II. J. Wonte lo m Co., SPAARBANK. LrÖOPUYTS BANK De Rotte iiamsche Banbereeniging. Inlichtingen omtrent 'ondsen Zakelijke Informaties Tandarts l T. Ortl i Zonen, G. ZES LIEDJES Slavenburg Co. Deposito's. - Rekening-Conrant Boite landsohe Wissels. - Credieten J^OSSEM in Pakjes. IN CA SSO-B A jV K MARX Co.s Bank, GEBRGEIELS Cl' 01, Rel yan Gelden a Deposito Safe Deposlt-Inrlcbtlng. Verhuren in hunne Brand- en Inbraak vrije Kluis Loketten van verschillende afmetingen en prijzen^ f 213.319.84. Vergoed: 4%, ren ie op rente. SCHIEDAM. NQOfiDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Comm. J3ankvereeniging 'S Amsterdam. - ROTTERDAM, Leuvehaven W.Z. 103. - Almelo. Effecten. Coupons. SAFE DEPOSIT. Kassiers en Commissionnairs in Effecten. Telefoon 57. WESTVE8T 36. Aan- en Verlioop van Buïienlandsche ïaluta. B 4. F. BftcurlcÊ DUPQHT. met Pianobegeleiding. Prijs p. nummer Veertig Cent. Bureel van Administra- 17 BAIfWPÖ Public-Accountant. tieve Controle. 'ij V Leeraar M. 0. Boekhouden Rotterdam. kapitaal» 's~ Gravenhage. Belast zich met incasseeringen op het Binnenland 8t Buitenland. Koopt en verstrekt wissels en cheques op het Bui tenland. Yerstrekt handelscredieten tegen zakelijk onderpat 3» Bezorgt telegrafisch© uitbetalingen. Belast zich met de uitvoering van Effectenorders Yerhuurt aan hare clientèle Safeloketten. Neemfc gelden deposito tot wekelijks te annonceeren rente. ess m Kassiers en Makelaars in Assurantiën Scheepmakershavep 66. Rotterdam JDegv Me neeeen jt tie tee coeee' WSMÊSS^SSS^M. 0 Lange Haven SO,. Schiedam. Reserve-kapitaal op 31 December 1915: lAïEaXiOKBVIEK te haar vanaf f 3t.per Jaar. a lienTehaven W.Z. Ï07, Hotterde». 9278 20 Verleen# CUJEJ*IJETJE]f{ leemt geldm» A BMJPOSITO 2% r CORRESPONDENT te SCHIEDAM: KOK, Lansre Haven 10. SCHIEDAM. Rotterdam - Amsterdam 's Gravenhage VLAARDINGEN. Kapitaal en Reservef 40.600.000. BIJKANTOOR SCHIEDAM Telefoon 114 - 135. Telegram-Adres: Robeni<Q verstrekt en stelt haar Financieel Archief te Amsterdam ter beschikking harer v Effecten-clientèle. san hare commercieele relaties. Haar uitgebreide archieven staan ten deze geheel ten dienste harer rekeninghouder». 0 JAN HAVELAAR ZOON, linten en Makelura In Assurantiën, ROTTERDAM. Incasseeren op het Binnen- en Buitenland Koopen en verkoopen Wissels op het Bui tenland. Voeren Effectenorders uit. Nemen gelden deposito met één dag opzegging a 1 pCt. tien dagen H/4 voor langeren termqn onder nader overeeD ti -komen voorwaarden. 1223 12 (oudste firmant), SGH1SEADE O.Z. 2G2a, trnhq de Delftschepoort, Rotterdam fJB. Vroeger gedurende 14 jaar gevestigd Schiekade OJZ. 2086. 1228 12 Teleioon 15a Zooeven erschenei en voorbanden: Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DüORENBOS (DB CASTBB). 1. Het vogeltje op Nelly's hoed 2. Am Paatje. 3. Brief van een Bakvisch aan een, Bak- viseih' over de Inkwartiering. 4. Harten met. Opschriften, 5. Brief van een. ouden Landweemtap: aan ©en 'jongenLandstormer. 6. Zpi Vaderlandsche Vlag, Elk nummer met: een. spreken»! titd- Mad, geteéfeend door >VJLLV SLUI TER.. 8175 30 9900 30. Gevestigd sedert 1894. etc. 4220 20 Kantoor: le Tulnslngel no. 19, Schiedam. latere. Telephoon no. 184, Inrichten, bijwerken,- in orde brengen, controleeren en geregeld bijhouden van administration van welken aard ook. Leeraar in Staat huishoudkunde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en HandelarecbS Opleiding voor 23xamen en Praetijk. ets. per poudspak. *9377 34J Volgestort Kapitaal f 8,000,000. Reserve f 1,841.000, 9780 42 Zutdblaak 06. 4.000,0 KneuterdyU18. met één dag opzegging t o/#- 1 voor langeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. P4fi7 36 Iu*«" PtAHH 77tV£NS 5 TR&<TJD/T T£M S£NEZ£ £~N a AAR r OÖK, OP]g£C £T cTurgens' Ax A /setter jbeste Fat net Tmnste t>l anten vet 2T/ET S/£t//TS\B/T 0EA>SC///t MV £/££EAS W /A/C££TT0£ EA/ /as .57^/VZ) Sït/jvr C£ Af£££ &£W£S EOS WENSCNEN ZÏAN E>££2' TEEKN//YEEE AKANT P> AlLEN ZEN NET KOEKENE EENS TO/// ET/V EAT SS Z//SST mowr Of* 6AAT: <jrüRGENS*"Pt.ANTA /S 75/NSTE T^tA/V TEA/0OTEE ME STAAT MCOV£££ NOOTEE// .ZOOVZZ/ Z//V//EAS' EEeEjSTEE JT&EEEN 6NS CE2EZ/FO TSENEENWOPNE /S TETAAt VEK/fEEKOl TELEGRAM-ADRES „BALO". TELEFOON INTERC. No. 65 en No. 463. 822'» 30 »OT US a i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 10