheid niet aan het licht brengen?" „Daar was Douglas voel te slim voar,"- luidde het bittere antwoord, „hij maak to dat er altijd uitwegen genoeg waren voor hem waren, maar geen enkele uitweg waar een ander door kon ontsnappen. Ilij was slim als een duivel, altijd zoo slim als een duivel. Niets kon tegen hem bewezen worden. Do mensehen Waren alleen hoi- lig verontwaardigd, dat zijn naam er in betrokken zou worden. Hij werd beschouwd als verre boven alle verdenking verheven, volkomen deugdzaam. Ze zeiden, dat Eric zich trachtte te verschuilen achter Dou glas, door valsche beschuldigingen tegen liem aan te/voeren, dal zeiden ze en Eric kon het niet weerleggen. O, die man, die Douglas, is ©Ven slim, als gewetenloos. Hij weet, dat hij moest zitten, waar mij arme Eric is, maar een man metzulk een aard heeft geen hart, geen zwakke zijde, waarop men een beroep kan doen. Hij is door en door hard, hij denkt alleen aan zijn eigen zelfzuchtige plannen, geld ver dienen en zijn eigen grootheid. Nu- heeft hij een anderen haam aangenomen. Hij heet tegenwoordig Tracey en geen Dou glas meer. Hij 'wopnt in een groot huis, Addersham Grange, Netherhy."- te! til -5.1 M ii I, UWordt vervolgd^ SCHIEDAIMSCHIE OOUMIMin 35j >i 3 1 t 1 H1I11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1