De oorlcg 69'"' Jaargang Dinsdag 25 April 1916, no 15123 NA LANGE JAREN, Deze courant er&chijni d a y e 1 ij k s, met uitzondering Tan Zon- en Feestdagen, toijs per kwartaal: Voor S c h ie 4 a rn en Vla ar dingen £L 1.25, franco per post tl. l.Go. Prijs per week: Voor Scbiedamen Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad ver [en tien voor het eerstvolgend nummer moeten, des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs dec Advertentiën: Van 1-M5 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelïge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldo' Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericïit. Zij, die zich met ingang van 1 Mei a. s., voor minstens 3 maanden op de „Scbiedamsche Conrant" nbonnceren, ontvangen do tot dien datum verschij nende nummers gratis- JKennisgevlBg. De Blurgemeester van Schiedam brengt bij deze ter al ge mee ne kennis: dat op last van den heer Minister van Oorlog, de opkomst van militieplichtigen van de lichting 1916 in het tijdvak van 1 tot 5 Mei a,s. tot nader te bepalen tijd vak wtordt uitgesteld. Schiedam', 25 April 1916. D© Burgemeester van Schiedam; M. HONNERLAGE GRETE, BüiTENLANP. Van het Westelijke front. De toestand. In de afgeloopen dagen is in het Wes ten noch op eenig ander oorlogsterrein, eenig feit van belang ^voorgevallen. De meeste aandacht trekt nog altijd de actie om Verdun, waar de hoogten van Mort- homine en do streek ten zuiden van het dorp Vaux nu reeds dagen achtereen het tooneel van verbitterde aanvallen en tegen aanvallen zijn, zonder dat een der partijen tot nog toe eenig resultaat, dat het ver melden waard is, hoeit weten te behalen. In de buurt van Yperen hebben de En- gdschen Vrijdag de loopgraven aan den weg naar Langemarck, welke zij' 's Woen- dags hadden verloren, heroverd. De Duit sche staf zegt, dat het hooge grondwater, dat de verdere inrichting onmogelijk maak te, den Duitschers tot de ontruiming noopte. Berichten van de Nederlandsdie grens plaatsen melden, dat óp den 2en Paasch- dag de Belgische kust door verscheidene oorlogsschepen hevig word beschoten. Het schieten begon reeds om vier urn- in den morgen en wekto te Vlissingen zelfs velen uit den slaap, terwijl het springen der granaten goed zichtbaar was. Na een vrij stillen morgen werd 's middags op nieuw een ongekend herig schieten waar genomen van bijzonder langen duur. De schoten volgden elkaar bijna zonder op houden. Honderden op de Boulevard te .Vlissingen zagen zelfs Bij1 dag lichtstralen. De legerbérichten van gisteren laten we hier volgen: 1 D'uitsoh' legerbericht. Bijna algemeen was op heit front het bom bardement levendiger dan gedurende de laatste dagen. 1 Op verschillende pjaatsen hadden succes- naar het Engelsch, 1 door L\ G. M0BERLY. 45) HOOFDSTUK XIX. Een moeilijk geval voor Joyce. „Volkomen, gezeild, kom morgen thuis. Hetty. 1 Laat in den avond van den dag, vol gende op Hetty's verschijnen, werd dit te legram Joyce ter hand gesteld en ofschoon mevrouwj Marshall begon met op boozen toon te vlerklaren, dat zij haar dochter nooit zou toestaan een. voet over haar drempel te zetten, trachtte Joyce de streng heid der moeder te verzachten vóór Het ty's komst Een zeer onderworpen en ern stige Hetty, groette haar gouvernante aan de deur, het meisje omhelsde de andere Vrouw met een hartstochtelijke heftigheid, die genoeg zei. „Hij zei, dat ik u viertellen moest boe het mij spijt, dat ik u zoo ongerust heb gemaakt", riep zij uit zonder te begin nen met een gewonen groet en haastig sprekende, „en h'et spijt mij ook erg. Ik kan niet uitstaan het denken, dat ik u, yer- volle Duitsche patrouille-ondernemingen piaafs. i Ten Zuiden van St. Eloi wend een Engel - sche afdeeling door ons vuur teruggedreven. In het Maasgebied werd gisteren een kleine aanval der Fransdhetn met handgra naten tegen onze stelling in het boscfn ten Noordoosten van Avodourt teruggeslagen. Eveneens mislukte in den nacht een zwakke vijandelijke aanval ten Oosten van Morthomm©. Een krachtiger aanval vau 'den vijand mislukte volkomen bij omzie stellingen in de nabijheid van de hoeve van Thiaumont Een Engelsch e tweedekker werd bij een luchtgevecht ten Oosten van Atrccht tot dalen gedwongen; de inzittendeofficieren w erdc n gevangengenomen. Fransch legerbericht Het officiéél e Fran scha communiqué van gistermiddag luidt: Zondagmiddag werd. ten Noorden Van de Aisne een Duitse!ie verkenmngsafdeeling, die in de Fransche linies op het plateau pan Paissy poogde door te dringen, onder verlie zen teruggeslagen. Ten Westen van de Maas dreven Ce Fran- schen in den loop van den nacht verschei dene Duitsche verkenning safdeel ingen ten 'Zuid-Oosten van Hauëourt uiteen- Ten Noord-Westen van 't Bois des Carettes dron gen de Franschen met behulp van' handgra naten in de Duitsche loopgraven, door en namen een dertigtal gevangenen, onder wie een officier. De Duitschers bombardeerden de streek van Morlhonimt? vrij hevig. Ton Oosten van do Maas en' in Woëvre, was de nacht betrekkelijk kalm. Bij Les Epargtes Bracht do ontploffing van een Duitsche mijn den Franschen niet de minst© schade toe. In. hot woud Van Apremont toonde de Fransch© artillerie zich bedrijvig' en beant woordde krachtig do loop graaf-werktuigen van don vijand. fn de Vogezen veroverden de Franschen een Meine Duitsdhe post ia do richting van Bohhomtna In België bombardeerden Fransche lucht eskaders Iden 2 3en April en don; daarop volgenden nacht twee malen' het station van Vijfwegen, ten Oosten van het bosch van Houthulst Dertig en 18 bommen van zwaar kaliber, van welke vete dool Doffen, worden achtereenvolgens op de stations gebouwen geworpen. Alle Fransche vliegtui gen zijn onbeschadigd teruggekeerd. Van het Oostelij fee front. Do toestand. Alleen ten zuiden van' Dun «burg, in de omgeving van het Naroozimeer en met name nabij* het dorp Garboenowka, duren de we- zijdsche aanvallen, welke echter meestal op l»èperkte schaal worden ondernomen, voort. Overigens blijft de verslapping in do gc- vechtsactiriteit over het geheel© front aan houden. Het best spreekt dit wel' uit do stafberichtcn van gisteren: Duitsch legerbericht Geen gebeurtenissen van betoekenis. Oosfonrijksch legerbericht De bedrijvigheid was gisteren aan hlet geheel e Oostelijke front aanmerkelijk zwak ker dan gewoonlijk. Die mijin, die de vij and ten Oosten van' Dobrocsetzi liet sprin gen. richtte enkel in de Russisdhia locpn- g raven schade nan. Russisch legerberidiat. Aan het Russische, front wierpen vijande- driet deed. U is zoo goed voor mij ge weest" „Wat hij?" zei Joyce verbijsterd, ter wijl zij het meisje uit de gjang en in de kamer trok. „'0 Hetty, ik hen zoo dank baar, dat je vieilig en wel terug bent, maar over wien spreek je?" Over den dokter, die mij geholpen heeft; hij heeft mij gevonden en ik weet niet, wat ik gedaan moest hebben als ik hem niet gehad had. Hij zorgde voor m| en praat© met mij en deed mij de dingen inzien," zei Hetty in onsamenhan gende woorden, de wioorden rolden er uit op een heel moeilijk: te vplgen wijze, „u en hij zijn .de eenige manschen, die mij ooit beschaamd hebben gemaakt." Terwijl zij daar stond in de weinig mooie zitkamer, gaf zjj Joyce, evenals zij Bramp ton gedaan had, ademloos verslag van haar verblijf in Londen, van al den schrik', dien het haar had ingeboezemd en ein delijk van Baar ontmoeting met den dok ter. En zij besloot haar haastige volzin nen met de ernstige woorden: „Ik zal doen Wat hij' mij gezegd heeft, dat ik' doen moet, 'ik zal u vertellen, waar om ik weg won gaap van hier, hoevnee- selijk' ik naar iets anders verlangde", zei spreidde haar handen vieelbeteekenend uit, „hij begreep alles yfrt ik hem vertelde en hij zei, dat u het ook wel begrijpen zou. H,rj zei, dat ikj u alles vertellen moest, om- lijke vliegers eenige bommen op Dunaburg. Een .van onze vliegtuigen van het typ© Monroevetz, wierp dertien Bommen van, een poed «op het station van Daoadaevas, ten Oosten van Friedrichstadt, Op het overige front werd geschut- ien geweervuur gewisseld. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legor? aricht. De gevechten aan den Zuidwest-rand van de hoogvlakte van Dobexdo duren voort. Verscheidene door Bergsaglieri ondernomen aanvallen mislukten. Op den Col-di-Lana sloeg de dappere Be zetting rijf aanvallen op bloedige wijze af. Italiaansch legerbericht. Het aanhoudende slechte weer heeft de bedrijvigheid onzer troepen vertraagd, zon der die evenwel te doen ophouden. In Boven-Cardevolo zijn nieuwe aanva ten van den vijand op den kam van den Col di Lana afgeslagen. De bezetting van den Passo della Sentinella op 2717 meter hoogte is voltooid. Wij hebben den vijand een tiental gevangenen, een mitrailleuse, wapens en munitie afgenomen. Op de Kaxst hoeft de vijandelijke artillerie gisteren een stortvloed van projectielen van alle kaliber doen neerkomen op de door ons ten oosten van Seltz veroverde verschansing. Onze troepen hebben in het noordelijk doel van het Seltz-dal een klein stuk ontruimd, dat te zeer aan het vuur van den vijand was blootgesteld. *s Avonds hernieuwde onze tegenstander zijn aanval op onze verschansing in het zuiden van het dal. Maar hij werd ook hier krachtig teruggeslagen. In den Kankasns. Russisch legerbericht. 1 In do kuststreek heeft do vijand pogin gen gedaan om naar Trebizonde door te dringen. A! die pogingen werden door onze voorhoede verijdeld. In de buurt van Asjka- lin duurden de gevechten voort. In «do richting Haxpoet stuitte ons vuur het offensief der Turken. Turksch legerbericht. Aan het Kaukasische front niets van be- teekenis op den rechtervleugel. In het cen trum hebben wij een vijandelijke afdeeling overrompeld, die op honderd man geschat werd. Een officier en tien man van de afdeeling sneuvelden. De overigen ontkwa men. In dezen sector is voorts een door twee vijandelijke bataljons uitgevoerde aan val door een tegenaanval afgeslagen, waar bij ongeveer de helft van de vijandelijke troepen vernietigd is. Op den linkervleugel zijn in den kust-sector afzonderlijke aan vallen van den vijand met succes tot staan gebracht. In Mesopotamie. De Engelsche expeditie, welk© Bet in Koet-el-Amara ingesloten leger moet ont zetten, heeft tot nog toe slechts tegenslag ondervonden. Van do laatste mislukking gewagen de volgende communiqué's Engelsch legerbericht Een aanval, in den ochtend van 23 April dat u het wiel begrijpen zou." Joyce glimlachte. „Zeg mij den naam van dien geheim zinrijgen hij," zei ze, „je moeder slaapt, ze is izeer vermoeid, na al haar angst van gisteren, en ze slaapt nu eens goed, wij kunnen dus wat langer praten, je kunt toch nog niet naar haar toe gaan." Deze verbeoderde Hetty, aio door haar nieuw© ondervindingen zooveel van haar oude knorrig© ontoeschietelijkh eid scheen te hebben afgeschud, was toegankelijker dan ze ooit was en Joyce, bedenkend© dal het Verstandig Was het ijzer te sme den. terwijl het beet Was, moedigde het meisje aan tot spreken, terwijl de nei ging haar hart te openen nog sterk in haar was. „De naam van den dokter is iBIramp- ton, Christoffel B|rampton", antwoordde Het ty, te vervuld van haar eigen overpein zingen om op te merken, hoe Joyco schrik te bij het hooien van dien naam, ,pK heb nog nooit ©en man ontmoet zcoals hij. Hjj maakte mij Beschaamd en toch, ofschoon hot Vroeselijlq' is, zich zoo te scha men, gaf hij mij do Vaste overtuiging, dat ik* van voren af aan kon beginnen en trach ten heel anders te Worden, hij deed mij voelen, dat ik het in mijn eigen macht bad iets beters te' worden." BramptonDie? naam weerklonk steeds in Joyce's haart; ieSi uit het vjerleden doem-- gedaan op de Turksche stelling te San- naiyat (Felaliie) aan den linkeroever van de Tigris is mislukt. Po stelling werd Beschoten den 20sten, Sisten, gedurende den nacht en in den ochtend van den 23sten. Ten gevolge van de overslroomingen kon echter slechts één Brigade tot den aanval overgaan en dan nog slechts over een zeer korf front. "Wij drongen, na door moerassen en langs onder geloopen loopgraven te zijn- getrokken, de eerste en tweede linie binnen, enkele afdce- lingen zelfs de derde. De Brigade kon zich echter niet handhaven tegen een tegenaan val van den vijand en de brigades, die te hulp waren gezonden, konden onder het hevig vuur der mitrailleuxs niet over het onder water gelegen terrein voort. Ook onze troepen aan den rechteroever hebben slechts geringe vorderingen ge maakt Het Bombardement van de stelling bij Sannaiyat werd gedurende den dag van den 23sten volgehouden. f Turksche legerBerichteu. Van Zondag: De aanvallen van den vijand op onze stelling Beitissa is gemakkelijk afgesla gen. Van den 21en tot den middag van den 22en beschoot de vijand tussohenpopzend onze stellingen van Felaliie op den lyiker Tigrls-oever. Tegen den middag versterkte hij de beschieting en deed terstond daar op op dit front ©en aanval met een troe penmacht, die op ©en halve divisie geschat werd. Onze reserve-troepen deden echter onmiddellijk een herigen tegenaanval op do aanvallende vijandelijke kolonnes. Na een gevecht met de Bajonet van twee uur liet de vijiand ongeveer tweeduizend doo- den op het slagveld liggen en werd gedwon gen al vluchtende naar zijn oude stellin gen terug te beeren. De verliezen van den vijand, gedurende den slag van 22 dezer hebben meer dan drieduizend man bedragen. Onze verliezen waren onbedui dend. Bij Koet-el-Amara is de toestand on veranderd. t Van Maandag: Wij konden den in den slag van den 22en dezer verslagen vijand tengevolge van het wassen van den Tigris op sommige plaatsen niet achtervolgen. Gisteren heeft de vijand bij Felaliie zonder uitwerking onze tellingen beschoten. Eenigen onzci manschappen KeBben onder bevel van een officier een aanval gedaan op met hand granaten gewapende vijandelijke soldaten, die een deel van oaze stellingen Bij Bei tissa op den rechteroever haddert kunnen naderen; onze manschappen doodden hen en maakten vijftien kisten met granaten buit. i Bij Koet-el-Amara vluchtte de Bevolking al zwemmend naam ons toe. Aan de overige fronten geen gewichtige gebeurtenissen. In Egypte. Engelsch legerbericht.' Er hadden gevechten plaats in het Ivatia- district. Verkenningen met vliegtuigen brachten aan het licht, dat de vijand troe pen Ier sterkte van 200 tot 500 man concen treerde in do nabijheid van Ducidar. De vijand deed met 500 man een lievi gen aanval op onze positie hij Ducidar, maar werd, nadat wij versterkingen hadden gekregen, teruggeslagen; hij liet 30 govan do ©en gezicht voor haar op, een man- nengezicht, heel sterk en heel zacht, met blauwe oogen vol standvastigheid en stra lend© van liefde voor haar. Was de man, van wien Hefty sprak, do man, die in druk had gemaakt en invloed uitgeoefend op het meisj© met hot moeilijke karak ter, dezelfde, di© zulk ©en groot rol' had gespeeld in haar eigen leven? Het was zoo geheel de Christoffcl dien zij gekend had. Ifrisschen moed storten in een anders gemoed, hom helpen weder op te staan en te strijden, berm nieuwe kracht geven, dat alles kenschetste den man, wiens aandenken nooit in haar hart was verflauwd. GIschoon vele en vele lange jaren waren voorbijgegaan, sedert zij elkaar gekend hadden op do met pijnboomen be groeid© berghellingen van het Westen, steeds weder wjas do gedachte aan hem het plechtanker geweest Wanneer ze bijna overweldigd werd floor den dwang en do beroeringen'van het leven. Zoo James Douglas d© kwade invloea Was geweest in haar leven, Christoffel Brampton was de invloed geweest ten gpe- de en di© gedacht©, di© dikwijl si bij haar wasopgekómeny/anneer zij aan Christof fel dacht, kwam ook nu weer terug. Zijn mooie naam Christoffel beteekende: drager Va» den Christus. Was het om- dat Christoffel den Christus altijd droeg int zijn hart en zijn leffien, zooveel in zijn genen in onze handen achter en veiloo', voor zoover bekend is, 40 man aan ge sneuvelden. De terugtocht van den vijand werd i><- moeilijkt door een colonne Australisch troepen, die met vliegmachines samen werkte. Do vijand leed lievige verliezen door 'tvuur van onze troepen en de bom men en machine-geweren, waar de vlieg tuigen zich van bedienden. Het dorp Katia, dat door een kleine af deeling Yeomamy bezet was, werd ter zoP- dcr tijd door een vijandelijke, 3000 innn sterke, afdeeling, Waaibij 3 veldkanonnen waren ingedeeld, aangevallen. Na een he\ ,g gevecht trokken wij uit het dorp terug. In Oost-Afrika. Engelsch legerbericht. Generaal Smuts rapporteerde 22 dc/ar .,De bereden troepen onder bevel run generaal Van Deventer zetten, na htm oi t winning bij Lolkissale op 4 April, hun opmarsch voort, bezetten Umbugwe en Hs langa en namen ,de garnizoenen van ge noemde plaatsen gevangen of verdreven Den 17en April stuitte men op een vijan delijke legermacht, bbjkhaar bijcciigeli o ken vijandelijke troepen hij Kondcur.mai. In Oost-Afnka zijn hevige regens begon i nen." En 23 dezer: ,.Den 19en April heldven de troepen, mi der generaal Van Deventer, na den vij »n 1 den 19en voor I\o.uid,i Irangi vei «lags u te hebben, deze plaats bezet. Er war Iet* gevangenen gemaakt en grooje vwlnv.n toegebracht aan de Duitsche [roepen, dm in de richting van den centrale© spoor weg terugtrokken." Ter Zee. De duikboot- cn mijneneer] Lloyds bericht, dat hot Engelsche sloom" schip „Caimgowan" (4017 ton) zonder waai- i« huwing in den grond geboord. Hel w is met bewapend. Volgens een Lloyds bericht is hel Fransi. Ik' barks< hip „Chanaral" (2423 ton) Zaterdag ochtend getorpedeerd. De bemanning m, naar men gelooft, gered. De kapitein en 36 man van het stoom schip „Feliciana" f4277 ton), zijn ojujepikt door een stoomschep, pmar de rest Van «te bemanning wordt gezocht. De „Feliciana" is totaal verloren. Zij was onbewapend. Volgens een ander bericht zou, de g«aeele bemanning gered zijn. Hol slccansdhip „Tregantle" (3091 ton), van St Ives is (gezonken. De geheeJe beman ning is galand. Uit Queenstowh meldt ©eu Router-tele- gram: i Het Itahaansche stoomschip „Jozef A.;ost Foherozeg" ((2681 ton), is door een liiui- schen onderzeeër getorpedeerd. Do beman ning is gered. Lloyds Bericht uit Queensloivn d.d. 22 dezer: „Het Nooische stoomschip „Auri" (1102 ton), is hedenochtend te 10 uur 5 ge zonken bij Daunils Bock. De bemanning i» 'nier aangekomen. Lloyds deelt d.d. 24 dezer mede, «lat hot vermogen Was het leven van Christus 1V- dende, was het daardoor dal. zijn invloed op haar en anderen zo© ver reikend was en zoo diep? Zij zou nu op het oogenhlik oen heel andere vrouw- geweest zijn, in dien Clmslolfel niet zulk een ver reik en den invloed op haar had. uitgeoefend. Zij deinsde terug van de gedachte aan den a/grond, waarin zij misschien verzonken was, indien zijn onwilhkcibare invloed op haar, haar nieL had tegengehouden. En met di© gedachten, weLke elkaar met snelheid opvolgenden, kwam het verlangen in haar op, zijn gezicht weer te zien, zijn stern to hooron, eeitvprlaagkm, dat liaar naast deed sclirikken. zoo levendig werd hel in haar. Indien d© Christoffel B|rampton, waar, Hetty vau sprak, dezelfde was, dien zij gekend had, het scheen onmogelijkdaar- aante twijfelen, dan kón het best wezen, dat zij elkaar weer ontmoetten. Zou do oude vriendschap uit haar jongis meisjes tijd vernieuwd kunnen warden, de yriend- schap, die haar 'even zooi Boel anders gemaakt had? Die vraag schoot baar als een bliksemstraal door het hoofd; en toen de bliksemstraal yooriiij was, zei' ze tot zich zelf, dat zulk© gedachten niet anders waren dan kinderachtig© ctroomen, geba seerd op onmogelijkheden. striffisn '&J3 l£(XJ*IJ i i {jFToraK mxoh&k DIMSCHE COURANT i i j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1