I e oorlog. 69"* Jaargang Maandag 17 April 1916 no 15118 NA LANGE-JAREN, büxtenlanp. Deze courant verschijnt dagelijks, m<H uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaard'ingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. 1 rijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cant, Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend ni.romer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau he/.orgd zijn. Bureau: Lansje Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0 92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Grooie letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Iarie\en hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen lot denpiïjs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te vold$ht Deze advertentien worden, mits vont 3 achtereenvolgende nummeis opge geven, sieehts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Regeeringg-eieren. Winkeliers die regeeringseioren wenschen te betrekken, kunnen hun bestel lingen inzenden uiterlijk Dinsdag 18 April, voorm. 9—12 uur,'aan het Le- vensmiddelcnbureau, Oude Kerkhof 4. De eieren moeten worden afgehaald aan bovengenoemd bureau. Klachten kunnen niet worden aange nomen. i 1 Schiedam, 17 April 1916. j De Burgemeester van Schiedam; M. L. HONNERLACE GRETE. Yanhet Westelijke front. Duitse h leger bericht. Jlet Duitschc groote hoofdkwartier meld de gisteren Aan weerszijden van het kanaal van La Bassée is de artillerie-bedrijvigheid in ver band met de levendige mijngevechten ver meerderd. Im do streek van Vermelles is de Engelsche stelling over een lengte van ongeveer GOmeter door de door ons tot ontploffing gebrachte mijnen vernield. Ten Oosten van de Maas hebben zich des avonds hevige gevechten van het front voor het fort D-ouaumont tot aan de kloof ..van Yaux ontwikkeld. De vijand, die na een krachtige artillerie-voorbereiding melt een aanzienlijke strijdmacht tot den aanval overging, werd onder zware verliezen voor hem afgeslagen. Ongeveer 200 ongewonde gevangenen vielen in onze handen. Fransch legerbericht. Het officieele Fr an se he communiqué van gistermiddag luidt: Op den linkeroever van cle Maas duurde het bombardement voort op de sectored van Avocourt on het Caurettesbosch. Op den rechteroever deden de Franschen gisteren laat op den avond een krachtigen aanval op de stellingen der Duitse hers fen 'Zuiden van Douaumont. Deze poging, die volkomen gelukte, stelde de Fransehen in gtaat, zekere gedeelten van de Duitschc loopgraven te bezetten en 200 gevange nen te maken, onder wie twee officieren. In Woèvre werden de eerste linies van de Franschen met tussclienpoozen gebom bardeerd. Engelsch legei beri ch t. Yan Zondag: Vannacht hebben wij, na twee mijnen te bobben laten springen,met bevredigenden uitslag een kleinen overval tegen, de Vijandelijke schansen ten Zuiden van iden weg BéthuneLa Bassée onder nomen. Vandaag artilleriegevechten bij Atrecht, Neuville, St. Vaast, Grenay en Loos. De strijd bij Verdun. De mede deelingen in de legerberichten van Zaterdag kenmerken zich door "rum muur bost: Zng&xix, doce EL 9t. M0BSRLY. i0) 5 „Ik heb1 mijn best gedaan en ik wou zijn voortgegaan mijn best te doen", ant woordde zij ernstig, „en evenals u zal ik geen middel onbeproefd laten totdat zij gevonden is en ook later." „Ik zal wel op mij nemen voor haar toekomst te zorgen", antwoordde Hal streng, en Joyce merkte op,- hoe het jongensach tig gelaat een mannelijke en vastberaden uitdrukking aannam. „Ik kan haar geluk fcig maken en ik ben van plan dat te doen, wielke bezwaren mij ook in den weg gelegd Worden, en wie mij ook te genstand biedt Hetty zal met mij trou wen en ik zal voor haar toekomst zor gen." En zonder een woord tot afscheid ,of verdere verklaring, ging hij de deur uit en liep den tuin door, Joyce achter latende met het bewustzijn dat, hoe jong hij, ook! was, hij een vastheid van Iwil bezat, die misschien een edel en hoog staand man vtai hem zou vormen, l HOOFDSTUK XVII. Ik zal je niet ppgev.en. „Je Jiadt niet gedacht dat ik je brief volslagen onbelangrijkheid. Er wordt slechts melding gemaakt, zooals reeds eenige dagen iang, van een verwoeden artillerie.->tiijd bewesten de klaas en speciaal op de Fran- sche stellingen fusschen het bosch van Ma- lancourf en heuvel 304. Volgens het Duit- sche legerbericht van Zaterdag hebben de Franschen Vrijdag een aanval op de Dmt- sche stellingen op den Morthomme ondci- nomen, die echter onder zware verliezen: werd afgeslagen. Ook Zaterdag is vol gens bovenstaande legei berichten van Zon dag ir— een Fransche aanval gedaan, nu ten Oosten van de Maas, echter loopan de lezingen over de bereikte resultaten, die m elk geval van niet veel beteekenis schij- 'U:n te zijn, nogal uiteen. Van ocnigen voortgang in de actie der Duitschers Wordt echter absoluutgeen mel ting gemaakt. Het wachten- is nog steeds op hetgeen er van deze zijde gaat gebeuren, wanneer de hevige beschieting ton Westen van de Maas, waarvan elk communiqué der laatste dagen gewaagt, een einde ineemt. Van liet Oostelijke front. Duitsch legerbericHit. Van Zaterdag: Gisteren (Vrijdag) herhaaldelijk onderno men plaatselijke aanvalspogingen van de Bussen ton noordwesten Van Dunabuig, Boffen eenzelfde lot als in de voorafgaande dagen. Aan den Serveisj. ten zuidoosten van Ko- i'ölitsji, brachten wij door krachtig vuur •ren begonnen offensief van Zwakke vijan delijke krachten gemakkelijk tot misluk- king. i Van £ondag: Geen nieuws. 'Oostenrijksch légerberidht Van Zaterdag: Gister (Vrijdag)oeli tend even na vijf uur verschenen boven Czernovitz en de spoor weg-emplacementen ten Noorden van de stad zJoven vijandelijke vliegmachines, waar ender vier gevechts-vliegtuigen. Om hen af le weren, stegen eenige van,' onze vliegers op, die er na een luchtgevecht van twee uur m slaagden, de vijandelijke gevechts vliegtuigen op 30 pas onder vuur te nemen. Uet vijandelijk, eskader vluchtte, een getrof fen vliegmachine stortte hij Bojan, tusschen ■de Russische ©n onz'e liima neer, waar zij door ons geschutvuur werd. vernietigd. De ijandelijke waarnemer wes gedood. Onze hogers keerden behouden terug. Overigens had de dag van gisteren, zoo wel m Oosl-Galicie alsook in ander© sec toren van ons Noordoostelijk front, een be lt ekkohjk kalm verloop. Yan Zondag: Behalve de dagelijksche gesöhulgevech- Icn niets van belang. Russisch legerbericht. V au Zaterdag: Bij Dunaburg zijn onze tirailleurs in den nacht van den 14on April in den sector van het dorp painofka tot liet offensief o vei gegaan. Ten Z van hef dorp Garboc- noöca hebben onze tirailleurs vier rijen draadversperring doorgesneden en twee heuvels ten westen en ton zuiden van het dorp bezet. De vijand richtte zijn geschut- cn geweervuur op fl en heuvel en deed verscheidene tegenaanvallen, maar werd 'elkens afgeslagen. Het slagveld tusschen le heuvels en de vijandelijke loopgraven lag vol lijken val Duitschers. als eon afscheid zou beschouwen, is 't wel, Dulcie? Je- Kunt geen hoog© opinie hebben van mijn liefde als je je kunt verbeelden dat ik dadelijk alles zou op- gewen." „Ik dacht", begon Dulcie, maar ze kon den zin niet voleindigen en ze legde haar handen op den rug van den stoel, waar van zij was opgestaan, toen Humphry Tra- cey binnen kwam; het was of zij rlien steun op dat oogenblik' noodig had. Toen juffrouw Bjruc© had aangekondigd, dat er een heer was, die liaar wenschte te spre ken, was al de kleur van haar gezicht verdwenen, en de Kleine, kale zitkamer, die de huisjuffrouw op Brampton's ven- zodk tot haar beschikking gesteld had, nam eensklaps het voorkomen aan van een hinderlaag, waarin zij door haar ver- olger gelokt was. Humphry zag hoe bleek zij werd. hij zag de vrees in haar oogen cn deed geen poging haar aan te raken of te naderen, maar toen zij den volzin, waaraan zij begonnen was, nog steeds niet uitsprak, zei hij met een poging om haaj te ikalirteeren in zijn stem en manieren: „Kom moisjelief, je moot mij niet aan zien of ilk een boeman was in levenden lijve en of iK je op wou eten. Ik hen geen faooze geest, ik wil je niet ongö- Juikkig maken -of verdriet doen. Ik was zoo dankbaar, toen 'ik wat Van je hoorde, dat ik da,delijkj lust had naar je toe te gaan, tjoen ik gisterenayond den bjpef ent- In de engte tusschen 't Miadziob en het Naroczmcer bij Smorgon had een artil lerieduel plaats. 1 Na een artillerie-voorbereiding onderna men vijandelijke afdeelingen een offensief ien noordoosten van Smorgon, maai. wer den door ons vuur teruggedreven. Ten zui den van het station van Olyk rukten onze troepen op en wisten zich ondanks het hevige vijandelijk vuur te verschansen. In den loop van het nachtelijk gevecht van 13 April (en oosten van Trziboek- howce naderden dé Oostenrijkers onze loop graven met de bajonet op het geweer; tevens droegen zij dolken bij' zich. In eens wierpen zij hun geweren weg, hie ven de handen op en riepen, dat zij zich Wilden overgevpnl Toen zij vlak bij onze mannen waren, begonnen ze echter met hun dtjlken te steken. Den 14en April hebben onze vliegtuigen 50 bommen geworpen op de stations van Zoeczka en Czemofze. Alle vliegers keer den ongedeerd terug. Volgens meer volledige opgaven hebben wij bij de verovering van de hoogte, ge naamd Popoivamocilla, 5 officieren, 238 niet-gewondo en 30 gewonde soldaten ge vangen genomen. Van Z o n dag: Dc vijandelijke artillerie bombardeerde het bruggehoofd 'vai, Ikskul. In de streek ten noorden van Smorgon hernamen de Duitschers den löden bij het aanbreken van den dag het offensief. Al hun pogingen, om voorwaarts te rukken, weiden door ons met geconcentreerd vuur ontvangen en bleven zonder succes. Tij dens de artillerie-voorbereiding van den aanval schoot de vijand met proj'ectielen met verstikkend .gas. i Ten zuiden van.bet station "Olyk zijn wij op tal van. plaats.en vopruitgerukt. Yanhet Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. In de kuststreek hadden over het alge meen slechts tamelijk hevige aitüleriege- vechten plaats. Op de hoogvlakte van Doberdo heerschte ecnigszins grootere bedrijvigheid. Ten Oosten van Selz zijn weer kleme gevechten aan den gaing. In den Ploecken-sector heeft ons geschut do vijandelijke stellingen krachtig onder vuur .genomen. In Tirol heeft de vijand eenige punten in de Dolomieten en onze stellingen op de hoogvlakte van Lafraun en Vielgereuth beschoten. I tali aan scli legerbericht. Bedrijvigheid der vijandelijke artillerieën vijandelijke troepenbewegingen in de streek tusschen het Lagarina- en het Sugana-dal. Wij hebben zwakke aanvallen tegen onze stellingen bij Soglio d'Aspic on Milegrobe afgeslagen. Aan den boven-Astico en in het Sugana- dal hebben wij den vijand genoopt zijn stellingen op den Montc Carbonile, ten Z.O. van Levico, te ontruimen. In Karinthië artilleriegevechten op het gedeelte van het front van Degano tot MrzlL Gisternacht heeft de vijand onze stellin gen. op den Karst, die hij den lSden. tever geefs had aangevallen, vruchteloos met ma chinegeweer- en geweervuur beschoten. Ten, Oosten van Selz on bij MonLlcone heeft onze infanterie door vermetele aan ving, maar het was toch heter tot van morgen te wachten." „Waarom heeft u niet geschreven?" De woorden Kvvamfen mei/moeite over Dulcie's droge lippen, zij leunde zwaarder op den stoel, die haar zoowel zedelijk als lieha- meüjik steun scheen te geven. „Schrijven?" Hij lachte een ongedwon gen vertrouwelijk lachje, en naderbij ko- mende legde hij' liefkozend de hand op haar schouder, waarvan zij terugdeinsde. „Ik zagj geen heil in dit schrijven; waar- toe zou dat gediend hebben? Veel beter om zelf te kbm en Je aardig, dwaas brief je vereiseht mondeling; antwoord, en niet schriftelijk. Ik wist zeker dat twüj alles tn het reine zouden bréngen, als wij el kaar spraken. Denk aan. al de weken, da,t ik op tijding van je gewacht heb. Begrijp je wel wat zullk een langdurig stilzwijgen vfoor mij bdeefcénde? Kan je beseffen in welk een gemoedstoestand ik mij heb (be vonden, toen ik steeds niets van je boor de? Gpede hemel! ik had je hjer juist moe ten helpen. Waarpm kijk j© of je bang vpor mij bent?") „Omdat o! begrijpt u dan niet wit mijn brief beteek'ende?" Het meisje sprak zacht en gejaagd, het bloed stroomde plotseling terug naar haai bloake wangen. „Eerst Kom ik niet schrijven. Ik lag ziek in een ziekenhuis. Ik. had eem onge luk gehad, teem ik' v$h het 'sitation kwam vallen nieuwe vooruitgeschoven stellingen bezet en den vijand een 20 gevangenen, munitiecaissons en bommen afgenomen. In den Kankasus. Russisch legerbericht. In het kustgebied en meer naai het Zui den hebben onze troepen na een zwr ver woed gevecht, waarbij zij door artillenc- vuur te land en ter zee gesteund Werden, de Turken uit de geweldig versteijmj» stel ling op den linkeroever van de Karadeie, 25 werst ten Oosten van Trebi zonde, geworpen. Wij vervolgen den vijand krachtig. Herhaalde aanvallen van don vijand in de richting van Bayburt zijn alle met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Turksch legerbericht. De toestand is niet noemenswaaid vei- anderd. Een luchtaanval op Koiistan- tinopel- Het Turksche hoofdkwartier meldt- In den nacht van, den 14en en den ;15en vlogen twee vijandelijke vliegmachines, die bij de Dardanellen opgestegen waren, op groote hoogte boven Konstantinop d en wierpen op twee plaatsen eemgc brand bommen, zonder ©enig succes. Ten gevolge va nhet vuur win onze afweerkanonnen ver loren de vijandelijke vliegers hun doel uit het oog en keerden zij terug in de richting van Waaruit zij gekomen waren. De Britsche admiiahteit deelt mede over dezen luchtaanval, dat hij door drie marine-vliegtuigen werd uitgevoerd. Bom men wenden geworpen op <le kruitfabriek van Zedunlik en op vliegtuig loodsen. Een ander marine-vliegtuig deed een aan val op Adrianopél en wierp bommen op het spoorwegstation. Alle keerden behouden te rug Door de vliegers, die Konstantmopél bezochten, wend in totaal een afstand van 200 mijlen afgelegd. Het weer was <x r t goed; later had men te kampen met vind, regen en donders tomiqn. In Mesopotamia Engelsch legerbericht. Een officiéél telegram uit Mesopotamia meldt, dat er gedurende den geheeleu dag van 14 April ©an zware storm hcersdhte. Gedurende den 15en maakten de Engelse hen geleidelijk, maar onophoudelijk vorderingen op den rechteroever en de vooruitgeschoven linies van den vijand weiden gezuiverd en bezet Die vijand liet vele dooden en oen aan zienlijk aantal gevangenen in die loopgra ven achter. Op 15 April' was het weder fraai, maar ecnigszins buiïg. Turksch legerbericht D|e toestand is niet noemenswaard ver anderd. 1 De duikboot- en mijnenoorlog* i Lloyds meldt, dat het Noorsehte stoom schip „Pusmantaff" uit Christiansund op reis van Newcastle paar Boulogne in den groncl geboord is. 'Alle opvarenden zijn gered, een man is gewond. Het Engelsche s.s. „Fairport." (3838 ton) is, volgens ingekomen bericht, in den grond [geboord. Het was niet gewapend. -en tengevolge van dat ongeluk had ik mijn geheugen verloren. Ik kon mij niets meer herinneren, zelfs niet mijn naam; mijn geheugen was geheel weg. Het kWam te rug toen ik beter werd; ik herinnerde mij al wat er gebeurd w|as, alles van moe der en van u. En toen toen ik' het het mij herinnerde, begreep ik dat dat ik Zij zWeeg en in de oogen, die zij tot hem opsloeg was een ernstige smeekbede te lezen, die een minder zelfzuchtig en ongevoelig man zeker ontroerd zou heb ben. Maar hij begreep die smeekbede niet, hij wilde er blind voor zijn, en terwijl hij haar beutoedigend op den schouder klopte, zei hij vroolijk: „Ja, mijn lief meisje toen je je al les herinnerde \jjist je, dat je vinger maar op hoefde te steken ca fk dadelijk zou loc- ij'len op de vlepgelen van den wind; dat wist je yojmaaikt goed. Je weet dat je mij em je kleine vingertje kunt winden, niet ,waar ging hij voort, terwijl hij haar hand vatte en aan zrijn lippen'bracht. „Kan ik dat?" riep zij ademloos uit en trok haar liand terug, „kau ik n zoo gemakkelijk laten doen wat ik graag heb?" „Ja natuuriijllc kan jé dat", - antwoordde hij mot zijn ongedwongenzelfgenoegzaam lachje; „er is, niets wat ik diet voor je zou willen doen. Je bent ©en volmaakt Idem heksje, je Werpt' een zekere betoo- vering ojyer mij: Je kunt alles met mij Diverse berichten. Griekenland en de entente. L'it goede bro-n verneemt Reuters cor respondent te Athene, dat er oorlogssche pen van de geallieerden in de Soda.-baai (notu Ikusl van Kreta) zijn geankerd. Er zijn geen troepen geland. ei een Staten en Mexico. Presilent Wjlson heeft besloten, aan C'ar ran/.a een regeling voor te stellen op den volgenden grondslag: De AmerikaansiJw tïoepen zullen m Mexico niet veel verder meer opi ukken en spoedig teruggetrokken worden Het is duidelijk, dat de Carranzft ten betei m staat zijn om met Villa af te rekenen dan de Amerikanen. De Ameri- kaansche verbindingslijn is reeds lang en de aanvoer van voorraden naar het Ame rikaanwhe front is moeilijk. Dreigenrlc zeelieden- staking te Ne w-Y ark. Een Pieutertelegram uit New-York meldt d.d. gisteren:, Tengevolge van arbeider=on!ustc-n ft hel vertrek van het zeilschip „Mongolia" ver scheidene uren vertraagd. Ook de paket- hoot op Portorico kon niet uitvaren. Naar verluidt is een algemeen© staking der zeelieden ophanden. De dienstplichten Engeiaaid. Een motie inzak© dienstplicht, dooi Lord Milner ingediend tor behandeling in het Hoogerhuis op aanstaanden Dinsdag, luidt. .dat het naar het oordeel yan het lluis ter verwezenlijking van het doel waarvoor het land strijdt noodzakelijk is zonder vei- wiji een w©t aan te nomen, welke alle mannen van militairen leeftijd vatbaar maakt orn voor militairen dienst voor d«n duur van den oorlog te woiden opge- i oepen." BISNESLAm1" Tan het hof. Naar gemeld wondt, zal de Koningin 'i nsdag a s. een bezoek brengen aan Ede en Amersfoort. Met dien Koninklijk&n hein begeeft H. M. zich van den Haag naar Ede. vandaar per auto over Amersfoort naai Ftrecbt, waar de trein woei- gemsl /.al -staan, om H. M naar de residentie terug te brengen. Avdlantts». De gewone audiënties, van. dc ministers van oorlog en van financiën zullen deze week niet plaats hebben. De Japanfche-Nederl. Tereenlglng. Met betrekking op het bericht uit Japan, door ons medegedeeld, meldt da „Times of India" "van 11 Maart het volgende: „Enkele verdere aanwijzingen omtrent den ondernemenaen geest, waarmede de Ja panners den. toestand, die door den oor log werd geschapen, gebruiken om hun han del le ontwikkelen, kunnen, worden ontleend aan do zoo juist uit het verre Oosten ontvangen bladen. Door graaf Soyejhna, als vertegenwoordiger van graat Okoem.i. den Japanschen premier, werd in een ver gadering v,an de Verenigde Kamers van Koophandel te Tokio aangekondigd dat do Japansch-Nederlandsche Vereemging, van doen." „Ik gel,ooi niet dat ik dat kan. Neen werkelijk ik kan het. niet, ik kan het niet, weet u. Als ik liet kon, zou u mijn brief met beantwoord hebben door hier te ko men, n zou mij geschreven hebben, en mij de vrijheid, waar ik u om vroeg, heb ben teruggeven. U mpet begrepen hebben dat het dit was wat jfc verlangde." Er was een iwvmhoopsïdlank in haar stem, maar Humphry lette daar niet op, zijn oogen waren gevestigd op haar gezjcht, hij vond hot aardig het bloed naar haar wangen te zien stijgen en haar oogen gixxder te zien worden cn gloeien van ops gewjondenheid. De bekoring, die zij op hem uitoefende Was. des te gPopter door dat plotseling verschieten van Kleur en de vroos die uit haar pogen straalde, „Je vrijheid?" zei hij, haar hand we. der in zijno vattende; „het is onzin, lief kind, over je vrijheid te spreken. Yfou jo dat ik jej liet loepen, dat ik je vtij liet? Ja, ik weet het wiel, dajfc heb je in je brief gezegd, maar dat is absoluut onzinnig. Wat ter wereld zóu je doen met je yrij- held? Ifc heb er met over gedacht je malle briefje ernstig op tg nemen. Hoe zou ik dat kuiiaen?,'- (X' 3, I 1 (Wordt vervolgd). 1 I n SCHïEDAMSCHE i .i-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1