De oorlog 69"* Jaargang, 6< nsdag 26 April 1916. No 15124 NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post £1. 1.65. ïhijs per week: Voor Schiedam «n Vlaardingen 10 ooit Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des xdildags YÓ'ér een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prigs der Advertentiën: Van 16 regels 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel, firoote letters naar de plaab die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers» opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Mei a. s., voor minstens 3 maanden op de j,Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op art. 11 der verordening rege lende het afzonderlijk' geldelijk beheer van de Gasfabriek, de Drinkwaterleiding en het Electricileitsbedrij f, (Gemeenteblad no. 7 van 1913); t I Doen te weten Dat de rekeningen vim do inkomsten en uitgaven van genoemde bedrijven, over het dienstjaar 1915, op den 26steri dezer aan den 'Raad zijn ingediend, en met da balansen-, bedrïjfsen winst en verlies rekeningen te rekenen van den 29 April a.s., gedurende Veertien dagen, op de Se cretarie der gemeente Voor een ieder ter lezing zijn nedergeksgd en met genoemde Stukkien, tegen betaling der kosten, in af schrift aldaar verkrijgbaar gesteld zijn. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 26 April 191G. Burgemeester en "Wethouders voornoemd, M, Li. HONNEKLAGE GRETE, De Secretaris, VI SICKENGA. Kennisgeving. De Burgemeester van Schiedam; (Brengt bij deze ter kennis van de in gezetenen i Dat de kohieren van de Personeele 'Be lasting yo. 5 en no. 6 dezer gemeente, bver het belastingjaar 191G, door d-en heer directeur der directe belastingen te Rot terdam op dien' 25sten April 191G execu toir Verklaard, op heden,aan den ontvan ger dier directe belastingen alhier, ter in vordering (zijn oviergemaükt Voorts Wordt b'rj deze herinnerd, dat een ieder Verplicht is, zijnen aanslag op den bij de wet paalden, voet te voldoen, als mede fiat heden de termijn van zes we ken ingaat, binnlen welke bezwaarschriften tegen oenen aanslag, op genoemd kohier Voorkomende, Uchooren te worden inge diend. i En is hiervan afkondiging gesclü'ed, waar bet b'ohdort, den 26sten April 1916. JDe Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. naar liet Engels tib, 1 1 door L\ G. MOBERLY, 46; i Christoffel zou haar al lang en lang geleden uit zijn hart hebben verbannen; (waarom zou hij haar daar hebben be waard? Zij w(as ontrouw geweest tegen over hem); welkte reden kon hij hebben met ©enige vriendelijkheid aan haar te den ken? Natuurlijk had een andere vrouw de plaats ingenomen die zij eenmaal had be kleed in zijn hart; zij had geen recht, geien grond om te denken, dat zij nu nog iets zou tellen in het leven van Christof- fel, indien zij elkaar bij toeval weer moch ten ontmoeten. En de waarschijnlijkheid yan zulk een ontmoeten was te gering, om er de aandacht bij te hepalen. Zoo toe- valligmogelijk had hij Hetty's pad ge kruist, en hij had tegenover het meisje,- dat zich in ongelegenheid bevond, de rol gespeeld van den barmhartigen Samaritaan; maar de rol, die hij in Iietty's leven had gespeeld was afgedaan, het wias al heel onwaarschijnlijk, dat hij meer voor hef! meisje zou doen dan hij reeds gedaan had. Daarom' was het ongfcrijmd, de hoop hem wieer te ontmoeten te vestigen opzijn tijdelijke'bemoeiing met Hetty's zaken en zelf ©enige toenadering tot hem zoeken, daar Kon zij geen ©ogenblik over denken. 0$ ®as ha#r geheel© bestaan zeker al Kennisgeving. Huwelijksvoltrekking. "Ambtenaren van dien Burgerlijken Stand der gemeente Schiedam, brengen, ingevolge art. 4 der Wet van 23 April 1879 (Staatsblad no. 72), ter alge meen© kennis, dat vanaf heden tweemaal 's weeks gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze huwelrjksvoItrek- king, en wel op Woensdag en Don derdag, des voormiddags tusschen 9 en 111/2 uur, zullende nadere tijdsbepaling door gemelde ambtenaren worden geregeld. Voorts zal voor de voltrekking van een huwelijk op Woensdag en Donderdag van des voorm. lH/o tot des nam. I2V2 uur»f5, op Woensdag en Donderdag van des nam. 121/a tot des namt 1 uur f10, en op ©lk ander uur van de gentel de dagen en op elk ,uur van de overige dagen der week f 25 pen behoeve der gemeentekas verschuldigd zijn. Schiedam, 26 'April 1916. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, «chade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeen© kennis, dat door de Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Hol land aan Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente, vergunning is verleend tot het oprichten van een rioolgemaal voor Oud en Nieuw West-Frankeland, gelegen aan de Stadhouderslaan, 'kadaster Sectie M., no. 205, gedreven door 2 electromotor©» van 25 P.K. e(n (een van 4 P.K., drijvende twee verticale centrifugaalpompen. Schiedam, 26 April' 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, L. HONNEBLAGE GRETE, Dt Secretarie V, SICKENGA. Kennisgeving. - Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders yan Schie dam; 1 Gezien het verzoek van WL 'Al BEU KERS, om Vergunning tot het uitbreiden zijner branderij aan de Westerkade 16, ka daster Sectie M no. 360, door bijplaat sing van een stoomketel van 80 M.2 ver warmingsoppervlak en 10 atmosfeeren over druk; - 1* Griet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie gelogd dat op Woensdag, den lOen Mei a.s, des Voormiddags ten 111/0 ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van dat ver zoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; 1 lang vergeten, of hij herinnerde zich haar met een zekeren iweerzin. Neen, het Was niet waarschijnlijk, dat hij ooit wbderhaar pad zou kruisen. (Maar zrjn. invloed zou altijd levendig blijven,/zijn invloed behoef de nooit verloren |te gaan; het beste deel van de liefde, die hij haar gegeven had/ zou zij steeds bewaren, zijn kracht en goedheid konden haar nog den weg 'wij zen, die zij moest volgen om het hoogste te bereiken en 't was zonderling hoe deze gedachte haar troostte. Maar ze deed haar den draad verliezen van hetgeen Helty zei- de en zij weid plotseling tot het heden teruggeroepen door het hooren van een bekenden naam'. „Juffrouw Dulcie Graham! het iszoo'n lieve naami en zij is geheel en al als die naam. Ik pond haar heel lief."- „Dulcie Graham? Waarom spreek' je over Dulcie Graham?" vroeg Joyce met zeer verbaasde ©ogen, „hoe, ,beb je die gezien?? „Ik heb ui verteld dat dr. Brampton mij naar haar pension gfehracht hoeft. Ik denk dat hij Voor jhaar opk heel vriendelijk ge weest is; zij sprak juist alsof zij het geheel met (mij ©ens Was; zij denkt ook, datluj geheel anders is dan andere menschen, verstandiger en beter." „Woont Dulcie Graham in. een pension?" vroeg Joycte, alsof ze het nog niet goed, begrleep. f,Ik "begrijp niet goed, hoe jul lie elkaar ontmoet hebben of Wat zij met dat alles te maken had," „Ja. £e Woont no. 44 Jieremiahstreet Ma- rylebone." Joyce zag haar met toenemen de verbazing aan, ^zij sertelde mij dat dat gedurende drie dagen Vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zak© mochten zijn ingekomen, ken- nis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, -die niet overeenkomstig art 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner led-en zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mondeling to© te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 26en April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Si L. HONNEBLAGE GRETE, De Secretarisi, V. SICKENGA, BUITENLAND. Van het Westelijke front Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: 1' Ten westen van de Maas deden gisteren togen het einde van den dag na een he vige beschieting de Duitschers een vaal: herhaalden aanval op de nieuwe Fran sche stellingen in do streek van den Mort- homme. De beide eerste pogingen misluk ten volkomen, waarop de jhiitschers een derden aanval deden met gebruikmaking van ontvlambare Vloeistoffen. Weggemaaid door het verspernngsvuur en infanterie- ,vuur der Franschen waren ze gedwongen naar hun linie terug te keeren mot zware verliezen. Er was een hevige artillerie-actie in de streek van Avocourt. In den loop van den nacht beproefden do Puitsohers tevergeefs vooruitgeschoven posten van het reduit van Avocourt te vermeesteren. 1 Ten oosten van de Maas vrijf hevige be schieting van de eerste en tweede liniën der Franschen. - In Lotharingen verstrooiden de fran schen een sterke verkenningsafdeeiing der Duitschers, die een kleinen post ten oosten van Neuvillers trachtten te vermeesteren. In den morgen wierp een Duitsoli vlieg tuig 6 bommen op Duinkerken. Eén vrouw werd gedood, drie mannen werden gewond. De materieele schade is onbelangrijk. Engelsch legerbericht. De vijand heeft bij Frioourt en SoucKez mijnen laten springen; wij hadden geen verliezen. Wjj hebben 's vjjands stellingen ten noor den van de Somme beschoten. Gesehutgevechten tusschen Souehez en het kanaal van La Bassée. en,ook in den sector van Armentières, waar wij de spoor wegstations Comines en Warneten hebben beschoten. Gisteren zijn 29 luchtgevechten geleverd. Een onzer verkenningseskadexs is herhaal delijk aangevallen. Alle aanvallen zijn af geslagen. Twee Duitse lie toestellen zijn bin- een vriendin van haar daar eens gewoond had, een zekere juffrouw] Trevor, ze Was naar dat pension gegaan, hopende haar daar te vinden. Wat ze zei van die juf frouw Trevor deed mij aan u denken, ik geloof (dat u vleel vah eikhar hebt." Het ty's oogen bleven rusten op het gezicht van de oudere ynouw en Joyce Kromp even ineen onder den onderzoekenden blik van de donkere oogen. „Juffrouw, Graham zei dat juffrouw Trevpr ",wit haar had, net een mooie kroon. Pat vind ik van 11W haar ook het is net oen mooie zil veren kroon," IBjijna onwillekeurig hief Joy ce de handen pp naiar het zacht opge streken haar, het ,wit van die liaren deed de jeugdige kleur yan haar gezicht nog meer uitkomen, en toen zij sprak Was er een toon -van gejaagdheid in haar stern. „ïk jheh foenmaal iemand gekend, die Dul cie Graham heette," zei ze, daar zo zich verplicht voelde rekenschap te geven Van haar duidelijk /Zichtbare bekendheid met dien naam-, /„maar natuurlijk! is het mis schien niet dezelfde persoon. Graham is een naam' die yeel voorkomt" „Deze juffrouw Graham1 is heel mooi, henaald jbje-el mlooi en; in zwaren rouWj gekleed,"- antwoordde Hetty. k,Haar móe der is ©enig© majanidfen geleden gestorven,'S Joyce onderdrukte haar schrik hij dat be richt, „maai ik denk dat zij zich nog over iets andere ongelukkig vóelt, behalve over den dood "yan haar moeder. Ik kan 't niet goed onder woorden brengen, maar ze scheen iets te hebben dat haar hindert En, (ik geloof nifet, dat het alleen -verdriet nen de Duitsche linies gevallen; de onze zijn alle ongedeerd teruggekeerd. A'an de Vlaamse he kust. Het Duitsche hoofdkwartier meldt* Gister(Maandag)morgen verscheen aan de kust van Vlaanderen een talrijke Engebche strijdmacht, bestaande uit monitors, tor pedobooljagers, grootere en kleinere --toom booten, die blijkbaar mijnen zochten en boeien legden ter kenmerking van plaatsen voor een beschieting. Drie van onze in Vlaanderen zich bevindende torpedobooten deden herhaaldelijk offensieve bewegingen tegen de monitors, torpedohooijagers en hulpvaartuigen, drongen ze terug en be lemmerden ze bij de voortzetting van hun werk. Ondanks herige tegenactie bleven onze torpedobooten onbeschadigd. De En- gelsche maritieme strijdkrachten hebbende kust van Vlaanderen weer verlaten. Van het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. De toestand is onveranderd. Russisch legerbericht De vijand heeft het bruggehoofd van Iks- kul beschoten. In de streek van Jatiobstadt hebben de DuitsChers ten zuiden van het station Neu Selburg een kleine mijn voor onze loop graven laten springen. Onze vliegers hebben 36 bommen op be langrijke punten achter 'het vijandelijk front geworpen, met name vp het station Setófka, ten w-esten van Illcekst. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen geworpen op do streek van Moloieozno. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht Op don zuidwestrand van de hoogvlakte van Poiberdo is, nadat de aanvallen dier Italianen waren afgeslagen, kalmte inge treden. Ten noordwesten van San Martino dron gen Oostenrijksch-Hangaarsche afldeelingen een Vijandelijke stelling binnen, heten daar mijnen springen, vernielden zware mijnen- werpers en keerden na het volbrengen dier taak naar hare loopgraven terug. In den sector Zago-ra hehlien levendige vuurgevech ten plaats gehaJd. Pp top van den Col' di Lana wordt |riu en dan door Oostenrijkse!]© zware mortieren beschoten. 1 Italiaansch legerbericht. Zeer krachtige artillerie-acties in Boven- Cprdievol© eh, tin de zone van- d-en Monle San Mich-ele (Karstplateau). Geen gebeurtenissen van beteekenis, In den Kaukasus. Russisch legerbericht. In |de streek van Asjkate hebben de Tur ken, (die zWare verliezen hebben geleden, sedert eergister de vruchteloozo aanvallen, welke zij gedurende verscheidene dagen op onze stellingen luidden, gedaan, gestaakt. In Egypte. Engelsch legerbericht. Over hot gevecht ran Zondag in het Katia- of Quatiadistrict (ten oosten van het Suezkanaal) 'deelt het Engclsche mi nisterie yan oorlog nog het volgende mee gedeeld: Was over den dood van haar moeder.'! „Wjat dacht je dan dat het was?" „'O], het is jmeor een gedachte van mij zelf dan1 iets dat zij bepaald zei. Zij heeft niet Veel met mij gepraat. Ik geloof niet, dat zij het soort mteisjo is om dadelijk! over intieme dingen met ©en vreemde te spreken. Maar zo izei dat ze gauw ging trouwen en ik had een gevoel, een heel sterk gevoel, dat rij bang is voor dat hu welijkt" 1 „Bjang is vloor dat huwelijk?" Joyce herhaalde de woorden' werktuigelijk ©n voor haar oogen vertoonde zich het uiterlijk' van den man in den (rein, den man,die haar verteld had, dat hij niet wist,waan Dulcie yas, den man, wiens visitekaartje nog boven in haar cassette lag. „Met wien gaat die juffrouw Graham trou wen?"- i „Hij heet Traoey, Sir Humphry Tracey, Dien naam heb ik gehoord," zei Ilelty, „maar ze sprak' yolstrekt niet over hem, zfooals een mteisje zou sproken over een map, {tien ze' wterkielijk liefheeft ten minste dat zou ik zoo denken," voegde het meisje er yerlegen hij. Dus dan had do man met hot knappe Vermetele gezicht Dulcie gevonden. Joyce dacht terug aan dien dag in den trein, zij zag weder die donkere oogen, die zich met zulk 'n brutale bewondering op haar gevestigd hadden, zij herinnerde zich i«le ren trek van dat knappe, losbandige ge laat. En Dulcie ging met dien man trou wen. De Kleine puici©, met al haar be minnelijkheid, jhafnr (onschuld, haar reinheid; „De opperbevelhebber in Egypte bericht thans, dat dit gevocht van veel emsticer aard was dan aanvankelijk werd metk-ge- deeld. Doeidar werd dapper verdedigd door één compagnie van het Royal Soots regi ment. De vijand liet 70 dooden achter, <--■ de Engelschen namen 20 man gevang© en maakten bovendien 5000 patronen, vi kisten met machinegeweer-munitie. 28 pe naten en 80 geweren Whït. De vervolgende colonne maakte nog een groot aantal gevangenen en aeroplanes brachten den ijand door hommen en machmegeweer-vuur zware vcrliezi n loc. Een der Engelsi lie bereden brigades was den geheelen dag 'in gevecht 'met den vijand. Den 21 sten April namen ach! aeroplanes deel aan een aanval op het vijandelijk kamp bij Quatia. Het kamp weid totaal vernield cn den vijand werden door bommen en machine-geweervuui zware verliezen toe gebracht. Den 21 ten hadden verder geen gevech ten plaats. De vijand scheen zich uit het Quatiadistrict te hebben teruggetrokken. Ter Zee. Een ge vee h t op de Engcl sche kust - Uil Terschelling werd gisteren gemeld, dat daar Zeppelins passeerden in ooste lijke richting, gevolgd door een twintigtal oorlogsschepen. Van Amehuid wrerd gemeld, dat 5 a 6 gioote kruisers benoorden dat eiland in oostelijke richting passeerden, vei gezeld door ©enige duikbooten. Uit gisteravond ontvangen telegrammen blijkt, dat deze strijdkrachten een bezoek hebben geluncht aan de Engclsche kust. De Britsohe admiraliteit deelt er hot vol gende over mede: Te' ongeveer half vijf lieden (Dinsdag- moi|cn) verscheen een Duits-rib eskader slagkruisers, begeleid door lichte kruisers cn loipcdobootjagcrs, ter hoogte van Lo westoft. De plaatselijke maritiem© strijd krachten raakten er mee slaags en na on geveer twintig minuten keerde het naar Duitechland terug, opgejaagd door onze lichte kruisers en torpedo boot jagers. Aan de kust zijn twee mannen, één vrouw en één kind gedood. De materieele schade schijnt onbelangi ijk. Voor zoover tot nu toe bekend, zijn twee Britsche lichte krui sers en een torpedobootjagcr getroffen, maar geen schip, is gezonken. Zeppelins hoven Engelaitd. x Het Britsche departement ran oorlog meld! d.d. gisteren, dat de Itiohl-raid in don nacht van Maandag op Dinsdag boven Nor folk, Suffolk, en de kust naar het schijnt werd uitgevoerd door 4 of 5 Zeppelins, van welke slechts twee eo nemstig© poging de den naar het binnenland te komen. Ongeveer 70 1 «munten schijnen te zijn ge worpen. Een man is, naar wordt gerappor teerd, ernstig gewond. Geen verdere bijzon derheden over de persoonlijke ongelukken, zijn nog bescltikbaar. In Engeland. Do dienstplichtkwestie. Hot Lagerhuis beeft gisteren in geheime vergadering de ver klaring van eegste mi nister Asqnilh over de positie der ncgearing inzake den dienstplicht aangehoord. Na een zij walgde er yan te denken dat zulk een heiligschennis mogelijk zou wezen. Ilelty stoorde haar in haar gcciachtcngang. „Ik z:d u zéggen waaromi ik denk, dat juffrouw Graham niet'gelukkig is hij het vooruitzicht van dat huwelijk. Als zij er over praatte, was haar toon niet opgewekt, dat yas één ding. dat mij rof. ZijspraK alsof," 't meisje Iroiretc de wenkbrauwen^ terwijl zij woorden, zocht om liaar gedach ten uil t© drukken, „alsof zij iets doen ging, dat zij Voelde I'o moeten doen, maar niet alsof hel "een reugde voor haar Was. Eu dan zei w enkele woorden, die jnij bijbleven, ofschoon zij ze fluisterend uit sprak, alsof ze met (Licht dat ik ze ver staan zou. Zo zehic; „Als ik alles maar me! juffrouw Trevor bespreken kon, als dat mogelijk! vosl" ,t Was alsof zij dacht dat juffrouw Trevor haar helpen kou, maar ziel u, m weet 'niet Waar die juffrouw- Tro dor naar toe gegaan is, loon ze uit do lereimahslroeet vertrokken is, zij heeft geen adres achtergelaten." -Het gesprek wierd op dat oogen Wik ge stoord door mevrouw, Marshall's stóm, dio op hoozen toon yan hoven riep: „JuffrouW Dane, Eonii bij mij (wiat doet u boneden? lk heb ju noodigt" „Kkmï, ga moe,"- zei Joyce, terwijl zij de hand uitstek: naar Hetty, Wier gelaat betrok toen zij haar moeders stem hoor de, „het is heter, regelrecht op het gevaar; af te gaan, zonder te dralen. Ga mee en zeg tot je moeder hoe het je spijt, dat je haar zoo ongerust hebt gemaakt Ga nu maar dadelijk; mee," [Wordt vervolgd)* -. Et 1MSCHE COURAI IT, 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1