le oorlog. fï 1 69s" Jaargftng I; I! Woensdag 19 April 1916 No 15120 NA LANGE JAREN, li ft I I I 1 i t F 4 h Bericht. Kennisgeving. Kennisgeving. Openbare verhuring BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. In den Kaukasus. In M^Ropotamfe. De duik hoot- en mijnenoorlokl 1 Mi' 1 Diverse berichten. BINNENLAND» Officieel. I s 't SOfMOPfSCHE! iCEllJRANT. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. I rijs per kwartaal: oor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, franco per post fl. Prijs per week: \oor Schiedam en V laardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen woiden dagelijks aangenomen. Advertention voor het eerstvolgend neeunor moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Bange Iloven No. 141 (hoek Korte Haven). Zij, die zich met ingang van 1 Hei a. s., voor minstens 3 maanden op de „Sckiedamscbe Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien ark 98 der Kieswet, brengen ter kennis van de ingezetenen, da,l hot proces-verhaal, bedoeld bij artikel 93 dier wet, van de op den 18 dezer jn deze gemeente plaats gehad hebbende stemming voor de verkiezing van een hd van den gemeenteraad, 'in Kiesdistrict ill, op do Secretin ie dor gemeente ter inzage in ne- idergeiegd en (bit een afschrift daarvan aan het raadhuis is aangeplakt. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den lilden April 1916. Burgemeester en Weihouders voornoemd, kb, L. HONNERLAGE GRKTE, D* Secretaris, V SICKENGA. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgermeester en Wethouders van Sc iie- dam; i Gezien het verzoek van de N.V. MAAT SCHAPPIJ „OXYGENIUM", om vergunning tot het uitbreiden barer waterstof- en zuur- stoffabriek met een luchtzuurstofinstallatie en een inrichting tot het comprimieeren van zuurstof ep. {waterstof, gedreven door 2 elec- tromotoren van CO P.K. on. eon van 100 P.K. en 3 compressoren, in de panden, staande Buitenhavemveg nös. 4850, kad. Sectie L, nos. 2220 en 2221. Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Boen té weten: idat voormeld verzoek met do bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie ge legd; i dat op Woensdag, den 9 klei a.s„ des voormiddag» ten 11i/« ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwa ren tegen het toestaan van dat verzoek in te brengen en dio mondeling of schrifte lijk toe le lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van do schrifturen, die ter zake mochten zijn' ingekomen, ken nis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art 7 dier Wet voor liet Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mondeling toe te Echten. En is hiervan afkondiging geschied, waar liet behoort, den 19 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M_ L. HONNERLAGE GRËTE, Be Secretaris, V. SICKENGA. van Wei- en Hooiland en Gra.sgewati. Burgemeester en Wethouders ,van Schie dam; j zijn voornemens op Woensdag 26 April 1916, des morgens 10 uur, in het gebouw ..Musis Sacrum" aan de Lange Haven te Schiedam, in het openbaar te Verhuren: '"Uiige aan de Gemeente behoorende per centen WEI- EN HOOILAND, gelegen in m West-Frankeland, en oenige PEItCEE- LEN GRASGEWAS. Do hiiurvoniwaarden zijn verkrijgbaar ter Gemeentesecretarie, (afd. A.) en bij den aanvang der verhuring in het gebouw „Mu ms Sacrum", Schiedam, 15 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, RL L". HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. naar het Engelsch, door L'. G. M0BERLY. r'i t «M 42; „Zeker meen ik dat." Niemand wist be ter dan Humphry Tracey een toon van groote oprechtheid in zijn woorden te leg gen, hij sprak op diep ernstigen toon. „Er is een massa (in mijn leven, waar ik mij over schaamde als ik aan jou denk; ik wou dat ik veel dingen uit mijn te leven ongedaan kon maken. Maar mijn liefde voor jou maakt mij tot een ander mensch. Met jouw invloed steeds om mij heen zal ik wezen zooals jij me hel liefst zou wenschcn. Ik kan mij zelf overtref fen. Dulcic, in 's hemels naam, verwerp mij niei. Indien je het doet dan ver nietig je mijn lovenje hebt bet bezit ivan heel nvijnzie! in handen 1" De trilling in zijn stem, de ernstige aan drang van zijn wooiden, de smeek ende oogen, dat alles had op het jonge meisje precies het effect dat hij er mee op het oog had. Hij bad de teere gevoeligheid van haar karakter nauwkeurig berekend. „Als ik je werkelijk helpen kan," be gon ze aarzelend, maar hij wachtte niet af' dat zij den volzin voleindigde. „Dan zul je spoedig met mij1 trouwen?" viel hij haar snel in de rede, „er is niets waarop wij behoeven te wachten, en ik ver lang naar mijn vrouw. Ik heb 'je noo- dig om mij te helpen. Ik zal je gelukkig maken, ik zal je leeren mjj Eef te hebben, "ik zfü weten je Eefde te [winnen; en jij Franscli leger bericht. Aan den linkeroever vam, de Maas bom bardement van de eerste Franscih© liniën lusschen den Mort Hotmne en Cumières. Aan den rechteroever was de nacht be trekkelijk kalm. Bevestigd wordt, dat de Duitsche aanval gisterenavond gericht tegen de Fransche stellingen tusschea de Maas en de streek van Douaumont zeer heftig was. Blijkens nadere gegevens weid deze aan val uitgevoerd door troepen tot vijf ver schillende divisies hehoorend. Ten oosten' van het saillant Chauffeur waren de Duït- schers er in geslaagd door te dringen in ■"■en Frapsche loopgraaf van de eerste linie, waaruit ze ten deele door een tegenaanval zijn verdreven. In Woêvre artillerie-du,:;] in den sector Moulainville. Ten zuiden van Ban do Sapfc on dernamen de Duilschers een verkenning ten einde te trachten do Fransche loop graven in do rich,tuig van Hermanterro, ten noorden van St. Dié; te vermeesteren. Zij werd mol handgranaten afgeslagen. zult mij leeren al wat je edele ziel weet van reinheid en goedheid. Niemand kan mij helpen zooals jijZeer zacht boog hij zich tot haar over en kuste haar wang met een bijna afgetrokken eerbied, zich zorg vuldig onthoudende, van eenige aanraking van verlangen of hartstocht, die haar zou kunnen verontrusten en toen, met volko men tact, beschouwde hij haar inwilliging als uitgemaakt en begon over andere din gen te praten, over zijn reis naar Ame rika, haar uitstapjes, haar moeders dood, alle dingen, behalve de kwestie van lief de en huwelijk. „Ik heb dezer dagen een oude vriendin van je in den trein ontmoet," zei hij, loon de herinnering aan het lieve gezicht \an Joyce hem; plotseling voor den geest kwam, „Een oude vriendin v,an mij?" „Die mooie vriendin, waarvan je mij hel portret eens liet kijken, juffrouw Trevor, Wij zaten in dezelfde coupé. Het was een totaal toevallige ontmoeting, ik herkende haar van liet portret. „Juffrouw Trevor? 0, hoe vreemd, ver te) mij alles wat je van haar weet Ze heeft vroeger op deze kamers gewoond en ik had gehoopt o je weet niet hoe zeer ik dat had gehoopt dat ik haar hier vinden zou. Zij zou mij geholpen hebben en raad gegeven. Waar is- zie nu?"*' „Dat kan ik je niet zeggen. Wij heb ben maar een klein eindje met elkaar gereisd, 'zij stapte uit te Mersfield Junc tion en ik' ging door naar de stad; ik zat er over na te denken en begreep niet waar om haar gezicht mij zoo bekend voor kwam, en toen ik mij bedacht hoe ik haar kende, heb ik haar vervolgd met vragen Prijs der Advertentiën: Van 1-6 regels 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30. cent per reg'-i. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den pi ijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze ad verten tién worden, mits voo; 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Nq. 103. In den nacht van 17 April wierpen Duit- -,che vliegtuigen 7 hommen, van welke een brandbom, op Belfort. Er waren 3 dooden, '"n 6 gewonden. De 'materiëele schade is onbelangrijk. Engelsch legerbericht. In de laatste 30 uur zijn wij tweemaal, op verschillende punten, de Buitsché loop graven binnengedrongen, n.L eens gisteren over dag en andermaal vannaejht Beide on dernemingen zijn met goed gevolgd be kroond. Wij hebben een basement voor ma chinegeweren verwoest en tal van uitgra- vingen met hommen bestookt Wij hebban ren gewonde en een vermiste. Twee Duit- sche officieren en 20 man zijp gedood. Twee kleine aanvallen van. den. vijand tegen onze stellingen bij St. Eloi zijn van nacht algeslagen. Vandaag op zichzelf staande gescbutge- echten en voortzetting van de mijngevech- ten ten oocten van Vermelles. Oostenrijksoh legerbericht. Toestand onveranderd. Russisch legerboricht In de streek van fkskuul' en een, sector van de Russische stellingen, ten westen van Jacobstadt artillerie-duel. Een poging van den vijand om voonvaats te nikken in den sector bij de hoeve jWieve- i iac/.ki, ten zuiden van het dorp. Krewo, werd door Russische verkenners verijdeld. In Galiciédeed devijandden 16en April met een talrijke troepenmacht verwoede aanvallen op Popowa Moghila. Een dezer aanvallen had plaats op eau front van meer dan twee werst Ze Werden alle onder groote verhezen aan de zijde van den vijand alge- slagen. i Volgens nadere berichten hebban de Rus sen bij de verovering van Popowa Moghila op 10 April een groote menigte handwa pens, patronen, telefoonmafceriëiel, perisco pen, mijnen en, bommenwerpers met vier wagens bommen buitgemaakt. 0ostenrijksch legerbericht Aan hot kustfront betoonden de Italianen gisteren (Maandag) hier en daar levendi ger activiteit. Boven Triëst kruisten twee vijandelijke vHegers, die bommen naar be neden wierpen, waardoor twee burgers ge dood en vijf gewond werden. Oostenrijk- sche vliegtuigen joegen de vijandelijke op tot Grado toe en wierpen daar met sudces bommen op een Italiaansche torpedoboot. In den zuidelijken sector van de hoog vlakte van Doberdo en aan het bruggehoofd van Gürz hadden artillerie-gevechten plaats. Bij Zagora sloegen Oostenrijksche troe pen hedenochtend een aanval af met belang rijke verliezen aan de zijde van den vijand. Het bruggehoofd van Tohnein werd tot ui den nacht hevig beschoten door artillerie. Aan het Karinthische en het Tiroolsche front duurden de artillerie-gevochten met afwisselende sterkte voort. liet hevigst wa ren zij aan den Col di Lana, waar het vijandelijk vuur 's avonds aanwies tottrom- «n Inent jou. Ik dacht zeker dat ze niets van je wedervaren zou weten, maar zie wisf er evenmin iets van als ik', ze scheen dol op je te zijn," zei hij, Dulcie met een glimlach aanziende." „Ik was van plan dadelijk, toen ik uit Zwitserland kwam naar haar toe te ,gaan ik wist dat juffrouw Trevor voor mij zou zorgen en mij helpen," antwoordde het meisje. „Toen werd ik' ziek en lag al die weken in het ziekenhuis en toen ik eindelijk in de Jeremiahstreet aankwam, kon juffrouw Elruoe, de huisjuffrouw, mij alleen maar vertellen, dat juffrouw Trevor vertrokken was en geen adres had ach tergelaten. Meer wist zij er niet van. Ik geloof, dat iemand juffrouw Trevor schrik heeft aangejaagd en dat zij daardoor is heengegaan, maar ik weet volstrekt hoe of waarom Ik begrijp niet waarom iemand haar kwaad zou, willen doen, zo is zoo goeden zoo lief, ik, heb nooit iemand ontmoet zoo als zij. Als ik haar nu maar eens spreken kon," voegde zij er bij en een vurig verlangen naar Joyce's raad, naar Joyce's verstandige genegenheid was bij naar opgekomen. Maar Humphry, die zich de verbazing, niet vtrij van afkeuring herinnerde, waar mee Joyce had gehoord, d^at Dulcie zijn verloofde was, beaamde die Woorden van het jonge meisje niet Zijn persoonlijke, on uitgesproken wensch was, dat de vrouw mot het witte haar en het mooie, jeugdige giezicht, nooit zou terugkeeren in Dulcie's leven, want hij had een zeer sterk besef, dat diei blik van afkeurende verbazing, dien hij had opgevangen uit de heldere oogen van Joyce, in woorden en daden zou wor den overgezet, indien 3$ en zjjn asnstaan- melvuur. Na middernacht gingen de Ita lianen hier over tot een algemeenen aan val. Deze werd afgeslagen. Liter gelukte het den vijand op verschillende punten aan het westelijk gedeelte van den top van den Col di Lana ontploffingen te veroor zaken en in degeheol en al verniel de stelling bin ne n te d r 1 ri gen. Het gevecht duurt voort. In het Sugana-dal, waar de Italianen in den laalsten tijd herhaaldelijk aanvallen deden op de (Oostenrijksche voorposten, werd de vijand door een tegenaanval uit zijn vooruitgeschoven stelling verdreven. Daar bij namen de Oostenrijkers 11 officieren en 600 ongewende manschappen gevangen on maakten zij vier mitrailleurs buit. Russisch legerbericht. In de kuststreek hebben Russische troe pen, die de Turken vervolgden, het dorp Drona, tien wierst ten oosten van Trebi- zonde, bezet 'Ten westen van Erzeroem verdreven Ru- siscbo troepen de Turken na een levendig gevecht uit een reess krachtig versterkte stellingen. Later Trebizondeis genomen. De veroenigde krachtige actie van de troe pen van het Kaukasus-leger en de vloot in de Zwarte Zee zijn bekroond door de verovering van dit versterkt punt, het be langrijkste aan dc kust van Anatolië. De dappere troepen van het Kaukasus- leger bleven na het bloedige gevecht op 14 April aan de rivier Kara Darassi onafge broken druk uitoefenen op de Turken, 01 er- wonnen ongelooflijke moeilijkheden en bra ken overal den buitengewoon verwoeden tegenstand van den vijand. Door de met de hun gecombineerde actie van de vloot kon een zeer stoutmoedige lan ding worden volbracht en tevens verleen de de vloot den steun van zijn artillerie aan de troepen, die in de kuststreek ope reerden. Deze pieuwe overwinning is ook te dan ken aan den welwilienden steun, dien andere troepen, welke in andere richtingen in Klein-Azië opereerden, aan het Kau kasus-leger verleenden. In verwoede gevech ten en door heldendaden deden zij al het mogelijke om de taak van het kus [detache ment. te vergemakkelijken. Engelsch legerbericht Generaal Lake meldt, dat den vorigen nacht een reeks heftige tegenaanvallen wer den ondernomen aan den rechter (zuide lijken) oever van de Tigris. Onze liniën werden op sommige plaatsen 500 a 800 yards teruggedrongen. Lloyds meldt, dat de "Russische bark „Schwanden" (844 ton) getorpedeerd is. Be bemanning is gered. - Be Britsche admiraliteit deelt mede, dat Jhet ongewapende Engelsdhe s.s. „Zenl" den 5en dezer zonder eenige waarschuwing de elkander mochten ontmoeten. En hij wist met de zekerheid der overtuiging, dit zijn beroep op Dulcie's grootmocdigen aard niet hetzelfde zou schijnen in de oogen van do oudere vrouw als in die van het onschuldige meisje met haar verlangen naar zelfopoffering en zelfverloochening. „Gelukkig voor mij weet Dulcie niets van de Wederwaardigheden van de wondere juf frouw Trevor", was zijn cynische over peinzing. „De dame met de opmerkelijk, heldere oogen kon en zou waarschijnlijk een spaak zetten in mjjn wiel. en ik heb geen spaben in mijn wiel noodig. Het lot is mij in zooverre goedgunstig ge weert en heeft haar van Dulcie verwijderd ge houden, 1011 200 't noodig is, ben ik vol komen bereid 't lot een handje te helpen. Die twee moeten van elkaar verwijderd blij ven; er moet geen mogelijkheid wezen tol eenige tusschenkomst nu ik Dulcie weer veilig in handen heb. Ik heb haar nu, en ten niet vin plan haar los te laten HOOFDSTUK XVIII. I 'I 1 1 „Ik begeerde iets anders." Het was een MJI© namiddag, er viel oen druilerigen regen en de straten zagen er heel anders uit dan ze gedaan zou den hebben op een dag midden in Augus tus. Toen Christoffel Brampton de deur van zijn huis achter zich sloot, dacht hij verlangend pan Je prettige kamer, die hij pas verlaten had, aan het vuurtje dat zijn huishoudster voor hem had aangelegd, aan den gemakkelijken stoel naast het vuur, waarin hij juist pen bijzonder interessant artikel ia ©en .medisch tijdschrift hadzit- door een duikboot Is getorpedeerd en -re zonken. Men heeft de duikboot in het g - heel niet gezien. Be Zent" is zeer 1 gezonken en tengevolge daarvan zijn opvarenden omgekomen. creslaties in de Vereen. Staten. Reuter seint uil New-Vork, dat daar Wolf von Ig-el, «ecretaris van von Papan is na een vuistgevecht mei detectives is gear resteerd in diens vroeger kantoor. Ige! is de rijfde van de personen, die beschuldigd worden oan samenzwering op touw te heb ben gezet tot vernieling va,n liet Welland kanaal. De „Times''-correspondent te New-York meldt, dat kapitein von Papen, de vroe gere Duitsche militaire attaché te Washing ton, beschuldigd is van het verschaffen van geld en materiaal voor de vernieling van het Welland-Kanaal. Het Welland kanaal m de Canadeesohe ru'ovincie Ontario, aldus genoemd naar de vier en de plaats van dien naarn, verbindt net Ontariomeer mot liet Erie-moer. Be tanleg heeft 25.4 millmen doll, gekost. Vereen. Staten en Mexico De correspondent van de „Associated Press" bij het expeditie-corps in Mexico bericht, dat de vervolging van Villa tot stil stand is gekomen ten gevolge van den aan val op de Amerikanen, die zonder eenige „anJeidmg werd gedaan door dc tucihteloozP soldaten van C'arranza. Uit een aantal berichten valt af te leiden, lat de bevelhebber van hel expeditie-corps met ernstige gevaren te kamjwxn heeft. Afstaan van s c h e e p s r u i 1111 e. Door den Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel zijn Zaterdag in confe rentie ontvangen dc directies van de Ko ninklijke Nederlandscho Stoomboot Rlij. eu van den Koninklijken Ilollandschen Lloyd. die aan den minister kwamen modedeelen, dat voor het bunkeren in Engeland of in Cngelsche kolenstations door de Britsche regeering geèischl werd het afstaan van 30 pCt. van de scheepsruim!© aan elke maat schappij ten behoeve van de vaart op En geland. Do minister van landbouw, nijver heid en handel heeft bovengenoemden direc ties duidelijk te verstaan gegeven, dat de Nederlandsche scheepsruimte beschikbaar moest blijven voor opeisching door de Ne derlandsche regeering en dat deze niet kon toelaten dat zou worden tekort gedaan aan de mogelijkheid om met Nederlandsche sche pen in de eigen behoeften van Nederland te voorzien. --- Onze marine. Gisteravond is aan het departement van ten lezen. Een boodschap pea- telefoon uit het ziekenhuis had zijn rast verstoord en do buitenwereld leek hem op dat ©ogen blik heel weinig aantrekkelijk, vergeleken hij de warme, gezellige kamer die bij ver laten had. De vuile straten rondom 't St Judé's ziekenhuis zager er akelig vuil uit op dien somberen namiddag 'n grauwe lucht, grauwe straatsleenen, grauw© huizen alles scheen getint met diezelfde een tonige kleur; de regen viel druilerig neer eu de bewoners van de buurt, die hans. tig voorliepen en hun armoedige kjeeren zoo vast mogelijk 0111 zich been trokken, zagen in Bfratnpton's oogen nog magerder eu huljieloozer uit don gewoonlijk. Uit \rije verkiezing, niet uit noodzakelijkheid, woonde de chirurg xu deze sombere straat dicht hij het ziekenhuis. Hij had bet volk lief, wier huisjes vlak bij elkaar stonden in dezo smalle straatjes; velen hunner noemden hem hun vriend en zijn hartwias vol genegenheid en mededoogen voor hun treurig leven, hun moeilijken, eindeloozen strijd om het bestaan alleen, hun armoe de die menigmaal aan gebrek grensde. In menig armoedig plaatsje of gangetje Was Christoffel Brampton een vertrouwd vriend, zoowel als „de dokter uit St Judé, die mij geopereerd heeft" Verscheidene men- schen, die hel goed met hem dachten te rneenen, smeekten hem te verhuizen naar West End; zij hadden hem verzekerd, dat hij een prachtige praktijk zou krijgen in de Warley Street, maar hij had altijd hat hoofd geschud en geweigerd hun raad op te volgen. v. (Wordt v&rvolg&y, '1 l< j?i_ vvii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1