3® isriog 69 Woensdag 12 April 1916. no. 15114 NA LANGE JAREN, Kennisgeving. Kennisgeving. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Yan het Oostelijke front. Yan het Zuidelijke front. Tegenspraak. Int den Knukasus. In Mesopotamia. Griekenland fn de Entente. duikboot- en mtjnenoorlog. Diverse Derictiteii. iilï 11® ISU EP*' lie Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en VIaardingen. fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóér een uur aan het Bureau bezorgd zijn. 1 Bureau: Lange Haven Nc. lil (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 rogels fl. 092; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regd. Grocle letters nc ir de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige vowwaardcn. Tancvea hiervan zijn gratis aan het Bureau, te bekomen. - Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertent iGn opgenomen tot denpnjs van 40 cents per advertentie, bij voorn.[.betaling aan hel Bureau te vridomi Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende mmimes-. «pg<> geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Tehdoon Nb. 103. Burgemeester jesn [Wethouders van Schie dam; t Gelet op art. 9 der verordening regelende het afzonderlijk geldelijk beheer van de Gemeentereinigitig (Gemeenteblad no 68 yan 1911); Doen. te weten.: Dat de, rekening van de inkomsten en uilgaven van. genoemd Bjedrijl, over het dienstjaar 1915, op heden aan den Raad is ingediend, en met de biüans-, en winst en verlies tekening, gedurende veertien da gen, op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is n-edergelegd en met genoemde stukken tegen beialing der kos ten, in afschrift aldaar verkrijgbaar ge steld zijn. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 12 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRJETE, De Secretaris V. SIGKENGA* Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouder, van Schie dam; Gezien het verzoek van: lo. DE N. Y. GLASFABRIEK „DE BA TAAF", om vergunning tot het uitbreiden harer glasfabriek, gelegen 's-Graveland no. 185, kadaster Sectie H nos. 730, 731, 733 en 736, door bijplaatsing van een stoom ketel van 85 vierk. M. verwarmingsopper vlak; 2o. DE N. V. NEDERLANDSCHE DIS TILLEERDERIJ EN FLESSCHENFABRIEK VOORHEEN DE FIRMA HERMAN JANSEN, om vergunning tot het uitbreiden harer glasfabriek in het pand Noordvestsingel 37, kadaster Sectie H nos. 754 en 761, door verplaatsing van den bestaanden warm oven en het maken van een nieuwe gemeng- kamer; Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijlagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd dat op Woensdag den 26en April a.s des Voormiddag^ ten li1/-' ure, tenraatlhuize gelegenheid zal worden gegeven om be zwaren tegen het toestaan van die verzoe ken in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe to lichten; naar het Engelscjh, 1 door L\ G. MOBERLY. 36 J i „Addershxm Grange KetherbyDie naam herinnerde Joyce weder aan den man, dien zij in den trein nad ontmoet, den man die gezegd had verloofd te zijn mei Dulcie Graham. Tlijj heel te Tracey en liet adres op het kaartje, dat hij haar gegeven had, was hetzelfde zooeven door mevrouw Marshall uitgesproken met haar zachte, ont stelde stem. Zou die Pröcey, met wien Dulcie verloofd was, verwant zijn aan den man, die zooveel kwaad had beu tik kend in haar eigen leven? .lames Doughs had den naami van Tracey aangenomenJa mes Douglas woonde volgens mevrouw Marshall op Addersham Grange, en daar woonde Humphry Tracey ook. Zou de man. die haar hart gebroken had, toen ze nog een heel jong meisje 'was, haar steeds blij ven vervolgen? Kon zij nooit aan hem ont komen en aan zijn invloed ontsnappen? Zou James Douglas haar spoor nog steeds ach- tervolgen, nu zelfs, nu zij emdelijk zulk een veilige schuilplaats gevonden had? „Hij heeft geen hart, geen zachte gevoe lens, waartoe men zich zou kunnen wen- den." Hoe echt waar waren dié woorden. Tegenover haar had hij zeker geen liart of gevoel getoond. Zij zag .zich zelve we der als een vizioen, jong, onwetend, on schuldig, in een grooto stad van het verre dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake biechten prijn ingekomen, ken- nis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge volge d© Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet ovonsenkóinslig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 12en April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. Fransch legerbericht. Het officioele Fra.nsche communiqué van gistermiddag luidt: Op den linkeroever van de Maas hebben de Duitschers gisteravond laat oen aanval gedaan op de Fransche stelling MortHom- mè. Deze aanval, waarbij de vijand gebruik maakte van brandende vloeistoffen, en die uitging van het Ravenboseh, is door ons geconcentreerd geschutvuur en geweervuur afgeslagen, behalve aan den oostkant, waar de Duitschers voet kregen in eenige kleine stukken loopgraaf. Op den rechteroever der rivier hebben de Duitschers vannacht getracht de Fran- schen uit de loopgraven ten zuiden van het dorp Douaiunont, welke de Fransohen de laatste dagen hadden genomen, te Ver drijven. Die poging, waarhij eveneens bran dende vloeistoffen zijn gebezigd, is op eoin bloedige mislukking -uitgeloopen. 'Hevige beschieting in de streek van Dou- aumon t en Vaux en enkele losbarstingen van geschutvuur in Woévre. Vanochtend heeft een Franisdh vlieger bij Badonviller een Duitscih vliegtuig geveld. Dé twee Duilsche, vliegers zijn bij hun val gedood. Engelseh logerbericht De gevechten in de mijntrechbers'ten oos ten van St. Eloi zijn gisteravond met wis selende kansen voortgezet. Wij houden drie trechters bezet, doch de andere twee niet. Vandaag heeft de vijand ten N.O. van Ver- melles mijnen doen springen en daardoor onze stelling in een ouden trechter he schadigd, helgeen echter in den toestand geen wijziging brengt. Tegenover Wytschaete geduchte artillerie- actie. jBjij Soiuchez en ten oosten van Yperen Westen, ie vergeefs smieekende tot den man, die haar had overgehaald haar huis in het Dunkers Camp ie verlaten. Zij za hot sombere kosthuis in do somberst» van alle denkbare siraten; zij herinnerde zich het gevoel van benauwdheid en akeligheid, dat de stad haar inboezemde, haar verlangen te vluchten terug naar ber gen en 'bosschen; naar de frissche, zui vere lucht, toen Jannes Douglas haar ver stootte en zij alleen was. Hard? Ja, hij was zeer hard en Wreed, daar was geen twijfel aan. Het kostte haar geen moeite al de verklaringen van mevrouw Marshal] te goJooven. Toch kon zij niet nalaten zich 1» binnen te brengen, dat niettegenstaande al zijn hardvochtigheid van vroeger. Jern buitengewoon blij scheen le wezen haar te te zien, toen ze elkaar toevallig op een kanloor, waar zij schoonmaakster was, ont moeten. Zij dacht, hoe hij haar had opge zochl m haar kosthuis in Londen, eridaar een brief voor haar achtergelaten, waarin hij baar smeekte hem een onderhoud toe te staan. Zou het mogelijk' zijn, dal hij nu, op middelbaren leeftijd, misschien zach ter van karakter geworden was? Was het mogo,.jk', dat haar oude invloed nog eens over hem zegevierde? Herinnerde hij "zich niettegenstaande zijn huwelijk met de eige nares van Addersham Grange nog steeds in zijn hart iets van de vrouw, die hij eens had liefgehad en verworpen? Had zij, Joyce, nog eenige macht over hem? En indien zij die macht had hier ontstond een lange pauze in haar gedachten, zij deinsde terug om door te denken. Zij wenschte niet tat liet einde toe haar ge. dachten te vervolgen. Maax haar aangebo- zijn cobeteekenende geschutgevcch ten ge leverd. Gisteren hebben onze vliegers in acht luchtgevechten een vijandelijk' vliegtuig ten val gebracht, zonder zelf eenig verlies te lijden. Vijandelijk geschutvuur heeft echter vandaag een onzer toestellen naar beneden geschoten. Oostenrijksch legerbericht. De toestand is onveranderd. Russisch legerbericht. Op het front Van de Duna hier en daar artillerie gevechten. fDjij het bruggehoofd van Ikskul hebben de Duitschers vruchteloos getracht tot het offensief over te gaan. In de streek Van Dunaburg en meer naar het zuiden in het moerasgebied hier en daar levendige werkzaamheid der weder- zijasche artillerie. [Op de rest Van het front is niets van belang gebeurd. Oostenrijksch legerbericht Het artillerievuur nam gisteren (Maan dag) op enkele deelen van het front in levendigheid toe. De njand beschoot stelselmatig de plaat sen achter ons front. Zoo werden in he# Kustland Buino, in het zuidelijk deel van Görz het hospitaal van St Peter en ver schillende andere plaatsen ia Görz, in Ka- rinthië St. Kathrein en in Tirol Levico en Rovenelo onder krachtig vuur genomen. De strijd bij Riva duurt voort Italiaansch legerberidht. Op het frontgedeelte tussohen het Etsdi- en de Sugana-dal opende de vijand het vuur met nieuwe batterijen van buitengewo ne sterkte, die echter door de Italiaansdhe met succes werden beschoten. Door het juiste schieten van de Italiaan- sche artillerie weiden grooto branden ver oorzaakt in de buurt van Caloezanica (Cal- donazzo-meer), terwijl tevens bet fort Lu- serna (Alto Astico) ernstig beschadigd werd. Aan de Isonzo heerschte ook gisteren! grooto artillerie-activiteit langs het geheele front, vooral op de hoogten ten noordwesten van Gorz. Op het Karstplateau werden de vijande lijke colonnes, die optrokken in de richting van Oppacetriasella en Hudiloz1, krachtig beschoten met tirailleurvuur. In den nacht van opi '10 April "wierpen watervliegtuigen 11 bommen op Gradzv Niemand werd getroffen en er w§rd slechts weinig betoekenende schade aangericht. Uit het IlaLiaansdhe hoofdkwartier worden Jo volgende opmerkingen gemaakt op liet Oostennjksche logerbencht van Zaterdag: Het stafbcriehl uil Weenen van 8 dezer zegt, dat de O.-H. troepen 's nachts een van onze stollingen op de Mrzli Vrh hebban ge nomen, maar verzwijgt, dat wij de stelling enkele uren later hebben hernomen en daarbij 131 gevangenen, o.w, 5 officieren- ren oprechtheid noodzaakte haar niet terug te deinzen, zich zelve antwoord te geven op de vraag, die op den bodem van haar ziel verrees Indien indien het werke lijk was, zoo,ajs zij zeker meende, dat haar oude invloed op James- Douglas herleefd was, was het dau met haar plicht dien invloed te gebruiken en hem over te ha len den heer Raehurn recht te doen we- dervaren. Indien zij- bij machte was hulp te verfeenen, was 't dan niet haar plicht te helpen Ofschoon telkens als deze ge dachte bij haar opkwam-,zij er al meer en meer voor terugdeinsde, toch keerde zij terug met toenemende kracht en a' haar afkeer verdreeeJ" de gedachte niet. Terwijl de lange zomerdagen voorbij gin- gen, en mevrouw Marshall langzaam een zekere mate van gezondheid terug kreeg, werd deze gedachte bijna een obsessie voor loycc, zij kon ze niet van zich af zetten moest zij haar invloed op James Dou- glas trachten te gebruiken? Moest zij dat doen ter wille van recht en billijkheid? liet denkbeeld alleen tegenover den man te slaan, dfen zij vreesde, was haar bijna ondragelijk en de mogelijkheid, dat die Sir Humphry Tracey uit den trein haar zou op sporen en 't geheim) van haar omgeving openbaren, vervolgde haar als 'n nachtmer- rie. En door aj die andere vrees en bereke. ningen heen kwam steeds die vraag voor den dag: „Moet ifc niet zien iets te doen om mijn. heer Raebum te helpen?" Die gedachte was als een steeds -knagen de pijn op den achtergrond yan haar da* gelijksch leven en gedurende den zomer, diej volgde, was haar eigen levjen zeer verre hebben gemaakt, machinegeweren, geweren en ander krijgstuig hebben buitgemaakt. In de heroverde stelling hebben wij een 100 tij ken van vijanden gevonden, onder wie dat van een kapitein. Hetzelfde bench! maakt melding van de ofiitnittning onzer voorste linie op den, Raudxkofl'. Dat de O.-H. daarbij 150 ge vangenen hebben gemaakt is onjuist, want bij onze troej>en weiden maar 24 man vei- mist.> Ook de resultaten van den vliegeraanval van Sien 7en Apnll in de vlakte van J'riaul warden onjuist opgegeven. Zoo is liet station San Giorgio di Negaro in het geheel niet getroffen en in dat ran Cocarso is slechts -een Jpearon licht beschadigd, Dö Vijand heeft van 27 Maart lot 7 April 12 Vliegtuigen verloren. Russisch 'legerbericht Ten westen Van de meridiaan van Erze roem blijven onze troepen vijandelijk ge bied bezetten. Turfcsch (legerbcrieht De Engelsdhen hebben bij Fe!ah ie op nieuw" een bloedige nederlaag geleden. Zij hebben meer dan 3000 dooden op hel ge vechtsterrein laten liggen en wij hebben 1 officier en eenige soldalen gevangen ge nomen. Eergister (Zondag) ochtend ging de vijand na een hevige beschieting van 1% uur met al zijn troepen van den rechteroever van de Tigris tof den aanval op onze stel lingen over. De slag duurde zes uur aan een. Aanvankelijk gelukte het den vijand met grooto verliezen een deel onzer loopgra ven binnen te dringen, doch onzfe troepen regen de binnengedrongen vijanden aan de bajonet en sloegen de troepen, die hun te hulp kwamen, terug. Avonds na den slag konden wij in de door hen tijdelijk bezette gedeelten onzer loopgraven meer dan *3000 lijken van vijanden tellen. Do gevangenen verklaarden dat de 13e Engelsche divisie, die geheel uit Engelsche soldaten bestond, en indertijd aan de Dar- danellen heeft gevochten, het zwaarst had geleden. Ze was nog slechts korten tijd geleden in Mesopotamia Onze soldaten heb ben met waren heldenmoed gestreden. Op de andere fronten is niets van be lang' gebeurd. Een Reutortelegram uit Athene meldt d.d 10 dezer: Do Engelsche en do Fransche gezant heb ben vanochtend aan den ministerpresident het doornemen van hun regeeringen mee gedeeld om troepen op Kephalonia (eiland in de Ionische Zoo, ten Westen van Rh a ka) te ontschepen, met name ter roede Van Argostoli. Zij hebben de verzekering van een pad vol rozen. Wel is waar be- handelde vrouw Marshall zelf haar met veel meer beleefdheid en vriendelijkheid na het bezoek, dat Joyce in haar plaats jn de gevangenis had afgelegd; maar Hetty had haar vroegere'houding van onloeschie- tdijkheid weer aangenomen, afwisselend met uitbarstingen van herige woede. Hel feit alleen, dat haar moeder's ziekte Joy ce tot de andere aantrok, scheen al den sluimerenden haat en jaloerschhoid i.i h-rt hart van het jonge meisje op te wekken. En terwijl vóór het bezoek van Joyce m do ga vangen is deze gehoopt had dat er een vriendelijker houding was onULaan tu- fichen Hetty en haar zelf, merkte zij nu. dat haar weerspannige leerling verder dan ooit van haar verwijderd was. Zij was weer wantrouwend, norscher, minder bereid de vriendelijke bereiwilligheid van haar gou vernante te beantwoorden. De wederzijd- scho antipathie tusschen moeder en doch ter kwam meer uit dan ooit en Joyce ging 's avonds dikwijls naar haar kamer, uitgeput naar lichaam en geest. Maar haar geduld liet haar noodt in üen steek, ver minderde nooit Tegenover de zenuwachtige prikkelbaarheid van mevrouw Marshall, de buien van slecht humeur van Hetty toon de zij dezelfde vriendelijkheid. „Liefde is het eenige wat beiden kan hel- pen", daobt zij steeds, „en Liefde is vol hardend". Het voorval in het boschje, Hetty' tra nen, Hal Fenwichs's woorden, was zij geens zins vergeten, maar zij1 had niets moer gezien van de bewoners' yan Greystone Farm en ze begon te hopen dat er geen grond -Was yocxr haar oprust, toen die onrust op, gegeven dat de souvereine rechten van (>iv kenland zullen worden geëerbiedigd. Gisteren seinde Reuter: Do Engelsche cn Framrhe gezant 3.-'ti llen gisteren aan den minister preHd-'n! r.« gedeeld dat dringende redenen hun ie_>'-'- ringen hebben genoodzaakt de reede v m Argostoh to sluiten. Zij voegden er luj «lil maatregen zouden word en genomen om den handel op de haven met de minst mom lijke bezwaren te handhaven. De rnjnMer-presiderit heeft een ze- r krasse houding aangenomen u in krach*' bewoordingen go/ogd. dat. Griehenl.u a slechte kan prntosteeien legen deze m©u inbreek op zijn smiverein© rechten. Ei volgde een levendig** woordenwLselinu De Engetecho gezant heeft vanochtend ei n audiëntie luj den koning gehad. Hel EngeKche on het Fransche ae/anl -rhaj> zeggen in ?o©n omniuniqu© dat dc -dichting van een vlootbasis te Argostoh rn maatregel ran zuivei verdedigenden aard is en niet hel karakter van oen Ivzettinr draagl. LONDEN, 11 April. Hot Engelsche s .Ellaston" (3796 ton) is gezonken; de be manning is gered. Het Italiaansch© stoomschip „Unione". is, blijkens een Lloydsbericht, getorpedeerl. LONDEN, 11 April. Blijkens een Lloyd«- bcrichl uit Penzance zijn van de „Unione" de tweede machinist en een matroos door een En gel sell patrouillevaartuig gered. De overige opvarenden moeten door een Fran- schen torpedojager gered zijn. MADRID, 11 April. Het bericht van d« torpedering der „Sanlamlcrina" heeft iu geheel Spanje groot© ontroering veroor zaakt. Dc readers overwegen de geheele scheepvaart stil te leggen. F ran se li e Kam c r 1 eden te. L o n 3 n. Een deputatie uit de Fransche Kam ei is gisteren te Londen aangekomen en door di n, koning ontvangen, die hen m een korte rede welkom heette. Aan een feestmaal, dat ter liu tinei r> 're- werd gegeven, heeft eerste minister Asquitn een rede gehouden, die- als antwoord, oj> die van den Duitschea Rijkskanselter kan be schouwd worden. Daarin betoogd© hij. dal, noch Engeland, noeh Frankrijk ten oor log zijn getrokken oin Duitse hl and te w-u gen, om het van de kaart van Europa w -g Le wisschen of om zijn nationale leven ti- vermetigen, doch aJle-m om Duitsenl.uul te verhinderen zich mm positie van inili taire bedreiging en oyerluyjrsqhirig t© \©i- schaffen. Engeland voort dein strijd, zzhte, Asquith, om eerlang in staal te> zijn het -b" ginscl te verwezen lij toen, vo-ig-aiis hetwelk internationale vraagslukken door vuje on derhandelingen op gelijken voet tusschen vTije volkeren zullee worden behandeld eu om zorg te kunnen diagen, dat zulk een rege ling niet belemmerd zal worden door d ge biedende voorschriften van een rcgeeiing, een zekeren dag in Juli op nieuw weid opgewekt. Het was een gewoonte geworden dat zij mevrouw Marshall haar ontbijt lie ven bracht op haar slaapkamer en haan later hielp aankleeden, want hoezeer haar patient er ook tegen was, had zij haar overgehaald zich niet te spoedig geheel gezond I© verklaren, en het was g*nvo(>rdi,k tien uur of latei voordal zij naar dcleci- toanier kon gaan ©n met Hetty beginnen le werken. Hel was een stilzwijgende o\ .-r- lonisl, «laf haai jtreiting met Ixieken ©u schralen gereed zou ztpi uior liet ondfi wijs, dal de w eer-jpaiuug© jonge dniiie vei- kcxi- te-ontvangen ftp dezen Juli morgen ecli- tei, toen -los'c© de leerkamer Linnen tiad, gcjiajiLserd voor helgeen ©eri dagelijksche strijd was gewoulen, \oik1 zq niemand in de kpimei, geen hoeken verspreid op tafel, geen spoor van lletly te bespeuren. In do slaapkamer van het jonge meisjowasook me mand en er kwam geen antwoord toen Joyce haar naam riep in den tuin. Uit een verder onderzoek bi-eek, dat Hetty's hoed cn wandelschoenen verdwenen waren en Joyce, een weinig ongerust, ging zitten om den morgen te bestelen aan liet verstellen van huishoudelijke dingen, terwijl raievrouw Marshal! op boozen toon opmerkte: „U had moeten, opletten, dat zij niet alleen ging ronddwalen. Iloe-kunt u welen of zo hier op de heide niet door een el- iendigon landloo-par wdrdt aangevallen Ik heb u in betrekking genomen om op Het ty toe te zien en dat doet u nu op zulk oen manier." (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1