9 oorlog Dit Btner Maat ai! DRIE Uaiea. Eerste Blad. NA LANGE JAREN, 69'" Jaargang- Zaterdag 22 April f916, NO f5122 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post £1. 1.6o. Prijs per weck: \oor Schiedam en Vlaafdingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent c Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertcntien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags Vóór een uur aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Xo. 141 (iioek Korte Haven). Prijs .der Advertentiën: Van 16 regels f!. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs, van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits vóór 3 achtereenvolgende nummers opge geven. sights 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Met het oog op den tweeden Paasch- dag verschijnt de „Schiedamsche Cou rant" Maandagavond 24 'April NIET. Zij, die zich met ingang van 1 Mei a. s., voor minstens 3 maanden op de .jSchiedamsche -Courant" abonneereu, ontvangen de tot dien" datnm verschij nende nummers gratis. Bruinbrood-regeling. De Burgemeester van Schiedam, maakt bekend, dat, ingevolge de wen- schen en instructies van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, do vol gende regeling in deze Gemeente na 23 (lezer zal gelden: lo. Al het bruinbrood, ook dat wat niet op broodkaarten verkrijgbaar wordt gesteld, zal uitsluitend* mogen worden ge bakken van ongebuild mee! on zal daar aan in geen geval bloem mogen worden toegevoegd. 2o. Wittebrood, waaronder ook is te verstaan klein wittebrood en beschuilbol- len, mag met gebakken worden. Het bak ken van beschuit kan worden voortgezet. 3o. Het zoogenaamd loonbakken door bakkers voor particulieren wordt verboden. 4o. Nieuwe broodkaarten moeten per soonlijk aan het Gemeentelijk Brood bureau, Oude Kerkhof, worden aange vraayl, doch worden alleen verstrekt aan diegenen, die na 1,Januari 1916 nog regee- ringsbrood hebben betrokken. 5r>. Voor zieken en zwakken kan op verklaring van een geneesheer wittebrood worden verstrekt, waarvoor een contqjle regeling zal worden vastgesteld, waarbij de hoeveelheid bloem, welke door de bakkers mag worden gebruikt, wordt vast gesteld voor volwassenen op 5 Hectogram en voor kinderen beneden 14 jaar op 2\h Hectogram per hoofd en per dag-. De aan vraagformulieren voor dit brood zijn ver krijgbaar aan het Gemeentelijk Brood- bureau, Oude Kerkhof. 6o. Be door den Minister op 30 Maart vastgestelde m a x i m u m-p r ij" s voor tar webrood (ongebuild bruinbrood) blijft ge handhaafd op f0.20 per kilogram. Aan de controle op bovenstaande rege ling zal streng de hand worden gehouden. De Burgemeester van Schiedam, M. L. HOtNNERLAGE GRETE. naar het Engels dh, door L\ G. MOBERLY. 4 4) „Zoo is het beter," zei hij vriendelijk, terwijl hij een gr op ten armstoel voor haar bij schoof; „nu u zich wat minder naten ellendig voelt, moet u mij eens vertellen, wat er gebeurd is, waarom, u in dit gedeelte van Londen is gekomen en dan' zullen, wij eens zien wat wij er aan doen kunnen. Ik weet uw! na,am niet oens of waarom u naar de stad is gekomen.',' Hij' was be nieuwd of zij een poging zou doen om haar naami te vjerzwijgen, maar zij ant woordde zoneter schroom, „Ik heet Hetty Marshall; het kan mij niet schelen u te vertellen, waarom ik naar Londen gegaan ben. Ik had hot aan niemand willen keggen, maar u ziet er zoo goedhartig uit, u zult mij zeker wel be grijpen." Misschien Wel," Was het vriendelijke ant woord, „vertel mij allies wat u wilt, bet zal veilig bij1 mij zijn. Christoffel (Bramp ton was gewend, Vertrouwelijke mededee- 1 in gen te ontvangen; die om hulp bij hem kwamen zeiden, dat de dokter hen "altijd begreep en zijn rijke verbeelding stelde hem bijzonder vlug, in sta,at da gedach ten van andeten te volgen en zich op Gasfabriek der gemeente Scniedam. C0KESPRIJZEN. Grof v *85 ct. per H.L. Geklopt 90 ,k 'afgehaald aan de fabriek; thuisgebracht 5 ct* per H.L. meer. DE DIRECTEUR. Schiedam, 22 April 1916. BUITENLAMP. Van het Westelij ke front. Buitsch legerbericht RERLIJN, 21 April. In het Maas gebied kwam het bij een geweldige actie Van de wederzijdsche artillerie tot hevige infantenegevechfcon. Ton westen van (de nviar vielen de Franschen mot aan zienlijke (krachten aan bij den „Mort Hom- me" en (Oostelijk daarvan. De aanval werd over hel algemeen bloedig afgeslagen. Om ©en klein gedeelte loopgraaf bij het Cauret- tesbosch, waarin de Franse-hen waren door gedrongen, wordt nog gestraden. Rechts van de Maas bleven de pogingen van den vijand om de steengroeve ten zui den van de boerderij Haudromont te her overen. vruchteloos. Ten zuiden van het fort Douaumont is het handgemeen, dat zich in den loop van don nacht in /eenigo Franse he loopgraven ontwikkel he,nog niet geëindigd. Ons geconcentreerd sterk artillerievuur verijdelde een herhaling van do vijandelijke aanvallen tegen do Duitsche stellingen in het Caillettenbosdh reeds m den aanvang. In den Vaux-seclor, 3e tVoëvre-vlakte en op de hoogten ten zuidoostsn van Verdun voortdurend zeer levendige wederzijdsche artillerie-aötie. - t Een vijandelijk vliegtuig viel brandend ten zuidwesten van Vaux neer. Fransch legerberidht. PARIJS, 20 April. Middagcommuniqué: Op den rechter Maasoever zijn de Fran- schen gisteren tegen bet einde van den dag tol den aanval op de Duitsche stellin gen ten NAY. van den rijver van Vaux overgegaan; zij slaagden er in gedeelten van de Duitsche loopgraven te bezetten en een schans te nemen. In den loop van dit gevecht, dat ernstige verliezen berokkende aan de Duitschers, namen «de Franschen 10 officieren, 16 onderofficieren en 214 man gevangen. Voorts maakten zij verschei dene machinegeweren en een hocveelhèid materiaal buit. PARIJS, 20 April. Avondcommumqué: Wij hebben don vijand in do streek van den Mort Hommc aangevallen en hem uit de loopgraven; die hij den lOen April had bezet, verdreven. PARIJS,, 21 April. Ten westen van de Maas werd. de* aanval, gisteren door de Fransche troepen begonnen, bij den „Mort Homme", in den loop van den nacht voortgezbt. Die Fransolnen ver overden ©en "loopgraaf aan don noorde lijken rand van het Carnetbeboscih on maak ten vier officieren en 150 man krijgsge vangen. ©en standpunt te planteen, geheel verschil lend van het zijne. „Wilt u mij eerst zeggen waarom u al leen is in Londen en nog wrel in d gedeelte van de stad? Het is niet heel ver standig van een jong meisje alleen in een wijk als deze rond te loopen. Er zijn vrij wat ongjowenschte personen in enkele van onze straten en pleinen." „Dat weet ik1 Wel", -Hetty huiverde en trilde. „O, ik ben| zoo verschrikt, zoo vreeselijk verschrikt en| 's nachts zij zweeg enj Brampton keek haar ontsteld aan, ofschoon zijn stem kalm bleef. „U hebt denj nacht toch niet dwalend© door' Londen doorgebracht?" vroeg hij, „waarom ging u niet nergens in, waar om zocht u, geen schuilplaats?" „Ik wist nfiet Waar ik naar toe moest gaan; een gedeelte van dan nacht heli ik rondgedwaald, een poos heb ik op ©an bank ibij de rivier gaze te it - ik geloot, dat het op de Embankment was. MaaT daar was liet vreeselijk," zij huiverde, „en de menschcn waren zoo akelig, ik ge loof, dat ik altijd van ben zal droomen. Ik wist dat er zulke menschen op de we reld waren;zij legde haar band op haar oogen, alsof ze iets vreeselijks, dat haar vervolgde, wilde verbergen. „iBireng nooit meer ©en nacht op die manier door, blijf nooit op straat rond- dwalen, of op de Embankment zitten, sprak (Brampton, op bijna strengen toon, „als "u niet weet, Waar u logeeren moet. Ten oosten van de Maas is het herig© bombardement van de Fransche stellingen op bet einde van den dag gevolgd door krachtige aanvallen van de Duitscners op een front van twee K.M. tusstfen de boer derij Thiaumont en den vijver van Vaux. De Duitschers, die erin geslaagd waren vasten voet tc krijgen in de Fransche linies ten zuiden van het fort Douaumont en ten noorden van den vijver, warden geheel en al teruggeworpen door nachtelijke tegenaan vallen. Twee mitrailleurs en eanige krijgs gevangenen vielen in Fransche handen. Ten westen van Douaumont m den sector ten zuiden van bet Haudromontbosdh wonnen de Franschen even eens terrein, bevrijdden ©enige gewonde Fransche krijgsgevangenen en namen ongeveer twintig Duitschers ■gevangen. I LONDEN, 20 April. Engelscbc slafbericht De vijand heeft gisternacht na een he vige beschieting onze linie bij Vperen op vier punten aangevallen. Zijn infanterie drong onze linies binnen, doch is er overal weer uit verdreven, behalve bij St. Eloi, waar ze twee mijntrechters heeft bezet, en aan den weg VperenLangemarck, waar ze een loopgraaf heeft weten te houden. PARIJS, 20 April. De langdurige strijd om Verdun noodzaakt den Duitschen gene- ralen staf om dagelijks de indeeling zijnor troepen te wijzigen. Aanzienlijke strijdkrach ten zijn aan het Russische front onttrokken, met name de eerste divisie van het eerste legerkorps en oen andere nog niet onder kende divisie, welke beide naar het front in Woëvre zijn overgebracht. Ook de troe pen op den Balkan zijn verzwakt, daar liet 29c reservekorps en de 11de Beierschc di visie uit Servië naar Verdun zijn overge bracht. Uit dezen aanvoer van versche troepen blijkt dat de slijtage van de Duitsche troe pen Verre de schattingen van onze tegen standers overtreft. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Ten oosten ran Karboenofka en ten noordwesten van Dunaburg leden dellus sen bij een herhaalden vergeefschen aanval van ongeveer ©en 'regiment zware-verlic- zen. {Blij bet leger-Bothmer bombardeerde een vliegereskader bet station van TarnopoL Russisch 1 egerbericht. De vijand beschoot de buurt van het bruggehoofd van Ixkul. Artillerie-duel ten zuiden van het Dris- wiatsj-meer. Van het Zuidelijke front. Italiaansch legerberitelit. ROME, 20 ApriL Aan de Isonzo be lommerden regen en mist de actie van onze troepen. Nochtans slaagden onze ar tilleristen erin brand te verwekken in San Marti no en een munitiedepól daar in de buurt tot ontploffing te brengen Epn vijandelijk vliegtuig wierp drie bom men op Blassano, zonder echter slacht offers 'te maken of schade aan te richten, BjOME, 21 April. In lipt gebied van den Monto Nero worden in den nacht van 20 April vijandelijke afdeelingen teruggedron- vtraag dan aan een politie-agent wat u doen moet, hij zal u raad geven als u geen kennïsen hebt, waar u Jog ©eren kunt, of, als u dicht bij een spoorstation is, ga dan naar een der beambten cn vraag of hij ii, in verbinding wil stellen met do Travellers Aid Society ©n ga nooit meer wat u nu gedaan heeft, ronddwalen of in Londen trachten op u zelf te passen.? „Ik zal hot nooit meer doen," riep zij uit met een overtuiging, die duidelijk be wees, dat haar ondervinding liaar veel geleerd had. „Ik ben van huis gegaan, omdat," zij aarzelde en keek beschaamd, „omdat iik wat anders verlangde. Altijd hetzelfde leven, altijd hetzelfde doen, ver veelde mij zoo. lik had een gevoel of ik het niet meer kon uithouden. En daar om -ben iik weggeloopen. Ik dacht, dat ik hier misschien werk zou vinden en een nieuw leven zou kunnen beginnen.',') „Re toekent dat, dat u geen gelukkig te huis hebt? Of dat u niet tracht u zelf ge lukkig te maken; dat zijn twee heel ver schillende dingen-" „Gelukkig?" Haar oogen fonkelden. „Mijn moeder haat mij, zij heeft mij altijd ge haat; ik ben noodt echt gelukkig geweest thuis. Ik heb ©en vriend; die veel van" mij houdt, maar zijn vader haat. mij ook; daarom is alles heel moeilijk. De eenig© waar, het mij om spijt is juffrouw, Dane. Het spijt mij als ik juffrouw Danever driet heb gedaan door weg te loopen," eindigde zij met plotselinge verandering gen, die bommen trachten te werpen in onze stellingen op het Mrzli massief en op Sleme. Gistermiddag bombardeerde een escadrille vliegers bij Triest het station voor watervliegtuigen, waarop zij een 60 tal projectielen [wierpen met blijkbaar zeer goede resultaten. De vliegers kwamen, hoe wel ze beschoten werden, behouden terug. Tan het Balkanfront. Duitsch legerbericht. Onze vliegers deden een aanval op ©en dooT Fransche troepen bezet dorp in het Vardardal (bij Saloniki) en westelijk daar van. Vliegeraanval op Sofia. SOFIA 21 April. (Officieel). Vanochtend tegen 8 uur heeft een vijandelijk vliegtuig, dat uit Zuidoostelijke richting kwam, van zeer groote hoogte twee bommen op een van de voorsteden van Sofia geworpen. Een bom yiel op een schoolgebouw, de andere op een, klein woonhuis. De aan gerichte schade is zeer onbeteckonend. Er zijn geen slachtoffers. Het vliegtuig wierp tegelijkertijd een aantal proclamaties uit, waarin de vijand de Bulgaren m kennis stelde met den val van Erzcroem. wat innig belachelijk is, daar «aan de Bulgaren niet alleen de inneming vaii Erzeroem, maar ook de bezetting van Trebizonde reeds bekend is. Op den terugtocht ste vende hel vliegtuig over den Witosj a-berg. In den Kankasns. Russisehje ge rbe richt In de kuststreek nam een kleine verken- ningsafdeeling, onder bevel van luitenant Kowalkof, bij de vervolging van den vijand zeven Turksche officieren en 190 manschap pen gevangen, behoorende tot een onlangs uit Konstantinopel naar do streek van Tio bizonde gekomen regiment, dat gecomman deerd werd door een Duitsch officier. Te Trebizonde maakten de Russen zes- 15 centimcter-kanonnen buit. Turksch legep-herieht Aan liet Kaukasusfronl boden onze met de kustbewaking in den Laoistansector bc faste troepen sinds 11 Maart buitengewoon krach!igen weerstand aan de herhaalde aan- vallen van overmachtige vijandelijke strijd krachten te land en ter zee; zij verdedigden het terrein, dat in staat van tegenweer was gebracht, pas voor pas en. berjeikten liet aan het leger gestelde doel. Eindelijk, op 18 April, nadat zij den vijand tot "een voor dezen bloedigen slag bij Kowatu, 7 K.M. ten oosten van Trebizonde, had den gedwongen, trokken zij (erug, volgens de ontvangen bevelen, nan, een terrein, waar een nieuw© taak ?v,n wacht. Aan gezien uit den toestand op het oorlogs- tooneel van te voren het resultaat van deze thans 'beëindigde operatics was „te voorzien, is de stad Trebizonde reeds vroe ger door nus ontruimd; zes 15 cM. ka nonnen van een verouderd systeem, welke onlangs in de omgeving der stad waren opgesteld, zijn achtergelaten, nadat zij Vol komen onbruikbaar waren gemaakt. Vereen. Staten en Duitschland. 1 D>e N ola. BERLIJN, 21 April. 11© Amerikaansdho gezant overhandigde de antwoordnota van de Amerikaansehe regeering in z'ake den van steml „Juffrouw Dane?" Brampton dacht na, welk een soort vrouw het wezen kon, wier invloed bij machte Was zachtheid te brengen in do slemi van het jonge meisje, een berouwvollcn gloed te roepen m haar oogen, die ©en oogenblik' te voren zoo woest geflikkerd hadden. „Ik heb nooit iemand gekend als juf frouw Dane," ging de zachte, bijna dof fe stem voort, ;,zij is heel anders dan iemand, die ik ooit te voren ontmoet heb. Zij is bij ons aan huis geweest om mij les te geven en ik ben telkens en telkens ellendig tegen haar geweest Ik bob niet goed gewerkt en ik lieb liaar een massa last veroorzaakt Maar toch boud ik veel van, liaar. Zij doet mij voelen, dat het mogelijk zou kunnen wezen, goed te zijn en, dat er goedheid in de wereld is. Zij zelf is geheel en al liefde." Deze woorden, m-aakten grooten indruk op (Birampton. 1 „Zij* zelf is geheel cn» al liefde." Een ondeelbaar oogenblik kwam hem de her innering voor den geest aan een jong meis- je, wier oogen, hadden gestraald als grij ze sterren, een meisje dat hem de geest der liefde had toegeschenen, in 'de lang vervlogen dagen op de berghelling, v,raar do rivier bruiste beneden in de kloof, en de pijabooroen een dicht woud vormden achter het houten hutje, roet rose reien. lan$s do deur. Hef visioen verflauwde, hij keerde met zijn, geheele aandacht 'terug duikhootoorlog gisteravond om acht uur aan den minister van buit©nJandsche zaken. De openbaarmaking van de nota zal eerst daags geschieden. ALBANY, 21 April. Hei wetgevend lichaam van den Staat New-York, waarui de Repu blikeinen de meerderheid hebben, heeft in zijne «zitting vóór de verdaging; een©, reso lutie aangenomen, waarbij president Wdson onvoorwaardelijke steun m zijn houding ten opzichte van de Duitsche crisis wordt toege zegd; tevens Jievat zij een aanbod om op nieuw bijeen te komen, teneinde een© motie aan te nemen, Waarbij Wjlson gemachtigd wordt, alle hulpmiddelen ran den Staat te gebruiken om de eer der natie hoog te houden. PARUS, 21 "April. De geheele pers be groet de redevoering van Wilson als een: feistorisdhe gebeurtenis van het hoogste) belang. (Men ziet erin ©en volkomen opstand ran het mensdhelijfc geweten tegen de mis daden ran een natie zonder geloof noch wet Ter Zee. De „Gulifoss". „Bprlmgske Tidente" meldt: Het IJsland- schc s.s. „Gulifoss" dat rechtstreeks van Denemarken op de Deensche haven Ler- wik op IJsland vaart, is door do Engel - schen opgebracht De Engeischen namen niet alleen de brieven en pakketpost van het neutrale schip, maar ook al de ingeschre ven bagage van neutrale passagiers. Zij gingen dus bij hun maatregelen legen neu trale stoomschepen, welke tusschen neu trale havens van hetzelfde land varen, nog een schrede verder dan bij het s.s.! „"BjjLnia" het geval was, dat slechte dp brieven en pakketpost moest afgeven. Van de Zwarte Zee. ZuRICH, 21 April. (Park). Volgens be lachten uat Roemenië, hebben de Russchen <1© Zwarte Zee gezuiverd van Turksche sche pen, die voor bet grootste deel in den grond geboord zijn en conceatreeren zij thans een groot aantal schepen bij Odessa, waar onder veie mijnenvegers, wier aantal aan zienlijk is uitgebreid. liet garnizoen -van Warna, waarop een «aanval wordt gevreesd, is vermeerderd cn bedraagt thans omstreeks, 80.000 man, terwijl de stad buitengewoon versterkt is. Ook acht (mien (het met onmogelijk, dal de Russen, een aanval zuilen beproeven op Consiantinopel, daar de Turken! niet veel gevcchtswaardige oorlogsschepen meer be- zittan. - i li I i 9 De duikboot- en mfjnenoorlos. LONDEN, 20 April. Volgens 'n Lloyds- bericht is het Engelscho ss. „Cairngowan" in don grond geboord. De bemanning is ge- red. Het schip was onbewapend. (De „Cairngowan", in 1911 gebouwd, mat J017 ton bruto, en behoorende aan de Ca.irn- lijn tc New-Castle.) LONDEN, 20 April. Lloyds meldt dat de Engelscho bark _,,RavenhiH" is gezon ken. De bemanning is gered. Een nader telegram meldt dat het stoom- schip „Ocean", van Rotterdam, den kapi tein en de bemanning van de „Ravenhill" heeft gered. (De „Ravenhill" mat 1826 ton en behoor de aan de gelijknamig© reedcrij te Belfast) naar liet meisje in zijn armstoel, dat hem' aarz©lci\d haar geheele geschiedenis ver- tolde, van, liaar tehuis ew haar vlucht) en toen haar verhaal geëindigd was, kwaml hij tdt een, vlug besluit omtrent haar naas te toekomst. „U zegt, dal u niemand hier in Londen kent, nietwaar en u hebt geen geld? Wel nu, hot eerste wat u doen moet is tele» grafeereu aan ;uw mood er en haar zeg gen, dat ,u hier -ei lig 'bent cn dat ikvoor ,u zorg. U is n.iot in staat vandaag naar huis t© gaa'n.;, jzoodra u uitgerust is zal ik u naar een (pension brengen, waar u vapnacht kunt logperen met ©en dame, die ik ken», juffrouw, Dulcio Graham. Ik twij fel er n,iol aan of u zult morgen woT in. staat zijn maar huis te gaan; ik weet zeker, dat dat het beste is. Erij als ik u was", hij sprak langzamer, „zou ik'«aan die juffrouw Dane, twaarvam u gesproken hebt, alles vertellen jvan uw; gevoel van eenzaamheid en eentonigheid en uw ver langen naar iets anders. Btespreek het «ol ies met haar, evenals u bet'met mij gedaan hebt. Inflièn zij indexdaad is, zooals u haar (beschrijft, zal rij er wel Wat voor u op vinden, en ze zal alles begrijpen. Vertrouw haar, lief kind, tracht niet op u zelf verandering te brengen in uw leven, deel haar al uw bezwaren- mee en in dien zij d© jvxouwi is, die u beschreven hebt, zal rij een uitweg! -voor u vinden urn zo zal u, begrijpen l"5 t (Wordt vervolgd). SGHiEDAMSOlilE COLJRANT 4 Gruis 40 j,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1