k DIENSTBODE. OngemenMeerfle Kamers VERKOOPING Av Wiesehaan Zonen, praai (slaap- en zitkamer), k H. J. den Dunnen. C. van Zomeren. H. J. den Dunnen. nette Dienstbode. Openbare Vrijwillige T a/pi jtmagazi j nen. Kipstraat 80-1O3, BOTTERDAM. If: I!' ih |v M m- 2e. Waarom niet gezorgd is voor ©en behoorlijk© reserve gebuild nwl, wanneer bet door bijzonder© omstandigheden mat mogelijk of niet geraden was, ©en voldoende reserve «aan larwle to vormen, voor het gwa! dat do regelmatig© aanvoer van tarwe zou worden onderbroken? tic. Welke maatregelen getroffen zijn om in de naaste toekomst verzekerd te wezen vair voldoende aanvoer van tarwe on nveeD' 4o. Voor welk tijdsverloop bot snb 1 be doelde voorschrift vermoedelijk zal geldon? 5e. Of en, zoo ja, welke maatrege len ontworpen zijn. die tengevolge zullen bobben, dat in de toekomst een zoodanige aanvoer en reserve-vorming van tarwe en meel zal plaats liebl>en, dat bet bakken van brood uit gebuild tarwemeel, behoudens on voorziene omstandigheden. niet zal behoe ven te worden verboden? (Volk'*. De Eemdijk. Bij het ïfcricKt van de Engelseho admi raliteit over do torpedocring van de „Eem dijk", toekent, de ,,Tiipos" aan, dat, naar zij vernoemt, de .Eemdijk" bij nacht is aangevallen, en bet schip, Behalve do voor zorgsmaatregelen, die de admiraliteit ver meldt (do Nedorlandscho vlag op vier plaat sen van bet Boord geschilderd, een me talen Neder!andscho vlag aan don voor mast en een metalen reederijvlag aan den hoogen mast) zijn naam aan Beido boor den schitterend verlicht had. Dr. Kuyper aan Hot woord. De gewezen Noderlandsch© minister dr. •willige verpleegsters werkzame dochters te Kuyper, dio tot Bezoek van zijn als vrij- Boedapest vertoeft, heeft aan een mede- Werker van het „Bester Journal", op de Vraag of de verdedigingswerken van Ylis- singen tegen ieen poging tot landing van Engelsc|ho troepen aan den Soheidemond Bestand zouden zijn, geantwoord: Dat zou ik denken I Dp die plaats komt geen macht ter wereld met geweld er doorbeen. De- rust kan ik erbij voegen: Ook de En- gelsehe vloot niet. Tevens moet er ik na druk op leggen, dat onze militaire voor- Bereiding van dien aard is, dat zij den zekerstèn waarborg voor de handhaving van onze onzijdigheid biedt De nieuwe vesting'is Weliswaar nog niet geheel vol tooid, maar de Schelde is met mijnen ver sperd. Ik herhaaldaar kan geen macht ter wereld doorheen komen. Voor het overige kan ik u verzekeren, dat ook" onze economische voorbereiding voldoende is. Wij zullen het wel uithouden. De 'onderstelling, alsof Duitschland tot verhooging Van onze voorbereiding hijge dragen Zou hebben, is onjuist Dat bob ben 'wij, Hollanders, alleen klaar gespeeld. De man, aan wien Nederland dat alles te danken beeft, is onze minister-president Ons leger is uitstekend georganiseerd en bezit een slagvaardigheid, die piets te wenschen laat 1 Op de vraag naar de stemming, die in Nederland jegens de centrale mogendheden heerscht, antwoordde dr. Kuyper: Ik zal deze vraag met de grootste openhartigheid beantwoorden. De stemming is verdeeld. Er zijn in ons land twee partijen. Deeene zweert Ej Duitschland en zijn bondgenoo- fen, de andere Ej Engeland, en zijn vrien- IS'den. Beide stroomingen rijn tamelijk sterk. gjiJ Vit het in den grond Boren van de „Tu- Kmtia" gelijk u weet is nog altijd niet Bóven eiken twijfel uitgemaakt wie aan het vergaan van het stoomschip schuldig is is door de Engelsehen bbh'oorliij- munt geslagen! Zij hebben dit incident opgevijzeld in Nederland tegen Duitsch land stemming te maken. De inval van Buitsche troepen in België Beeft er het meest toe bijgedragen, een anti-Duitsche stemming in Nederland te verwekken en het terrein voor Engeland te effenen. Daarentegen heeft de houding van Enge land en zijn bon.dgenoof.en jegens Grieken land weinig instemming in Nederland ge vonden. i De jongste maatregelen van de Engel- sche regeering op liet .stuk van de voor ziening van Nederlandsehe schepen met kolen zijn weinig geschikt om sympathie te wekken. Wij Worden als neutrale m'o- gendheid voortdurend door Engeland be dreigd en worden in onze vrijheid van Beweging beperkt. Dat doet ons zeer on aangenaam aan. Doordat Engeland ons kolen onthoudt, kan licht een crisis in d© scheepvaart ontstaan. De vijandelijke stemming 'tegen Engeland wint veel veld. Onze scheepvaart wordt door Engeland be dreigd. Reeds hicromm denkt men er in Nederland niet aan, om zich tegen Duitsch land to koeren. Men acht dat volkomen uitgesloten. Melkvtoorziening. t De minister Van landbouw, nijverheid en handel, hoeft in verband met de omstan digheid, dat van verschillende zijden nog Vragen zijnn gedaan met betrekking tot de toepassing der regeling van 27 Maart voor de rnollcvoorzieni ng in den zomer 1916 do volgende nadere aanwijzingen ge geven en den comimissarissen der Koningin verzocht deze ter fcen'nis van de burge meesters te brengen. 1. Moïkyeehoudors, die in den, vorigen zomer, of althans in vorige jaren, melk voor de consumptie leverden, Behooren dit te blijven doen naar diezelfde ge meente. Zij zijn' echter piet gehouden om Inle veren aan denzeÜfden persoon of aan dic- zellide melkinrichting (gemengd Bedrijf). 2. De Verpttichting tot consumptiemelk- levering rust op het bedrijf. I Indien bijv. ©en ptolkveehouder als be doeld sub. 1 zijn, bedrijf overdoet aan een ander, dan gaat d© verplichting tot leve ring Van consumptiemeik pp dien ander over. 3. Overtollige melk mag niet tot zuivel worden verwerkt, behoudens a. door slijters ©n melkinrichtingen ge mengde bedrijven), onder inachtneming van de hoeveelheden, die zij in normale om standigheden geWoon Wjaren tè verwerken &jk v - it;' IIV,- m - 9' Ir |t§ i#. f&» If b. door bedrijven, welke in bijzondere gevallen gewoon waren des zomers van «lijters overtollige melk af te nemen en hun daarvoor des winfers met metklcve- ring bij te staan, nuts hierop van gemeen tewege behoorlijke controle wonlt uitge oefend c. door melkveehouder*, als bedoeld sub. 1, die top. genoegen der rijkscommissie voor toezicht op do vereeniging van fabrieken van melkproducten kunnen atntonnen tij dig pogingen in het werk te hebben ge steld om tegen den vastgcsiclden maximum productieprijs hun molk te verkoopen in de gemeente, waarheen zij gewoon wa ren te leveren, of in andere voor die levering m aanmerking komende gemeen ten. Hun lean door de "rijkscommissie een bijzondere machtiging tot verwerken van de overtollige inelk op zuivel worden ver leend, mih zij zich verbinden op eerste ïanmnmng van die conmsiv-ïo hun melk te leveren naar de gemeente, welke hun door die commissie daarvoor wordt aan gewezen. Overtollige melk hel)ooi t in de eerste plaats te dienen voor de beschikbaarstel ling van melk voor kinderen en zieken tegen verminderde prijzen. Yerflcr ware zij te leveren voor rechtstreekseh verbruik in ander gemeenten, waar behoefte aan con- sumpüemolk "bestaak De 'minister heeft" den commissarissen der 'Koningin verzocht de burgemeesters aan le schrijven om. voor zooveel dit nog niet is geschied, er thans toe over te gaan voor hun gemeenten machtiging aan te vragen tot vaststelling van maximum- prijzen iu overeenstemming ma bovenbe doeld© regeling. Grondwetsherziening. Gistemamiddag is in het gebouw van de Tweede Kamer bijeengekomen do commissie van rapporteurs omtrent de Gromdwelsher- zieningsvoorstellen, met id© bedoeling ook eventueel heden t© vergaderen in verband met de opstelling van het voorloopig ver slag. Tegen vrouwenkiesrecht Hot adres tegen Vrouwenkiesrecht aan d© Tweede Kamer is ingezonden, voorzien van ruim dris en veertig duizend handteekenin- gen van Nederlandsche vrouwen. Herstellngsoord. De verecniging tot stichting -en exploi tatie van een herstellingsoord voor spoor wegpersoneel (Villandry) zal 13 Juni te Rot terdam haar jaarlijksclie algemeen© verga dering houden. f Dir. tel., lnroerr. en sec. Ministerieel© benoemingm, bevorderin gen, verplaatsingen, enz. Verplaatst: ingang 1 Mei: G. V. d. Veer, kemm. verif., van OJittenzaal (ris.) naar Amsterdam (tijd.); J. Ganster. komm.-verif., van Baaxle-Nassau naar Obdenzaal (vis.); A. Hendriks, komrm 2o klL, van Katwijk aan den Rijn naar Noordwijk; J. Dalmcijer, komm. 2© kl. van Oostburg naar Katwijk aan. den RijnF. J. van der Borgt, (komm>. 2© kl., van Huijbergen jnaar Ommen; J. Sluiter, korrim'. 2e kl„ vau Biervliet nam 's HecnpmbergJ. |d© Boer, komrn. 2© k]„< van Simlüte naar MeppoljM- Kroesk©, komnï. 2e kl., van Rijssen naar Smilde; A. L. Jansen, komlmt 3e kl., Win 1 lezingen naar O. Schoonebeek; K. Gotheb, komrn. 2© kl. van Noordwijk aan Zee naar Amsterdam fG. Dl); Wj. A. Masséus, rijkskl. 1© kl., ,vnn Jnspl Utrecht 1© aüd. (oud) naar insp. Utreciht 2e afd. (nieuw); J. van Tol, rijkskl. 2© 3d. van insp. Utrecht le afd. (oud) .naar insp. Utrecht le afd. (nie'w); O. P. van Slooien, rijkskl. 3e kl. van insp. Utrecht le afd. (oud) naai- insp1. Utrecht le afd. (nieuw); J. Janse, rijkskl. 2e kl.'vau insp. Utrecht le afd.'(tijd.) naar insp. Utxecht le afd. (nieuw)J. A. van Dam, rijkskl. 3e (kl., Van insp. Utrecht 1© afd naar insp. Utrecht 2© afd. (nieuw); J. H. Braat, rijkskl'. 3e kl., van insp. Utredht le afd. naar unsp. Utrecht 1© afd. (niéuw) J. Gerritsen, -njkskl. le kl. van inspL Utrecht 2© afd naar insp. Utrecht 3e afd. (nieuw); C. L. A. Brandt rijJcs3cj'. 1© kl. van inspl Leiden le afd. naar insp. "Leiden 1© afd (nieuw); F. A, Noderlof, rijkski. 2e ki van inspi Leiden le afd naar insp. Leiden 2o afd. (nieuw); P. IVedcrmeijer, rijkskl'. 3o kl. van insp. Lei den le afd. naar insp. Leidon 1© afd (nieuw). M. Éokkers, rijksld. 3© kl., van insp. Leiden le afd.' (tijd) naar insp. Leiden le afd. (nieuw); J, Hartkamp, rijkskl. 2© kl, van insp. Leiden 2e afd. naar insp. Leiden 3e afd. (nieuw); P. ,.T. v. Yecnen- daal, rijkkl. 3e kl,, van insp. Leiden 2© afd, (tijd.) naar insp. Utrecht 1© afd.; J. C. Di, Va,n den tB|usscho, rijkskl. 3e kl., van insp. Leiden le aid. (tijd.) naar insp. Leiden 3e afd.; !L -T. H. in den B'osch, rijk'skl. 2e kl., ,Van insp. Dordrecht naar insp. Dordrecht 1© afd; P. Yalk', rijkskl. 3e kl., van insp. Dordrecht naar insp. Dor drecht 1© afd.; C. Mathijssen, rijkskl. 2e kl., van insp. 'Arnhem naar insp. Am- hem l<> afd.; G. Dikker, rijkskl. 3e kl., van insp. Arnhem naar insp. Utrecht le afd; E. G. Licht, rijkskl. 3e 3d., van in sp. Arnhem naar insp. Arnhem 1© afd.; H. Koster, rijkskl 3e kl., Van insp. Am- hem (tijd.) naar insp. Arnhem 1© afd.; A. G- van der Pouw, rijkskl. 2© kl.,van insp." Nijmegen naar inspi Nijmegen 2e afd. T. JDeckiers, rijkskl., 3e kl., Van insp. Nij megen naax insp. Nijmegen 1© öfd.II. v. d. Berg, rijkskl. 3e k!v- van insp. Nij megen naar insp, Nijmegen 1© a£d_; P. L. Van der Bleek!, rijkskl. 3e kil., van insp. Nijmegen (tijd.) naar insp Nijmegen leafd.; J. F. H. Spaanjaars, rijkskl. 3e kl.,- Van insp. Nijmegen (tijd.) naar insp. Nijmegen 2e afd.: T. Mietzelaar, rijkskl., le kl.,van insp. Zaltbommel naar insp. Dordrecht 2e afd.; J. Feemlra, rijkskl. 2e kl., van insp. Harderwijk' naar insp. Apeldoorn; C. J. Yisccr, rijkskl. 3© kl, van insp. Harder wijk (tijd.) naar insp. Wageningen; Bi Boe len, rijkskl. 2© kl, van insp. Zutphcn n.iar insp. lYogenlngen; A. T. Geveling, rijkskl. 2e kl, van insp. Arnhem (kr. inv. en acc.) n:iar insp. Arnhem 2© afd.; L. C. Huls, rijkskl 3e kl, van insp. Amers foort naar insp. Utrecht 2© afd.; C. Teits- ma, rijkskl 3e kl., van insp. Arnhem (kant. inv. en arc.) naar insp. Arnhem 2© afd. (D© Belastingambtenaar.) FlauttMl aUimi. Do koers voor de postwissls naar Duitschland bedraagt van 20 dezer af tot nader. 100 mark f 43.50 cn naar Frank rijk 100 francs f41.50. V Met inzing van 21 dezer in de koers voor de herleiding van postwisselbedragen voor Denemarken met IJsland cn Panier, Noorwegen en Zweden met Finland vast er «lek! op 100 kronen £73. OYERSCHIE, 21 April Bij de te 's-Gra- venhago gehouden akte-examens L. 0. is o. m. geslaagd d© heer L. Tanis, van hier. YLAARDINGEN, 21 April. Bij de te 's-Gra- vcnliago gehouden aofc-examens L.O. is o m. geslaagd de heer .T. Kooning van hier. Rechtzaken. Prineipieele dienstweigering. Hot Hoog Militair Gerechtshof heeft giste ren in hooger beroep uitspraak gedaan, in die zaak tegen den principiëelen dienstwaigter- aar A. E. B„ oud 24 jaar, geboren ite Djem- bor (Java) milicien-soldaat, bij een telegraaf- afdeeling, thans gedetineerd in het huis van bewaring t© Utredht, door don krijgs raad te 's-Gravenhag© veroordeeld tot vier maanden militaire gevangenisstraf, in te gaan 14 Januari 1916. ter zake van hot to Scheveningen op 14 Januari 1916 uitdruk kelijk weigeren cn opzettelijk nalaten, te voldoen aan den Jast van den luitenant der genie, G. H., om naar de fabriek (van F. te gaan, ten einde aldaar zijn werkzaam heden te verrichten, op grond van geloofs bezwaren. Op 14 April j.I. had mr. H. Th. Gerlings Voor het hof in deze zaak gepleit en ge concludeerd tot ontzegging aan den beklaag de ren hjpt redht om bij de gewapend©,macht of als -militair geëmployeerde te dienen voor den tijd van vijf jaren, terwijl de "advocaat- fisc'aal beklaagdes veroordeeling vroeg tot zes maanden militaire gevangenisstraf. Het hof oordeelde het vonnis Hoor dien krijgsraad mot juistheid gewezen en beves tigde dit in zijn geheel', terwijl het hof jdo door den verdediger gevraag 1© ontzegging niet uitsprak. Het voorarrest werd door het hof in mindering gebracht sedert 4 Januari 1916. Verder heeft het hof uitspraak gedaan in die zaak tegen G. R., oud 21 (jaar, ge boren te Schoonhoven, landstormplichtig soldaat der infanterie, gedetineerd te Utrecht, die door den krijgsraad te 's-Gra- venhage was veroordeeld, tot zles weken militaire detentie en vier maanden militaire gevangenisstraf, in te gaani 24 December 1915, ter zak© van het te Amsterdam: lo. ais ingeschreven© voor den landstorm der jaarldiasse 1914 op 2 October 1915 ni©t voldoen laan te zijnen aanzien gedane op roeping in werkolijken dienst, zijnde Ej des wege op 31 October 1915 ate deserteur afgevoerd, en voortdurend afwezig te blijven tot hij op 13 December 1915 door de politie te Amsterdam is aangehouden; 2o. op 20 December 1915 opzettelijk weigeren t© vol doen aan d© herhaald© orders van den sergeant-majoor-administrateur ,W<. C. van Y. om zijn 'uitrusting in ontvangst te nemen en aan te passen. Ook deze beklaagde had zich beroepen op zijn godsdienstige over tuiging. Mr. Gerlings had voor dezen be klaagde gepleit tot vrijspraak van. heide ten laste gelegd© feiten, terwijl do advocaat fiscaal had gèëisdht beklaagdes vrijspraak van het niet-voldoen aan de oproeping en zijn veroordceling tot vier maanden1 mili taire gevangenisstraf wegens de dienstwei gering. Op aangevoerde gronden werd het vonnis teniet gedaan wat betrof boklaagdesi schul digverklaring cn veroordeeling aan hem on der lo. ten laste gelogde en .werd de (mili taire rechter onbevoegd verklaard om ten aanzien Van dit feit over den beklaagde t© erkennen; terwijl ten aanzien van het feit onder 2o. (de dienstweigering) het vonnis van den krijgsraad werd bevestigd, waarbij beklaagde is veroordeeld tot vier maanden militaire gevangenisstraf en het hof het door beklaagde ondergane voorarrest in minde ring bracht van 18 December 1915 af. Aangezien deze straf van vier maanden dus reeds door den veroordeelde was onder gaan, werd hij onmiddellijk: na d© uitspraak van 'shof's sententie in. vqjheid gesteld en weder aa|n (de militaire autoriteiten (plaat- selijken Commandant te Utrecht) overge geven. Hagtjgl en Bedrijf. Beurs rvan Schiedam. DONDERDAG 21 April. Officieels noteering van fdè Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs.- MOUTWIJN: f53,per Hi-JA, contant zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgav». GERST: Geen opgave. MAïS; Geen opgave. Namens de Comm. voor de noteering. B. A. J. WITTKAMPF, Nöteering der Vereenigihg \tlBond van Dis tillateurs". gerestigd jte Botterdam MOUTWIJN: f54.— per H-L. JENEVER: f58.— per' ÏÏ-.L- AMST. PROEF: f59.50 per HU Namens de Conwujmr^de noteering. MOUIWiJN: Stemming kalm,. "SPOELING: f 1.70. SPIRITUSf83—f190. RUWE SPIRITUS: f40.50—f42. LEEUWARDEN, 21 April. B|oter. Fabrifksboter f59.30 a f 60.40 zon der comment [83.60 tot fmet con sent Aanvoer 8 d|erdo, 29 zesde vaten, Noffering ren de Commissie: lo kwal. Fabriehsbotjer per kilo £2.11 met consent Notepring Van de Commissie der Ver. van Beter- en Kaashandelaren in Fries land: le soort Fahrieksboter f85,60 met consent. Consenten voor boter per 100 K.G.: hoog st© prijs f64.laagst© prjjs f60.--1. Aangeboden ;p 29.600 K.G. Hoogwater te Schiedam. April 22 vk>. 6.30 nx. 7.09 y 23 7.27 7.57 24 8.18 850 25 9 9.30 40.15 9 26 10.56 9 41.48 Zon en Maan. 'an*" pg. April23 4.47 va: ord.g. 7.1 lnrn 9 24: 4.'.5 9 9 7.43 v 9 25 4,43 9 9 7.15 9 9 9 26: 4.44 9 9 7.17 9 >4 April L. K 2 Mei N M Burgerlijke Stand. VLAARDINGEN. Gehuwd: 19 April. Abraham Ilartog, 31 jaar en Lena Lomeijer, 31 jaar. Johannes Ver- boon, 27 jaar en Elizabeth van der Mark', 25 jaar. Geboren: 15 April. Nelly, d, V. D. van Dorp ©n M. van der Windt, Maasstraat. Abra ham, z. v. J. (Kal ©n M. Bot, G'ed. Bier- sloot 17 April, klaar ten, z. v. .1. A. Don en IT. Bouwer, Stationstraat. Adrianus, z. v. Th, J. van Waas cn J. Hofman, de Ruijtorstraat 18 April. Neeltj© Dirkje, d. v. J. van der Vlis en N. Vogel, Arnold Hoogvliet- straat. Mar.imis, .z. v. kl. Taal en J. Rijke, Koningin Wilhelmïnahaven. Overleden: 15 April. Cornelia de Jong, 21 jaar, Waal straat. Wilhplmina klaria Eeloenhous- ten. 16 jaar, Ged. Biiersloot 17 April. Sophia Yterkouter, 2 jaar, 3e TUerslootsteeg. MAASSLUIS. i Ondertrouwd: A'. Bi H. J. Ripke en G. Jekel. A, H. J„ Ripke ©n G. Hoeven. Geboren. Aurore Hélène, d. vt V. A. Dumont ten IT. Siffrini Dirk', z. V. W, Weeda ten C. Wi. Van, deri Stalt Eteltjo, d. V. R Brou wer en, K. J. Klok. OVERSCHIE. Geboren: Johannes, fzV. A. v. d. Hoek' ten M. Wl Loei t. verledeni A. Snikkers, 58 jaar., echlgen. v. A. Bu- saan. M. Den Outer, 35 jaar., echtgen. v. J. Blakker. Met deze heb ik de eer mijn ge achte begunstigers en verdere Stad- genooten in kennis te stellen, dat ik de Zaak in FRUIT, COMESTI BLES enzheb overgedaan aan den Heer Dankende voor de gunst en het vertrouwen mij zooveel jaren ge schonken, kan ik mijn opvolger met gerustheid in UEds. gunst n'aartbe- velen. 9950 32 Achtend, Mij refereerende aan bovenstaande heb ik de eer bovenstaande Zaak bij vernieuwing in ieders gunst aan te bevelen, belovende niets onbe-' proefd te zullen laten de gunst en het vertrouwen, mijnen voorganger zoo vele jaren ruimschoots geschon ken, waardig te worden. Aanbevelend, ADVERTENTIES. In begin Juni wordil iu c-en. klein gezin een©r Schiedamsch© familie te 's-Gravea- hage gevraagd- een 1 Lcon 125.p©r jaar. WflsdhgeM f26. Zich persoonlijk aante bieden bij den Boekhand©] van J. A. ULLERS, Hoogstraat 19, te Schiedam! 1 1 j 9949 44 voor Heer alleen, tegon 1 SfËK a.i, Britten onder No. 1910, Bur. Nieuwe Sehiedamsehe Courant. 9954 8 Ton overstaan van de Notarissen! Wi E. YAN BERCKEL t© Delft, ©n H B. E. BLAISSE te Srehicdam, bij Veiling en Afslag ©p Donderdagen 18 en ,25 Mei 1916, telkens des vóórmiddags 11 ure precies, in het Venduhuis der No tarissen aan do Voldersgrachl te Delft, van: De gunstig gelegen, voor korten tijd nieuw gebouwde, gooi ondei houden BOUWMANS WONING, genaamd. „Eendenoord", ge merkt 7, met stalling voor 5 4 stuks vee, Wagenschuur met Paarden stal, Karnmolen, twee hooiber gen, Werf, Tuin en divers© Peroeo- 1 11 uitmuntend WEILAND, benevens Eendenkooi, te z'amon groot 30 Hertaren 86 Aren 53 Centiaren, alles aan elkander gelogen aan den Zout© vee nseh.cn Wieg, onder de gemeente Vlaardingerambaoht, en strekkende van dien weg Oostop lot de Kocnwatering; t© veilen in drie iperdetelen, tci wöten Bem 1. De BOUWMANSWONING ca en eenige perceelen ,WEILAND, samen groot 14.41.73 H.A, alles aan elkander ge legen aan den Zouteveensch ©n,W|©g ca strekkende van dien.' Wieg Oostop tot da Kccnwatering. 1 1 Perr. 2. Eenig© perareten WEILAND met ARBEIDERSWONING en TUIN, nevens per ceel 1, samen groot 6.20.70 H.A., alles aan elkander gelegen aan genoemden weg en strekkend© daamm Oostop tot do vroegere Eendenkooi. Porc. 3. Eenig© perceetai WEILAND', ine-, vons perct 2, samen groet 10.24.10 H.A., alles aan elkander gelogen aami genoemden wxg en strekkende daarvan, Oostop tot de Keen watering. 1 Verhuurd: hot land tot Kerstmis 1916 en d© ^bouwen tot 1 Mei 1917, voor £3400 per jaar. Lasten over 1915: GromlbeL £209.72; Dolflartd's Sluisgeld f 216.06 en Polderlasten f 206.80.v 1 Aanvaarding len betaling 1 Augustus 1916, onder gestanddoeuing der huurovereen komst, met bijbetaling van 7/12n! der huur ever e©n jaar, waartegen de kooper den 24irt December 1916, do gehoed© huursom zïfl ge nieten. 1 1 Bezichtiging op alle werkdagen, behalve Zaterdags, op aanwijzing van den,' bewoner, den heer P. N. VANj DÉR LOOS. Combi natie der perdeelten voorbehog- den. t j i 1 Notitiën en inliobtingen te verkrijgen tea kantoren Oude Del'ft 233 t© Delft, ©n! Nieuw© Haven 149 te Sdhiedann N.B. Aan den kooper zal, desge- wenscht, 2/3 van bet bedrag der koop penningen tegen eene rente r&niVi °/o 's jaars, op de gebruikelijke voorwaar den als le hypotheek op het gekoekte verstrekt worden. 9936 78 Gevestigd IS??. Telefoon Intcrc. No. 4734. Ontvangen de NoaresnlèL In Karpetten, Tapijten, Linoleums, Vloerzeilen,Loopers, Matten en Cocos. Speciale Collectie 1 Vitrages, Alloyernets, Madras en Tnle. W" AXMINSTERKABPETTEN met bijpassende kleedjes. Pracfatsorteerlng. ILage pryien, Tafeikleeden, Kapstok- en Divankleeden, Niettegenstaande de enorme prijsverhoogingen, leveren wjj alle artikelen tegen zeer concorreerende prljien, 9838 60 T 1^ ■S,V Iga li» 15 |ü4 vu ~a«ftas3>ga^afg>4 ur**tgBaKm 1 - j'i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6