69*" laargang Zaterdag 22 April 1916 NO. 15122 Tweede Blad Openbare verhuring Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, rijs per kwartaal: Voor Schiedam en VI aar dingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags Vóèr een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Have» No. 141 (hoek Korte Haven), Prijs der Advertentien: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groom letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen Deze advertentien worden, nuts voor 3 af htei renvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon \'o. 103. van Wjei- en Hooiland en Grasgewas. Burgemeester en Wethouders ,van Schie dam; i zijn voornemens op Wpensdag 26 April 1916, des morgens 10 uur, in het gebouw „Musis Sacrum" pan do Lange Haven te Schiedam, in het openbaar te Verhuren: ©enige apn de Gemeente beheorende per- ceelen WEI- EN HOOILAND, gelegen in in West- F ranke 1 anden eenige PERCEE- LEN GRASGEWiAS. De huurvoorwaarden zijn verkrijgbaar ter Gemeente Secretarie, (afd. A.) en bij den aanvang der verhuring in het gebouw „Mu sis Sac ram". Schiedam, 15 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. 1IONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SIGKENGA. STAJDSNIEUWS. Gemeenteraad. Openbare vergadering van den Gemeen teraad van Schiedam op Vrijdag 28 April 1916, des namiddags 2 uur. Vaststelling van de notulen der vergade ringen van 21 en 24 Haart 1916 en verda ging van die van 11 April d.a_v. Mededeelingen. ingekomen stukken. Agenda: 1. Benoeming van eon 'onderwijzer aan School1 J, (hoofd- de heer J. H. Klein). 2. Benoeming van een onderwijzeres aan School J, (hoofd de heer J. H. Klein), Voorgedragen worden: 1. Mej. H. Bazuin te Schiedam; 2. Mej. H. G. van Dusseldorp te Rotterdam; 3. Mej. J. Veenstra te En schedé. i 3. Benoeming van een ondermijzjeres. aan School C, (hoofd d© heer A. Baan), Voorgedragen worden: 1. Mej. II. G. van Busseldorp te Rotterdam; 2. Mej. A. Bijloo te Schiedam3. Mej. Cl A. de Vos (te Melis sant 4. Wijziging der begrooting voor het Al gemeen Handels-Entrepot, dienst 1915. 5. Wijziging der begrooting voor het Bur gerlijk Armbestuur, dienst 1915. 6. Wijziging der begroeting voor het St Jaeobs-(Gasthuis, dienst 1915. 7. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om opnieuw te regelen de toelagen, krachtens raadsbesluit, Gemeenteblad no. 12 van 1915, tot 1 Mei 1916 verleend aan weduwen voor het in werking treden der pensioenwetten voor de gemeente-arnb teno ren. 1913, doch. na 1 October 1Ö11 over leden gemeente-ambtenaren. 8. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om jhet beslnjt van 11 April j.l. 'tot vestiging van een hulpaffleeling van School H, in eenige lokalen, van het voor malige schoolgebouw aan de Schoolstraat, in dien zin te wijzigen, dat deze huipaf- deeling wordt Verbonden aan. School C. 9. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot stichting van een nieuwe school voor gewoon lager onderwijs der le klasse aan de Zwarte Waaterihestraat hoek Voom- schestraat 10. Voorstel van Burgemeester <jn Wet houders, betreffende uitgifte in erfpacht aan de N.Vj. Wjlton's Machinefabriek en Scheeps werf, van een terrein, gelegen ten westen van het Sterrebosch. 11. Voorstel1 van Burgemeester en Wet houders tot herziening van de toornen van die werkfeüem bij Giamjefcntevyerken, ge meentewerken, gcm©a*t<>reiniging en gas fabriek, drinkwaterleiding en electnciteits- bedrijf. 12. Voorstel van Burgemeester «n Wjet- houders tot herziening van de tractementem Van de brug- en sluiswachters. 13. Voorstel van Burgemeester en Wjet- houders tot herziening van het tracbement vhn den magazijhkneeht hij de Brandweer. 14. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot herziening van de Verordenin gen op de heffing en invoering van een 'j^hatselijke directe belasting naar het in- En verdere voorstellen en mlededeelingen. Gemeenteraadistukken. Erfpachtsaanvxage N. V. „Wil ton's Machinefabriek en Scheeps werf'. De N. V. „Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf", gevestigd te Rotterdam heeft met ons overleg gepleegd over het un erf pacht verkrijgen van Ongeveer 3 H.A grond aan de Rivjer. Was aanvankelijk de vraag om den grond voor 30 jaren in erfpacht te hebben, th-ms komt de Vennootschap met het verzoek den grond voor 30 jaren en 30 optiejaren te mogen hebben. Dezte termijnen sluiten aan bij de termij nen waarvoor de aangelegen grond van het Djomeinbestuur is verkregen. Hadden wij bij de onderhandelingen slechts het oog op een termijn van 30 jaren en was in verband daarmede een vaste canon van 46 cent per centiare besproken, door de verlenging van den termijn is ons inzicht omtrent den canon veranderd en zouden wij 46 cent als begincanon willen aanhouden, doch gedurende den erfpachts termijn de gebruikelijke 2 herzieningen als beginsel willen handhaven. Öm dit beginsel tot zijn recht to doen komen, dient de uitgifte voor 60 jaar te geschieden, met het voorbehoud'echter, dat zij ook binnen die 60 jaar eindigt, wanneer de erfpacht der Domeingronden niet ver lengd wordt. De erfpaehtstermijn vangt aan den 15 October 1917 of zooveel eerder als de pasht van de zalmzegenvisscherij „De Prins Hendrik" eindigt, omdat wij eerst dan de vrije beschikking over het geheele terrein verkrijgen, daar de rischkad© ons terrein van de rivier afsluit De grond, waarop de kade is aangelegd, werd aan het Rijk in erfpacht gegeven. Omtrent den afloop van die erfpacht be hoeven geen besluiten genomen te worden, daar zij bij beëindiging der visscherij van rechtswege vervalt Adressante, die ons terrein ook voor grondberging wil gebruiken, is er op ge steld, dat van nu af op het terrein geen bagger door de gemeente gebracht zal wor den. Hoezeer wij die voorwaarde volkomen billijken, meenden wij volledigheidshalve toch er Uwe aandacht op te moeten ves tigen. Kan Uwe vergadering zich met onze denk beelden vereenigen, dan stellen wij voor te besluiten overeenkomstig het hierbij aan geboden ontwerp. Herziening loonch Ge meentewerklicden. Bij de behandeling van ons voorstel tot het geven van een duurtetoeslag aan de minst bezoldigde personen, in dienst der gemeente, werd in uitzicht gesteld een al- gemeene herziening der loonen, die met 1 Mei datum waarop de duurtetoeslag zal afloopen in werking zou treden. Ten aanzien Van de loonen van het po litiepersoneel heeft die herziening reeds plaats gehad. Hierbij dragen wij U thans voor de ons door de betrokken Commissies voorgestelde herziening van de loonen der werklieden van de Gemeentewerken, de Gemcenterei- niging, de Gasfabriek, de Drinkwaterleiding en het Electriciteitsbedrijf, waarmede wij ons hebben vereenigd. Wij willen hier voorop stellen, dat het niet alleen ons, maar ook aan de verschil lende Commissièn wenschelijk is voorge komen om niet meer alle werklieden onder één regeling te brengen, maar voor ieder bedrijf afzonderlijke loongrenzen vast te stellen. Voor ©en algemeene regeling loopen de behoeften der verschillende bedrijven te veel uiteen. Uitgaande van de meening, dat Uwe ver gadering zich met het bovenaangegeven denkbeeld zal' kunnen vereenigen, stellen wij voor het eerst de loonen der werk lieden der Gemeentewerken te bfcpalen én wel als volgt: Timmerman, Metse laar, Steenhouwer, Staatmaker le ld. 15.66 16.74 p. wt Staatmaker 2e ld., Tuinman 15.12 16.20 Smid, Schilder 13.50 16.20 Steenzetter 14.58 15.66 Grondwerker, Opper- 1 man, Koetsier 13.50 14.58 Sjouwerman 12.96 14.04 Voor de smeden en schilders meende men de grenzen tusschen het minimum- en maximum-loon grooter te moeten nemen dan bij de andere werkliedeiif, met het oog op 4© in de praktijk zeer uiteenloopende bezoldiging dezer werklieden. Het uurloon wordt gevonden door het weekloon te deelen door 54, d. i. het aan tal werkuren per week, gemiddeld over een jaar berekend Voor de Gasfabriek worden de loongren zen voorgesteld als volgt: Arbeider 12,88 14.p. W. Assistent-ookescon- tróleur - 13.44 14.56 Electriciën-machi- nist 15.12 16.80 Fitter 13.44 15.12 Fittershelper 10.08 12.88 f 12.- 14.— p.w. Geldopbalen Geldophaler- assistent Kolenrijder Lantaarnopsteker Lantaamopsteker- syphonpomper Machinist Machinist-bank werker Magazijnknecht Metselaar Ovenmetselaar Smid-bankwerker Smid-vuurwerker Smidshelper Stoker Stokersbaas Stoomstoker Sulfaatmaker Sulfaatmaker- stoomstoker Verver de Drinkwaterleiding: le stoker ƒ800,ƒ900.per jaar, be nevens vrije woning, vuur, licht en water. 2e stokci 650.775.per jaar, he nevens vrije woning, vuur, licht en water. Fitter 13.44 15.12 p. w. Fjttershelper 10.08 12 88 en voor het Electriciteitsbedrijf le Electromonteur ƒ19.04 f 21.28 p w. 2e Electromonteur 15.12 18.48 3e (hulp) Electro monteur 10.08 14.56 Ten aanzien van de loonen der Gasfa briek merken wij op, dat een arbeider, die als cokescontroleur dienst doet, 1 cent per uur meer zal krijgen dan hij in zijn gewo nen dienst zou ontvangenditzelfde ge schiedt wanneer een snlphaatmaker tevens stoom stookt Er is overwogen den electriden-machinïst der Gasfabriek een" vaste jaarwedde te ge ven, waardoor dan overloon zou vervallen. Do arbeid van dezen beambte is echter van dien aard, dat men het bij overwegen heeft moeten laten. Ooks ten aanzien van den wachtdienst enz. der fitters heeft men het stelsel van overloon om redenen van praktischen aard moeten behouden. Zij zullen voor overuren 25 cent ontvangen. Van de 6 oudste fit ters doen beurtelings 3 een' week lang dienst als klachtenfitter en 3 als lantaarn- controleur. Zij maken dan 23 overuren per week. Werd vroeger aan de sulphaatmakers een zoutpremie gegeven over de geheele ge maalde hoeveelheid, thans zal daarmede gebroken worden en alleen premie betaald worden voor het zout, gemaald boven 8 K.G. per ton steenkolen. Verder is er bij, de regeling uitgegaan van de bedoeling, om het aantal werk uren, dat voor de niet in drie-ploegenstelsel werkenden 571/2 per week bedraagt, voor allen op 56 te brengen. Daardoor wordt de moeilijkheid opgeheven, die zich bij de loon- berekening voordoet, wanneer een werkman gedeeltelijk in gewonen dienst en gedeel telijk in driepioegendienst werkt, en zal in den zomer do Zaterdagmiddag van de plaatswerkers voor een deel kunnen wor den vrij gegeven, Het zal misschien opvallen, dat voor het een© vak de loongrenzfcsn. meer uiteenloop-en dan voor het andere. Dit wordt hieruit ver klaard, dat sommige vakken van aard ver anderd zijn, en wel de tegenwoordige werk lieden niet in loon verminderd kunnen wor den, maar nieuw aankomenden niet meer op het oude hoogo loon behoeven te wor den aangenomen. Een andere reden vooi het groeier toon verschil is, dat de werkman bij langdu- rigen dienst, door toenemende bekendheid met de inrichting, en de bijzonderheden der toestellen en werktuigen, in sommige vakken voor het bedrijf meer waarde krijgt. Als punt van belang bij de loonregeling voor de Gasfabriek en de Drinkwaterleiding moeten wij er de aandacht op vestigen, dat ons voorstel strekt, om de tantièmes, die voor den nieuwen Directeur reeds buiten effect werden gesteld, thans geheel af te schaffen. Het personeel vindt daarvoor ech ter zijn vergoeding in verhoogd loon. De formeele wijziging der betrekkelijke verordening op dit punt zal weldra aan Uw oordeel worden onderworpen. Voor het personeel van den Reinigings dienst worden de volgende loonen voorge steld koolasehschipper, straatveger, rioolwerker, urinoirschoonmaker, staalwerker 12.5G 13.50 p. w. koetsier, stalknecht en baggerman 13.50 14.50 los personeel ƒ12,50 Voorts is het de bedoeling in dezen dienst ook eenige verhooging toe te kennen voor extra diensten, als: vuilverbranden en le digen van beerputten, waarvoor door de betrokken Commissie een verhooging wordt voorgesteld van 25 cent per nachtdienst, de nachtstalwacht, die met 10 cent per nacht dienst en het scheepskruien van vuilnis, dat met 21/2 cent per M.s. verhoogd moet worden. Voor de baggeilieden, die met eigen vaar tuig en materieel werken, wordt de ver goeding voor eigen vaartuig onveranderd op 0.65 per dag dienst voorgesteld. Art 12 van het werkliedenregiement schrijft voor^ dat de vaststelling van het loon binnen ae grenzen geschiedt naar ge schiktheid, en tevens rekening wordt ge houden met dienstjaren. Terwijl dus vrij heid bestaat om aan hen, die door ijver en geschiktheid uitmunten, zoowel bij de aanstelling als gedurende hun diensttijd, vroeger een verhoogd loon toe to kennen, is het de bedoeling aan hen, die het ver dienen, om de drie jaar een loonsverhoo- ging te verleenen, totdat het maximum is bereikt, en bij de bepaling van het loon thans reeds in den dienst doorgebrachten tijd in aanmerking te nemen. In ronde sommen zal de verhooging der loonen vorderen Voor de Gemeentewerken rond 6000. Voor de Gasfabriek, de Drinkwa terleiding en het Electriciteits bedrijf rond 2500.— Voor den Reinigingsdienst rond 3800. Te zamen 12300. Wij stellen U derhalve voor: le. te besluiten tot afschaffing der tan tièmes bij de Gasfabriek en de Drinkwater leiding 2e. de loongrenzen ter uitvoering van art. 12, 2e lid, van het Werkliedenregle ment, thans bepaald bij Gemeentebladen 1912, no. 13 en 1913, no. 21, opnieuw vast te stellen gelijk in bijgaand ontwerp wordt voorgesteld. Daardoor zal dan tevens beschikt zijn op de tot Uwen Raad gerichte adressen om herziening der loonen, van de Gemeen- tewerkliedenvereeniging „Ons Belang" en de afdeeling Schiedam van den Nederland- schen Bond van Werklieden in Openbare diensten en bedrijven, aan welke vereeni- gïngen daarvan zal zijn kennis te geven. Bij de te 's-Gravenhage gehouden akte examens L. O. is o.m. geslaagd de heer J. Brinkman, van hier. Bij het op 17 en 18 April 1916 gehou den examen der Ver. v. Modevakscholen te 's-Gmvenhage slaagden voor het diploma voor oostumière de damesM. S. Kreuger, A. Berg ijk, II. de Brayn, F. L. IL v. d. Kraan, C. A. v. d. Burg en A. H. Borst, allen van bier. In de godsdienstoefening der Afd. Schie dam van den Nederl. Protestantenbond zal morgen als spreker optreden dr.* C. E. Hooykaas, Remonstrant predikant te Rot terdam. BEOtKffLAm Onse marine. Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht is Kr. Ms. stoomschip „Deneb", onder bevel van den luitenant ter zee d1ste klasse A. M. Kan, Woens dag 1° dezer te Aden aangekomen. (»SLct")i Onze ministers. De minister van kolimèn, mr. Pleyte, die om particuliere redenen eenige dagen buitenslands heeft vertoeft, is weder in den Haag teruggekeerd. Onse Kamerleden. Naar het „Vad," meldt, zal mr. W. Dolk wegens gezondheidsredenen in den eersten tijd de vergaderingen van de Tweede Kamer niet kunnen bijwonen. De oorsaak! „Hot Volk" schrijft naar aanleiding vain den maatregel der regeoring van, 31 Maart, waarbij de verloven aan militairen. werden ingetrokken, en waardoor in ons land onge rustheid werd gewekt, het volgende „Is het niet mogelijk, dat de militaire autoriteiten zidh al te bezorgd, maken? Deze vraag stellen wij met bijzonderen na druk, „De Telegraaf" brengt oen bericht, dat ongeveer overeenstemt met wat ook ons tor 00re kwam. De plotseling© ongerust heid van. 31 Maart zOu een gevolg zijn jvam het voornemen der geallieerden, om. een lan ding te beproeven op de Belgische kust Op de Schelde, ztegt „De Telegraaf'. Dit zou bekend zijn geworden bij den, Duitschen generalen staf, en deze zou den Nederlaad- schoa genenden staf hebban gewaarschuwd, dat' indien dit gebeurde, Duitscho troepen, Holland zouden binnenvallen. „Onze inlichtingen' luiden, dat de Duit- Sche generale staf ziclh ongerust zou hebben gemaakt, of Nederland wel sterk genoeg zou zijn om aan een Engefedh inval steger te ver hinderen, ook Zeenvstih-Vlaanderen tot zijn oepratie-hasis te makenen in, dat geval zou pogen, de Engefedbem, voor te zijn, door steil Zeeuwsch-Vlaanderen te bezetten.' De "berichten komen dus ongeveer ovter- een, en geven een sleutel op allerlei, wat totnogtoe onverklaarbaar schoen." Mllltleilcbllnr 1&06. Uit zeer goede bron verneemt de „Avp." dat de landweerlichting 1916a, dat zijn de manschappen der mihtielichting 1906, om streeks 10 Juli e.k. met onbepaald Hein verlof zullen worden gezonden. Het conaulaat-gaaeraal te Berlijn. Op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid, den heer ter Spill, in zake de wederbezetting vain het consulaat-generaal te Berlijn, ingezonden 13 dezer: 1. Welke bijzondere redenen heeft de re- regeering gehad om in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden, opnieuw een niet-Nederlander tot consul-generaal te Ber lijn te benoemen.? 2. Is de benoemde de Nederlandschb taal volkomen machtig? 3. Is de regeering bereid de belangrijke consulaire posten in het buitenland uitslui tend door Nederlandsdhe onderdanen te doen bezetten, en zoo noodig de daartoe vereischfce uitgaven aan de Staten-Generaal aan te vragen? luidt het antwoord van den lieer Loudon., minister van buitenlandsche zaken, inge zonden 18 dezer: lo. de regeenng' heeft zich genoodzaakt gezien ondanks de tegenwoordig© buiten gewone omstandigheden opnieuw ©en niet- Nederlander tot onbezoldigd consul-generaal te Berlijn te benoemen, daar er onder de terplaatse gevestigde Nederlanders niemand was die in alle opzichten voor zoodanige benoeming geschikt was te achten. De zeer verdienstelijk© grijze, waarop de jnieuw-- bènoemde titularis zich steeds van zijn vroegere functies als %ice-consul en consul gekweten heeft, wettigt de tegenwoordig© keuze der regeering. 2o. De benoemd© spreekt zeer goed Neder- landsch en kan in het Nederkmdsck ge stelde brieven lezen. Er is buitendien tijde lijk oen beroeps consulair ambtenaar aan' het consulaat-generaal verbonden. 3o. De regeering kan er zich niet toe (ver binden dc belangrijke consulaire posten uit sluitend door Nederlandsdhe onderdanen te doen bezetten. Wanneer er geen geschikte Nederlanders te vindon zijni, ligt het voor de hand, dat zij haar keuze op vreemde lingen vestigt, die de noodig© geschiktheid bezitten; zijn ook deze er niet of is (een| consulaire post van zoodanig belang' dat dp plaatsing aldaar van een beroepsconsul wen schelijk voorkomt, dan zal zij niet aarzelen; daarvoor de vcreisdhte gelden aan de Statcn-Generaal1 aan te vragen. ladarlaxd en i* Het afstaan van scheepsruim.f.e. Van welingelichte zijde wordt aan de „Tel." het volgende medegedeeld: Betreffende den eisch van de Engelsch© regcering, om in ruil voor het bunkeren in Engeland of Engelseho kolenstations 30 pCt van de Hollandsche scheepsruim-te af te staan, is aan onze Regeering nog niets of ficieel kenbaar gemaald. Evenmin heeft tot dusver eenige diplomatieke gedachtenwis- seling over dit vraagstuk plaats gehad; er kan alleen sprake zijn van oen onderhand- sche pressie op do Hollandsche reeders. Dit, om het geval even tot zijn ware pro porties terug te brengen. Aangezien onze Regeenng zich op het standpunt plaatst, dat kolen geen1 deel van de lading uitmaken en de Engelsche mede deel ing, dat Duitscho kolen contrabande zouden zijn, evenmin officieel is geschied, is men van plan, eenvoudig de practischo consequentie van 't geval te aanvaarden en uit te varen met Duitscho (en Holland sche) bimkerkolen, afwachtend wat er ge beuren zal. Inmiddels zal hot kolenbureau tusschen Engeland en do Hollandsche reeders be middelend optreden. In welke richting dat geschieden zal, kon onze zegsman nog niet medededen. Contrabande, De Engelsche regeering heeft als absolute contrabande verklaard „Gold, silver, papennoiney and all nego tiable instruments and realisable secu rities." 1 Mail aangehouden. Het stoomschip „Nieuw Amsterdam, dat 8 dezer van New-York naar Rotterdam ver trok, heeft de post te Falmouth moeten ont schepen. Het tarwe- en meelgebrek. Het Kamerlid de hear Sannes heeft Dins dag de navolgende vragen aan. den minister van 'landbouw, nijverheid en handel) bij den voorzitter der Tweede Kamer ingezonden.; Is de minister bereid mede te deelen le. Welke feiten hebben geleid tot den, geringen tarwe-voorraad, tengevolge waar van hot voorschrift is uitgevaardigd, dat van 24 April' as. af slechts brood van pnge- buitd tarwemeel (bruin-brood.) mag worden gebakken SCHIECAMSCHE COURANT 10. „12- 14. 15 12 s. 9.- ff 13. 14 - )f „14. 15 68 'f „16.24- 17.92 13.44 - 14.56 14.56 „16 24 ff 15.68 „17.92 14.56 16 24 14.56 16 24 10.08 12.88 15.12 - 17.36 17.92 - „19 60 13.44 - „14.56 „14.- - 1512 ff 14.56 15.68 14. 15 12 *f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 5