De oorlog. 89"" jaargang Zaterdag 15 April 1916. Dit inner tataat Dit DBIE Malta. Eerste Blad. NA LANGE JAREN, m fto 15117 Deze courant verschijnt d a o l ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwaHaal: oor Schiedam en Vlaardingen fi. 1.25, franco per post fi. 1.6.5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verten tien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags tóór een nur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Xo. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der A d ver te n t i n: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën bij abonnement op voorJeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den pry's van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opgo f geven, slechte 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Na. 103. Melk tegen verminderden prijs. De Burgemeester van Schiedam brengt ter kennis van belanghebbenden, dat inge volge de Wet van 11 Maart 1916, St.bl. 125, voor> zieken en kinderen melk be schikbaar gesteld zat worden tegen den prijs van 9 cent per Liter, onder do na volgende voorwaarden lo. Do melk wordt verstrekt voor zie ken, die naar het oordeel van den behan- delenden geneesheer jnelk noodig hebben en voor kinderen, die uit hoofde van hun leeftijd in hoofdzaak op melkvoeding zijn aangewezen. Onder zieken worden mede verstaan, zwakken of ouden van dagen. 2o, De aanvragen moéten worden inge diend aan het Bureau voor Levensmidde len, Oude Kerkhof 4. Aanvragers zijn ver plicht zonder voorbehoud alle gewensctlite inlichtingen te verstrekken, terwijl voor zieken moet worden overgelegd een verkla ring van den behandelend™ geneesheer, omtrent de hoeveelheid melk die per dag noodig is. Voor kinderen beneden den leeftijd van 1 jaar is deze verklaring niet noodig, doch wordt als regel niet meer verstrekt dan 1 Liter melk per dag. 3o. Dc melk kan verkregen worden bij den gewonen leverancier tegen betaling van 9 cent per Liter, 'plus 1 bon, koste loos aan de belanghebbenden verstrekt. Do melkverkoopers kunnen wekelijks' de ontvangen bons tegen cent per stuk inwisselen aan het Levensmiddelenbureau, Oude Kerkhof 4. 4o. In geval van fraude, of het verstrek ken van onjuiste inlichtingen, wordt de verstrekking onmiddellijk gestaakt. Schiedam, 15 April 1916. De Burgemeester van Schiedam, AL L. HONNERLAGE GRETE. Burgeravondschool. De jaarlijksche Tentoonstelling, die voor belangstellenden kosteloos toegan kelijk is, zal gehouden worden op Maan dag 17 en Dinsdag 18 April a.s, 's avonds 7 uur in het gebouw der Am bachtsschool aan de St. Liduinastraat. De Directeur, J. II. HINGMAN. Openbare verhuring van Wei- en Hooiland en Grasgewais. Burgemeester en Wethouder» /ran Schie dam; j zijn Voornemens op Woensdag 26 April naar h»t EngeJedh, door L. G. M0BERLY. 391 „Daar ben ik' blij om," zei Joyce. Ze sloeg haar heldere oogen op tot de don kere oogen, die op haar gevestigd waren, „en als hij' ons door zijn vriendschap voor Hetty eenig denkbeeld kan geven van de plaats waar zij naar toe gegaan kan zijn, dan kVro ik u niet zeggen hoe dankbaar wij zullen wezen." Zij wachtte niet op ant woord, maar liep haastig de landerijen op tusschen de met bramen begroeide hagen en keerde terug naar mevrouw Marshall, die met de oogen naar de deur gekeerd en éen uitdrukking van pijnlijke spanning, op haar lag to wachten. „Waar is zij?" waren de eerste woor den van de moeder, ©n die woorden toon den wel aan, dat haar gedachten sedert Joyce haar verlaten had in een nieuwe richting werden geslingerd, „heeft u haar gevonden? Heeft u iets van haar gehoord? Ik' weet Wel dat ik haar niet altijd heb liefgehad, zooals ik behoorde ze scheen zich altijd te plaatsen lusschen Eric en Mj, maar ik kan er toch niet aan denken, dat 7,jj zich in gevaar of moeilijkheden zOu kunnen bevinden. Ik heb over alles liggen nadenken, terwijl u weg was, en ik weet dat ik haar meer had moeten lief- -hebben-'dan ik'-doe. Maar het-sehijnt, dat 191G, des morgens 10 uur, in het gebouw „Musis Sacrum" aan de Lange Haven te Schiedam, in het openbaar te Verhuren: eenige aan de Gemeente behoevende per- ceel en WEI- EN HO OIL 1ND, gelegen in in West-Frankoland, en ©enige PER0EE- LEN GRASGEWAS. De huurvoorwaarden zijn verkrijgbaar ter Gemeepte Secretarie, (afd. A,) en bij den aanvang der verhuring in het gebouw „Mu- sis Sacrum". Schiedam, 15 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransche legerberichtten. Het officieel© Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Op den linkeroever van de Maas zijn vannacht de eerste Fransche liniën ten westen van hecvel 304 hevig beschoten. Op den rechteroever hebben de Duitsohers gisteren laat in den avond een kleinen aanval gedaan op de Fransche stelling "ten zuiden van Douaumont, die volkomen werd afgeslagen. De nacht is betrekkelijk kalm geweest, behoudens een vrij hevig bombardement in de streek ten zuiden van Haudromont In Woëvre een artilleriegevecht in den sector Aloulainville. Engelsch legerberioh t. Door het doen springen van mijnen ten Oosten van Vermelles hebben wij gister avond aanmerkelijk afbreek gedaan aan de vijandelijke sterling. Wij hebben vandaag de streek van Sou chez met goed gevolg beschoten. Een kleine afdeeling heeft vannadht de Duitsehe frorstechansen ton N.Wi van Lens overrompeld en eenige der verdedigers ge dood. De strijd bij Verdun. Ten Westen van de Maas moeien de Franschon thans met geweldige krachtsin spanning hun stellingen op heuvel 304 ver dedigen, waarop de aanvallender Duitschers zullen worden gericht. Valt deze heuvel in Duitsehe handen, dan is een ontruiming van den Mort llomme door de Fransehen o-.fr- mijdelijk geworden en zal oen terugtrekken op de linie Esnes-Chattancouxt een noodzake lijkheid zijn. Voor 'toogenblik echter is de actie over het gebed© front zeer matig, doch het is een rust, welke doet vermoeden, dat door de Dnitsdhers een nieuwe aanval wordt voorbereid; de aanhoudende beschieting van heuvel 304 wijst hier duidelijk op. Behalve dat de Franschen dus vóór al moeten waken, dat hun steunpunt op den. heuvel 304 niet in handen van den vijand raakt, dienon zij tevens hun positie op Jen Mort llomme te verbeteren, welke, naar gis teren werd medegedeeld, ook in den rug het niet bij mij was opgekomen haar lief te hebben zoo als ik dat moest en. nu scliiji! t, het, dat u mij hebt doen begrij pen, hoe verkeerd ik al dien tijd gehandeld heb. Ik kan niet zeggen, Jat ik nu veel van haar houd, m|iar ik zie de zaken toch anders in n hebt mij de dingen anders loeren inzien. En nu Hetty zich misschien in moeilijkheden bevindt, her inner ik mij steeds, dat ze mijn kind is. Zij is mijn kind, ziet u en lat kan ik! niet vergeten." „U hoeft het ook niet te vergeten, u moet er altijd aan denken." Joyce's stem was streng, zoowel als bodarend, en «ie ver- eeniging van kalmte en kracht had juist een goeden invloed op de zieke vrouw. „Iletly heeft zooveel moederlijke liefde on vriendelijkheid noodig." Mevrouw Mar- sh al I's gezicht werd minder gespannen ter wijl Joyce sprak," haar (rekken werden min der scherp, de strenge uitdrukking ver minderde. „Er is iets in uw manier van spreken en in uw heelo persoon, dat mij rust geeft," zei ze met een zucht, „als u hij mij is voel ik! mij kalmer en heter in staat af te wachten wat er gebeuren mocht. U schijnt zulk een heerlijke ver- zekerdheid te hebben, dat zulke dingen op den duur goed zullen afloopen. Die ver zekerdheid is in uw oogen te lezen." „Ik voel mij zoo verzekerd dat de din- gèn ten goede zullen uitloopen," antwoord, de zij kalm, „en als gnen zich zeker van iets voelt, kan men dat in de oogen lezen. Ik geloof dat u en ik zeker kun- aangevallen wordt Hier is Jus hel gevaar voor do Fiauschen groot, hetzij omtrokken of omsingeld te worden, daar hun stelling gedeeltelijk ingesloten blijkt en in de flank aan aanvallen is blootgesteld. De Fransdie linie loopt thans ten zuiden van hel boseh van Avocourt langs de westelijke helling van heuvel 304, buigt dan naai- hel noord oosten om voorhij den Mort Honune, om ten noorden van Cumières de Maas te bereiken. Op den oostelijken Maasoever concen treert de strijd zich in hoofdzaak in den vier hoek, waarvan de noord-westzijde woidt ge vormd door de verdedigingswerken van het fort Douaumont tot aan de Froide Terre, terwijl hij noordwestelijk door den weg van het fort Douaumont naar bet dorp V-aux wordt begrensd. De spits wordt ingenomen, door hot Caillette-front waarvan alleen het noordelijk deel door de Duitsohers is bezet Dit bösch schijnt door de Franschen met alle middelen der techniek versterkt te wezen, zoodat de Duitschers eerst na een zorgvuldige voorbereiding tot den aanvaL konden overgaan. Van het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Gisieren werden onze stellingen aan de Beneden-Strypa, aan den Dnjestcr -en ten noordoosten van Czernowitz onder hevig artillerievuur genomen. Des nachts kwam het hij den mond van de Slrypa en zuid oostelijk van Buczacz tot hevige gevechten in het voorterrein, welke gedeeltelijk nog voortduren. In, het zuidelijkste gedeelte van het gevechtsveld trok de bezetting van vooruitgeschoven werken op de hoofdstel-j ling terug. Ten noordoosten van Jaslowitsj drong de vijand tegelijk door in een onzer voorstellingen, doch werd er door een snel len tegcnaanyal weder uitgeworpen, waarbij een officier, twee vaandrigs en honderd man door ons werden .gevangen genomen. Aan den van Buczacz naar Czortkof voe renden straatweg 'maakte een O.-II. afdee- ling- zirh door een overval meester van een Russische vóórstelling. Ook tegen het' front van het leger van aartshertog Joseph Ferdinand ontwikkelde de vijandelijke artillerie groeier bedrijvig heid. Russisch legerbericht. In de streek van het bruggehoofd van Ikskuul wederzijdsehe beschieting der ar tillerie. In den avond van 12 April zijn dc Duit schers in het gebied tusschen het Sven ten- en het Ilzen-meer tot het offensief overgegaan, doch zij zijn teruggeslagen. Na een voorbereiding door do artillerie heb ben zij in denzelfden sector het offensief hervat, doch zijn opnieuw door ons vuur teruggedreven, met achtei lating van een groot aantal dorden en gewonden voor onze loopgraven. De vijandelijke artillerie heeft levendige bedrijvigheid aan den 'dag gelegd in de huurt van. de Madziol-mecr en meer ten Noorden hij het vlek Smorgon. Bij het slation Seslavino heeft een on zer batterijen een vijandelijk vliegtuig om nen zijn dat Iletty in Gods handen is, Jat Hij voor haar zorgen zal." „Ja maar er kunnen vreesalijke din gen aan jonge meisjes overkomen," riep mevrouw Marshall, „en ofschoon ik nooit echt veel van Hetty gehouden heb, ik wou toch niet graag dat haar iets ake ligs overkwam. En zij is zoo onhandel baar, zoo zeker dat ze liet zelf het bes. .te weet. z-oo onwillig om zich te laten leiden." Het was niet het geschikte oogenblik om te zeggen, dat de moeder van het meisje haar nooit eenige verstandige leiding ge geven had. Joyce herhaalde slechts: „Wij kunnen haar alleen aan Gods lei ding toevertrouwen en zeker wezen, dat Hij haar voor kwaad behoeden zal; en intusschen moeten wij geen middel onbe proefd laten om haar op te sporen." Haar woorden werden besloten door een hard kloppen op de voordeur; toen Joy- co de deur opende, stond zij legenovier Hal Fenwich; de knappe jongen zag er nu zeer bleek en betrokken uil, zijn oogen schitterden van toom. „Wat betoekent dat, wal vader mij ver telt van Hetty?" triep hij uit zonder te groeten. „Waar is zij Hij zegt, dat u haar kwijt is? Waar is ze?" „Dat weten wij niet." Joyce kreeg me delijden met den jongen, teen zij zag, welk een groote ellende er sprak uit dat jon- gensachtig' gelaat. „U dacht, geloof ik, dajik er de hand in had?" Bedwongen woede sprak uit zijn stem: laag geschoten, dat brj het vlek Gloeho- koie is neergekomen. In Galicië. in het gebied ten Zuidoos ten van Buczacz, hebben wij vijandelijk? aanvallen afgeslagen. Bij de uitmonding van de S try pa hebben onze troepen ©en hoogte, die Popof-lombe wordt genoemd, en de loopgraven meer naar het Zuiden, genomen. Twee aanvallen, door den vijand ondernomen om den verloren sector te hernomen, zijn door ons afgesla gen met groote verliezen voor den vijand. Volgens tot dusver ontvangen inlichtin gen, hebben wij in dit gevecht meer dan 100 gevangenen gemaakt, o. w. 5 officieren. Op onzen linkervleugel, bij Chotin, is een vijandelijk vliegtuig, dat uit de richting Bojan kwam, eergisteren door onze vlie gers tot den terugtocht gedwongen. Ter zelfder tijd slaagde een ander vijandelijk vlieger er in tot hvantz aan den Dnjester, tegenover Chotin, te komen en er vijf bom men te werpen, waarvan de scherven den schildwacht Anatole Postawnef kwetsten. Toen de tsaar, die 6 werst ten noorden van Iwantz Iroepensc'houw hield, dat verruim, gelastte hij, den gewonde met het St. Joris- kruis 4e kl-ise te versieren. Van liet. Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. De wederzijdsehe artillerie-actie werd ook gisteren voortgezet, voor zoover het uit zicht dat toeliet. Bij het Mrzii-massief ver overden onze Roepen een voorstelling en sloegen zij herhaalde tegenaanvallen onder zware verliezen voor den vijand af. Bij Flitsch en Pontcbba nam onze artillerie de vijandelijke stellingen onder hevig vuur. Aan het Tiroler-front ging de vijand op verschillende punten over tot het offensief. Zijn pogingen, om zich in den Sugana-sec- tor meester te maken van onze stellingen op de hoogten ter weerszijden van Novaledo werden verijdeld. Aan don Tonale-straatweg ontruimden onze troepen des nachts de stelling ten zui den van Speron.o en zetten zich vast in een volgende stelling. In het Adamello-ge- biod bezetten de Alpini den grensrug van Dosson di Genova. Ten zuiden van het Stilfserjoch mislukte een vijandelijke aan val op den Monte Seorluzzo. Italiaansch legerbericht. In de zóne van Adamello rieten onze dappere troepen onder hevig stormweer den lien April de vijandelijke posities aan op den steilen bergkam bij Lobbia Alia en Dosson di Genova, welker glctschers zich tot een hoogte van 3300 meter verheffen. In den avond van den 12en April waren deze stellingen volledig door een storm aanval genomen en onmiddellijk door de onzen versterkt. Er werden 31 gevangenen gemaakt, onder wie één officier, terwij] een mitrailleuse werd veroverd. Er was bedrijvigheid van de "artillerie in Trente en Karinthië en aan de Boven Telia. In het bekken van Plezzo herhaalde de vijand in den nacht van den 13en April zijn aanvallen tegen onze stellingen bij Rav- nilaz, maar werd teruggeslagen. Op den Mrzli (Monte Nero) heeft een ge- „U ging naar de hoeve, denkende dat ik zou weten wat er mot haar gebeurd was; dacht u dat ik haar verleid had om weg te loepen, of wat dacht n anders?" „U en zij zijn groote vrienden; ik had natuurlijk hoop, dat u in staat zou zijn mij te helpen; Ik dacht, dat u misschien w'ist, Waar ze naar toe had kunnen gaan. Waarom komt u niet binnen, dan kun nen wij er kalm over praten. Mevrouw Marshall is boven, u zult haar niet Sfe ren. Kom. binnen en praat er eens met mij over." „Ik verlang niet binnen te komen." Ilal's vertoornde loon werd kalmer, toon hij dc oogen van Joyce ontmoette; „ik wou al leen maar weten Waar Iletty is en alles wal u haar gedaan hebt, samen.." „Wij weten niet, waar zij heen is." In weinige woorden vertelde Joyce hem de nauwkeurige bijzonderheden van het ver- dwijnen van het meisje, „haar moeder er, ik maken ons zeer ongerust over haar." „U ma-g u ongerust maken, dat is moge lijk", luidde het beknopte antwoord, „ik denk niet, dat het haar moeder veel sche le nkan." „Haar moeder maakt zich ook erg on gerust; u zult hoop 'ik gelooven, flat ik alles wal in mijn vermogen is zou wil len doen om goede vrienden te worden met Iletty en haar gelukkig te zien." Joyce sprak zeer ernstig en de uitdrukking in Hall's oogen werd minder vijandig. „U ziet, ik' wist dat .u een vriend van haar was en ik kwam naar u toe om hulp."( „Ik Wil haar tot vrouw hebben, dat vecht, met een vijandelijke® aanval begon nen, gisteren den geheelen dag met wisse lende kansen geduurd, 's Avonds hebben onze troepen in een laatston stormloop en krachtig gesteund door doeltreffend geschut vuur, den vijand voorgoed van de omstreden loopgraven teruggedreven. Op de hoogten ten Noordwesten van Görz en op het Karst-plateau was het betrek kelijk kalm. Van het Balkanfront. Aan de Grieksch-B u 1 gaarsche grens. Reuter seint uit Saloniki: Het artillerie- duel in den sector Ghevgheli-Doiran is hervat Twintig Fransche vliegtuigen wierpen van morgen 150 bommen op de vijandelijke stel lingen hij Bogodoritza ten oosten van Ghev- gheli. Alle vliegtuigen keerden ongedeerd terug. In den Kaufcasus. Russisch legerbericht. Ten Westen van Erzeroem duren de ge vechten voort. De aanvallen der Turken op ons centrum, die zes dagen hebben ge duurd, zijn alle afgeslagen. De vijand, die groote verliezen heeft geleden, trekt overal ;n wanorde terug, krachtig vervolgd door' onze troepen, Turksch legerbericht Aan het Kaukasusfront verloor een vijandelijk bataljon, dat een onzer afdeelin- in het TsjorokdaJ aangevallen en terug gedreven. had, zijn gehcele effectief tot op 70 of 80 man na; een luitenant en eenige soldaten werden gevangen geno men. Verder eenige schermutselingen tus schen verkenningsdotaebementen. Elders geen nieuws. In Mesopotamia. Engelsch legerbericht Generaal Lake rapporteert: In Men na middag van 12 April sloegen onze troe pen op den rechteroever van den Tigris vooruitgeschoven vijandelijke troepen terug over een afstond van anderhalve tot drie mijl. i Om dit resultaat te bereiken, moesten onze troepen een terrein doortrekken, dat overstroomd was en waarin diepe modder kuilen waren, over een uitgestrektheid van 500 tot 1200 M., loopende van den Tigris tot de moerassen van llmm-el-Brahm, Aan den linkerrivicroever werd het water van de moerassen door een storm opge stuwd in eenige vijandelijke loopgraven bij Stanaiyat. De vijand had zwaar te lijden toen hij door het water verjaagd, naar nieuwe stellingen vluchtte. De duikboot- en mijncnoorlog. Een Havastelegram uiè Parijs meldt: Het Engelsche stoomschip „Owl" is door een Duitsehe duikboot in 'den grond geboord. Van de bemanning zijn er 28 opgenomen door een Spaansch stoomschip. Het stoomschip „L,an ges" is in de Mid- dellaodsche Zee m <len. grond geboord Er zijn 5 officieren en 21 matrozen gered. Van hot lot dor vermisten is niets bekend. Hot Engelsche stoomschip „Cortehead" is getorpedeerd. De bemanning is gered. moet u heg rijpen", zei Hal op gedecideer de n toon, „en niet alleen als vriendin en ik geloof, dat zij evenveel van mij houdt als ik van haar, ofschoon wij dikwijls twist met elkander hebben." Er kwam een beschaamde uitdrukking op zijn gezicht en Joyce herinnerde zich de wanhopige snik ken van Hetty, dien keer in 't boschje. „Ik begrijp haar beter dan iemand anders", zei hij een weinig uitdagend, „en ik ben van plan met haar te trouwen, zoodra ik kan doen wat ik wil." „Maa.r uw vader begon Joyce. Da jonge man viel haar dadelijk in de rede; met fonkelende <K>g©n zei hij: „Mijn vader heeft een vooroordeel tegen Hetty, maar ik laat mij niet regeerendoor de vooroordcelen van mijn vader. Daarenboven is het niet noodig mijn va- der aan te halen bij iets wat mij betreft Hij en ik kunnen het niet samen vinden, dat hebben wij nooit gekund, evenmin als Hetty en haar moeder. Het kan mij geen zier schelen of mijn vader het goedkeurt ja of neen, Hetty is mij meer waard dan twintig vaders. Als zij is weggoloopen om- dat zij zich Ongelukkig voelt, zal ik geen steen op den andere laten, voordat ikhaaT heb weergevonden en ik zal trachten haar gelukkig te maken. Niemand anders heeft dat ooit geprobeerd behalve u mis schien", voegde hij er hij met een half verontschuldigenden blik op Joyce. (Wordt vervolgd). isi SttilEC IMSCHE COURANT i 1 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1