laar, Wed. J. KOOIMAN, lËfo BoeËHaL ZES LIEDJES Vereeniging „DE AMBACHTSSCHOOL Verkiezing (pemeenteraad KLilH AMKffllM. Casino Variété I ill Dinsdag 18 April 1916. BTOïENLAm Bevorderd: G. Bopper van rijkski. 3e kl. ten kr. Vecndarn tot rijksk], 2c kl. ten Jcr. Bofoward. VorpffiaaitstJngang 1 Mei: Ar. Voan, komm. 2e kl. van Texel naar Medemblik; ingang 1 dezer: B. Naë], rijkskl. 3e kl. van kr. Dordrecht (I. en A.) naar kr. Vedndatm ingang 1 .Tuni: A. W de Roij. komm. ïe M. van Amsterdam (G.D.) naar Breda. Eervol ontslag verleend aan: F. de Jong, komm. Ie kl. te Leeuwarden, ingang 16 dezer. (De Belastingambtenaar!. Kerk en School - NED. HERV. KERK. Een nievwc vereeniging. Alen meldt ons uit Amsterdam: Er wor den pogingen aangewend omi te komen tot de oprichting van een vereeniging, staan de op historisch-christelijkien grondslag, die zich ten doel stelt het leven en d© taak der Neder]. Hervormde gemeente te hestu- deeren en hare belangen te dienen. De predikanten dr. A. Voorhoeve, dr.P. •I. Kromsigt en dr. A. .T. De Soppor bob ben hunne medewerking toegezegd. Beroepen te A.ml&woud jlne/.) (N.-llj -is. O. J. Reinders te Anna Paufowna. Te Krimpen aan de Lek iK .T. Dijkshoorn Vzn., ter Ter Aa. i Beroepen te Barendrecht ds. R van der Waal te Ovr-r/amJe en Driewegen. Gemengd Nieuws. Rozententoonstelling te Den Haag. Op 19, 20, 21 en 22 Juli a s. wordt door een ipinlal BoskoopscJie kweekers oen tcn,- roonstelhng van to zen gehouden in do groote zaai van den Dierentuin te 'j-Gra- venhage. Alen xvil het groote publiek laten zien, wat Boskoop op dit gebied presteert en mem wil aan hel étaleeren de grootste zorg be steden. Duizenden rozen zijn, voor dit doel reeds in potten gezet en de- afgesneden rozen zullen een bijzondere attractie vormen,. De heer .T. H. van Nes te Boskoop heeft de leiding in handen. De vondelinge. Idct zuigclingetje van zeven dagen', .dat de vorige .week te Heemstede gevonden werd, heeft, naar do plaats, waax het ge bonden is, den naam Aleida va'n Schouwen gekregc-n. De voornaam herinnert aan Leid de bevaart en Schouwen aan Schouw tjeslaan. Ongelukken- Zaternamiddag is de visscher L. \r., schip per van de te Elindeloopen gestationneèrde leddingboot, bij het uitzetten van haring netten in een touw verward geraakt, over hoord gevallen en verdronken. Do groote brand, welke Dinsdagavond in do Heistraat te Helmond oen vijftal arbei derswoningen in asch legde, heeft nog een slachtoffer gemaakt. Uit de woning der fa milie Wich konden de oude vader en moe der slechts met groot levensgevaar door den zoon gered worden, doch bekwamen alle drie ernstige brandwonden. Do oude moeder is Vrijdagnacht aan de bekomen verwondingen overledende toestand van vader en zoon, die nog in het gasthuis verpleegd worden, is vooruitgaande, ze ver keeren Welen buiten gevaar. Oorlogsvaria. Do „Times" vermeld, dat de Dnitsche verbeslijsten in Alaart verliezen vermelden tot oen totaal van 03.545, n.L 12,353 ge sneuvelden, 2352 overledenen 'tan ziekte, 1725 gevangenen, 3518 vermisten, 10.325 zwaar gewonden", 2360 gewonden, 26.237 lichtgewonden en 4675 gewonden, die bii hun troependeel bleven) De totale verliezen der Duitschers (Prui sen, Bieieren, Saksers, AVurtembergers),'be halve die der koloniale troepen en uerma rine, bedragen 2.730.917, aldus verdeeld: 642 531 gesneuvelden of aan wonden be- zwekenen, 38.906 overledenen aan ziekte, 129 891 gevangenen, 203,597 vermisten, 372.585 zwaar gewonden, 251.110 gewon den, 983.827 licht gewonden, 108.470 ge wonden die bij hun troependeel bleven. I I f liet „Blerl. Tageblatt" meldt, dat in het raadhuis te Blerlijn een oommissie uitde gemeentebesturen van GrootBerlijn heeft vergaderd, om over de suikterquaestie te spreken. Daarbij bleek, dat van een sui- kernood geen sprake kan zijn, doch dat er wel zuinig] met de aanwezige voorra den m,oet worden omgegaan, en dat maat regelen moeten worden genomen om een gerechtvaardigde verdeeling van de voor raden suiker te bewerkstelligen. De com missie meende te moeten afzien voor- loopig tenminste van de invoering van j ikerkaarten. Voor de verdeel i n g door de gemeenten kan op een kilogram suiker pech oofd en per maand worden gerekend. Handel en Bedrijf. pril 17 18 19 Hoogwater te Schiedam. vm. i 3.39 4.10 4.43 na. 3.48 4.22 4.56 Hoogto van het water op de rivieren. Berichten van 15 April. tISULEN. 11 u v m. 2.43 Gew. 0.23 M KOBLENZ, 6 Ui v.m. 2.41 Gew 0.14 M TUIER, 9 u. 1.44 Gew. 0.24 M DUISBURG, 8u 'smorg. 1.25 Gew 0 25M LUBlTfJ, liu. 11.48 Gew 0.13 M Zon en Maan. Zonsopg. Aprilt 84.58 v<». ond.g. 7.2 nm 194.56 7.4 18 April V. M. 24 April L. K ADYERTENTIEN. Mevrouw S. J. LE POOLE, Plantage 18, Leiden, vraagt met Mei een nette P. G., niet beneden 25 jaar en van goede mondelinge getuigen voorzien. 9907 8 i Oversclites«hestra«t 17. Beveelt zich beleefd aan voor alle voor komende werkzaamheden. 9862 6 neemt aan: RvtteniMHsehe «MJk 1237 10 J. F. DUPOHT. Markt 8. telefoon USM. Zooeven verschenen en voorhanden: met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE D00RENB0S (DB CAKTEBj, 1. Het vogeltje op Nelly's hoed. 2. Arm Paatje. 3. Brief van een Bakvisch aan een Bafc visch over de Inkwartiering. 4. Harten met Opschriften. 5. Brief van een ouden Landweerman; aan een jongen Landstormen 6. Zijn Vaderlandsche Vlag. Elk nummer met een sprekend titel blad, goteekend door WJLLY SLUI TER. Prijs p.nummer Veertig Cent voor Schiedam en Omstreken. zal Avorden gehouden op Vrijdag 2ti f pril 1916, 's avonds 8 uur, fn het Schoolgebouw. Overeenkomstig art. 2 Huishoudelijk Ri qlcmenl, kunnen candidatcnlijsten voor Be- stuurs-vacatures Dinsdag 18 April 1916, 's voormiddags van 1012 uur worden inge leverd ten kantore van den Secretaris, L mge- Haven 103. Do te behandelen voorstellen liggen a! laar ter visie van ,a£ 20 April 1916, ,op icderen werkdag van 24 uur. Vereenigingen en leden worden herinnerd aan het bij art. 4 der Statuten bepaalde. Namens bel Bestuur, 9906 38 G. AAVAN BERGEN WALRAVEN, Secretaris. Met aandrang verzoeken wij U te stemmen op den heer Hij behoort den zetel weder in te nemen, waarvoor hij enkele maan den geleden moest bedanken. 9877 90 Het gaat om de meerderheid in den Raad om verbetering der volkshuisvesting om belasting naar draagkracht om verheffing van het onderwijs. Stembus open 8-5 ure. Komt liefst vóór 1 ure, Buiten- havenweg of Dwarsstraat. Vrijzinnig Verkiezingscomité J. M. VAN DER SCHALK, Veesz. P. L00PUYT, 2e Voorz. AI. C. M. DE GROOT, Perm. B. VAN B0CH0VE. A. C00L Mz. J. AV. J VAN HARWEGEN BEN BR©BMS. A. J. AAN 't HOF. C. HOUTMAN. Dr. C. F. VAN DER LÏND&N. SIA10N A. MAAS. A. P. VERMEIJ, Secr. Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 re/.-G) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers npjregevei wordt slechte 2 X berekend. Terstond gevraagd een flinke Dienstbode» tegen flink loon. Zondags vrij. Adres Hoofdstraat 83. Gevraagd een flinke Dienstbode, eeuigsasins bekend met keken. Looii nader overeen te komen. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur, SehiedamBchc weg 108b, Delftshaven. Leerling. Gevraagd een net Jongmensch alB leerling, bij JOH. KAM. Af AN, Atelier voor fotografie, Lange Kerkstraat 70. Café-Bi Hard. Slagershalfwas, bij J KOOL, Singel 146. Een net Persoon, P.G., vraagt een net burger-Kosthnis. Br. fr. onder lett. T aan bat Bureau van dit blad. (Directie SOESMAN). COOirtlAiOEL e KOmBDAS. TELEF. 8400. Van 16 tot 30 April - KAS» iAE Lt MAR'S Operette-Gezelschap, met Klucht Operette in drie bedrijven. Met medewerking vanIf AP DE I/A WAR, X,onls Jlorlasom Alexhek, Men. Be la Mar—Kley, Sophie Davids, Chris de 1» Mar, Mej. Terswyver 1202 44 ENZ. ENZ. ENZ. Isdarlnd «b is Do periodieke verloven. Aan de troepen is. naar de „Asser CL" meldt, liet volgende tckxlram. van den op- ixirbevelhebber van Luid- en zeemacht lie kond gemaakt: ..Regeenng en ik vorl in/en geen oogen- lilik "jiersoonlijke belang, n van de militairen m t het oog. maar rotdang de reqecring schorsing der [Wriodiekc verloven in staats belang noodzakelijk acht. moet particulier belang hiervoor Mijken. De soldaten mocter. vertrouwen hebben m de regeering en opperbevelhebber en hierin berusten. Com mandanten moeten bun duidelijk makon, dat de tegenwoordige to-stand niet Linger ral duren dan regeenng in landsbelang be slist •onvermijdelijk acht. Do „Tu bant ia." Te Katwijk aan Zee zijn Zaterdag ver schillende van de ,,Tubantia" afkomstige voorweqien aangedreven. Teruggezonden. De mailboot „Pruis Hendrik" is gister- namiddag ie Ylissingen aangekomen met SI passagiers, onder wie 4? Duitscheid, die in Engeland g e urtorneerd zijn geweest Sommigen van hen waren moeilijk tet heen; wee zieken werden door de. tnuisport-co lonne van het Rootle Kruis per brancard van boord gehaald. 1 Onder de passagiers waren verder 9 Rot- terdammlers, die Zaterdag met dezelfde* mailboot naar Engeland waren' gegaan om daar te gaan verken. Zij werden editor niet toegelaten in Engeland; men hield hen daar voor spionnen. Genees middelen. Er heeft zich een commissie gevormd, die zich ten doel stelt de distributie van geneesmiddelen voor ons land te regelen. Zij pleegt thans overleg met de regoering. Soda. De witglasfabrieken te Leerdam zullen haar reeds belangrijk ingekrompen bedrijf aanstaanden Woen-dag a riju ei geheel moe ten stopzetten, indien er geen nieuwe aan voer van soda plaats heeft. Reizen naar België. Een correspondent van de „AT. R Ct." 'schrijft uit Biu-.be! d.d. 13 dezer: Aangezien vele landgenoofen in de fnee- ning schijnen te verkeeren, dat het met het reizen van en naar België nu langza merhand wel weer normaal is geworden, en het, wanneer de reizigers tot eigen na deel hun dwaling bemerken, gewoonlijk te laat is, de zaken ongedaan te maken, is het van belang nogmaals met nadruk op het volgende te wijzen. Passen voor heen en weer duor een Duitsche autoriteit in ons land afgegeven, worden hier in België, vooral wat den gel digheidsduur betreft, volstrekt niet altijd erkend; gevolg hiervan is dat het tijd stip, waarop verlof tot terugkeer naar Ne derland gegeven wordt, «.Itijd hoogst on zeker is, zoodat vertragingen van twee tot drie weken zeer vaak voorkomen. Pro testeeren en reclameeren helpt in zulk geval niets. Omgekeerd is ook het reizen van België naar Nederland en terug voor Nederlan ders belangrijk bemoeilijkt gebleven. De Dnitsche overheid in België gaat n.L te genwoordig van het standpunt uit,1 dat men alleen in zeer dringende gevallen en wanneer het belangrijke zaken betreft, bij wijze van uitzondering, toestemming kan krijgen zich naar Nederland te bege ven. 1 Het blijve dus een ieder uitdrukkelijk ontraden zonder volstrekte noodzaak <lo reis van of naar België t© ondernemen. Personen, die tijd, geld en geduld in over vloed hebben,, kunnen de kans wagen; alle anderen zullen zich veel kosten en ellende besparen door voorshand van rei zen af te zien. Dir. bel., lnvoerr. en see. Jtinisteriëeele benoemingen, bevorderin gen, verplaatsingen, enz', bij den dienst der directe be'astingen, enz1. Met ingang van 8 dezer is de surnumerair 'A. B. J. Prakken uil de directie Amsterdam, ontheven van zijn detach .coring aan de in spectie Viaardingen en tijdelijk werkzaam gesteld aan de inspodm Oldenzaal. Door den ontvanger Wt II. Hooft zullen de volgende kantoren worden overgegeven en overgenomenJlrijLhuizëlii 28 doteer, Delfzijl 29 dezer. Benoemd: Ingang 1 Mei: H. L. Scihaake tot rijkskl. 3e klas ter insp. Enschedé, than.s part, klerk aldaar; P. Kat tot rijkski. 3e kl. 4e Rotterdam D.B. Ie kr„ (tijd.) ,tband part klerk kr. Beverwijk; P de Graaf tot rijks'kl. 3e kl. ter insp Utrecht le afd., thans part. klerk aldaar; J. A. Sc nimmer tot rijkrikl. 3e kl. len la. Rotterdam (acc.) (G.D.) thans part. kloric kr. Rotterdam (acc.). Bedankt voor hot lieroep te Bbn-wijk Is. G J Koolhaas te K.unp--rve-'ii. Te Broed© CA.) ds. P .1. tsr.nl te Visvliet *.a (Gron.i. Aangenomen het b-roep Tzummarum •n Firdgum d.-i 1. van Veen te Dokkum i fe Bouri.uigs' K!r.) de honr Ph. Tnusbeek. and. te Roswinkel 'Dr. i. GEREF. KERK. Aan»" nomen hel bensép te Opperdoes Is. A. Al. v d. Berg te Landsmeer Bedankt voor het beroep te Sc het tens Ir. A3. 1* Pel te Eestrum. CHRIST. GEREF. KERK. Beroepen te Alf m Ou l-lntern de heer 1. J. van Drummen te Por 1 recht Tri Maassluis ds. 11. lloogendoorn !--• Zaandam. Te Baarn d.s. A. Af. Iferkh >U' ju Zwolle. R-K KERK Geen Paschen. In alle kerken van Bi sl.i is van den rodxkbtoel afgekondigd. .Int tot het hou ten van hun Pas,hen niet kunnen worden 'oegejaten zij. die aangesloten lijn bij een socialistische of anarchistische veiv -nigiiig m niet het vaste voornemen hebben, zoo- tra mogelijk bet lidmaatschap op te /.eggen; /ij. die het huwelijk ontheiligen door be merking van het kindertal: zij, die veikne ring hebben met protestanten of andere m'et-katholieken, en zij, die lnm huwelijk na Paschen 190G niet voor den pastoor na lvkomen van kerkelijke dispensatie hebben voltrokken en dus thans in onwet tige samenleving voortleven. HOOGER ONDERAVJJS. Directeur 's rijks veeartsenijschool. Bij Kon. besluit van 11 dezer is, voor het tijdvak van 1 AIci 1916 tol 1 Alei 1917, benoemd tot directeur ran 's rijks vee- irismujschool te Utrecht. -Ir. II Markirc, '«waar aan die otub-rwp-irrichiiiig, UniveiV.jeit te I/riJen. 1! nor-lord lotj loctor in de rechten op st •Hing-n. d> 1,'X'HH .1. de Kmilf. g'horen te Le u-Jam, f Al. van Iixter, geboren l Serang en ,V. M L Bumoulii,. geboren te Afaastrii ht. Universiteit te Leiden. Doctoraal examen reli4cn, de heer A. J. Enschedé. T Leulen is b"vord M'd tot arts mej. AV. 1 Al Broekema. Universiteit win Amsterdam Doctoraal xatren in de refhtew «fenscliap de hcien-ji Star Nauta (harsten en B. A. Roohm- 'mrch doctoraal exam en in de Ne'Prbmdscbo leren ,1e h"«r 0 C. van 3 Hoog i/ Universiteit ie Leiden. Examen voorden 'dischen rechlerliiken dienst mr. S. F. Duurvoort. Te Amsterdam is tot art- hmorder 1 de neer II. T. Deelman, geboren te Purmcrentl. Unir.versiteit van Amsterdam doet exa men godgeleerdheid de heer P. G. van Hei werk van wijlen Jan Ligthart. Onder den indruk van het groote vei lies. dat ons volk door het heengaan van ,bm Ligthart heeft geleden, hebben enkelen uil de kringen van het onderwijs het denkbeeld opgevat zijn opvoedkundige itPeën zoo ruim mogelijk te verbreiden. Ruim vijftig mannen en vrouwen uit al lerlei kringen en van verschillende richting betuigden hun hartelijke instemming. Onder voorzitterschap van dr. J. A. Cra mer, pred. der Ned, Herv Gem. f 's-Gra- venhage, werd in een der Joka'en van het Ncd. Lyceum aldaar, een vergadering gehouden, o. a. bijgewoond door den „Haag 3chen wethouder van onderwijs, mr. 1. D. Verbroek, waarin do plannen nader wer den uiteengezet. Het resultaat der besprekingen was, dat men zal trachlen de geschriften van Jan Ligthart zoo goedkoop mogelijk onder ons volk te verspreiden. Eerst zal worden uitge geven een bundel van nog niet £h boekvorm scrschcnen opstellen, voorzien van portret en levensbericht door R. Casimir, tegen veel minder dan den kostenden prij-, Daar na zullen de andere geschriften, in zéér goedkoopo volksuitgave op dezelfde wijze uitgegeven worden. Dit plan heeft do volle goedkeuring van mevrouw Ligthart. De firma. ,T. B. Woltors te Groningen wil voor de uitgave belange loos zurg dragen. Op diezelfde vergadering werd een comité benoemd, dat zal trachten voor oen en ander de noodige gelden bijeen te bren gen, en een circulaire opgesteld, die over al in den lande zal worden verspreid. Tot president, van het comité werd be noemd de heer R. Casirnir, tot secretaresse mej. E Comrnijs en tol penningmeester de heer J. II. Kann. Het briefje, dat in de doos lag, bevatte het volgende: „Zij is 8 April geboren en nog 'niet gedoopt. O, bescherm haar voor den duivel. Vergeef liet een arme onge lukkige moeder, dat zij zoo handelt God alleen 'kent mijn lijden". De doos was af komstig van de Neder], Plantcnboterfabriek te Amsterdam. Zes bankbiljetten van f 10 waren bijgevoegd. De burgemeester van Heemstede verzoekt opsporing van de moeder. Omgekochte militairen Te Zevenaar zijn Zaterdag 12 militairen •-■n een burger gearresteerd, verdacht van zich aan de grens te hebben laten omkoo- pen. Het onderzoek is in vollen gang. Pokkengeval te 't-Gravenhage. De voorzorgsmaatregelen, welke in ver- 1 and met een geval van pokken te 'sllage genomen waren en Waarvan melding is ge maakt in de bladen van 4 April j.L. zijn gis teren na de noodige ontsmettingsmaatre gelen opgeheven. Geld vermist. Zaterdag werd gemeld, dat de directie win pm groote bankinstelling te Amster dam, hij de politie aangifte heeft gedaan Aan de Vermissing van een brief inhou dende f 4500 aan bankbiljetten uit haar ge bouw. Nader verneemt mien, dat liet de directie der Iïotterdamsche Bankve-reeniging is ge weest, die deze aangifte heeft gedaan. Öp 6 April weid aan de bank oen brief ter jbe- wanng aangeboden, die eeni geldswaardig bedrag van f 4500 inhield. Den volgenden dag bleek de brief plotseling te zijn ver dwenen. Er hoeft zich kort geleden aan de zelfde bankinstelling nog een eigenaardig geval voorgedaan. Een bedrag van f2000 was j.I. ALaandng uitbetaald op een chèquc, up naam gesteld van. zekeren K. Daar men naderhand vermoeden had. dat de cheque vak-eb was en de uitbetaling ten onrechte bad plaals gehad, wilde mot dit stuk op zoeken. Toen bleek echter, dat de cheque -])oorloos verdwenen was. Er woelt vermoed, dat de verdwijning van (hèque en brief 'Verband mat elkaar faou- dui. Een ernstig onderzoek is ingesteld onder het jmrsoned, Wast met de uitbe- Liling.i P.DEER IN. t Ter overname atiBsrebedeB een Café-Billard met Vergunning, dat een ruim bestaan oplevert. Brieven franco onder lett, S aan bet Bureau van dit blad. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een USl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4