is oorlog. 6§"e Jaargang, Donderdag 20 April 1916, No 1Ö121 NA LANGE JAREN, binnenland" Deze courant verschijnt age lij ks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Tla ar dingen fl. 1,25. francö per post £i. 1.65. Prijs por weekoor Sciiiedamen Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags Vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte naven). Prijs der Advertentiën: Van 1>6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelïge voorwaarden. Tarieven hiervan zjjn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan,het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummeis opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Berïclit. Met ket oog op den Goeden Vrijdag verschijnt de „SeMedamsehe Courant" Vrijdagavond 21 April NIET. Zij, die zich met ingang van 1 Mei a.s., voor minstens 3 maanden op do „Schiedamseke Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; 1 Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Biengen ter algemeene kennte, dat op den 19en April 1910 vergunning is ver leend aan: lo. A, TIEMAN en zijn rechtverkrijgen den, tot het uitbreiden, voor den proeftijd van een jaar, van zijn inlichting voor het drogen van beschadigde goederen m de panden, staande aan de Hoofdstraat nos. 35, 35a en 37, kadaster Sectio L nos. 1440, 1441, 1442 en 1443, door bijplaat sing van 4 electromotoren van resp. 30, 20, G en 3 P.K., ter vervanging van 2 elec tromotoren, elk van 20 P.K. 2o. M, -\f. KLOOS en zijn rechtverkrij genden, tot liet oprichten van een kislen- makeiij in het pand Mariastroat 15, kadas ter Sectie M no. 132, met -een gasmotor van 10 P.K. 8o. De N. V. DRUKKERIJ „DE EEN DRACHT" en haar rechtverkrijgenden, tot het uitbreiden harer boek-, courant- on handelsdrukkerij in het pand West.-Fra.n- kelandschelaan 14, kadaster Sectie M no. 2065, door bijplaatsing van 7 e'cclromoto- ren van totaal 14 P.Kter vervanging van den bestaanden gasmotor, drijvende 3.snel persen, 2 degelpersen, 1 vouwmachine en 1 snijmachine. 4o, P. TREURNIET en zijn rechtverkrij genden, tot het uitbreiden van zjjn graan molen in het pand Noordvest 38, kadas ter Sectie A no. 762, door bijplaatsing van een electromotor van 3 P.K., drijvende ieen graanzuiveringsmachine. 5o. A. DE KONING en zijn rechtverkrij genden. tot het uitbreiden zijnor stoom bran derij in het, pand St. Anna Zusterstraat 8, kadaster Sectie A, no. 1236, door bijplaat sing van een stoomketel van 40 512 ver warmingsoppervlak en cetri stoommachine van 6 P.K. Schiedam, 20 'April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JL. L. HONNERLAGE GRETE, 1 De Secretaris, VI SICKENGA. Gem. Gasfabriek, Drinkwater leiding en Eleetriciteitsbcdrijf. Het kantoor van deze bedrijven zal op Go-eden Vrijdagj gesloten zijn. - - 11 De Directeur. naar bet Engelsch, 1 door L". G. M0BERLY. 431 t „De menschen die mij willen consul teeren moeten maai' hier komen of ik zal m,ar hun toe g'aan," was onveranderlijk zijn antwoord, „maar ik ga hier niet van daan, mijn ziekenhuis en mijn arme men schen. hebben mij noodig. Ik blijf hier. Meer dan één armoedig gekleed man of Vrouw groette hem' op dezen natten na middag, toen hij de grauwe straat door liep, hun groet liep een glimlach te voor schijn op zijn""gezicht, die er nog opzicht- baar wrius, toen hij het ijzeren hek van het ziekenhuis doorging. Het geval waai bij bij ontboden werd, was spoedig gezien en hield hem niet laag op, en toen hij den ziekenhuistuiti weer doorliep en zijn hart hem riep naar zijn gezellige kamer, .zijn vuurtje en zijn medisch tijdschrift, kreeg hij leen meisje in het "oog, dat zwaar He- gen het hek! stond aangeleund, en groo te -uitputting in de gebogen, zakkende hou ding vertoonde. Altijd bereid liat, die in nood waren te helpen, ridderlijk teeder Yoor - een, lijdende vropw, ging da fihirurg BUITENLAND. Tan bef Westelijke front. Fransch legerbericht. Geen enkel feit van belang viel voor in don afgeloopen nacht, behoudens een vrij hevig bombardement ten oosten van de Maas in de streek ten kuiden van het 1 laudr om ontbosch Engelsch legerberidht. In den loop van den nacht heeft de (vijand getracht -onze kraterposben in. den steen- greeven-sector te hombardoeren, doch hij is teruggedreven. Artilleriegevechten aan het overige front. Tan het Oostelijke firont. O oston rijk s ch legerberic'ht. Ten Zuiden van Tarnapol deden wij met succes een mijn springen en bezetten wij den westelijken rand van den krater. Ove rigens niets nieuws. Russisch legerberidht. In -de streek van Dunaburg, tan zuiden van het dorp Garhoenofka, richtten do Duitschers in den nacht van 18 dezer een overstelpend vuur -op een van onze loop graven bij het dorp GJiinofka, waarna ze tot den aanval overgingen en ons die loopgraaf ontnamen. Hoor een tegenaanval werd de vijand echter verdreven. In tie streek ten westen vain Postavy ver spreidde onze artillerie een vijandelijke colonne. In de streek ten noordwesten van Krewenotz en in de streek van de Boven- Strypa deed de vijand enkel© mijnen springen. Tan het Zuidelijke front. 'Oostenrijksch legerbericht Van de nog voortdurende gevechten aan den Col di Lana afgezien, is er geen <ge- vechts-actie te -melden. In den Kankasns. Russisch legerberioat Ia de streek van Asjkaline, ten Westen van Erzeroem, hebben onze troepen in een nach tel ijken stormloop iden kluchtig ver sterkten bergketen, ter hoogte van meer dan 2i/3 werst, vermeesterd en 4 Turksche officieren en meer dan 120 Askari's gevan gen gemaakt. De vijand liet ©enige honder den lijken o-p liet slagveld achter. Wij hebben enkele vijandelijke afdeelingen die kortelings van Gallipoli waren over gebracht volslagen vernietigd en aan de overige Turksche troepen, die aan dezen strijd deelnamen, met ons vuur en onze bajonetten zware verliezen toegebracht. Een onzer duikbaoten heeft, na een vruch- ieloozen aanval van ©on vijandelijk vlieg tuig, onder het verwoede vuur der vijande lijke batterijen bij den ingang der Bosporus een stoomschip en een zeilschip in den grond geboord. De val van Trebizonde. Naar het Pefccrsburgsche Telegraafagent- schap nog m-eldt, was de inneming van TrebiZonde het gevolg van een gelijktijdig gievoerde.il aanval van twee afdeelingan Russische troepen, van welke de eene van het oosten uit aanviel on de an dere ontscheept was aan de westelijke flank, met ver van de stad. Deze dub bele stormaanval werd ondersteund door vlug het Mek uit en legde vriendelijk een hand op den schouder van het meisje, dat doornat was van den regen. Rij zijn aan raking schrok zij hevig en uitte een kreet van angst, zij zag hem daarbij aan met zulk een onverklaarbare vrees, dat hij' zich afvroeg wat zij de laatste ©ogenblikken kon ondervonden hebben, dat hij zulk een angst verwekte in die donkere pogen. „Wees niet bevreesd." zei hij en in zijn ernstige stem was een klank van vertroos tende vertrouwbaarheid, „ik ben dokter; ik zal u geen kwaad doen, er is geen re den tot angst. Ging u naar het ziekenhuis? Kan ik u ergens mee helpen?"- „liet ziekenhuis?" Er was een ontstel de, vragende blik in die donkere oogen, „Is dat een ziekenhuis, daar achter het' ijzeren hek? Dat wist ik niet, ik Iw'ag vreemd en ben nooit eerder Mèr geweest." Brampton merkte op, dat haar stem be schaafd was, haar Moeren, ofschoon ,wat haveloos en niet goed gemaakt, waren toch dameskieeren, haar gezicht, niette genstaande de sporen van groot© vermoeid heid, was niet van een bewoonster der achterbuurten. Hij zag ook, dat, hoe ver moeid en uitgeput ook, het een heel jong meisje Was, en naar haar kleeren en ma nieren te oord ceel en, hoorde ze niet in Londen thuis. „Kan, ik ergens; napr toe brengen?" ssas een hevig vuur van de Zwarte Zeevloot op de kus',batterijon. van Trebizonde, die Or door werden vernield. Men meent, dat ile bezetting der vesting 50.000 man telde, van welke een gedeelte terugtrok langs de kust, een ander gedeelte in de richting van Ersingjan. - De Russische bladen bespraken met groo te voldoening de inneming van Trebizonde, die ze Veel later hadden verwacht, daar ze geen Vermoeden hadden op' dia ontscheping van trcepen. De duikboot- en mljncnoorlog. Gez'onken scHiep'en. Lloyds verneemt uit Lissabon: het Noor- weegsthe stoomschip „Terje Viken" (3579 ten) is gisteren na drie ontploffingen aan boord gezonken in de Cascaesbaai. De be manning is gered. Nader meldt Llovds uit Lissabon, dat officieel wordt bericht, dat de „Terje Yikea" op esn -drijvende mijn is gestooten en ge zonken. i De „Times" vermeldt het in den grond boren van de schepen: „Harrovian" En- gelfeeh stoomschip), 3307 ton, gebouwd in 1914. Het schip dat ongewapend was, werd door een duikboot getorpedeerd. Dei kapi tein en 17 koppen van de bemanning zijn geland. De overigen, die in een andere boot zaten, zijn nog niet terecht. - „Gardenia" (Engelsch zeilschip) werd ge ïnterneerd als het Duitseha scliip „ölinda" teen de oorlog uitbrak. Die kapitein en de|24 koppen van de bemanning weid-en door een stoomboot opgenomen en geland. Het Engelscke Kabinet. Ernstige mo-eilijkh eden. Gisteren heeft eerste minister Asquith in het Lagerhuis in stede van de ver wachte verklaring af te leggen over do recru teertngsk'westie verMaard, dat-er nog belangrijke geschilpunten in het kabinet bestaan. Indien deze punten niet Worden geregeld door dat men tot overeenstem ming komt, zal het resultaat moeten zijn het uiteenspatten van de regeering. Het kabinet is het volkomen eens, dat zulk een gebeurtenis een nationale ramp zou zijn en in de hoop, dat zij zal kunnen wor den vtotorko-men door enkele dagen"- nog van bespreking, stelde de heer Asquith voor het Huis te verdagen to-t 25 April. Deze verklaring van Asquith werd met luide toejuichingen van de liberalen en van vele unionisten ontvangen. Maar er waren enkele teekenen dat niet alt© unionisten medegingen. Sir Edward Carson, die naar werd ver wacht, een motie zou indienen ten gun ste van algemeenen dienstplicht indien As quith niet zou aankondigen dat deze po litiek door de regeering, werd aanvaard,, zeide, dat hij de laatste lijd zou, zijn om te be weren dat er geen tijd moest worden ge geven ten behoeve van de pogingen om! tot overeenstemming te komen ten aan zien van de recruteeringskwestie. Hij had niets aan te merken op den door minis ter Asquith vo-orgestelden gang van za ken. Deze verklaring werd met algemeene goedkeuring door het Huis ontvangen. De leden gingen daarop spoedig uiteen. De verklaring van Asquith wekte gron de volgende vraag van den dokter. „U ziet er zoo moe uit, misschien heeft u een heel eind geloop-en en kent u den weg niet goed in Londen. Waar wou u naar toe gaan? Zeg of ik'u helpen kan?" „Ik kende Londen in 't geheel ni-et," zei ze huiverend, „ik heb geen lust er ver der kennis mee te maken. Het is een af schuwelijke stad, afschuwelijker dan ik ooit had gedacht. Ik! Was. van plan naar huisi te gaan, maar ik heb geen geld meer over, geen halven cent, en ik' ben bang; ik' weet niet Wat ik do-en moet." Bramp ton zag haar onderzoekend aan; ©en deel van ©en seconde kwam er twijfel op in zijn hoofd. Misschien was ze toch niet anders dan een bedelaarster misschien Was dit het oude kunstje om geld te krij gen, door te doen of men geen treinkaart je meer betalen k'on naar een veraf gelet gen spoorstation. Misschien pad hij zich ver gist in de meening, dat de oogen van het meisje onschuldig waren en onwetend.. Maar hij zette dien twijfel dadelijk van zich af. hij schaamde zich, dat het zelfs maar even bij hem- was opgekomen. Het meisje, geleund tegen het hek", was Haar- bïijkelijk geen bedelares; .de vrees in haar stem was echt en niemand kon di© uiter mate groote uitputting hebben voorgewend, een uitputting, die dreigde haar op den grond tei doen zingen, (Wjat haar op# man- te sensatie en de toestand wordt druk! besproken. In het Hoogerhuis deelde Lansciowre me de, dat de meeningen der ministers zoo diepgeworteld zijn, dat ze geen kan- zien op het ©ogenblik een middenweg f? vin den, waarlangs ze aan den moeilijken toe stand kunn-en ontkomen. „Het uiteenvallen der regeering thans zou betreurerswaar- digen invloed hebben, niet alleen in dit land, maar op onze geallieerden en de dominions." In vele pariementskringen is men van meening dat dp geschillen in het kabinet niet te Yjerzoemen zijn en dat-een breuk in! de regeering onvermijdelijk is, maar sommige ledjen zijn nog optimisti-ch en meen-en, dat de zWaarte der gevolgen van een bqeuk! de ministers, die de verschil lende mieenigen vertegenwoordigen, ertoe zal leiden naar een compromis te zoeken. Tereen. Staten en Daitseliland. Een zepr gespannen Verhouding, President Wilsoi heeft gisteren aan Duitschland een nota gezonden, waarin hij dit land waarschuwt, dat indien de aanvallen iri strijd, met h'el volkenrecht, op handelsvaartuigen, die Amerikanen vervoe ren, niet wordpn gestaakt, de diplomatieke betrekkingen zullen worden verbroken. Deze nota werd 's ochtends meegedeeld aan de conferentie van partijleiders uit het Huis van afgevaardigden en den Se naat vóór Wilson ze in het Congres had toegelicht. Hij zeide, dat ze feitelijk een ultimatum is, maar geen termijn stelt, hoewel van Duitschland onverwijld antwoord Wordt verlangd. Daar de nota pver Kopenhagen is af gezonden, verwacht Wilson dat ze te Ber lijn zal zijn aangekomen, als hij in. het Congres verschijnt Naar verluidt stelt d-e president zich op het standpunt dat hij niet alleen voor Amerika opkomt, maar voor alle onzijdige staten. De president zeide in zijn toespraak tot het Congres dat hij Duitschland de onher roepelijke mededeeling had gedaan, dat de Vereenigde Stalen de diplomatieke betrek kingen zullen verbreken als de onw-ettiga duikboqten-acti© voortduurt De president verzocht aan bet congres geen enkel besluit, maar deed liet alleen mededeeling van de opeenstapeling van fei ten, welke bewezen dat de verzekeringen van Duitschland aan de Vereenigde Star ten zijn geschonden, dat de -duikbooleiv campagne ondanks de meest ernstige pro testen van de Vereenigde Staten met her nieuwde felheid wprdt gevoerd, in strijd met alle wetten Van vp-lkenrecht en men- scbelijkiheid. iQok! de getuigenissen in zake de „Sus sex" zijn in de npta aan Duitschland be sproken. President Wilson wees op de ge lijkheid wat betreft tijd-en plaats van den aanVal op de „Sussex"- en den aanval, die, naar Duitschland toegeeft, in dezelfde buurt door een duikboot werd gedaan. De president is van oordeel, dat de aan wij- keerde en bij was va.n plan uit te vin den wat het wjas, zij misleidde hem ze ker niet en trachtte niet te bedelen. De! motregen was veranderd in een hevige re genhui, het water joeg tegen hel hoofd en de schouders van het jonge meisje aan, haar hoed Werd een weeke vochtige mas sa, haar rokken hingen slap langs haar beenen, het water droop er uit en vol in- de plasjes op de steenen. „U moet liever, met mij naar huis gaan," zei hij vriendelijk', terwijl hij zijn band weer pp baar schouder legde, „u kan hier niet blijven, staan in dien aan hou den Jan regen, en als u in Londen niemand heeft om naar toe te gaan, moeten wij er wat op bedenken en zien wat u doen kunt. Wij kunnen in dien regen niet buiten blij ven staan om' de zaak' te bespreken.Mijn huishoudster zal u kleeren bezorgen, ga met mij mee naar huis." Het meisje kromp inéén door zijn aan raking met een vernieuwden blik van angst, maar Brampton sprak voort met zijn kal me, geruststellende stem. „Wees niet bang," zei hij, ,mijn huis is hier dicht bij; ik! ben dokter, zoeals iku reeds' zei, ik! ben Verbonden aan het St, Judé's ziekenhuis.'' Hij wees naar hetgrooj te grijze gebouw achter zich, en er is geen reden om! 'bang yioor mij te zijn. Ikwensch alleen p te helpen en ik zal mijn best zingen in zake de „Sussex"- overtuig:- i zijn. De complotten. Havas seint uit New-York, dat de pif- cureur-generail de in staat van. hesclml- digingsstclüflg heeft, gevraagd van vu. scheidene Duilsche personen, beschuldig 1 van het smeden van complotten, o.w. Yon Papen. Volgens een Reuterbericht zijn de papi© ren, die b>j de inhechtenisneming van Ton Papen's secretaris in beslag zijn geno men. bezwarend voor de hoozstgeplaatetei Duitscheis in den lande, zelfs voor offi- cieele personen, van het gezantschap, nU betrokken bij een samenzwering om het Wellandkanaal op te blazen ©n Lij an dere complotten. Ssdtrlaad ca s« earteg;. De verloven. De leden van de Tweede Kamer Scha per en Alberda hebben gisteren den tij- delijken voorzitter van "den ilijnteln-iua 1 den beer Cort van den Linden, in zijn kabinet bezocht, om te inlomiceren, of niet aan de gemobiliseerden opnieuw er- lof zou kunnen worden verleend. Zij dron gen er op aan, zoo «enigszins mogelijk, alsnog tegen de Pa«schdagen de verloven wederom toe te staan. De minister verklaarde, dat tot zijn leed wezen de genomen maatregel, om de pe riodieke verloven stop te zetten, nog niet kon worden gewijzigd. De gevaren, die de iegeering duchtte, zijn nog niet geheel ver dwenen, Zij zouden door het intrekken van den genomen maatregel weder toenemen en wantrouwen doen o'nlstaan aan den ern stige n wil om onze neutraliteit te hand haven. Het doel van don maatregel is uit sluitend, ons builen den. oorlog to hou den en ons niet door de gebeurtenissen te laten verrassen. Het is volgens den minister allerminst uitgesloten, dat de toestanden zich zoo danig wijzigen, dat de maatregel wordt ingetrokken. Zoodra het ©enigszins moge lijk is, zal daartoe worden besloten. Men moet echter, zoo oordeelde de minister, be grijpen, dat men zich thans, om erger to rooikomen, rustig in bet onvermijdelijke heeft te schikken. 1 Bruinbroo cl regeling. 1 Gistermiddag heeft tusschen Jen minister van landbouw, nijverheid en handel en een delegatie uit het hoofdbestuur van den Nederlandscben Bakkersgezellen-Bond oen conferentie plaats gehad over de bruin- broodregeling. i Het hoofdbestuur, beeft na afloop mee gedeeld, dat de minister onder geen en kele voorwaarde wijziging zou biengen in den aangekondigd en maatregel, welke mar het oordeel van den minister ongeveer 4 weken zou worden gehandhaafd. Sterk zou woiden stelling genomen tegen die patroons, welke gezellen zouden ontslaan of <Lm| arbeidsduur van de gezellen zouden ver korten. De medewerking van de gezellen- organisatie werd door den minister Inge- doen er wat op te vinden, maar u moet bier niet in dien stortregen blijven staan, hier kan ik niel mei u praten." Of de toon vhn gezag in zijn stem, 61 de verLrouwhaaiheid van zijn gezicht, over won haar vrees, want zonder langer to aarzelen volgde zij hem naar zijn huis .en naar zijn kamer, en de warmte en ge zelligheid van liet vertrek bracht een glans can iels, dat aan genoegen deed denken, in haar verschrikte oogen. Voordat hij veulcr litet haar praatte, nop hij zijn huishoudster, julfiouw Jackson, cn gaf de vreemdelinge aan haar zorgen pver en die goode ziel uitte vele uittoepen van medelijden cn verzweeg Jiaa,r verbazing, die zeker door haai- heer zon worden afgekeurd. Zij trok het meisje gamvj baar natte kleeren uit, gaf haar droge Mee. reu van zichzelf, die teifminsto warm, en droog waren, al pasten zij haar niet. .War me thee cn toast bij hot keukenvuur volg de en met de thee en toast dischte juf frouw Jackson menig verbaal op yan de goedheid en de vriendelijkheid yan haar mijnheer. En toen het jonge meisje terug kwam in do kamer van dén dokter, ®as er een kleurtje op haar wit gezicht cd een minder opgejaagde cn verschrikte uit drukking in haar opgen. j QV.otSi ymigfr SCHIEDAMSCHE COURANT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1