- 9e eorleg. Dinsdag 18 April 1916 wo 15119 •NA LANGE JAREN, Bericht. MILITIE. BUITENLAND. YanhcfcWesteDjfce front Tan liet Oostelijke front. Yan het Zuidelijke front. In den Kaukasus. Yan liet Balkanfront. In Egypte. De duikfioot- en mijnenoorlog. Diverse berichten. BINNENLAND. Officieel. AMSCHE Deze courant verschijnt d o gei ijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal; Voor Sc hie dan, er Vlaardingen 1.25, franco per post li. l.Oo. Prjjs per week: Voor S chic d a m eri Vi aardingen 10 cent. Afzonderlijke numniets 2 cent. Abonnementen wenden dagelijks aangenomen. Advortonliên voor liet eerstvolgend nummer moeten des niiddags Vó'ór een uur aan het bureau bezmgd zijn. Bureau: Lange Haven No. (11 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad ver ten tiën: Van 16 regels fL 0.02; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per reg'd. Greote Irttera n «r de p'ad- d.e Aj innemen. Advertentién bij abonnement op voordeelige vo/nvaarr.-n. larie en hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekennen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertent iën opgenomen tot -h-n prijs van 40 cents per advertentie, bij voorn dtedaling aan h't Iknc.iu 1" ve'do-e Deze advertentién werden, nuts voor 3 achtereenvolgende minitóeia o; ge geveu, slechts 2 maal berekend. Intercommunale T: b fooi: No. 103. Zij, die zich met ingang van 1 Mei a.s., voor minstens 2 maanden op de „Schiedamschc Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Eerste zitting van den -M i 1 i t i er a a d. De Burgemeester van Schiedam, brengt hij deze ter openbare kennis dat de eerste Zitting van den Militie raad, voor zoover deze gemeente belieft, zal worden gehouden op Maandag 3 Mei a.s., des voormiddags te 10 uren, in het gebouw „De St. Joris Doele", üoele- plein alhier. in de eerste zitting van den Militieraad wordt in het algemeen uitspraak gedaan omtrent a. vrijstelling van den dienst wegens eigen vrijwilllgen dienst en wegens broeder- dienst b. uitsluiting van den dienst. Voor zooveel betreft vrijstelling van den dienst wegens aanwezgilieid van in het zelfde jaar geboren broeders, doet de Mi litieraad eerst uitspraak in zijn tweede zit ting, welke later zal worden bekend ge maakt. Do ingeschrevenen dezer Gemeente voor de lichting van het volgend jaar, die vrij stelling wegens eigen vrijwilligen dienst of wegens broederdienst hebben aangevraagd, zullen in gemelde zitting in de gelegen heid worden gesteld desgcwenscht die aan vrage toe te lichten of te doen toelichten en vervolgens de uitspraak hieromtrent van den Militieraad te vernemen. Schiedam, 18 April 1916. 1 De Burgemeester van Schiedam, AL L. 'HONNERLAGEi GR.ETE. Fransch legerb ericht. Aan den linker Maasoever krachtige be schieting der Franschc- stellingen aan het bosch van Avocotirt en liet fronl Mort HommeCumi ères Aan den rechteroever ging de nacht'be trekkelijk kalm voorhij, behalve in de streek ten zuiden van het bosch van Ilaudromont, waar vrij levendige artillerie-activiteit werd onderhouden. naar hst Engolseh, 1 1 floor E. G, M.OBERLY. 41) i „Waarom niet?" antwoordde zij met iets dat op .oen snik geleek; „waarom kon u liet niet opnemen, zooals ik het bedoeld Lad, volkomen, volkomen ernstig? Ik heb u de volle waarheid gezegd, (k boud niet genoeg van u om uw vrouw te wouden. Ik heb begrepen dat ik oud genoeg van n houd 'cn dat ik dit nooit zal kunnen. Het was verkeerd van mij, liet was decht, u ooit te beloven met u te (rouwen; ik had het nooit mogen doen. Maar ik beloofde het om mijn moeder. Ik wou haar hel pen, en dacht dat ik' in staat zou zijn den prijs te betalen dien u vroeg. Maas ik moet oprecht tegenover u zijn en u de geheele waarheid vertellen. Ik heb je niet genoeg lief Humphry. Indien je zegt dat ik mijn belofte moet houden, aan zal ik het doen, maar ach, wees goed voor mij en geef mij de vrijheid terug." „Goed voor,je?" Weer lachte hij dat zelfgenoegzame lachje, dat Dulcie deed hui veren. „Maar mijn opvatting van wat goed .voor je is, is misschien verschillend van de jouwe; ja, inderdaad heel verschillend. Ik 'zag duidelijk! uit je brief, da,t je over- ppftanen bent en je eenzaam voelt; dat In den nacht van 16 op 17 April onder nam een Fransch vliegereskader van 9 vliegtuigen een belangrijke operatie, ter bombardeerim; van de streek van Confirms, j \rnavilie en Romharji. Ondanks den dik ken mist werden uitgeworpen 12 bommen "p hel station van Gonflans, 16 op de fabriek te Rornbach, 8 op liet station te \rriaville, 11 op deu spoorweg Pagny \ns aart de Mem-the. In den nacht van 15 op 10 April beschoot (>en. Fransch luchtkanon in de Noordzee op 100 meter hoogte een vijandelijk luchtschip; 10 projectielen werden afgeschoten, van welke er velschillende troffen. E n g e 1 s c h Leger bericht. Hevige wederzijdsche beschieting bijYoor- mezcele, Dickebusch en in de streek tus- srhen St. Eloi en bet kanaal Yperen— ('omines. Arlilleriegovechten bij Hebutemc, tus- schcn C'arnoy en de Somme, en in do nabijheid van Sourhez en Noeux les Mi nes. Mijngerechlen in den sector van de (lohenzollormedoute en ten Westen van Yimy. Gisteren zijn de vliegers zeer actief ge weest. Een onzer toestellen wordt vermist. Oostenrijksch leger bericht. Aan den Bovcn-Screth sloegen onze veld- wachten een Russischen aanval af. Overigens niets nieuws. Russisch legerbericht. Aan het Dwina-front beschoot de Duit- schc artillerie liet bruggehoofd Ikskuul en een sector van de Dunaburg stellingen ten zuiden van Garboenofka. Op verschillende punten ten zuiden van de streek van Dunaburg artillerie-duel, het hevigst tusschen de Miadziol- en Naroez- meren. De vijand maakt gebruik van aeropla nes, met Russische kenteekenen op de vleu gels. In Galicië in do streek van de Boven- ■S try pa verijdelden de Russen verschillende pogingen van den vijand om de Russische loopgraven te naderen. Do 'strijd hij Dunaburg. Een Reutertelogram uit Petersburg meldt: Langs het geheeie noordelijke front wordt de strijd zeer krachtig voortgezet. De mili taire deskundigen maken uit de liergroe- pooring van Duilsrlie strijdkrachten en toe bereidselen ik liter hef Duitsche front dc revolgfrekking, dat Hindenburg zijn uiter ste kracht zal inspannen om Dunaburg te nemen. Italian use h J eg er b er i c h.t. Krachtige artillerie-actie van Judicarië tot het. Sugana-dal en vanaf den boven- Degano tot den hoven-Boet. In het Sugana- jo iemand noodig hebt om voor je te zorgen, je te leeren ziekelijke begrippen te vergeten. Je ziekte hoeft gemaakt dat je je dingen verbeeldt. Hot zou toch niet mogelijk zijn ons beider leven te laten be sturen door bezWanen, die plotseling ont staan zijn gedurende een tijd, dat je ziek moest liggen. Neen, neon, lieve Dulcie, ik ben niet van plan afstand van je te doen. Je zegt, dat je je belofte zult houden, in- lien ik daar op sta. Ik zal er stel lig op slaan. En ik' verlang zoo gauw mogelijk unar mijn lief, klein vrouwtje." „Neen, doe' dat niet!" zei ze hijgend, „doe dat niet. Het is niet een kwestie van "en ziekelijke verbeelding. Ik meen heel ernstig wat ik in mijn brief heb gezegd, en je behandelt 't alsof hot iets heel wei nig gewichtigs was, niets dan verbeelding. Het is voor mij geen kleinigheid; ik kan niet denken dat het goed zou wezen je vrouw te weiden, indien ik je niet oclit liefheb, en ach! begrijp mij dan toch! wat ik je wensch te Verklaren is, dat ik je niet genoeg liefheb." „Dwaasheid, dwaasheid", antwoordde hij. „Ik zie uitstekend in wat er gebeurd is. Je hebt je zelf geplaagd en je dingen ver beeld. Je bent'te gevoelig, je denkt teveel na over do dingen. Zoo zijn de vrouwen; zij maken zich akelig voor niets, totdat het eindelijk iets reusachtigs lijkt en dan gaat haar geweten aan den gang." Zij trachtte hem weer terug t© duwen toen hij haar in zijn armen wou nemen. „Luister dan", stamelde zij, „je moet de dal deed de vijand een aanval op de stel ling van de Larganzabeek tot aan de Mont- f'ofio. Hij werd in een tegenaanval afgesla gen en liet ongeveer 60 gevangenen in onze banden achter, waaronder 2 officieren. Aan het Isonzo-front en op het Karslpla- teau eenigo artillerie-activiteit. Onze artil lerie" trof herhaaldelijk de batterijen van den vijand, die waren opgesteld in de grot ten bij Zagoinelia. Russisch legerbericht In de kuststreek bereikten de Russische troepen, na de bezetting van Sumiene, bij nun vervolging van den zich terugtrekken- den vijand het dorp ArsenckeJessi, IS werst ten oosten van Trebizonde. In het bekken van den Boven-Tsjorokdu ren de gevechten, met gunstig verloop voor de Russen, voort. Turksch legerbericht. In het Tsjorok-dal en aan den linker vleugel is het tot plaatselijke gevechten gekomen. In de andere sectoren is niets veranderd. Oostenrijksch legerbericht. De toestand is onderveranderd. V1 iegeraa,n val op Adrianopel. Het Turksche hoofdkwartier meldt: 'Op 14 April is een vijandelijk vliegtuig, komende uit de richting van Enos, over Adrianopei gevlogen en heeft twee bom men geworpen, die geen uitwerking had den. I i i Turksch legerbericht. In de zone van het Suez-kanaal heeft een orzer verken ningsafdcelingen oen vij andelijke verkem i ingsafdoei ing aangevallen en tol de vlucht genoopt, nadat ze er vijf man van had gedood. Gezonken schepen. Lloyd's meldt,Het Noorscho schip „Glcndoon" (1917 ton) is door geschut vuur ïot zinken gebracht. Het ongewapende Engolsche stoomschip „Harrovian" (4309 Ion cn in 1914 ge bouwd), is tot zinken gebracht. Reuter meldt: Het Noorsche stoomschip „Papelera" (1591 ton) is in den grond ge boord. De bemanning, die een kwartier tijd ktveg om van booi-d te gaan, is een uur later door een ander Noorsch stoomschip gered. De „lm perator". Volgens mededeeling van het departe ment van buitenJandsche zaken waren twee Amerikanen aan boord vau het stoom schip „Imperator", oji weg van de Ver- eenigde Staten naar Marseille, dat de vo rige week zonder voorafgaande waarschu wing beschoten werd door een Oostenrijk- schen onderzeeëer. Eén Amerikaan werd gewond. de geheeie waarheid hooren: het is niet alleen dat ik! niet werkelijk van je houd, er 'is niemand anders, waar ik meer Van houd." Zij stiet er de woorden met moei- Ie uit en een oogenblik zag Humphry haar ongeloovig aan. Toen kwam er een vreem de gloed in zijn oogen, een doffe kleur op zijn gelaat en hij trok' haar ruw naar zich toe. „Dat is het, dat is het, er is een ander"), zei hij kortaf, „je denkt een ander gevon den te hebben, meer paar je smaak dan ik ben. Ik zeg nog altijd het is nonsens. Als je denkt dat ik mij laat beetnemen door dergelijke praatjes, dan vergis je je zeer. Ik ben volkomen bereid dien „ie mand anders", waarvan je spreekt, als een voorbijgaande gril tc beschouwen. Alle meisjes hebiben van die grillen en ver beelden zich verliefd te zijn, nu op den oenen man en dan op den ander; ik ver geef je zulk eon voorbijgaande gril graag. Maar ik ben niet van. plan je op te geven voor wien dan ook. Dulcie, voor wien dan ook", zei hij met langzamen, mee- doogenloozen nadruk', „ik begeer je tot vrouw, en ïtó ben van plan je te krijgen. Ik zal wel maken, dat je van mij gaat houden, daar ben ik niet bang voor, maar geen man zal zich stellen tusschen jou en mij." „Maar", sprak' ze bevend, sidderend als een verschrikt vogeltje, toen hij zijn armen om liaan heen sloeg en haar dicht tegen zich aantrok, „hoe kan ik met je trouwen, terwijl ik j© niet liefheb? Ho© In Tuni«. Aiapite, de Franschc resident-generaal in Tunis, heeft gisteren een traject van 35 K.M. van den spoorweg naar Gabas inge wijd. Hierdoor is ren oud verdedigingsplan verwezenlijkt en naar lean Herbette m de „Echo do Paris", opmerkt. i- liet geen ge ringe verdienste zulk een werk voltooid te hebben in een streek, zoo ver van hel moederland gelegen. Op deze'wijze behoe den do Franschen Noord-Afnka vooi de onlusten, waarop Duitechland gerekend had, en hebben zij tevens gewerkt voor de eind overwinning. Vereen. Staten en Mexico. De „Frankfurter Zeitung" heeft een par ticulier telegram uit New-York over hot Mexicaansclie vraagstuk. Het kabinet, heet het daarin, is er voor. Villa te blijven ei vol gen bladen, die onder invloed van .Wilson staan, betoogen echter dat het hoofddoel der expeditie is bereikt en dat het heter is terug te trekken dan oorlog met Mexico te voeren. •Oregon, Carranza's minister van ooi log, heeft gedreigd, zich aan bet hoofd van het Mexicaansclie leger te zullen stellen en den strijd tegen de Vei-eenigde Staten op te nemen. Stone, de voorzitter der commissie voor buitenJandsche zaken van den Amerikaan- schen Senaat, heeft verklaard dat de Ver- eenigde Staten voor de keuze staanterug trekken of oorlogvoeren. Hij voegde er aan toe, nimmer venvacht te hebben datlilla kon worden gevangen genomen. De meeste leden van het Congres moeten er voor zijn, dat de Amerikaansche troepen net zoo lang in Mexico blijven tot zij Villa jn banden hebben.- Een telegram uit San Antonio (Texas), meldt liet offieieele rapport ran majoor Tomp- kins toont aan, dat 300 man van Car- ranza, geholpen door de bevolking van Parral, do Amerikaansche troepen hebben aangevallen, die toen tot een gevocht ge dwongen werden. Bij de gevechten van de achterhoede van Parral (at de Santa-Cruze. verloren de Mexicanen 11 dooden, terwijl aan Amerikaansche zijde een majoor licht 'aan den borst gewond werd en twee man schappen gedood cn zes gewond werden. Israëlict.ische militairen. Bericht van het Algemeen Hoofdkwartier. Aan de Israëlietisch© militairen wordt op 18, 19, 24 cu 25 April vrijstelling van dienst (geen verlof) verleend, tot volledige uitoefening hunner godsdienstplichten in verband niet hun Paaschfecst. Onie marine. Gisteravond heeft het departement van marine een draadloos telegram on Ivan gen „Ken je het oude gezegde niet: Liefde kweekt liefde" viel hij haar in de recto, „mijn liefde voor jou zal maken, dat je mij gaat liefhebben. Daar ben ik niet bang voor", herhaalde hij zegevierend, „toen ik de kleinigheden deed, die in mijn venna gen waren om je te heipen, heb je mij beloofd mij jo zelf te geven; en ik ben van plan je aan die belofte te houden.' Er was iets in zijn overhieerscbenrle, over weldigende persoonlijkheid, dat het jong meisje onderwierp, zij voelde zich als een klein wezentje, gevangen door een sterk beest en niet in staat hem weer dam] te bieden. Hij trok haar naast, zich op de ouner- wetsche paardeharen canapé, die tegen oen muur stond en met haar handen stevig in do zijne, sprak hij zacht en haastig tot baar van alles wat zij voor hem Was, van zijn grooto liefde, van alles wat zij voor liern be toeken de en van wat zij in bun toeiklolinstig leven voor hem^ wezen zou. Hij gebruikte juist de woorden (be rokend om den invloed uit te oefenen op een zeer overspannen gevoelig meisje mei hoe-ge idealen, een meisje mot een groot vermogen tot zelfopoffering: ja, hij was slim genoeg on precies den juisten toon aan te slaan. „Je weet niet Wat het voor mij zou wezen je te moeten verliezen", zei hij bijna ademloos, „je beseft niet welk een heel ander man ik zal wezen in je han den. Je invloed beeft reeds meer dan ik je zeggen kan in mijh leven bewerkt; lals ik jou, altijd bij mij heb', ka» ik het beste van den command ant van de ..Xoord-Bn bant", via Malinlion'i (Noordkust van be land', dat h"1 schip zich des n.mud luis ie 2 uur 10 b'vond op 50 gi. X li. en 11 gr. W.L. AcAtenlfs». De gewone audiëntie van den mini-tei van koloniën z,t! Donderdag ,ia. nietploate nebben. lie gewone audiëntie^ van de minister-, van marine en van waterstaat zulten Yi ij- dag a.s. niet plaat- hebben. De Liberale Unie. Op Zaurdag 13 Mei houdt dr* Liberate L'nie baar ja olijte-cbe vergadering te Am- -tordant. De agenda vermeldt o;i oen rede van mr. P. Rink. over evunedige vertegen woor- hguig. De Yiitlerteoilsche Club. Men schrijft ons uit de Vaderland-du- Club In de pers is de vraag gesteld, of (te Vader!andsche Club „een voor do enten!" piopageerende instelling' is. Op deze vraag moet kort en klaar pon ontkennend ant woord worden gegeven. De leden der Vaderland-che Club hebben zich aaneengesloten, omdat zij een vei- sterking van het nationale bewustzijn en i.ui den wil om onze onafhankelijkheid duurzaam te bewaren, noodig achten. In baar beginselverklaring gaat de Club hiervan uit„dat Nederland zich door givn der omringendi mogendheden mat laten meesleepen, zijn volkomen vrijheid nu en duurzaam wil behouden en zich ook econo misch niet aan een machtigen nabuur mom binden". Uitgaande van dit standpunt, en zonde door sympathieën of antipathieën be heersclit te worden, acht zij het ook uou- -lig zich rekenschap te geven van de geva ren, welke Nederlands toekomst bedrei gen en afweer noodig maken. Hel was averechte politiek daarbij niet te letten op de werkelijke verhoudingen. Do staatkundige en aardrijkskundige om standigheden brengen nu eenmaal mede. dat de cene grooto mogendheid voor du zelfstandige toekomst Van ons vaderland grootere gevaren oplevert dan de andere. Ongetwijfeld wenscht de Club de ver- -cliülendo gevaren, die" van de zijde der en tente-mogendl icden de Nedorlandsclie be langen kunnen te-dreigen, met alle ten dienste staande middelen te zien afgeweerd. Echter ontveinzen haar leden zich niet, dat naar het zich liuit aanzien, van den staat kundigen en cconcmiscben expansiedrang van Duilschland voor Nederland's toekomst meer ingrijpende gevaren te duchten, zijn. Al moge men deze mei onmiddellijk aan wezig achten, zoo ziel. de Club ook in li richting, die oen nadere aaneensluiting am Duil-chland nog niet zou verkeerd vin.Jt Of zelfs bepleit, een ernsfig gevaar. De leden der Club mennen bel Wfriiigd te kunnen werken door hel karakter van ceo be trek kei ijk kleine en besloten groep te bewaren, ofschoon alle bewijzen van in stemming haar welkom zijn. Uiteraard kunnen prisoner) die de boven uitgesproken meeningen niet doelen, tot de Vaderlandse he Club niet worden toegelaten. wat in mijn is, volgen: zonder jou zal ik Int -het ergste vervallen. Je hebt een mon- «ehonziel in je hand", zei liij ten slotte eindig en uit .schijnbare oprechtheid. Hel wis ren lijnt tluiviiteeb vernuft lit hem juist deze argumenten deed gebruiken, die hel meest g --child waren om hem zijn do-ei Ie doen bereiken: hij kende het meisje naa-t zich piwd genoeg om tc be grijpen dat zijn sbnmm wenk, dat hij haar teiip noodig had, al baar onbaatzuchtigheid am wak'r m-p n, en al haar* plichtsge voel. Hij melkte iml vOÏtlo-ning op, hoe zij b'j zijn worden beurtelings rood werd en bleek, terwijl men aan lmar oogen 'ou ze gmi, dat er langzaam een besluit bij baar opkwam. Hij zag hoe haar mond zich met vastberadenheid sloot. Dulcie merk te geen der vork eet M argumenten in zijn. redeneering op; de eemge gedachte, die wortel schoot m haar geest, was den man naast baar te redden en deze gedachte gtoeido plotseling tol een rijp besluit. In haar oogen was zelfopoffering voor anderen het hpogste punt van volmaakt heid. Persoonlijk verlangen op zij zetten; allo gedachte aan,zich zelve op den ach tergrond drijven, zelfs ton koste van eigen liarl, deze gedachten gloeiden in Dulcie's oogen met liet licht van waarheid en ver hevenheid. Humphry had de rechte snaar aangeroerd, deze trdde dadelijk'. „Meen jo dat werkelijk?" vroeg zij era- stig, „meen je housch dat er iets in mij je helpen kian?" (W.ordt vervólgd)*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1