Jongens Costnums met korte en lange pantalon SÖS" Bleed n naar maat. "Si 9 Manufacturen handel, Kinderjurken. KLEINEADVERTENTIE!. HALT! Au Bon Marché Brinkman Co. Mber s zijn ten PAASCHDAG geopend van 9 tot 4 uur. Kinderpakjes. I 'antalons. zeer mooie nieuwe modellen, in alle prijzen van f 11.75 tof f r0.-. Alles in zeer uitgebreide sorteering. van prijzen, Uitsluitend solide kwaliteiten. KorepleaaarsWt, Costuums 3k eecle Binnenweg, hoek Eendrachtstraat, ROTTERDAM. 996075 Onze Magazijnen zijn 2den Paaschdag lot duur geopend. 13 A. J\1 9-11-24-2(3. AA at is Te koop aangeboden DAKPANNEN, Wij hebben GROOTE voorraad RIJWIELEN tegen normale prijzen. Agenten van de beste merken: Fongers, Simplex, Rover, Hima. enz. Te huup Te koop Boomeo, Planten en Bozen enz. PI ANTEN enz., 0956 2CO een groote hoeveelheid (Kruispannen en gewone pannen), tt bezichtigen en te bevragen 9364 12 M. t. EMÖENi Hoofdstraat 1—3 en 5. Telep. 119. YEHHUISD van Aehterslngel no. 63 naar 1* Tain singel no 11. J. BRAS 9905 6 Tailleur. IV ederlandische Hypotheekbank, T EESPin. l;pottieek»anm|*a worden than» tot alle bedragen in behandeling ge nomen tegen een rente vanaf tt Sl£ met. 1 «luitingaeommisaie. Nader* inlichtingen verstrekt de Agent: It, lO H, Kantoor: Lange Haven 16, 9463 15 latere. Telef. 186 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend. Dienstbode Winkel Witten Dagmeisje. Reclnine-haarlioed, Bovenwoning, Winkeljuffrouw. Oorlogs-reclame. nette leerlingen Kinderwagen 0,0,0! jongste Bediende, Rijwielen Leger des Heils. Jongen Hoeden - Petten Overhemden - Fronts Boorden - Dassen Hoogstraat 64 - SCHIEDAM .Telefoon 474 Handschoenen - Sokken Zakdoeken - Odeurs Zeepen - Parapluies Bo/ds Paasobdago tot 2 uur geof ond 9963 50 In diverse stadsgedeelten Heerenhutzen, Woon- en Winkel huizen, Fabriekspanden, Terreinen voor Handel en Iudnetrle, Bouwgrond, enz. Inlichtingen verstrekt de makelaar 6. C. fTA,A WAALWIJK TAM DOORN, Singel 61, (hoek Tweede Tainting el/. Telefoon 181. gPf Steeds Particulier- en Bank kapitaal tot elk bedrag beschikbaar voor dorste Hypotheek, Bonweredlrst, Handelscredlet, enz., tegen billijke rente. 9962 22 PALING, vanB o s k o o p, zal Woensdag April uit de hand verkoopen; een schoone partij aan de Lange Kerkstaat, langs de Groote Kerk, van 's vm. 10 tot 's nm. A unr. ZEGT BET VOORT. 9897 12 TE HUUR of TE KOOP gevraagd, al' of niet aan diep; vaarwater ge legen Oppervlakte '400 tot 1000 M3. Aanbiedingen met opgave, van juiste lig ging, grootte en ai Ier uitersten prijs, om'" letter V aan het Bureau van oil blad. 9961", H 50 N. I l i- brSa Berte ls ante Jostumes antasie aletots vanaf f 7.75, Zwarte Paletotsart "^fe" overcoat I aletots van f 6.25 tot 30.-. Aamesblouses. Costuumrokken. ïjden F'aletots tot in de fijnste soorten. "Wegens huwelijk der tegen woordige, ecu gevraagd, mor dag en nacbt, met 1 Mei. Adres Mevr. 7ISSEB, Schie- damscheweg 146b, Botterdam. Gevraagd een om zoo spoedig mogelijk in dieast te treden. Adres C.BREGMAN.KetheL Te knur: Een flinke met een flinke bovenwoning (nienw gebouwd). To be vrager bij B. BIS, Boterstraat 17. 'l Voor de schoonmaak beveelt ondergeteekende zicb beleefd aan voor bet witten van plafondr gangen, keuken» enz. tegen eon- cnrreerende prijzen. Ook kleuren en schoonmaken van plafonds J. G. VERBAAR, Nieuwe Haven 227/14 en Prins Frede rik Hendrikstraat 2. Gevraagd een net Zondags vrij. Adres R. A. DE KROES, Qreioehiescho weg 421. Firma C. J'LOOIJ, Lange Kerkstraat, Schiedam. Draagt onze fijne £8 25. f3.76. Gevraagd: een kleine ge riefelijke voor geair met 1 kindje, de kanrprijs van f 15.— p. maand niet te boven gaande Br. onder letter D D Bureau van dit blad. P. VAN VLIET Pz. Broera- veld 122—124, vraagt een nette 87 ct.pr. wollen Kinderk'oueen. 85 Jongens 108 Vronwer 124 Mans 46 aanbreief van een paar Damesvoeten. Let op, de wol er bij. Depot'Broersveld «0. A. v. d. BERG W.Fz. Terstond gevraagdeenige voor bet i a its. Adres: Oostsingel 118. T* koop gevraagdeen op vouwbare met kap en bakje,' goed ondsi bonden en zonder gebrekan AdresPr. Frederik Hendrik, straat 19a. Wat heb ik toet se» «pjjt dat ik mijn trap niet gekocht heb sij A. P. STOFFELS, Hoog straat 184, dan was ik nn seksr niet deor dt trader gezakt, want dat is J E' adres veer trappen an andere Houtwaren. Er biedt zicb san een voor Kantoor. Brieven onder letter B B aan bet Bureau van dit blad. te koop. 2 Dame» Lux» Rijwielen 3ö en 35 gld. 8 Heeren Luxe Rij wielen, freewheel m. 2 remmen en terugtraprem, nieuwe banden f ,28.50, 82.60 en 42,Race Rijwielen mat origin. Hevea bander; t 40. Adrti; Rjjwiel- agent. THEYSK Co. Dam 14. in bet Sigarenmagazijn Morgen le Paaschdag spreekt Kelofiel. CUNNINGHAM, ver gezeld door Adjudant Rawie, 10 nnt 8 nnr Volkssamea komst, hjj ongunstig weer 8.80 uur. Meziek ea Zangfeest in zaai De kolonel in bevel. Sen flinke gevraagd, bij bode VERKABE, Boteretraat. 4, mliira IV. Schlatmaim fcCi Jsyimï n *g's K eei lingmagazijn ia i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3