69"" iaargang. Zaterdag 22 April 1916. No. 15122 Derde Blad. Deze coürant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. 1 Pnjs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een imr aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels £1. 0.92; iedere regel meer 20 cents Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen, tot den prijï van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze adveitenüen v. orden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven. slechte 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. J03. Kunst en Wetenschap. Den Gulden Winkel. i Inhoud van het Aprilnummer: „Onze Schrijvers (Bij J. Fabri- cius)", door André de Ridder (met een portret); „Ovei Volksboeken", door P. Beishuizen Gzn. (met 2 illustraties),; „Boekenschonw", door Mane Schmitz, Jac. Bosch, Constant van \Vessem, J. D. C. van Dokkum, Dr. H. van Loon en Rinke Tolman (met 2 portretten en 2 illustraties „Inhoud van Tijdschriften".' i Nieuwe uitgaven. Ter HoUandia-Drukkerij zijn verschenen.: Mannen en Vrouwen van Beteekenis (Nieuwe Reeks) No. 2: „Keizer Wil li e 1 in II", door H, S. AL van Wickevoort Crommelin. Staten, en Volkeren. Serie I No. 4: „De Geschiedenis der Triplo-Allian tie", door fflr. dr. J. B. Breukeimam, Levensvragen, Serie VIII, No. 3: „Het huwelijik onder bloedverwan ten", door A. M. Benders, geneesheer aan het gesticht Meereuberg. Kerk en School NED. HERV. KERK. Beroepen, te Heerenveen ds. P. v. d. Wal te Jelsum bij Leeuwarden. Eterioepien, te Lage Vuursohë Ds. Y. Doomveld te Otena (g|em. Epe.) GEAËF. KERK. Beroepen te Langeslag de heer K. Winkelman, eand. te Loonen a. d. Vecht; te Oosthem, Abbega en Folsgare ds. ,Wr Weener, te Vianen. HOOGER ONDERWIJS. Te Leiden is geslaagd voor het artsexa men de heer Overbeek. Te Leiden is bevorderd tot arts de heer J. G. Overbosch. ,Te Utrecht is b'evorderd tot arts de heer Heymarus en ot tandarts dfe heer N. •F. J. Groter. is gegroeid, en waardoor in hun kringen weer de geest van vertrouwen en opge wektheid terug zal koeren, die voor hun dagelijkschen arbeid van zoo groot be lang is. Rechtzaken. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft Don derdag in de zaak van den 26-jarigen J. V„ arbeider te Emmen, die door dc rechtbank te Assen werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf onder korting der voorloo- pige hechtenis wegens mishandeling vanJ. Jonker, den dood. tengevolge hebbende, be paald, dat de straf met zal worden toege past als beklaagde binnen 3 jaar geen straf baar feit pleegt Voorts gelastte bet hof zijn onmiddellijke invrijheidstelling. Klassieke en met-klassieke opleiding. Onder voorzitterschap van prol dr. IL J. Hamburger is gisteravond in de „Har monie" to Groningen een vergadering ge houden, uitgeschreven door het comité, dat zich ten doel stelt een afdeelin.g Gronin gen op te richten .van een nationale ver- eeniging ter verkrijging van wettelijke ge- bjkstellinig van de niet-klassieke met de klassieke opleiding lot de universitaire stu die. Na eeu inleidende recto van den voor zitter ontspon zich oen ampele discussie, Waarin bezwaren tegen het voorgestelde plan werden geopperd en weerlegd. Het slot der besprekingen was, dat 71 der aauwezigjen toetraden tot de V.oorloo- pige vereemging, waarvan de statuten la ter definitief, zuilen worden opgemaakt LAGER ONDERWIJS. Onderwijzerssalarissen. In een adres aan de Tweede Kamer zegt het Comité vpor Gemeenschappelijke Sala ris-actie (namens 13.000 openbare en bij zondere ouderwijzers), dat de onderwijzers, waar èn rij de Regeering èn bij de Ka mer de geneigdheid bestond, om tot een .oplossing zij bet dan een voorloopig© te komen van het reeds jaren hangen de vraagstuk van de onderwijzerssalaris- Sen, mochten verwachten, dat in deze web gevende periode althans aan hun meest bescheiden wenschen zou worden tegemoet gekomen. Het Comité, waaraan een groot deel van de openbare en bijzondere onderwijzers het bepleiten van hun belangen had toever trouwd, had uit de verklaringen van Re- geerinn en Volksvertegenwoordiging de vas te overtuiging geput, dat in 1916'of uiter- lijfc in 1917 de zoo vurig verlangde, de ZOO dringend noodige lotsverbetering van den Nedeilandschen onderwijzer zou ko men. En toch ontzinkt den onderwijzers de hoop op een gunstige oplossing. Hieronder lijdt de gpest in het onderwij- Wrskorps. Hierdoor stijgt met den nood de moedeloosheid te eener, de ernstige ont stemming te anderer zijde, Hierdoor wordt schade gedaan aan het lager onderwijs in Nederland. Het Comité doet thans een beroep op de Kamer, om te Komen; tot een overleg) tussckea de Regeering en Kamer, waardoor eindeljjk! een einde zal worden gemaakt aan den toestand van pijnlijke onzekerheid, die onder do Nederlandache onderwijzer» Ingezonden Mededeelingen, Waterstoornissen. Waarom wordt hef water zoo nauwkeu rig onderzocht bij ieder geneeskundig onderzoek? Omdat de urine aantoont of de nieren verzwakt of ziek zijn. Als het water dik en bewolkt is, sterk verkleurd, van een scherpen, doordrin genden reuk of branderig, is dit een zeker teeken van nieraandoening: Sommige patiënten moeten "s nachts dikwijls opstaan omi het water te loozen dit kan wijzen op niergruis, blaassteen of gevorderde nierkwaal. In normalen toestand worden omstreeks lVi'liter'urine per dag geloosd, maar ouder dflkele vormen van nieraandoening is deze hoeveelheid veel grooter. Daarentegen kan de hoeveelheid ook beperkt zijn en het water branderige pijn veroorzaken. Anderen kunnen het water niet ophou den en het komt ook Voor, dat de urine- 1 oozing verstopt raakt. Al deze verschijnselen zijn ernstig, niet alleen door den last dien zij veroorzaken, maar ook doordat zij duidelijk ernstige kwalen aanduiden. Foster's Rugpijn Nieren Pillen werken rechtstreeks op de nieren en blaas, en ge,ven spoedig baat in de meeste gevallen van watersfoomissen, doordat zijl de na tuurlijke werking der nieren en blaas her stellen. I/iele moeders spraken hare tevre denheid uit over de werking van. uit genees middel in gevallen van blaaszwakte bij kinderen (bedwateien). Te Schiedam verkrijgbaar bij Kappelhofl Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontv, v. postwissel h fl.75 voor één, of f 10.— voor zes do© zen. Eisoht de echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. Gemengd Sieuws. De gevolgen eener arrestatie. De agent van politie P., uit Weesp, die eeu paar weken geleden, bij het opbren gen van een arrestant ernstig aan het hoofd verwond werd, is dezer dagen plotseling onwel geworden en Woensdagmiddag in de Neurologische kliniek ter observatie ojpge- nomen. Ongelukken. Te Groningen is Donderdagmorgen de 72-jarige kastelein J. W. aan bet Schuiten- diep hij het waterscheppen in een regenbak verdronken. V Donderdag is te Breda biet 10-jarig zoontje van Van B. met het hoofd bekneld geraakt tusschen de buffer van een aanrijd.end.en tramlocomotief en een stootblok. Do knaap was terstond een lijk. Bankdiefstall Wij hebben dezer dagen meegedeeld, dat bij een groote bankinstelling te Amster dam een enveloppe gestolen was inhou dend f4500 aan bankpapier. De dader van dezen, diefstal, een beambte der bank, is Donderdagmiddag aangehouden. Hij heeft zijn, misdrijf reeds bekend. Een groot deel van, het gestolen© is teruggevonden Omtrent deze aanhouding meldt het „Hbld,'.': E«n| week geleden, op 12 April, deed de directie van» de Rotterdarnsche Btanh- vereejnigjng op het Robin bij de politie aangifte, dat een enveloppe, inhoudende f 4500' aan bankpapier, welke op 3 April, 's middags tegen drie uur, aan het loket voor ingekomen brieven in het bankge bouw tsyas afgegeven, yerdwenen was. D® gegevens, verschaft door de bankadmim- s tralie, wezen reeds dadelijk uit, dat de schuldige zich moest bevinden onder het 350 meu tellende bankpersoneel. De inspecteur J. F. van Slobbe, van het politiebureau SL Pietershal, werd met het onderzoek heiast. Hij stelde in het bank gebouw een omstandig onderzoek in en deed huiszoeking bij een tiental employe's dei bank. Een hunner, een jongmensch van ongeveer 25 jaar, die werkzaam was in de nabijheid van het loket voor de inge komen brieven, had een bedrag van on geveer twieehonderd gulden m zijn bezit. Gok werd in rijn woning een spaarbank boekje gmonden met een vnj aanzienlijk bedrag. Gevraagd, hoe aan dit geld kwam/ zeide hij, dit overgespaard te hebben. Dit kwam den inspecteur nnet zeer aanne melijk voor, gezien het feit, dat de be ambte, die ongeveer rivpe jaar bij de bank in betrekking was, niet meer dan 55 gul den per maand .verdiende. .Maar bij ge brek aan verdere aanwijzingen kon de in specteur niet tegen dezen beambte optre den. Hij zette echter zijn naspöringen in deze richting ijverig Voort feil meende ten slotte voldoende aanwijzinglen tegen den jongen man te hebben. Deze werd gis termiddag op het bureau St. Prertersbal ontboden, doch hield zijnonschuld vol. Te gen een nieuwe huiszoeking had hij geen bezwaar en hij overhandigde dan ook aan den inspecteur zijn sleutels. De heer van Stobbe ging weer pveral in de woning aan het snuffelen en yfand in ,den koffer .van den jongen man een wandtekst in lijst met het opschrift: „Vrede zij met u" in! geborduurde letters. Terwijl bij dSt voor werp tin de hond nam en het betastte, sprong bet stuk karton, dat de achterkant vtarinde los en voot de verbaasde oogen van. den inspecteur vertoonde zich, ver borgen tusschen de voor- en achterzijde van den wandtekst, een pakje „roede rug getjes" bankbiljetten van duizend gul den I Ze te ■vioorschijn halen was hetjverk van een ©ogenblik: het waren yier bank biljetten van duizend gulden; de nummers stemden overeen met die der vermiste biljetten, 'Poen inspecteur Van Slobbe met zijn viondst terugkwam op het bureau, legde de beambte een vfohedogp bekentenis oL Pij fouiileering werd neg ruim 170 gulden in zijn bezit gevkniden Een kanarie-jubileum. Dezer dagen is bet 350 jaar geleden, dat de kanarie ais kamervogel zijn intocht deed. De beroemde natuuronderzoeker Conrad Ges/nor, die voor 400 jaar te Zurich ge boren wend, was hun ontdekker. De vogel liefhebbers en vogelkweekers zijn Geszner dan ook nog heden grooiew dank schuldig, want luj (heeft de eigenschappen van, deze meest geliefde tan bescheiden kamervogel ontdekt. AI heeft'Geszuer de vogels ook met met eigen oogen op de Canarische eilanden aanschouwd, toch hebben hem voor zijn be schrijvingen zeker de mededeelmgen van een betrouwbaar ooggetuige ten dienste gestaan. Sedert 350 jaar is de kanarievogel voor tal van mejischen in hun eenzame oogerdilikken een ware opvroolijidng geweest. Chocolade-invoer in Engeland. T inciman, de voorzitter van den, „Board of Trade", deelde de vorige weak in het parlement naar aanleiding vain een desbe treffende vraag van een bd de volgende cij fers omtrent den invoer van bewerkte cacap- produefcu mede: De invoer van cacao-producten, waarin geen alcohol was verwerkt, was in: 1913: u.t Duitschland 25.685 cwt.; Ne derland 115.454 cwt; België 291 cwt; Frankrijk 1810 cwt; Zwitserland 96.027 cwt; Vereenigde Staten 2497 cwt, andere vreemde landen 1459 cwi; Engelsche bezit tingen 501 cwt; totaal) uit alle landen.! 243.724 cwt i 1914: uit Diuiisehland 73644 cwtNeder land 86.645 cwt; België 51 cwt; Frankrijk 2659 cwt; Zwitserland 92.646 .cwt; Veree nigde Staten 9548 cwt; andere vreemde Ban don 672 cwt; Engeisché bezittingen 251 cwt; totaal uit alle landen 199.886 cwt 1915: Nederland 76.235 owt; Frankrijk 1719 cwt; Zwitserland 205.900 cwt; Ver eenigde Staten 38.619 owt; Ecuador 1090 cwt; andere vreemde landen 16Ó cwt; En gelsche bezittingen 1134 cwt; totaal uit allo landen 324.886 cwt Uit deze cijfers blijikt, dat, terwijl de invoer uit Nederland een zieer sterke 'daling (115.454, 86.645, 76.235) ondervond die uit Zwitserland in nog veel grooter mate steeg (96.027, 92.646, 205.900). Daartegenover staat 'tzieer onbeteekenen- da feit, dat/Nederland, dat vroeger in het geheel geen of sleepte zeer geringe hoevéél- heden cacao-preparaten waarin alcohol was, uitvoerde, in 1915 248 cwt naar Engelanjd zond. De vermeerdering van den invoer in En geland, die in 1915, vergeleken bij 1913, ruim 80.000 cwt bedroeg, kwam dus Zwit serland en den Vereenigde Staten ten goede. Het Cauresbosch. De oorlogscorrespondent v,an de „Deut sche TageszCitung" in bet westen geeft do volgende beschrijving van het Bols des Caures: Zoodra men den zuidoostkant van het bosch nadert, verandert het en komt men te staan voor een ondoordringbare wil dernis van kreupelhout, waaruit hoogeJx>o men opsteken. Of beter: vroeger opstaken, want den koutveller is hier het werk uit de handen genomen door de artillerie. V© te stammen zijn boven den grond of ir het midden door granaten stuk geslagen, anderen stammen is de kroon afgeschoten of zij rijn middendoor g '"loofd. Vele hoo rnen zijn omver gevallen, niet door een granaat, maar tengevolge van den lucht druk. Ik heb dit vooral geconstateerd bij reusachtige beuken, waarvan het wortel- blok, nog omgeven door meegesleurde steen blokken en aardhopen, als wallen omhoog steken. Het hierdoor ontstane gat vormt een soort van schuilplaats en deze dek kingen zijn inderdaad gebruikt door onze stormtroepen, evengioed als de granaatlrech- ters. De granaatgaten, worden steeds tal rijker, boe dichter men bij de Fransche stelling komt Ten slotte is de bosch grond zoo door granaten omgeploegd, dat men geen gaten meer ziet, maar de gaten zich bijna onafgebroken, aanéén rijen' tot toe naderingswegen, die onze troepen een flink stuk nader brengen hij den vijand. Dan moet men door het kreupelhout, dat zoo dicht is, dat men slechts een paar pos voor zich zien kan in het nog bladerlooze takkennet Bukt men, dan is men volko men gedekt tegen gezien worden. Dit was een voordeel, dat .aanvallers en verdedi gers in evpn groote mate ten goede kwam. Dicht boven den grond zijn draadverspet ringen, voetangels, klemmen onder de dich te takken gelegd. Alen moet een der smal te stormpaden opzoeken, dw uoor de stor mende trojepen aangelegd zijn, te midden van den hagel van vijandelijke projectie len. En dan staat men voor een ondoor- dringbaren. muur: oen muur van takken, meer dan manshoog. Het is niet begrijpe lijk, hoe een mensch daarover of daarvoor moet komen. Nu nog op klaarlichten dag, terwijl de vijand ver weg is, schijnt dit onmogelijk!. En toch hebben de stormtroe pen het -volbracht, terwijl twintig meter daarachter tallooze machinegeweren van de Fransehen knetterden. 'Eerst als men deze stelling nader be ziet, kan rhen rich er een begrip van ma ken, met hoeveel kunst zij aangelegd is. Van elke oneffenheid van den bodem is een zeer handig gebruik gemaakt De Fran sche yerded igingsstelling springt zigzagsge- wijzo voor en achteruit Hierdoor werd het mogelijk den vijand, Van welken kant bij ook kwam, steeds in de flank aan te tas ten. Bovendien waren machinegeweren in overvloed aanwezig en elk machinegeweer was in een cementen kanjer ingebouwd, waarvan de zoldering bestond int ijzeren dragers, balken en aarde. Kleine reduits achter vlechtwerk en aarden wallen boden de infanterie steunpunten om den aanval af te slaan. Dit was de a-c. stelling, die zoo in het bosch verborgen lag, dat het bijna niet mogelijk leek haar met de ar tillerie to treffen. Eerst na de bestorming van deze stelling was het Bfeis de Caures in onze handen. Daarna zag men het dorp (Bieaumont op den grooten straatweg ViUe-YacherauvilleVerdun. Doch om tot dit dorp door te dringen was het noodig over do kale hoogte 421 te stormen, die volkomen bezet was met, ©en bafcterijstel- ling en verschillende hindernissen. Deze hoogte is zoo kaal als een uitgebrand© kalkberg maar kon zijn. Zelfs in het voor jaar verdorren hier de grassprieten. Ooste lijk hiervan is een plateau, waarop de aan valler zonder de minste dekking ruim an derhalf kilometer moet afleggen in het kruisvuur van machinegeweren, geplaatst op de domineerende hoogte van -La Wa- vrille. Deze hoogte was een vesting op zich' zelf, heel goed tegen een belegering bestand. Zij had een gordel van aarden wallen, vlechtwerk, draadhinderpissen. Daartegenover lag het Fay-Bosch, dat de moeilijkheden van het Ca,ures.!Biosch gecon centreerd bood. 'Overal machinegewppeiL. En daartusschen de kale vlakte, waar elk mensch te zien was en een gemakkelijk doelwit vormde. Daartegen zijn de Duitschers opgestormd en dat hebben zij genomen. Oorlogsvana, Eton is een naam, iedereen vertrouwd, ook wanneer men Engeland nooit bereisde. Immers is het de plaats, waar de mee3t bekende kostschool van dat land is geves tigd. De directeur daarvan deed het vorig jaar met verontwaardiging van zich spre ken. Zijn oordeel over de Duitschers was zijn landgenooten te verzoeningsgezind. Dat gaf een feilen pennenstrijd, waarbij Lyttle- ton, de directeur, zich waardig verdedigde. Thans is hij als zoodanig afgetreden. Engeland gaat nieuwe belastingen invoe ren. Daartoe behoort er een op lucifers. De fabrikanten daarvan in het Vereemgd Koninkrijk hebben nu de hoofden bijeen gestoken. Zij besloten, den aanmaak stop te zetten, indien de belasting werkelijk wordt ingevoerd. Inderdaad is de vervaardiging van die houtjes m dat rijk tot staan gekomen. Sinds Dinsdag is er geen afgeleverd. In Londen is niet iedereen tevreden over den loop of liever: den stilstand van den oorlog. Zoo heeft iemand op een bijeen komst in Hydepark gezegd: „Wij zijn niet opgeschoten na 18 maanden, toen de Duit schers voor het eerst bij Parijs werden tot staan gebracht. Z;j hebben België heele- maal onder den, duim en een jgroot stuk van Frankrijk." Beschuldigd, de werving geschaad te heb ben, werd hij tot 6 weken dwangarbeid veroordeeld. Daartegen kwam hij in hoo- ger beroep. En dit is erkend op grond van het feit, dat in het Paxlemc-pt erger redevoeringen uitgesproken zijn.] Aan het Amerikaansdhe vakblad „Florists' Exchange" werd onlangs het bericht ont leend, dat de firma Wj. Elliot and Sana, (te New-York, had geprotesteerd tegen het aan houden op Nedexlandsdbe schepen, van post stukben voor de Vereen. Staten. Daardoor was belangrijke vertraging gekomen in de ajnjüvangjst (van facturen voor zendingen, bloembollen en zaden en als gevolg daar van, aagem de zendingen zelf reeds weken lang te Hoboken. t Hetzelfde blad heeft inu inzage gehad! van het antwoord, dat de firma van hef departement ,van buitealaodscLe zaken te Washington heeft gekregen. Er blijkt uit, dat minister Lansing aan Pagé, den Axneri- kaanscken gezant te Londen, opdracht heeft gegeven, bij de Engelsche regeenng pro test aan te teekenen tegen de aanhouding van mails. Dp laatste alinea van die op dracht luidde als volgt: „Tengevolge van Engeland's optreden, keersdht hier te lande groote ontstemming wegens het verlies van' belangrijke brieven, postwissels en wissels. Buifcenlandsohe banken weigeren Ameri- kaansche wissels te honoreeren, aangezien sr geen zekerheid bestaat, dal de wissels veilig per post overkomen. De aanhouding (van diplomatieke en consulaire brieven] verergert nog de ontstemming tegen een handelwijze, die hier algemeen hinderlijk bemoeiziek wordt geacht, zonder dat zij Engeland van eeang militair voordeel is. Wees zoo goed, onverwijld bijl de Engelsche regeering een krachtig protest is te dienen en aan te dringen op eon staking van (deze onrechtmatige aanhouding van, onschend bare mails." Handel en Bedrijf. HET WESTLAND (Centrum), 19 April Do prijzen waren: aardbeziën 29 et per stuk; witte asperges f3.40, blauwe dito f2.45, peen flöf 25.60, rabarber f4.50— f8, raapstelen £1.80f 2.55, radijs f 1,50 f4 per 100 bos; spinazie 3583 ct, zu ring 22—35 ct, postelein fl.35 per ben; sla 80 ct.f2.50 per 100 krop; komkom mers le soort 16f24.50 per 100 stuks; bloemkool le soort £25f73, dito 2e soort f 8f 22 per 100 stukskasdruiven le soort f3.70 oer K.G.snijboonen f25.50 perlOOO stuks. Faillissementen. Uitgesproken J. K. Bakker, bakker en -winkelier, te Renesse. Rechter-commissarismr. H. E. Cost Budde; curator: mr. H, Potvliet Geëindigd: H. Pak, voorheen te Bodegraven, thans te Arnhem. W. C. A. H. Nieuwenhuizen, vroeger ka- nokfabrikant, te Nijmegen. T. E. Publichuyzen, timmerman en bouw kundige, te Hees, gemeente Nijmegen. A. 'Doncker, hotelhouder, te Rotterdam: O t 'i i I ii i i i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 9