De oorlog. S. P. ADAMS, Manufacturen. Laatste Nieuws. Porcelein, AardewerK, Kristal, Glas, Luxe-artiKelen, Gas= en Petroleum=Lampen. iine Damestasscheq, Portemonnaies, Portefeuilles, Sigaren- KoKers, enz. Diverse berichten. BUTÏNIiA$D> Officieel. STADSNIEUWS. Ingezonden Medefleeliitgen. Waarom zoudt ga Uw Stoom- en Verfgoederen naar elders zenden, terwijl „De Phoenix", Telef.nummer 15, U even goed en vlug bedient Demengd Nieuw*, i Pr sleepboot „Cathariua", Donderdag morgen van Harlingen naar Amsterdam ver trokken met de Rijnaak „St. Antanius'' op sleeptouw, is tussohen Wprkuim en Hin.de- locpen gezonken. Het volk werd gered en. de „St Antonius" door ©en andere boot. te Stavoren binneingesleopt Van het Westelijke trout Van het Oostelijke front, In Mesopotanjiie. IIHi! del en Bed rij f. Burgerlijke Stan!. ADVEKTENTIEN. Erederik van der Mammen, Telephoon 145, Hoogstraat 76-101*103. Uitgebreide magazijnen van Groote keus in 9957 38 - Reis-, Hut- en HandHoffers. Suit-Case's, City-bags, enz. Overeenstemming in het E n g e 1 s c h c k a b i n c t. LONDEN, *20 April, liet Persbureau maakt bekend: In oca kabinetsraad is overeen stemming verkregen over de voorstellen inzake do werving, die het kabinet bij bet parlement zal indienen. De voorstellen zul len Dinsdag e.k. in een geheime zitting aan elk der huizen \an het parlement w01 den voorgelegd. De regeling, waartoe het kabinet van daag is gekomen, voldoet aan de eischen van den militairen toestand en bevredigt alle meeningen, die in het kabinet tot uiting zijn gekomen. De eenïge reden, dat het parlement Dins dag oen geheime vergadering houdt, is om dat het, vertrouwelijk zal worden ingelicht omtrent de voornaamste feiten en cijfers, waarop de beslissing van het kabinet i- gegrond en welker openhaarwording natuur lijk ongewenscht is. liet is echter een col- slagen nieuwigheid in de Engelsche con- stïtutioneele gescliiedenis, reden waarom de openbare meening er bezwaailijk voetstoots stelling tegenover kan nemen. Intussclien schijnt het publiek wel ge neigd den nieuwen gang van zaken teaan- -vaarden, voorgeschreven als hij schijnt door den drang vim het oogenblik en den ein- stigen wensch van het kabinet om zijn goeden wil te toonen door het parlement ten volle in zijn vertrouwen te nemen. Russische troepen in F rank r ij k. LONDEN, 20 April. Russische strijdkrach ten zijn vanochtend om 9 uur te Marseille aangekomen. Joffre heeft een dagorder uitgevaardigd, waarin hij o.m, zegt: Uit naam van het Fraosclie leger heet ik de Russische officieren en soldaten, die in Frankrijk zijn geland, welkom. Ik buig mij voor hun vaandels, waarop weldra de roem rijke namen van gemeenschappelijke over winningen zullen worden geschreven. PARIJS, 20 April. De aankomst der Rus sische troepen is hier met _groote voldoe ning vernomen. Men ziet er een tastbaar bewijs in 'van de werkelijke samenwerking der geallieerden en een gelukkig en handig antwoord op de onttreklung van Duitsehe troepen aan het oostelijk front, om ze voor Verdun tö gebruiken. Yonizelos. Ven i zei os is voor de aanvullende ver kiezingen voor de Grieksche Kamer door de liberale partij candidaat gesteld 'te My- tilene. Hij hoeft de candidatuur aanvaard. De vroegere Venisolistische minister, Micha- lopoelos is candidaat te Drama Veldmaarschalk' v. d. Goltz. f Uit "Eerlijn wordt officieel gemeld, dat Generaal veldmaarschalk Von der Goltz na oen ziekbed van tien dagen op 19 April in het hoofdkwartier van zijnTurksch leger aan vlektyphus is overleden. Tegenspraak. Uit Bjrussel wordt van bevoegde zijde elke -grond ontzegd aan de berichten, wel ke „Do Tijd" uit Ejelgië ontving dat in den loop van het onderzoek', ingesteld we gens het. smokkelen van brieven tegen den secretaris van kardinaal Mercier, Loncïus te Mechelen, ook vragen aan kardinaal Mercier zijn gesteld; tevens wordt ont kend, dat in het aartsbisschoppelijk paleis waar thans vele hoogene militairen in-en uitgaan, vertegenwoordigers van den gou vemeurgeneraal ,een langdurig onderhoud hebben gehad met den kerkvorst. De Vereen. Staten en Mexico. Het Amerikaansdhe legerbestuur kan het bericht van den dood van Villa niet be vestigen. Het opgegraven lijk' is niet van hem. Nederlandse!) stopmschip ge zonken. Het Departement van Marine deelt mede dal hedenmorgen te IJ muiden is aange bracht door het Engelsche stoomschip „Star ling", van de LondenHarlingen-lijn, de bemanning van het Nederlandsche ss. „Lo dewijk van Nassau", vergaan op 20 April te 4 uur 45 min. namiddags, N.Breedte 51 Gr. 50% Min. WXengte, 1 Gr. 551/2 M. 0. Vijf "man verdronken: timmerman, Bedder, matroos J. Iüip, 3 Curacaonaars, n.l. de stokers P. Hagen en Espinoza en de sto- kersjongen RozaL Het schip was op de thuisreis en geladen met "Chilisalpeter, die geconsigneerd was aan de Nederlandsche Regeering. Het be hoorde aan de K. W. I. M. Het schip js -gezonken tengevolge van' een ontplof fing, vermoedelijk veroorzaakt door een mijn. D e „T u b a n 11 a". Het ministerie van bnilenlandsche zaken deelt mode, dat de Duitsehe regeering over eenkomstig het verzoek der Nederlandsche regeering haaj* medewerking verleent tot het vaststellen der identiteit van de torpedo, die de „Tubantia" heeft getroffen. De chef van-het torpedo-atelier der marine te Am sterdam bevindt zich in opdracht der re geering te Berlijn, waar hij de in de sloe pen der „Tubantia" .aangetroffen stukken metaal aan de Duitsehe overheid heeft voor gelegd en het ingesteld onderzoek volgt. Inmiddels zijn ook in een sloep der „Tuban tia", welke in de gemeente Callantsoog is aangedreven, stukken metaal gevonden. Een daarvan is-in voormeld torp;edo-atelier als een stuk van een onderdeel van een tor pedo herkend en draagt hetzelfde nummer als een der reeds eerder gevonden stuKken. f/ 11 Militie,llehtlgen 1916. v In verband met het voorkomen van ge vallen van nekkramp in verschillende ge meenten van ons land, wordt de opkomst van de militieplichtigen der lichting 1916, voor zoover deze zou plaats hebben in het tijdvak van 1 tot 5 Mei a.s., tot een nader te bepalen tijdvak uitgesteld* A£*yjj. nOnze Yloot". Van iemand, die onbekend wensebt te blijven, ontving het hoofdbestuur een gift van f2000 oor het mobilisatie-fonds van „Onze Vloot". Nederland en de eorlef. Een Xederl. stoomschip gezonken. Uit Amsterdam seint men ons: Bij de Directie van den West-Indisch en Maildienst is bericht ontvangen dat het stoomschip „Lodewijk van Nassau" bij de Galloperboei op een mijn geloopen en ge zonken is. Vijf leden der bemanning, waar onder twee Hollanders, verdronkende ove ngen zijn door het stoomschip „Starling" te IJnnnden aangebracht. Gistermorgen kwam kapt. De Roer met de overige 1 den der bemanning, waniondei" ersehoidcn'' kiem tingen, uit 1 Imuidenaan liet nfraai Station te Amsterdam aan. Dadelijk na aankomst ging de gezagvoer der aan zijn reedei ij veidag doen van hel ongeval. Een van de om arenden deelde mede- 's Middags iusseLen vier en vnt uur voelden de opvarenden een schok en on middellijk volgde een ontploffing m het achteischip, vermoedelijk tus-cln 11 luik 3 of 4 aan bakboordzijde. Het silnp trilde over de ge boel e lengte. De booten, vier in getal, die voor bet vertrek uit Deal naar buiten waren ge draaid, werden onnml kTijk uitgezet en de bemanning nam er plaats 111. De kapi tein bleef met de officieren bet laatst aan boord. Het schip zonk binnen korten lijd. Er is nog ruim één uur in de booten rondgevaren om naar drenkelingen te zoe ken, echter zonder resultaat. De schok was niet zeer stel k; van bruid, door de ontploffing ontslaan, was niets gemerkt, wel was er veel rook. De mas ten en scboorsteenen bloven overeind staan. De bemanning bleef kalm: er was geen paniek. Zooals te begrijpen, hebben de opvarenden niets kunnen ledden. Deze zegsman luid niets van een tor pedoboot gezien; voor zoover hem be kend, ook de andere opvarenden niet. Drij vende mijnen had hij evenmin waarge nomen. Na ruim een uur te hebben rondgedre ven, zijn de schipbreukelingen door de „Starling" opgepikt. 1 Nader vernemen wij, dat kapitein De Boer het volgend© verslag aan de direc tie van den Kon. West-Indischen Mail heeft uitgebracht: Het s.s. „Lodewijk van Nassau" ver trok 20 April te 11.30 vin. van deDuins onder loodsmansaanwijzing naar het Sunk- lichischip; door den Examination officier was den gezagvoerder schriftelijk aanwij zing gegeven voor de te volgen route van Sunk-iichtsciiip af tot Rotterdam, Na den loods bij het lichtschip afgezet te heb ben, passeerde het stoomschip „Lodewijk van Nassau" te 4 u. 30 min op 11 i> mij! afstand do South Inner Gabbard-boei. Do gezagvoerder koerste daarop Z,0. 1 Va miswijzend, wdke koers ongeveer 1 mijl benoorden de Gaiioper-boci 'loopt. 'Te 4 45 m. vond een zeer hevige ontpbiffing plaats onder ruim 3, en zag men ougenblikkelijk een dikke kolom water uit de luchtkokers van dit ruim spuiten. De gezagvoerder trof dadelijk maatregelen om de beman ning in sloepen te doen gaan. Bij het strijken der sloepen is een sloep vol water geslagen, met het treurige gevolg, dat zeven der opvarenden te water geraakten. Ret gelukte daarna twee der drenkelingen te redden. De namen der verdronkenen zijn onder „officieel" reeds meegedeeld. Na 1 uur in de sloepen rondgedreven Ie hebben, werden de schipbreukelingen to G u. 30 m. 's avonds opgenomen door het Engelsche stoomschip „Starling", 'kap. William A. Hore, behoorend© aan do General Steam Navigation Cy., op weg van Londen naar Harlingen, dat. ihen te plan G u. 30 m. v.m. van 21 April voor IJmuiden aan de loodsboot overgaf. Gedcserteerden aan geb 0 uden. Naar de „Tel." verneemt werd aan de Amsterdams!he politie li den uit Breda ge waarschuwd, dat een 80 a 100-tal militai ren zich voor een paasehverlof per boot naar Amsterdam hadden begeven. Een afdeding militairen A-erlrok naar een gemeente aan den Amstel', waar de boot aanlegde, en waar de deserteurs in arrest genomen werden. Cacao. Naar wij vernemen, is thans door de N. 0. T. met cacaofabrikanten een be vredigende regeling getroffen, zoodat heden kon worden overgegaan tot "het afteekc- nen der cognossementen aan de "tot deze regeling toegetreden fabrikanten, waardoor de verschillende fabrikanten thans weder van grondstoffen zijn voorzien. Schipbreukelingen aangebracht. Een Nederlandsch sloomschip heeft in Engeland 20 opvarenden, onder wie de kapitein van het s.s. „Sabbfa", aange bracht, dat tengevolge Van een ontploffing in de, Noordzee was gezonken. Vijf stokers werden door de hevigheid van de ontplof fing uit de bunkers geworpen, waarbij één gewond werd. Regeerlngseleren. H.H. Winkeliers, die behoefte hebben aan xcgeeri ngsoieren kunnen tot nader aankon-- digjing bun bestellingen eiken Woensdag morgen inzenden aan het Levensmiddelen- bureau, 'Oude Kerkhof 4. Naar wij Vernemen is de heer Henk Pr sin alhier, benoemd tot 2e Sqlo-CIarinot van, het Rotte rdarnsdh Stedelijk Orkest, directeur de heer Bart Verballen. De Opera-lezing. Iri vervolg op, ons bericht vah Donderdag 1.1 kunnen wij nog mededeelen, dat Mij. ('oba Rijneke de piano begeleiding op zicli zal nemen, terwijl de spreker de beide aria's op de viool zal weergeven. Abusievelijk stond in bedoeld bericht net woord sopraan, in plaats van piano. Leger des Helle. Men verzoekt ons te melden, dat deThef- Seerctaria van het Leger des Ileils, morgen alhier m de zaal Lange Haven 27, zal epic ken en dat bij ongunstig weer de openlucht meeting in de Gorzen vervangen wordt door e ui samenkomst in de zaal. De Koloniel 1- een flink redenaar, zoodat zijn meetings te bezoeken, vel de moeite waard is. Stedelijk Muziekkorps te Schiedam. Dir. H. H. van Vleuten. VITVOERIXe op Maandag 24 April, des nam. ten 1 uur, in de Plantage. Programma. 1. Volksliederen. 2. Schiedam Voor uit. Marsmh, H. II. van Vleuten. 3. (Le Prince d'Orange, Ouverture, C. Latann. 4 La Gïtana, Wal/er, E. Buoaloesi 5. Die L UsSige Witt we. Potpourri. Fr. Lehar. G. Italiaansc.be Serenade. H. Jvmgniann. 7. Vieux Camerades, Marsoh, F. Teike. S. Volksli©*5-'ren. Seroaden ToonforpM. Aan het Commissariaat van Politie te bevragen Damespcrtret, capemantel, huissleutels broche. Rij vinders: Wit bontje, Slavenburg, L. Nic-uwstr 115; medaillon met portretten, wed. Bal, Chr Huijgcnsstraat 8b: zakdoeken, gemerkt, wed. v- Doorn. Laan 26; taschje met in houd, Pingcnouts. Hagastraat G6; taschje met inhoud. Ris Boterstraal 17; gouden broche. Vis, Kortlandstraat 5'; kip, Hoo- genboezem. Vel Ie vest. hoek Damla-m; por lemen nam Imet inhoud. Putters, Oversein0 scliestraat 96; koperen sleutel, Korpel Maasstraat 122; fluit, Verveen, Rotterdam se he dijk 11. AGENDA. Van Vrijdag tot Dinsdag, Flora Bioscoop, 8 uur. Hoofdnummer: Als hot ge weten spreekt. Variété-nummer Eduard Tonairo. lieden tot 30 April. Casino, 8 uur. Ope rette Gcz. Nap de la Mar. Stalles no. 11. 22 April. Locaal K. Kerkstraat 3, 8 uur. N. C. G. O. V. Gezellige samen komst 22 April. (Tivoli Schouwburg, 2 uur. Tour- nóe de comedie francaise. 1. Les Fourberies de Nérine. 2. L'anglais tel qu'on le parle. 3. Les précieu- ses ridicules. *22 on 23 April. Tivoli Schouwburg, 8 uur .Mrs. O.l 22 April.Circus Schouwburg, 8 uur. Gez.- Spree. Klaasje Zevenster. 23 April. Groote Schouwburg, 8 u. Ge combineerd Rotterd. Toon. Gez en Hagbe-Spelers. In Rok- 23 April. Tivoli Schouwburg, 2 uur. Die Haghespelers, De Duivel. 24 en 30 April. Circus Schouwburg Matinee 21/2 uur. Symphonic Orkest Jan van Tiight 24 April. Groote Doelezaal, 21/2 uur. Sehmuller viool, A. B. H. Verhey, vleugel. 24 April. Tivoli Schouwburg, 2 u. Matinee Emmy Denys Kruit en Thomas Denys. 24 April. Tivoli Schouwburg, 8 u. Kon. Vereen. Ned. Tooneel, De Pastoor van Neu vil lette. 24 April. Groote Schouwburg, 71/2 uur. Kon Fransche Opera. Mignon. Grodt ballet. Sleepboot gezonken. Mishandeling. s Men meldt ons uit Rotterdam: Naar het Huis van Bewaring is over gebracht de 29-jarige mandenmaker J. K. v. II., die zijn meisje, de l?-jarige Wt P. K., ©enige messteken "toebracht en ziah daarna (bij de politie aanmeldde. In het politiebureau, waar hij' voorloapig ju be waring Was gesteld, heeft hif op allerlei wijze getracht zich van het leven te be- rooven, o. a. door zich aan een deken op te hangen. Ook weigerde hjj 'tweemaal 24" uren voedseh De watersnood. De binnewegen benoorden het Y zijn,, behalrto -enkele gedeelten, dróóg en wor den door voetgangers en wielrijders be treden. Zij zijn door militairen afgezet. Voor vreemde] i ngeri wordt een" pas ver- eischt, voor ingezetenen niet. Er wordt Weer veel vee naar de boerderijen gevoerd, voor al te Ilansdorp. De waterstand is gedaald tot 95 c.M. beneden A. P. De meeste landerijen staan nog blank', doch er heeft een geregelde daling plaats. - Een smokkelaar doodgeschoten. Hedennacht is feen smokkelaar aan de grens te Bteek bij Nijmegen doodgescho ten. Hel lijk ligt in het water op de Hol- landsch—Duitsehe grens. WtmTanrachtlug. Yeni-achting tol den avond van Zondag 23 4l>r'': ZAvakke tol matige aainden uit noorde lijke richtingen, betrokk-n lot zwaar be wolkt; aanvankelijk nog regenbuien, zelf de temperatuur. Duitsch legerbc ri c ht. Aan den straatweg LangcmarckYp*rrn deden de Engelschen in den vio -g'-n nn>r gen een aan A-al op de luopg raven, die \Aij hun op 19 April hadden ontnomen, en bezetten Avij een deel daarvan. Aan heide zijden van La Bas-éi deden wij mijnen springen. Het A-uur -ran den A-ijand op de ste den Lent en Rooien maakte cenige slacht offers onder de bevolking. In Roden werd 1 kinil gedood en 2 vrouwen en 1 kind gOAvond. In Argonncn A-cnvoestton wij door het springen A-an mijnen Fransche voorposten stellingen oji de hoogte La fille mor te. Zij houden den A-erwoesten trechter vooj onze linie bezel. Ten westen A-an de Maas herbaalden dc- Franschen hun ingespannen pogingen legen de Mort hommo. Tweemaal Averd"ii zij door het spervuur der artiiterie aan beide oevers gedecimeerd; der le aan val mislukte nog en daarbij leden ze zware A-erliczen voor onze stelling. Wij heroverden *s avonds een stuk bij 'hel Caurette bosch. Des nachts trachtten de Franschen op nieuw "daar voet te krijgen. Ten Oosten van ,de Maas 1-wendige ar- tillerie-aciivitcil. In het Maasgebied duuit liet leven lige artillerievuur voort. In de streek ten N.W van Fiesnes in Woèi-re werden gevangenen gemaakt, be- hoorende tot de 54ste divisie. Hierdoor is geconstateerd, dat de Franschen tus- schen Fresnes en Jlanaucourt sedert 21 Fe bruari 38 divisies infanterie in 't viiur hebben gebracht. Vier van deze division zijn boA-endien A-oor de tweede maal in 't A'uur gebracht. Deze werden, gebruikt na oen langdurigen rustlijd, ter vervanging van de verscho troepen, die hoofdzakelijk bestonden uit recruten 1916. Franscb legerboricht. PARIJS, 22 April. (Officieel.) Avondcom niuniqué: Wij hebben den nooidelijken rand van den krater bezet, welke on tstaan was door de ontploffing \-an een Duitsehe mijn bij hoogte 285 in Argon no. lievige beschieting van de nieuwe stellingen bij don Mort Hommc. Hevig bombardement door -de vij andelijke artillerie ten oosten van de Maas tot agn het fort A-an Vaux. In Woëvre hevige kanonnade, doch geen infanterie- aetie. Engelsch legerberichL LONDEN, 22 April. Officieel. In de laatste' 24 uren had een mijn- actie plaats bij Fricourt, Souchez, IIul- iuch en Givenchy. Wij hebben gedurende den nacht een Duitsdh detimhement uit een gejaagd, hetAv-elk zijn loopgraven bij St lEloi bad A-erlaten. Ten zuiden van Atrecht had een ]oopgravenmortierenslrij<l plaats. Woderzijdsche artilleriebeichicling op verschillende punten tusichen Souchez en ihet kanaal van La Bjasséc, evenals in de nabijheid Van Ypren. Duitsch legerbcricht. Ook gisteren mislukten do Russische aan - A-alspogingen ten Z. 0,. van IJorbunoska; deze Averden bloedig afgeslagen. Turksch legerber'icht. K'ONSTANTINOPEL, 22 April. (Officieel.) Aan het Irakfront heeft de vijand inhei gevecht, bij -Bleitisa, dat den 17<lew op den rechteroever van de Tigris plaats had, en in een 'nederlaag der Engelschen ein digde, 4000 dooden en gewonden, 1 ma joor en 2 officieren en eenige' manschap pen aan gevangenen verloren en eenige machinegeweren moeten achterlaten. DjELFT, 22 April. 1916. Kaasmarkt. Aangevoerd 29 stapels kaas, wegende samen 6991 kilo-. Prijs f100 a f108, per 100 kilo-. AMERSFOORT, 21 April. Eiercnveiling. Exporteieren. Aangevoerd 101.908 eieren Hoogste prijs f7.25, laagste prijs f6.80, Eendeiéren f6.50f6.65. Regeeringseiepen. Dinsdag. AamgCA-oerJ 257,000 eieren. Hoogste prijs f6.95, laagste prijs f6, per 100 stuks. Vrijdag. Aangevoerd 137.000 eieren. Hoog ste prijs f6.50, laagst» prijs f6, per 100 stuks. NEW-YORK, 20 April. April Mei Juli Tarwe: 122 nom. Visscherij. SCHIEDAM, 21 April Binnen van de travvlvissclhierij SCIi 454, Handel, son. (Wr Taal met versche visch. Scheepvaart. SCHIEDAM, 22 April'. Aangekomen schoe neraak Anke, kaipL J. Hoeven, ledig van Rotterdam, om hier flesscttien te laden. ZeilMaar. Zeetjalk Cpnfiaaca, kapt. G. Ilmdriks. J lend rik,a, kajd. R. Wuisman, Con- uirenf, kajil. J). Rjjkuitjr, Fr©Jenka, kapt. W. Salomons, alle ïer g^lkden met fles- sclien A-oor Londen. New-Yorkscïie Bears. Noteering A-an: 18 Apr. 19 Apr. Ateb, TopeLa i 1021/. 101i/2 ('ar en Foundx-y 64 61 Bel bleb. St. Corp. 435 419 Heiver and R. ,G. lOpT 9 brio 36ya 34 Kansas City S. *24% 24 Miss K, en T. 3!/2 3% "liss Pac. 4 4 li,-Y. Ontario en West 27% 27 lock IsL R.w, i 17ik lGl'i South Pac. 96% 95% South ILW, 19% 191/s Union Pac. 131% 130% li. S. Steel ;Corp, 83 81% Vmer. Can. Co, 58 56- te. Cigar Cc. 1 61 61 20 Apr. 101% 60i/. 420 9% 34 24% 3% 3% 2C3A 16% 95% 19% 130% 81 Va 56% Cl SCHIEDAM. Ondertrouwd: 20 April. M. A. Peterbrows, 24 jaar en C. Peters, 22 jaar. Wi Plomj)^ 22 gaar en C. T. Soger, 19 jaar. F. Voortman, j47 jaar en J. Voorlnion, 31 jaar. \Vj. (Ft RjSj 31 jaar en C. Ja Riuin, 24 jaar, t~- I. Rijkuiter, 27 j.uar en M. M. Feelders, J22 Jiar. R. Loog, 26 jaar en A. AL Midden dorp, 21 jaar. L. van Noortw-ijk, 26 jaar. cu M. Bergmans, 22 jaar. Gehuwd: 20 April. P. Tuqmer, 52 jaar ep P. Steels, 44 jaar. J. Rakker, 22 jaar jen U. E. Brouwer, 24 jaar. E. de Koning, 12 jaar en G. Keisten, 20 jaar. JJ. i'erliu Je, 27 j uxr en A. Leenders, 20 jaar! A. C'. de Wiklt, 27 jaar en ;A. A G. Putters. 24 jaar. M. ML Winters, 24 jaar ;n M. Jlagasteiii, 23 jaar S. T. )3oas, 23 jaar en M. Sell©]lev 13, 29 jaar. J. H. Je Vrijer, 28 j.iar en A. C. P. ganders, 27 jaar. B. L, W. Toop en J. ,A. Moritz. Geboren: 18 April. .Vakje, d. v. P. Immens en M. II. A-an U'agtendorik, Steenstraat. 19 April. Janna, tl. a-, M Vermeulen en W. C. de Bil, ZwarteAA-aalschestraat. Overleden: 20 April. Gcrai-dus, Cornelis van den Ham, oud 23 jaar on 2 maanden, Bleoker- drnat. JleJ-'-n üverléed .11a een langdurige ongesteldheiJ onze geli-fJe Echtgenoot tax Vader, Schoonzoon, Broeder en Behuwd-Broeddr, de heer in den ouderdom A-an 7J jaar. Uit aller naam, Mej. Wed. F. v. d. HAMMEN— v. Zomeren. P. F. v. d. HAMMEN. A. v. d. HAMMEN. MARLV SARA v. <L HAMMEN. C'. v. d. HAMMEN. F. v. d. HAMMEN. Schiedam, ,21 April 1916. BoterJraat 16. 9957 *20 Voor de vele ba wij zin A-an dealneim'ing ian Je familie betuigd na het overlijden A'am onzen Iwsten Vader, Behuwd- en Grootva der, den Heer Tl ETER EIJSBERG, zegt ondergoteebende, namens de familie vriendelijk dank. P. EIJSBERG Jr. TT—- 22 April 191G. I" Apeldoorn, 1 9953 11 devraagd, een nette, flink» WINKEL- IVJFEROVW, liefst bekend met hetvak, Britven fr. lett. C C, Bur. dezer Courant.' A 9949 6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2