69 Vrijdag 14 April 1916. NA LANGE JAREN, DRANKWET. UITLOTING BUITENLAND. Van liet Westelijke front Tan het Oostelijke Front. Van het Znictejljke front. In den Kantons. In Mesopotainlë. Grie&eiiland en de Entente. De dnïkfooot- en mijnenoorio^. Diverse berichten. ""ilNNENLAm 3 Mie }^:W%-nV- T* Deze courant verschijnt dagelijks, met uite®aderi*f; tsuq Zou- ®a Feestdage*. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Ylaardiageu £1. 1.25, frame per post £1. 1.65. Prijs per weekVoor Schiedam «n V" 1 a a r d i a. a 10 owit. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen w oi dier; dagelijks aangenomen. 'Adv«rtentiën voor het eersteolgend nu.xunwr raceten <&t* YB#* ee& uur aan het Bureau- bezorgd sqjn. Bureau: Lange ïïavon No. 141 (hoek Korte Haven), Prijs d«? Advertentie*: Van 1-Hi regels 8. 9 9?; iedere rogc! meer 20 cents. P.«oI««m* 30 «ent per regel ©r»otf- letters iwsr de plaat» die ,"j iimemen. Advertentie* bij aLvnceniöüt op voordeeltje vomretarden. lanevui hiervan ag'n gratis aan het Bureau te hskornea. JSagehjke werden zeofenawnde kleine advertentie® ®pge»e>«i*n t#i d<m urys van 40 cents per advertentie, b.j voorn '.betsinag aui kei Sta»*ise« u venl».* i Bcze adverfceaUen vrerden, nuts voo: asktoreearsdjoRde namen-r.» o;«gc geven, slechts 2 iwml berekend Intercommunale Tc-foos? No. 193. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, Gelet op artikel 12 der Dl ank wet Brengen ter openbare kennis, dat ]>ij hen is ingekomen een vei zoek van JOHANNES VOGELEZANG, om veigtmning voor den verkoop van sterken drank in hot klein, voor -gebruik ter plaatse van vei koop m de be- nedenlocalileit van liel pand L. Haven 118. En herinneren, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleenen van de vergunning schriftelijk bij hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 14 April 191G. JBurgemeesttr en Wethouders voornoemd, ik L, HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. Burgemeester en Wethouders ,van Sdhio- dam; -| geven kennis, dat bij de op den 13 April j.t. plaats gehad hebbende van aandeden, ieder groot 1000 in de 5 pCt geldleening ten laste dier Gemeente, groot f 1.000.000, Ao. 1915, ter aflossing zijn aangewezen de Aandeelen 4, 299, 422, 438, 606, 607, 900 en 924, welke alle 1 Augustus a.s. aflosbaar en betaalbaar zijn gesteld ten kantore van den GEMEENTE-ONTVANGER, alsmede bij de DEPOSITOKAS DER ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING te Schiedam, de ROT TERDAMSCHE BANKVEREENIGING te Rotterdam en de AMSTERDAMSCHE BANK te Amsterdam. Schiedam, 14 April 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. IIONNERLAGE GRETE. - De Secretaris, V. SICKENGA. Fraasch legerbericht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt In het heele gebied van Verdun is de nacht rustig voorbijgegaan. Een Duitsche aanval, gisteren tegen het eind Van den dag tegen de Fransche stel lingen op 'hoogte 304 voorbereid, is niet tot buiten, de loopgraven gekomen, tenge volge van spervuur der Fransche artille rie. Een beschieting van de Duitsclve colon nes, die zicK verzameld hadden in het h i mux b«t EngsSsdb, dooap E. C. MOBERLY. 38; - i 'HOOFDSTUK XVI. i i Win ar -js zij0 i t Mijnheer Fcnwich kwam een stap nader bij Joyce, toen hij de woorden herhaalde: „Ik heb mijn zoon den heel en dog niet gezien'. Weet u iets van hem?" „Uw zoon? vroeg Joyce. „Hoo zou ik iets van -hem, weten' Behalve dien dag, toen, ik den vorigen keer hier geweest hen, heb Ik hem nooit gezien. Zooals ik u zei, ik geloof dat hij een vriend is van Hetty en ik had hoop, dat u in-staat zou zijn mij bericht van baar te kunnen gevén." „Ik weet niets en ik wil ook niets we ten van haar doan en laten", antwoordde Fenwich norsch, „en ik' heb Hal altijd ge waarschuwd tegen eenige intimiteit met die men scire n uit Moorland Cottage. Roe weinig hij en ik ook'voor elkaar zijn, heb ik hem duidelijk genoeg gezegd, dat hij zich niet bemoeien moest met de Marshalls. Hij schijnt zich niet aan mijn raad gestoord te hebben, .ofschoon ik nooit begrepen lieh, wat hij •voor bewonderensWaardigs ziet in dat zu re meisje." „Men moet haar niet te hard beoordeelen, gij heeft ©en heel moeilijk lot." antwxord- bosch van Malancourt, door de Fransche batterijen, schijnt de voorgenomen opera tie te hebben verhoed. Engelsch legerbericht. De Vijand heeft Dinsdagnacht een over val gedaan op onze loopgraven bij La Boi- sellc na een zware beschieting, grooten- deels met traanverwekkenue bommen. Hij is er echter weer uit verdreven. Wij verloren enkele^ gevangenen. De Vijand heeft gisternacht tot diiemaal loe onze schansen ten Noord-Oosten van ("arnov aangevallen en bereikt, doch is te ruggedreven met achterlating van eenige ilogden m onze loopgraven. Eenige man nen, die a;yi onze voorste pi ikkeldraadver- speiring werkten, worden vermist. Vandaag oenig granaatvuur hij Rouchez, Carency, de Hohenzollem-sehans en St. I'loi. Wij heblien liet -vuur beantwoord. De vijand beeft vandaag een kleine mijn bij do Hohenzollern-schans laten springen, doch geen schade aangericht. In dezen sector en bij Atrecht is vandaag een gevecht, met schansmortieren geleverd. Oostenrijksch legerberic.ht.' De toestand is onveranderd. Russisch legerbericht. Na artilleristische voorbereiding poogden de Duitschers een sector van het brugge- boofd Ixkul te naderen, zij werden echter door het vuur der Russen teruggedreven. Aan het front in de streken van Jacobs- stadt en Dunaburg artillerie-duel. Ten westen van het Narocz-meer beschoot de vijand den 12den April te zes uur hevig de Russische stellingen en trok daarop eerst in kleine groepen en daarna in sterke colonnes in de richting van het dorp Mo- kritse. Door het vuur der Russen werden de Duitschers echter teruggedreven. Zij trok ken toen terug naar hun loopgraven. Aan het Bessarabische front. Het „Berliner Tagebl." verneemt uit Czer- nowitz, dat, met uitzondering van kleine schermutselingen en mislukte mijinoïitplof- fingen door do Russen, de rust aan het Bessarabische front voortduurtdaarentegen heerscht een voortdurende levendige bedrij vigheid van vliegtuigen, zoowel aan het Bessarabische als het Dnjester-front. Rus sische vliegers wierpen bommen op ver schillende plaatsen, zonder echter de gering ste schade aan te richten. ,Oosf en rijk sc h leger bcric.h.t Op verschille (de punten van het front nog steeds meei of minder hevig artillerie vuur. Italiaan sch 1 egorb erich.t. In het Ledro-dal slaagde de vijand er jn den nacht van den Hen April in door oen lievigen aanval binnen te dringen in- een deel van de loopgraven, die door ons op de Monte Sperone bezet werden. Op den avond van den lj2en April deden onze troepen, na een hevige voorbereiding door de artille rie, een tegenaanval, waarbij zij er, na een verbitterden, strijd, in slaagden de stellingen de Joyce zachtzinnig. „Ik denk, dat zij wei nig liefde in haar leven ondervonden heeft, en genus aan liefde is zulk een vreose- lijke ramp, vooral voor jonge monschen, liet schijnt alle goede dingen vanaf den ooi spong te doen opdrogen." Fenwich zag haar nieuwsgierig nan, zijn lippen, krulden zich tot een sirkasiisch lachje. „U zegt sentinientaliteiten," zei hij hn.rsch. „het is zuivere onzin op die dwa ze manier ovep liefde te sprek'en. Evenals alle vrouwen ziet u alleen de sentimen teel© zijde van het leven." „Niet de sentimenteel» zijde," antwoord de zij. biel flinke stem, „de ware zijde \an liet leven. Alles wat het beste is op de wereld is gegrondvest op het gevoel, op do liefde en er is geen reden waarom gevoel verslappen moet lot dt- zwakheid van sentimentaliteit Ik geloof, dat er on der alles wat men Hetty moet verwijten een edele natuur verborgen is. Liefde al leen is noodig om die te voorschijn to roepen, evenals -"'anten de zon nood ig heb ben, voordat zi' Men willen. „Zeer wondr- dat Hetty achter de weinig aantreWmjk© oppervlakte zulk een edele natuur verbergt", zei Fenwich met '•en grijnshoch, „ik wou liever dat 'het won der niet volbracht werd door de liefde van mijn zoon. Zeg" voegde hij er brutaal bij, „waarom k'wteekt u die edele natuur niet aan als u denkt dat ze aanwezig is? U schijnt u zeer bezorgd te rnaken over, die dierbare jonge daïne hebt u haar niet genoeg lief onu alles te doen wat daartoe moedig is?" te heroveren en nieuwe vorderingen te ma ken op de rotsen van de Monte Sperone. In hot Sugana-dal heeft onze infanterie, in kleine, schitterende gevechten, 20 sol daten en 2 officieren gevangengenomen. In het Plezzo-bekken viel de vijand in den nacht van den llden Aptil onze stel lingen bij Raomlaz aan. Hij werd eerst door ons vuur gestuit en werd daarna in een aanval teruggedreven. Wij beletten een po ging van den vijand om bij lavoroek een aanval te doen. Op het Karst-plateau naderden onze stout moedige detachementen de vijandelijke loop graven tusschen San Michele en San Mar- üno,. vernielden ze door middel van bom men en ontplofbare buizen. 0\er het geheele front duren de artillerie- gevechten voort. Wij hebben opnieuw ern stige schade aangericht in het fort Lu- serna en veroorzaakten brand in de zone van Col Donazzo. Een vijandelijke colonne in het Lepen- ja dal flsonzo), werd door ons verstrooid. Russisch legerbericht De pogingen der Turken o,m de belangrijke sectoren van het front, idic hun on langs waren ontnomen te heroveren, mis lukte totaal. Bij dit gevecht bespoot de vijand de Rus- Msehe tirailleurs met een giftige vloeistof. Turksch legerbericht Aan het Kaukasische front niets bijzon ders. Een uit Perzische krijgers en onze af- deeüngen bestaande troepenmacht viel in den morgen van den Ssten April bij Sautsj- boakah en Omgeving Russische cavalerie aan, w;i|arvan do sltenktje op ongeveer drie regimenten wordt geschat, en dwong haar te vluchten in de richting van Oermice. De Perzen hielden zich hierbij kranig. Turksch legerbericht Niets bijzonders. De strijd bij1 Felahie. Een Reuter-telegram meldt: Naar aanleiding van de bewering in het Turksche legerbericht, dat na het gevecht van 9 Aprjl 3000 lijken van Engelschen in een gedeelte van- de Turksche loopgraven waren gevonden verklaarde Lord Sand hurst, namens het Bnlscho ministerie van luutenlandschc zaken, dat het totaal van de gesneuvelden en gewonden nog ver benle- den dit cijfer bleef. Verder deelde hij mede, dat de generaal bericht heeft, dat het weder zeer ongunstig is en dat er den,|12den een orkaan heeft gewoed, die vergezeld ging van stortregens De overstrooming aan h'ide oevers van de Tigris neemt toe. Een gespannen verhouding. Be diplomatieke toestand alhier is zoo -emt Reuter uit Athene weer netelig gewonden, tengevolge van de met-inschikke- lijko houding der Gricksohe regaering ton, aanzien vnn de maatregelen, als tijdelijke I"•zettingen die da geallieerden voor on ontbeerlijk houden, en van het verleenen van voorrechten op de sporen. 3 lij die onl osclijiUnie woorlen en blik bloosde Joyce, maar haar stem was nog steeds zeer beleefd. „Ik wou dat ik meer voor haar doen kon, maar een karakter wordt niet in één «ogenblik gevormd en zoo voel om standigheden in Hetty's leven en omgeving zijn tegen haar." „Zeker haar moeder haat veel te wen- schen over," spofte mijnheer Fenwich, „er is meer azijn dan olie in het ces tel van die brave dame, en ik vermoei dat de vader yan hot meisje ook met alles was wat men van een vader zou verlangen.'1" „Het is niet noodig: over Helty's ouders 1e praten," zei Joyce kalm. „Ik hen alleen hier gekomen om u te vragen of u mij ook eenige inlichtingen zou kunnen geven, om wat van haar te weten te kb men. In dien u niets meer weet dan wij, dan hoef ik u niet langer lastig te vallen." „Ik wil ai wel dadelijk zeggen, als dat ellendige meisje mijn jongen tot de een of andere dwaasheid heeft meegesleept, ik niet gemakkelijk zal wezen om mee af te rekenen." Dit zeggende sloeg hij woest met de zweep, die hij in de hand had; naar een hooge plant. „Het kan mij nief veel .schelen wat Hal uitvoert, hij en ik hebben heel weinig sympathie voor elkaar, maar ik verzeker u één ding: ik verkies niet dat hij zich niet bemoeit metlIettyMar- shall en al wiat daarbij hoort. Daar ben ik beslist tegen, en ik 'kam heel onaan. guntram zijn als de dingen anders gebeu ren dan ik wil. U moest maar eens aan de moeder van het meisje vertellen wat ik gezegd heb, en haar aan bet verstand De houding der regeering is blijkbaar be doeld -.om hei Grieksen.' volk te bmvijzen. dat zij niet lijdelijk de <mchm d«r entente aanneemt. De meerderheid der h-volhing blijft den geallieerden intmsrhi-n welg-zind en heeft hen nooit eenig teek -u van mjcui 1 schap gegeven. De toenemende verbitiming togen Bulgarije vormt ook een wnstia'i hinderpaal voor de pogingen d-t Utiitecli gezinden. De „Hestia", zegt flat d-> ni-uwa toesta' d tegenover de entenle-mogen Ih den hiimf-n weinige dagen misschien int een ministcn eek- crisis zal leiden. BERLIJN, 13 April. (OfficieelIn dc maand Maart zijn 80 vijandelijke koopvaar dijschepen met" 207.000 ton bruto inhoud, door Duitschc duikbooton in den grond ge boord of op mijnen geloopen en gezonken. LONDEN, 13 April. Volgens oen Lloytis- boricht is hét ongewapende s«. „Aufu" (3600 tons) eergisteren getorpedeerd en ge zonken. Verder is hef Engelscho ss. „Robert Adamson", 3000 ton, getorpedeerd en go- zonken. De bemanning is gered. LONDEN, 13 April. Naar Lloyds meldt, is de Engelsche bark „Inverlvon" (1827 ton) door een duikboot in den grond ge boord. Van de bemanning zijn 12 man gered. Deredeyoeringen van Bet li man en As qui tb. In enkele bladen, eok door Nederland sche, is de opmerking gemaakt, dat de jongste redevoeringen van den Duitschen rijkskanselier en van den Britschen eei steminister veel minder militant klonken dan die van ecnigen tijd terug. Zoo schrijf; de „Nieuwe Courant", dat door de rede van den rijkskanselier „een toon van wc derzijdsche toenadering" tyre tl weerklon ken en dat ook in Asquitli's negatieve toe lichting op zijn uitdrukking „de vernieti ging van het militairismc" een „onmisken baar begin Van toenadering h, gelegen." Het Deenschc blad „Politiken" schrijft o. a.: „Zoowel Van Bethmann Hollwcg als Asquith hand haven weliswaar hun vroe gere verklaringen, maar hun toon is niet zoo strijdlustig meer. „tBeibmann" heeft zich voorzichtig over h'et oorlogsdoel in het Westen uilgelaten, Asquith heeft zijn veiklaring over de Ver nietiging van het .Pruisische militairismc verzacht „Van eeiT rechtstreeksdh streven naar vrede blijkt, wel niets, maar toch zijn ei- achter de regeeringen slroomingon waar neembaar, die misschien eerder dan men vermoedt een eind aan den oorlog zu! Ion maken." De „KreuzzciLing" ziet in Asquitli's von schadelijke uitlegging" van zijn vj-oegeio verklaring omtrent oen vernietiging van het Pruisische miJitainsme een lerugkrab beien, als gevolg van den algomeonen mi lilairen en politicken toestand, gelijk die zich doet kennen in de Duitsohe successen bij Verdun, de Engelsche duikbooUorgon, 'de nederlagen in Mesopotamia en het dat ik hol meen ook." „Mevrouw Marshall is heel ziek on ang slig," antwoordde Joyce, „het verdwijnen van Hetty heeft haar heel ongerust ge maakt, en ze is op 't oogenblik niet in staat een schob te verdragen." „Uit alles wat ik er van hoor zou ik zeggen, dat ze haar dochter geen heel gelukkig leren bezorgt," antwoordde Jfen wich smadelijk, „u kunt mij niet wijsma ken, dal de moeder nu waarlijk treurt over haar verloren kind, terwijl zij altijd, jaren lang als kat en hond met elkaar om gaan, dal is allemaal gewauwel," „Het is toch moeder en dochter," anl w-oordde Joyce, nog altijd sprak ze met die zachte stom, die een kalmeerenden in vlood scheen uit te oefenen, zelfs op de zen vertoornden man, „en ofschoon ei veel oneenighcid tusschen hen geweest is, ik geloof dat mevrouw Marshall zich nu echt ongbrast maakt." Een «ogenblik keek mijnheer Fenwich stilzwijgend in het mooie, ontstelde gezicht van Joyce, toen haalde hij de schouders op en' lachte, een met onvriendelijke lach. „U is een. van de vrouwen, die veront schuldigingen zou maken voor den Dui- vel-in eigen persoon," zei hij, „en toch- zou ik! denken dat u het leven ook nie, is doorgekomen zonder uw deel gehad la hebben en misschien het moest van do kwade zijde der dingen?" Zijn woor don namen den ondervragendeii. vorm aan in zijn oogen. was ook oen vraag te lezen, „IK heb voel kwaad, maar ook veel goeds in mijn leven ondervonden,2 anl- woprdde zij, blozende door zijn voortdu- Duitech Roemeenscho oeoononiteche ver drag. De Deutsche Tage-zeitimg" leest tus schen Je regels van Asquitli's rede, dat Pnaclarid inet Duit551 h'and in een zekeie gelathlemwsscling o\<'i België zou veu- m hen ie treden. Een complot. Oji last \an het departement van jire tiüe zyn Woen-daunoiid ;t> Xcw-l'oik vier mannen geairoste rd, -.an vie er drfe m dienst varoa \nu Duits he stoomvaartlij non Zij weiden beschuldigd van mede plichtigheid aan de veivaatdigJng van bom •nen oa hal nceileggen van deze hommen tan boord van sell-pon, die muniti voor dt' eealhe"rJen vc-nocren. liet complot is, naar b-ririit worlt, ti>d vertakt An lore personen, die van inëJi- pliehiigheid \e,daeht voidcn. zijn tot dus leire nog niet in hechtenis genomen. Vereen, blaten -n .Mexico. De legecrmg van .Mexico heeft aan de Veieemg le Stalen een nota doen ioeko men, waarin icrzoch! woidt, dat de Amm- kaansi he tro. pen teruggeroepen worden \an Mexiea.msüi grondgebied en de ver volging ian Villa wordt overgelaten aan li"t leger der ('onstilutionaSisten. Naar Reuter uit Washington seint heeft de/e nota den toestand in Mexico •verwikkelder gemaakt. In affnieelo kringen M onl t och te i vei hl aard. dal de Amen- taansclift troepen, vooiloopig niet terug getrokk'm zullen worden. Vooiloopig wordt de lenoiginc Van Villa oortgezi'l. terwijl de kwestie met Carnm i zal worden behandeld Dopstand in China. Reuter somt uit Sjanghai, dat de gor finem van Kiangsi officieel do onafhan hchjkheid dier piovmue heeft geprocla meerei. Isd«rla*4 en de eerlef. De „Colombia." Blijkens een LloyJsberidlil uit Grave sen 1 s het Nederlandse lm stoomschip „Oolotn- 'ua", van 'Baltimore naar Amsterdam, hier „ïsleren aangekomen op weg naar North- ïicet. Het i'S m het kanaal op een |i".lju geloopen en beschadigd. De „Al win.a". Reuter seml uil Londen d d. 13 dezer: Vandmig is rooi het Piijshof liet geding gi'in iigd ten .uuizien i.ui h >L Ned"iland- -che stooinscluj) „Uw ma', dat werd aan?" houden lei wijl bel terugkeerde van oe-ri 1'ms, w-.iaroji liet gelijk ien laste wordt gelaai. ujandelyke beliepen vnn sle-wikool nul i ooizien tof had ti.ii Ilta-'u te vooizien. De udvocaat van de oig-nares van Ivl sdup, Ge llollanl Gulf Ntooinv. .Mij. f.Ios de Doorteri te Rotlerdam, betoogde, dat con sdup nid kui worden jirijs gemaakt op -•en torugnis oji gr mul dat hel op do heenreis ronhabamh' heeft venoeid lh lanJ-a-h oc.iat betoogde dat dit niefc ecu geval was van gewone contrabande, lend op luar gevestigde oogen, „maarhet schijnt niq toe dal hel goede altijd cr boveu uit komt." Hij glimlachte ooi de zonderlinge mar mei, waarop hij zich uitdrukte, maar We der trok hij de schouders op en or was bitteiheid in zapi stem toen hij z6ide:„U mag gefeliciteerd worden. Volgens mijn on dervinding ligt het goeie, evenals dewa*u'- hejd, 0|> den bodem van oen put zoo zeer op don bodem dat. het geheel onzicht baar is en geheel buiten iemands bereik. 11c geloof dat bet kwaad meestal boven, kom! En tvill u beweren dat u veel -vaa den geest urn hel goede" gevonden hebt m Moorland Cottage, toen u daar voor "t eerst kwam?" „Zelfs Mouihuid Collage heeft oen geest van het goede," zei Joyce opgewekt, „zoo als dc meeste plaatsen en dingen, olswjj maai goed zoeken." „Misschien zou u dien ook vinden inde- ze lioevc," antwoordde hij .half pis uit spot. half als vraag. „Wij hebben geen al te guirtigeu naam in deze buurt, maux ik géi ooi" "nel, dat wij zoo kwaad zijn. als wij Worden afgeschilderd. In iederge- val," er wn.s iets uitdagends in zijn toon en zijn woord en, „in ieder goyal is er niols kwaads aan mijn jongen.. Vergis ,u niet in hom, het is een beste jongen en •ofschoon wij elkaar niet altijd goed be grijpen en dat ook nooit zullen doen, z.ijn a.ard is niet kwaad." (Wordt vjtrwlgdi,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1