ROTTERDAM. Hoek Heerenstraat. I: 4 i i f I I. T. Orth Zonen, Ooolsingel No. 20. Gratis Paaschgeschenk in t Beertje. Is- ei fflïlksaloïï Lunchroom J* de beste waar J tot billijken prijs. 4MMWMWMK4MMM*# Inrichting voor Khx olw lerwjjs, Hoofd magazijnen Telefoon 620. m Is je adres voor hen die 'api ten, Li i leunt, Karpetten, alle soorten dom nee luwciers van Schi edam 51 korting. •HARPENS I 1 V». V r II r I j c doet Uwe inkoopen in onze filialen en gij ontvangt voor Leggen van Vloerzeilen en apijten gratis. 1 II' VAN de MIJ roTEXPL.vAHDEMiB.pl HTENB0TIBFABR.AMS1 LRD> m! Tot één der zeven schoonheden „Dolo -Tandpasta" een zaak van vertrouwen. h I i* Rotterdam Hoogstraat 1S3, Telef. Into. 465. Rotterdam, Gerard Scholtenstraat 44, Schiedam, Kcte Haven 15, JOH. G. C. GREDT. J. FIEGEE Jr. 9945 185 1/ II |f I# 1 Ir- k„. gr |g^ fU Ift'V IW H p wz/s. Alle gewensehte inlichtingen worden gaarne verstrekt door de eenige fabnkante van KLAPPA en B. U Kde Nederiandsche Plantenboterfabnek te Amsterdam 9710 012 het /ènst' Jeel gééf 'ris brillend at ndèlfjét voimaakttzie^^ ectó!IMtmaató;dezejglaze3i:| JHoojgstraa 8652 30 TAXDABT9 CKvailtandea m Gebtttea). Hotterdam. «ssé? rekent men ook mooie witte tanden en deze verkrijgt U door het geregeld gebruik maken van bjj de reiniging Uwer tan den. Same tig» steld volgens recept van den Hoftandarts A. FttlEDERICH munt »Doio- Tacdpasta"uit door haie krach tig bejerfwerende werking, die urenlang na net gebruik nog voortduurt. Heerlik frisch van smaak en goedkoop m hetge- bruik maken »DoIo Tandpasta" tot een zeer gewild artikel. Rise f 0.121/s en f0.25i per "Wit f015 en f 0.30 doos. Verkrijgbaar te Schiedam by de firma's9475 36 F. Brouwer, Broersveld 163; A. J. Bijloo, Singel 131 D. Bal Gabel, .Hoogstraat 54 i Blok, Hoogstraat 102 Mej. J M. Tonino, Hoogstraat 134, en verder in alle le kl zaken. anaf lieden Zaterdag (22 April) tot en met JOine- dag (25 April) zal aan ieder lQOste bezoeker of be zoekster een PRACHTGESCHEIVK worden aangeboden door de 9939 50 het knopen van Diamantwerken, Horloges, 8ond en Zilver, Pendules, Klokken, enz., ia om wqzen wjj onze lezers bjj voortduring op het ten deze' sedert 25 jaren zender eenigc reserve aan te bevelen adres van 9CHBEVJDBB A BAKSTE.EJf, Binnenrotte 170, Rotterdam. Telefoon interc. 3SOST. 1225-20 De conditiën der Garsuslessen zijn (bij vooruit betaling-) per drie maanden, voor 1 uur les per week, Viool f 7.30. Piano f 4.50. Zang- flO.OO. 8587 28 Orgel f 4.00. lof enz.* 9957 200 ■iïorMs Iz-Jtk A ■Kmêmm w®*mm |V^ *-">* zijn le Paaschdag g ïsIi itei i,2eIteÉdag('iMf n I tot 4 uur. Ë-i' 1> li l§nL Éjfe Si SS J,; Al OPTICIEN )PS£R!CHT 1836», :.3285j Mrsy* VE K f i t-v Huis loeders! SI MIIV M WIT. Se oude Firn 11 imk Verhuizen i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 8