DIERGAARDE. LLHORNEHANNJr, HORSEMAM, Het Baathuis. De Schiedamsehe Handelsdrukkerij. u Heden, Zaterdag, OPENING tt in HefiremoileariMn, llomefirl D op de Sckiodaisclo Courant HOOGSTRAAT Eersten PaasdiÉg Tweede Paaselidag tot 4 nor. aasch- Artikelen D lYIEYs Stoffwasche Casino Variété. MaatsclappijTot Not rat bet ilpieeo. BALLOTAGE Hooptraai 326, tel Naove Mtsteei, lalteria®. j Maandag, 2e Paaschdag, geopend lot 's avonds 1 uur, j j Speciaal adres voor Handels- Reclame-Drukwerk. en „DE BAZAR", VERKAAIK D. J. DE EEAIE, Covercoatmantels. j| Mantelcostumes. |j Blouses, Zwarte en gekleurde Japonnen, Oestuumrokken, enz. enz. GROOTSTE SORTEERING VOORDEELIGSÏE PRIJZEN FRAAISTE MODELLEN 7.50,1.00,10.-, 12.50, 13.50;i4,, 15-, 17.50, 20.-, 21.-, 22.50, 24.-, 25-, 27.50, 30.-. WIJ HERINNEREN ER NOGMAALS AAN DAT ONZE ZA VK HOOGSTRAAT 306, HOEK WIJDE MARKTSTEEG, IS OPGEHEVEN EN SAAMGETROK KEN MET ONZE ZAAK ROTTERDAM. |WIj leveren O TP O !FL E S3 X Heeding - Meubileering - Huishoudelijke Artikelen, Geen beter adres versche WAI* DE Li MAfit'S Operette- G ezelseJhap, 1:3 Doe er AJbers Hoe dikker hoe befer Plantenboter op fibers Creameries L'?- 9943 90 Departement „SCHIEDAM". .Woordelijke toelichting, muziek (piano en viool) en. lichtbeelden. Onderwerp: DieMeistersingervon Niirnberg", Groote, humoristische Opera in 3 acten van Rich. Wagner, door den heer A. ALT, toonkunstenaar te Bolsward, Donderdag 27 April a.s., te S uur 's avonds, in „Musis Sacrum" alhier. Leden |hebben vrijen, toegang met éénc dame. Entree voor niet-ledpn 50 cent Kaarten 's avonds aan de zaal verkrijgbaar. 9923 22 Oor-, Neus- Keelarts, Schied. Singel 6, BOTTERDAM, zal voortaan spreekuur houden ten huize ■vanMej. Wed, TIMWE»HAHS-Bebers, Hoogstraat 45, Schiedam, des Dins dags, Donderdag en Zaterdags van lOl/a-IH/2 uur, voor mlnv. 91/2-IOI/2aur 9893 10 Rotterdamsche op Maandag 1 Mei 1916. De l(jst van Candidaten voor deze Ballo tage wordt Maandag 24April e. k. gesloten. 9826 16 De contributie voor Buitenleden en Buiten- donatrices is f 12.50 per jaar. Voorsteillngsfonanlioren zijn ver krijgbaar aan het Kantoor, Kruisstraat 21. Bericht do ontvangst van nieuw* zendingen Bekende soliede kwaliteiten. 9944 50 Prijzen beneden elke concurrentie, TELEFOON 455. BRANDERSSTEEG 1. .Kan op het gebied Tan fraai Drukwerk met alle concurrentie wedy veren, Door het inslaan van groote voorraden papier waarborgen wij de uitvoering van eiken order. fa 1,8 a a Tan de naar de elschen des tyds ingerichte te Schiedam, Hoogstraat 93, voorh. Fa. J. W. WELLE. RUIME SORTEERING. ZIET DE ETALAGE. Aanbevelend, 9933 40 W. JAMSE. 9505 24 Abonnementen warden dagelijks aangenomen. 9951 480 'al Uwe benoedlgdheden I. M, KATAN'S Magazijnen, 9892 30 Goadschcsiraat PI, Botterdam, Voor Schiedam: C. VAN GBBVJBN, Fabristraat 28. In groote verscheidenheid. HI. MELCHERS, Plantage. voor Koloniale Waren, GUi, Porselein en Aardewerk, danA. BULOO, Kreupelstr, A, J. BULOO, Singel, en F». A», BULOO, Zalm straat, hoek Groenelaan. foor I10 aas m wordt S cl tagMaal J G.JACOBS,Hoeptr.OA Hei beste adres voor Cirsetteninalle maten. Buikbanden, ABaggea-, Bustehouders. Eenig adres voor de Royal Worcester Comtten. Goedkoopst Magazijn van Gnrtti Band, Mode-Artikelen, - Sterke Schoolt «en. Groote «orteering Dames-en Kin derkousen, Heerensekken, enz. Wenscht U prima Boter voor Uw geld, neem dan eens proef met DE BRüUN's Botersoor- tén. Ze zijn heerlijk v. smaak en voordeelig in 't gebruik, en boven dien wordt na gebruik V. 25 pond f 1,dividend uitbetaald. Beleefd aanbevelend, N. J. DE BRUIJN, Broemest 81. Tel. 305. en gelieelen dag verkrijgbaar. Electrische Bescliuitbakkerij Fa. F. J. SMIT, Broersveld 15. Örogisterfj „De Gaper", Broersvest 71, hoek Heerenpad. Tel. Interc. 306. - Drogerijen - Verfwaren, Chemicaliën. - Verband- stoffen. Speciaal adres voor verpakte Geneesmiddelen. A. SCHOLTE Jz., SCHILDER en DROGIST. enkel-, Bedden- en Confectiemagazijn Boterstraat 7. Het aangewezen adres v. alle goederen, ook op termijn-betaling. M-w Yleeschhonwery, 1S Machinale ■III Worstbereiding en Handel in Bookvleeseh. Buitenhavenweg 164. Telefoon Intercommunaal 192; uit één stuk vervaardigd, is p ractisch, elegant;, van eciit linnen 'niet te onderscheiden en g-oedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Schiedam bij D, BAL-GABEL, Hoogstraat. THE PRINCE OF WALES, Hoogstraat 10. 1368 40 "(DirectieSOESMAN). COOLIIIGEL. BOXTEBDin, TELEF. 8400. Klucht-Operette in drie bedrijven. 1202 36 VITUS BOLLERSTADT WAP DB Lk HAR. Plaatsen kunnen 2 dagen vooruit besproken worden: Ook per Telefoon, Ei RIDER Let Cf nevenstaande Arde) verpakking Alom verArl/\gbaar P/anten boterpabrlek Dordrecht. JUIST DAT B HET GOEDE MEBt 9y25 40 Se H H N i 65 I sa SS H O I «ra ma e isnou e- 1 M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 7