69"® Jaargang Donderdag 13 A|>ril 1916, NA LANGE JAREN V an het Oostellj k e front. Van liet Zuidelijke front In den Kankasus. Ter Zee. Diverse berichten. BIKJJEHLA.ND. Officieel. BÜII'M hAm Tan het Westelijke iroïii. Prijs der Ad ve r te n t i ii u: Van 1—6 reg«ls 8. 9.93iedere re»,el meer 20 cents. Reclames 30 cent p«r re«&' Croote letter» swiar de pi*&W d»a zaj iwiemen.. Advertent ie n bij abonnement op voorde*tig» ro»nr'«mrt«a. Tm men ia ervan rija gratis aan liet Bureau te bekomen. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van. Zon- on Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en V laar dingen fl. 1.85, franco por post fi. 1.05. - Pnjs por week: Voor Schiedam en Vlaardingon 10 oeat. Afzonderlijke nummers 2 cent. AL-onne-menten «-orden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des ï&iddags V55ï «en uur aan het Bureau bezorgd zijn. Dagelijks worden Eaogenwunde klein» adverteKtiï* »pjteo!ü*K tot d«a prijs van 40 c«ntx per advertentie, bij vooru 'behdiug mus het Bwettu te co- Deze advertentiön narden, mils voor S *nht*c—M.rol$oa&» a»a&r>rs «pip* geven, sledite 2 maal berekend. Intercommunale TV doou X104. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). naar schatting "950 Engelsche koopvaarders met een 3 millioen ton bruto inhoud, door allerlei oorzaken verloren gegaan. Tu«- schen een derde deel en de he ft van alle ingevoerde levensmiddelen krijgt En geland nu reeds op onzijdige schep-n, AU Duitschlaud de onzijdige scheepvaart kan afschrikken om ladingen naar Kmnoand te brengen en de wijze van iinii >*J u vai Duitschland maakt het waarst jidijk, dat het daarom te doen is dan i- h"t zeer de vraag, of Engeland zeif'móg we! genoeg schepen in de vaart kan In eng >n om in zijn behoeften te voorzien. Rente nu zijn de onzijdigen schuw voor 't n.an- jiemen van ladingen naar Engeland, to meer daar zij hooge vrachtprijz.-n kunnen bedingen, zonder in Engeteehe wateren te komen. Om in het nijpend gebrek aan levens middelen te voorzien geeft de heer Hon sim vier middelen aan, o. a. het in den 'aal sten tijd meermalen genoemde: door diplo matieke overeenkomsten, om voor elk schip van de geallieerden of onzijdigen, dat in den 'giond wordt geboord, «cn Duitsch schip to -naasten. neve beweging, welke de Duitschers tegen dezen sector ondernamen en die de Fran- •when hebben afgeslagen, den Duitschers bijzonder zware verliezen heeft berokkend. Engelscb 1 e g e r b e r i c h t. Gister(Dinsdag)avond hebben wij een ge daagde kleine overrompeling van de rtjan- felijke .schanesn bij Rirhebourg f'Avmie onlernoinen en tien'Duitschers gedood. De vijand heeft gisteravond drie aan- vahen gedaan op onze stellingen ten wjs- on van den "\eg PilkemYpéren. Bij d-m eersten aanval kreeg hij voet in onze Joop- graven, maar werd er dra weer ml vcr.ire- en De andere twee zijn afgeslagen. De i ijand heeft 25 dooden ea 3 gevangenen n onze loopgraven achtergelaten. Wij heb ben vandaag de vijandelijke stellingen in leze streek beschoten. Aanmerkelijke artillerie-actie ten X.W. au Wvm baete. «at granaat vim r bij Sou- liez, C'mency en ('alonne. De vijand heeft u-el giHinlcn achter 'St. Eloi geschoten, naai weinig op onze frontlinie eu do oijiilrechleidaar gevuurd. 't Is nu gebleken, dat de C'anadeezn ,'e vorige week in deze streek de vijand zwaie vei liezen hebben toegebracht. Oostenrijksch legerbe richt. Er gebeurde niets van belang. Russisch' 1 e g e r b e r c h t. Aan bet Dunafront en ten zuiden van do streek van .Dunaburg hier en daar gewcer- n kanonvuur. Vijandelijke artillerie beschoot 'gisteren herhaaldelijk de streek van het bruggen hoofd van Ixkul. In de streek van Lubin hadden eenige, \oor de Russen gunslig verloop-en, gevech ten plaats tusschcn Russische Vrijwilligers n Duitsche verkenners. Ten noorden cn ten zuiden van het sta- ion. Olyk verijdelden de Russen pogingen van den vijand om hun loopgraven te na- doren en zich daar te verschansen. Oostenrijksch legerbericht De vrij levendige artillerie-gevechten m verschillende sectoren van het front duren voort. Bij lliva werd de vijand, die zich in eenige vooruit geschoven loopgraven en aan een verdedigingsmuur ten zuiden van Spe- roiie had genesteld, weder verdreven uit deze stellingen. De aanval der Italianen is dus geheel en al afgeslagen. 11 al i aans c li 1 ogerbe r i chl. In liet Ledro-dal hebben wij onze stellin gen op de hoogten ten noorden van denkweg o nar Tonale Liinsrheii ii"l: Com.J-dal en Uarda door stelselmatige operaties voor uitgeschoven. Onze infanterie heeff. snel krach ti gen, steun van de arlilleri", de loopgraafluiie en de redoute-. op -de zuidelijke hellingen van r-n Monte Pari en de Citna d'Oro en |Op loteeu van den Moid" Spef-one, stormen- t rhaiul veroverd. De vijandelijke bezaltmg - er, na zwart: verliezen te hebben ge- Jen. in geslaagd om terug te irekken. u-aar toch hebben wij een 20 gevangenen gemaakt. Gisteren zijn de hevige geseiiutgevecthben. m de -streek tusschen de Ëlsdh en doBrenta -ii langs de Isonzo voortgezet. Ons doeltreffend geschutvuur heeft den, vijand verhinderd het fort Laserna (boven- Vsticoj te herstellen an Jieeft opslagplaatsen, van levensmiddelen te-"Santa Caterina en f'ggowitz (Fel la-dal) vernield. Russisch legerbericht Ten westen van Erzeroeni maakten Rus- ische troepen zich opnieuw meester van '1 urksche stellingen. In de streek van Bi dis sloegen de Russen alle aanvallen van den vijand af. Ten zuiden van het Oermia-moer trokken Koerdische afdeelimsn. die door de Russen werden verslagen, overijld jn zuideiijkd lichting terug. De duikhooilf en ril ijncnoorlog. Volgens een Lloy.isbe.ric.ht uit ThUrso noordkust van Schotland) van 12 dezer is liet ZweeJsche stoomschip „Murjak" (2335 .om, van Philadelphia naar Narvik met au lading kolen, gisteren tengevolge van een ontploffing gezonken. De bemanning is aan land gebracht. (Later bericht'. De „.Uurjak" werd, zon der voorafgaande waarschuwing in dein, grond géhoord. Door den stoomtrawler IJ Af. 144 zijn gis teren te IJnnndm aangebracht alle ledcnj der bemanning van het Deenscfce stoom schip „Dorfhe" (1S78 ton), welk schip met steenkolen geladen was van Netiiil naar Ebsjerg en stond onder bevel' van kapitein J. Jensen. De „Dorlhe" is Maandagmiddag te drie inir on geweer op een mijn geloopein op 55 gr. 45 min. N.B. en 3 gr.' 30 min. jO.L. De bemanning heeft 21 uur iai da booten rondgedreven, alvorens zij werd gered. Dinsdagmiddag te 12 uur weid zij dooi den trawler opgepikt en naderhand naar i.Inluiden vervoerd. B,e kapitein is gewond. In Engeland. Het Lagerhuis heeft verschillende nieu we belastingen, die in de bëgrooling zijn voorgesteld, aangenomen. De regeering - heeft echter afgezien van de belastingen op spoorwegbiljettcn en Wij zigingen aangebracht in de lucifersb'elas- ting. De „London Gazette" bevat een bed uit, waarbij goud-, zilver-, papierengeld en alle verhandelbare cn realiseerbare fondsen jtot absolute conttrabandc worden verklaard. De recdcr Houston, lid van het Lager huis, heeft in een persgesprek met de Daily Mail" den nadruk gelegd op het' dreigend gevaar voor Engeland van het toenemend gebrek ban scheepsruimle. Niet alleen de prijs van alle levensrnidJelent hangt van voldoende laadruimte af, maar men moei zich zcJfs gaan afvragen of Engeland in de toekomst genoeg levens middelen zal kunnen krijgen. Sedeit liet begin van den oorlog zijp De Burgemeester van Schiedam, brengt bet volgende ier algemeen? kenm- Van 14 dezer zullen dc meelfabrikanten voorloopig geen tarwebloem mem' mogen malen. De fabrikanten moeien 250 balen bloem ter beschikking van do Regcviing hou hut. Zoodra de bij de fabrikanten cn bakker-, aanwezige vooriaad bloem is verbruikt, doch jn ieder geval van .Maandag 24 April af, zal slochis bruin tarwebrood, (brood van ongebuild meel) «"bakken mogen nor den. Ten behoeve van portonen, voor wie op medische gronden hel gel.iuik van bruin tarwebiooi onraadzaam geoorde?!J vtor.lt. kan bloem bomthikbaar gesl 41 worden, wanneer daartoe mid »r ovrieggimr aan een geneeskundig sliest, een verzoek g wicht aan den Burgemeester, bij hut (iennentelijk Levensmiddelen-bureau wordl iugmluind. ,Die Minister van Landbouw,. Nijverheid en Handel, meent te mogen verwachten, dat zoodra algemeen Jnuin tarwebrood zal moe ten worden «ebruikl, dil voor hen, die te voren gewoon wat en wittebrood te gebrui ken, geen reden zal zijn om zich te jbe dienen van het goedkoop» bruin tarwe brood, dat op broodkaarten wordt verkrijg baar gesteld. De Burgemeester voornoemd, IL L. HONNERLAGE GRETE, 'ii-' can t' term D» ..L'tovjk \,m ui", i.ri lea Koninklijk t \V» - 'n h-< Mi1!'; 'h V - ,',-t chi'rt dn Ou vo< f i« Ite r *2-wing wt P i 1- r uI ui te llnf- i-'i-'h-m i I tt i w.rt rooi liair xotenii i -rt 1 v - ir Icn na-non rui ei i in. v> ii j ,n te voteert rd-tutt' mt' 1 \ci i 1 n vm Si ho'Ian z J, itm'--, p' "k ten duur van d> i mtp i, -ercu'jen. Pil ce-i en a.n i -r 111.12 y»""» v ord-m i m'et 1. dat ib* aanvo -r van «i,m m o, »i k lij 1 o' greutte b-zw-i' ut zi, -u,urn i tea w.uitow J" mini.,-*? i in J ,n lbo» lyvcrlitp 1 cn Jim ld b'-bi'Si ,1 m. n •«•«den Ie n'in ui om ie /.tn uUi I lnj 't invi'v "rbrmk Ie b"\oi 1 m. Yan 14 dezer af zullen de meelfabrikno 'cn voorloopig geen tenvebloem nijer ran 2en malen. Eoo,lra dc m dm. lande bij de 'abrikanton en bakkers aamwrign voor aad bloem is verbruikt, doek in ieder ge val uiH'ilyk van Maan lag 2 1 <1 o e i f. zal s 1 e c li t s b r ii i h t ,t i n b i o t» d mm! van on«'bud i <nv nu d gebak en mogen w ut den II i!ijk-»i Un iircau zal echter o vozo-k va, buigemeeSB-' bh -m bu^chitli i <i elleji, Ion b-dmcvi' van die ,j) *- sonen. voor wie op medische gronden I i'bruik van bruin tarwe brood oinnadzn. .t 'oordeeld wordt Do betrokken jrerr-on u /uilen een verzoek daartoe moeten doen bij hm burgemeester hunner gemeente, ond .verlegging van een gene-oskandig attest. De minister \„ui luwlhonw. nijverhei-! h.unlel m >en! |e mogen vei'wni.hk'll, J I 'iislia algemeen luuni t llUebroud zal lilu* en wortlen verbruikt, \üt voor Icn, die lOreu gewoon wat n «'ïy-duuikl. te gelMiu- ken, ge >n leilm zal zijn om zich teihtidii n ui van bet gooikoope bimn tuivv brood. dat. ip broodk.iarlen wordl verknjgluur gestold. Opkomst van m i I i c'i o n s c n Jan <i storm mannen u i t g e- stel d. Het departement van ooilog deelt mede, dat, in verhand met hot voorkomen van gevallen van nekkiamp in verschillende gemeenten van ons land, do opkomst van dc miliciens der lichting 1910 en J.iud- stoiuimannen, die m liet tijdvak van 10 - 20 ilc/tji was vnslgedt ld, jol een ia- lor te bepalen tijdvak woidt uitgesteld. 0 e li i e k a a n C h i 1 |S a I p e t e i\ Naar aanleiding van vei si lullende vrt,- gen over de gevolgen van liet vaslhuii- den van de „Lo-lewijk van Nassau", uit sluitend geladen met ebdi-alp'deigeadris- secid a au de NV] ei hunter be •regcering, in liet Engelsrhe Kanaal, deelt hel minis! uie Verklaring van de Franse lie regeerinc Het departement van buiten!,m-teche za ken deelt ons mede, dat de Fransche ge zant met machtiging van zijn regeering a an den minister van bmtenlandsche zaken de verzekering heeft gegeven, dat noch Fiank- rijk, noch een van zijne bondgenooten ei ooit een oogenblik aap heeft gedacht, recht streek» -of zijdelings de onzijdigheid van Nederland of de onschendbaarheid van zijn grondgebied aan te tasten, onder bijvoeging, dat de laatstelijk te Parijs gehouden confe rentie der Geallieerden zich in liet gein*"! niet met Nederland heeft bezig gehouden. Nieuwe oorlogsbro od-per i ode De kwaliteit van den Amerika au schen tarweoogst van 1915, maakt de tarwe owr het algemeen slecht bevaarbaar. De iv- geering heeft zich dan ook reeds «ehuviid j gcruimen tijd genoodzaakt gezien, bij d >u aanvoer met dit feil rekening te hou ten. In den aanvang van dil. jaar is met do IlollandtlAtnerika-lijn, den Kon. Hotl Lloyd, en dc Ned. Recdersvororniging oen overoenkomst gesloten, welke, als er overi gens geen moeilijkheden bij' don aanvoer ontstonden, een volkomen voldoenden aan voer van tarwe zal waarborgen, x Tengevolge van hei vooral ui dan laai sten lijd steeds bezwaarlijker schecpvaartvcrkv is die aanvoer van larwc kb-iner geworden dan ïrneitSilöt oog op het maken vang-vn voor raad wonschelijk geoordeeld mag word m. Getracht is en wordt om met behulp van den Schepenuitvoerwel verbetering in den toeshand te brengen. Er doen zich' thans nieuwe moeilijklie 1 »rt voor. Z'os schepen van de Holland -Am,1- rika-lijn, hestomd om in April ongnv.-si 45.000 tan rogéeringslai-wc van \umrikri Ie versclicpcnworden hier reeds scd i*l ge- ruimen tijd. opgehouden, tengevolge van cn geschil tussdben directeuren eu persom-el De Burgemeester van -Schiedam brengt bij deze ter 'aigemeene kennis: dat op last van den heer Minister van Oorlog, DE OPKOMST VAN (UILITfE- PLICHTIGEN EN LANDSTORMPLICHTI- GEN in het 'tijdvak Van 16 tot 20 April a.s. tot nader 'te bepalen lijdvak wordt uHgesltrtt?. Schiedam, den 13den 'Apiil 1916. De Burgemeester van Schiedam; JM. L. HONNERLAGE GRETE. Frameli log er be rich I. Het officieele Fransdie communiqué van gistermiddag luidti Op den linloer ]\IaasO'C\r<»r li ebberi de Duit schers vanochtend een aanval met bran dende vloeistoffen op de Fransche stellin gen in het Caurette.sbosdi lusgahen den, (Mort Homme en Cumières gedaan; zij zijn overal teruggeslagen. Op den rechteroever levendige pr til to ri e-aclic tusschcn Douaumont en Vaux. De Duitschers hebben in den loop van den nacht geen nieuwe aanvallen ondernomen. Het 'blijkt, dat de zeer krachtige offen- dig*' vorm 'iigiug van toom cn teleur 1 1 bug la', zij op dal geziejit, „te Het tj Mar-liad <h'ii licebm dag «n t thuis gew c:» -I 'i ij, „moet ik oplno pitss-m? ,u n.i koml o h'j mij vooi ti ellendige kmd Ik heb cm afoclmw m b mi ('U'liab \au haai moeder. Dat ai at bet mij aan wat zg uitio'ieu? 1' helm !1 /Oigeti g?n<,icg, zond mij dc zaken r m 'indcrcn a.an te trekken. Dacht u died, i- t-aic llftly hirT te vin-Ie i?" jn' woeu-b o slioiim len in een \liig vin \,o ]euit/,e mond, mi Joyce kou "r niet tirt-ain'tikmirm, r t: irdat hij een ongenbbk zweeg om ad ut te scheppen. 'leed bij dan eindelijk ophteid mei f pre ken, zei ze: „ik ben hier gekom-n om dat ik dachl, dat uw 'Mnm on* Re-liy b«- vricnd met elkaar waren, ik had hoop, dat bij mij misscbien iels van haar kon Vier tellen. „ReVriend met elkaar, Hal en dal muisje!" zei mijnheer Fenwu-h op vnl>e •mhanmden toon. „Ik lieb ook zoo iels ver moed. Ha! is z.oo geheimzinnig, dat je nooif, w.eet wat je aan hem bobt en ik heb mi) rok afgevraagd of bij cn dat muisje mul ha,ar norsclic gezicht sotn» grooter vrien ten waren dan ik dacht. Maar ik wil het iiieL hebben." Hij liet. zijn. vuist nmkte men op bot bek wa,ar hij naast stond, „ik verkies niet dat Hal gekheid maakt met eenig meisje, cn het minst van allen met mevrouw Marshali's dochter en als dj hem tot iets- van dien aard overlia- dan zal hij or vjan Jasten. Ik, waarschuw haar."- (Wordt vervolgd).. van eenig menschclijlc wezen te bespeu ren en Joyce koerde eindelijk terug van het heuvelachtige land, liep den smallen weg at en hel boscbje voorhij w,aar zij Hgtly eenige weken te voren zoo bitter had hooren schreien. De Femvichsl Grey- slone Farm! De jonge man met het knap pe zigeunergezicht. Dat alles kwam haar eensklaps voor den geest, en zij Vroeg z.ich at of.ze in Fairies Hollow misschien een oplossing kon vinden voor Hetty's vreemd geil rag. De jonge man was zeker op vriendschappelijken voet met het meis je, het kon wezen, dat hij in staal Was eenig denkbeeld te geven van wat er ge beurd was. Zij liep minder snel toen zij den steil en weg naar beneden volgde, want in Grey- slone en zijn bewoners had in haar oogen iets sombers, hot vervulde'haar meteen afkeer waarvan ze zich geen rekenschap kon geven. Ofschoon de zon op de heide schitterend scheen, Jagde vallei, waarin de hoeve gelegen was, reeds in diepe duis ternis en de hoornen waardoor hel huis was omringd, verhoogden den indruk van zwartheid cn duisternis. En toen Joyce lang zaam over het weiland liep naar het hek', dat naar den tuin voerde, huiverde zij oen weinig alsof zij een voorgevoel had van iels kWaads. Het was er zeer stil en zij begon reeds te denkou dat alle bewoners uit waren, toen de ge daante van Mr. Fenwïch zelf om een hoek van het huis te voorschijn kwam.Ben spottende, brutale Wild kwam in zijn don kere oogen, toen hij de schoone vrouw, bij" liet hek in het oog .kreeg. „Heeft u weer eieren noodig?" vroeg hij inet een korten en hooileden lach. „Of komt u het land bespieden"Hoort u nog thuis bij de waardige dame van de foliage, d" dame, die zich zelf mevrouw Matrtnill noemt? Of hebt ge er genoeg van en heeft u het opgegeven? Ik heb idéé dat dc zón- genaamde mevrouw Marshall geen prettige chef is." De toon was al even onbeschaamd ate de w-oorden en joeg Joyce het bloed naar het gezicht Zij verhief zich in haar volle lengte, er was iets verhevens in haat- hou ding, iets bevelends in den stand van hair, hoofd met de kroon van sneeuwwitte haren. „Ik kom, van Moorland Collage", zei zo met kalme waardigheid; „zoals ik u den vorigen keer reeds gezegd heb, hen ik du gouvernante van mevrouw' Marshall's doch ter; ik' bon daar nog jn die zelfde hor danigheid. Nu kom ik bij u „Ja? W,aaraan heb ik dat tweede 1/r zoek van u te danken?" vroeg Mr, F.-u- wicli, toen zij even zweeg, en het spot tende lichtje in zijn oogen nam hij lachte onaangenaam: „Helty Marshall is den lieeleu dag van huis weg gebleven", antwoordde Joyce ve der met waardige kalmte en zonder op zijn spotlach ie letten, „ik' kwam u yra gen of u soinS iets van haar weel?" Zij scheen die woorden tegen Jutnr wil te moeten uiten, zij wist zelf nauwelijks waarom ze het zei, maar de verandering, die zij te voorschijn riepen op het gelaat van den man, viel haar opeen merkwaar- naar het Engelscb door L. G. M0BERLY. TV-*1?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1