1@ oorlog 69*" Jaargang Donderdag 27 April 1916 ito 15125 NA -LANGE JAREN, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen.. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam jmx Vlaardingen fL 1.25, frdneó per post fL 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingon 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des nfiüdégs Vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Greoie letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op vooideelige voonsaarden. Tarieien hiervan zijn gratis aan het Bureau to bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde k!"ine* advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, by vc„T' (betaling aan bet Bureau le voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 a< hteivom olg"nde nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale 'iVtofoon Xo. 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front Duitsch legerbericht. Ten zuiden van 't ka ïaal van La Bassée deden krachtige Engelse he afdeelingen een aanval op een door ons bezetten rnijn- krater, die na een hevig handgemeen werd afgeslagen. D© mijaoorlog werd aan beide zijden op levendig© wijze voortgezet. Ten w, van Givenchy en Gohile bezetten wij den krater van de gelijktijdig gespron gen Duitsche en Engel sche mijngangen, wij maakten daarbij1 eenige gevangenen en ver overden een mitrailleur. Patrouille-ondernemingen, met succes be kroond, hadden tusschien Vailly en Craonnc plaats. Een verwachte Fransche gedeeltelijke aanval tegen het Bosch ten Z.W,. van Vil Ie aux-Bois werd afgeslagen; 60 Franschen werden gevangen genomen, één mitrailleur yeroverd. i i I Op de hoogte van Vauquoos, ten N.O. van Avooourt en O. van den Morthommo worden gevochten met "handgranaten ge leverd. De aanvals-Beweging van den vijand op onze posities tussahen den Morthomme en het Beds de Caurette werd opgemerkt en verijdeld door de opgestelde troepen onder vuur te nemen. 1 Ten oosten van de Maas ontwikkelde de artillerie aan bedde zijden een levendige actie. Ten N.O. van Belles1 (Vogezen) Bracht een zorgvuldig ^voorbereide- aanval ons in het bezit van de eerste en tweede Fransche linie op het front van hoogte 542. Tot_in de derde loopgraaf doorgedrongen kleine afdeelingen deden daar verschillende on derstanden in de lucht vliegen. Ongewend gevangen genomen werden 84 man, Buit gemaakt 2 mitrailleurs. Afgezien van andere 'vliegers-actie werd door een onzer vliegtuig-eskaders ten 0. van Clermont op een Franscihe vliegioods bij "Bxocourt, en op het sterk bezette dorp JuBecourt een groot aantal bommen ge worpen. Twee vijandelijke vliegtuigen werden Bij Fleury ten zuiden van Douaumont, en ten westen daarvan neergeschoten. Fransch' legerbericht. i Het officieele communiqué yan heden middag luidt: i 1 Ten moorden van do "Aisne maakten de Franschen, in den loop van het gfevecht van gisteren, waarbij de Franschen een klein bosch veroverden ten zuiden van bet Bois des Buttes, 72 ongekwetste krijgsgevange nen, o. w. een officier en zeven onderoffi cieren, Verschillende verkenningsdotaehe- meaten der Duitschers, die de Fransche loopgraven in den loop van den nacht trachtten te naderen, werden door ons vuur in de sectoren Poissy en Troyon verstrooid. Ten Westen van de Maas hevig born bar- naar het Engels ch, 1 door L*. G. M0BEBLY. De oude, knorrige blik vertoonde zich iweer in, Hetty's oogen, de oude,- wan trou- !wende trek omi haar mond. „Het kau mioeder niets schelen Wat er met mij gebeurt,'- gei ze, „ze heeft mij altijd gehaat."- 1 „Lieve,"- Joyce sprak op- heel vriend©- lijken toon en m sloeg haar armen om de schouders viau bet jonge meisje, „Lie ve, je moeder heeft zooveel verdriet in haar levlen gehad, dat moet een veront schuldiging vtoor haar zijn; ik denk dat je nauwelijks beseft hoeveel verdriet zij gehad heeft. En ze was heel echt onge rust over je toen' wte niets Van je hoor den'. 'Ljedenk wat (dr. Brampton je oan- naden zou te -doen,"- voegde zij er als een plotselinge ingeving fcrj'. „Verbeeld je dat hij hier Was en je raad gaf." De doffe oogen Maarden op, de uitda gende mond glimlachte. „Hij jzaa zeggen, geloof ik, dat lk al leen pan möeder moest denken en aan de onrust, die ikj haar had veroorzaakt en in ,'t geheel niet ,aan .mij1 zelf,"- zei ze "langzaam, Joyce was ten hoogste verbaasd over al wat de dokter tcjt Stand had gie- jbraclit, gedurende dien korten tijd, dat Hetty j dement van de Fransche stellingen in 't Avo- courtbosch en de voorste Fransche linies ten noorden van hoogte 304. Ten oosten van de Maas middelmatige artillerieaclie. i In Woévre beschoten de Duitschers met geschut van zwaar kaliber Haudromont en Houvaux. De Fransche artillerie antwoord de krachtig. Geen infanterieactie in den loop van den nacht. In Lotharingen trachtten de Duitschers een coup de main uit te voeren tegen een kleine Fransche post ten noorden van Em- ber-Mesnil. Zij werden echter met verliezen afgeslagen. In de Vogezen werden Duifeche verken ningsdetachementen uiteengejaagd ten zui den van Celles s. Plaine. Volgens de ver klaringen van krijgsgevangenen kostte de gisteren door de Duitschers vruchteloos ge dane aanval op de Chapelette-saiilant den vijand zware verliezen. Dezen morgen tegen drie uur (Leed oen Fransche bewapende vliegmachine een aan val op een Zeppelin bij Zeebrugge. op een hoogte van 4000 M., en wierp 19 brand bommen naar het luchtschip. De Zeppelin scheen geraakt te zijn. Tezelfdertijd schoot een andere Fransche vlieger bij Oostende op een Duitsche torpedoboot, welke getroffen werd. Een Fransche Bestuurder dwong héden morgen een Fokker-machine tot dalen; het vliegtuig viel binnen de Fransche linies bij Houville {ten noorden van Lunéville). De gewonde Duitsche vlieger werd krijgsgevan gen gemaakt t Tan het Oostelijke front. D'uitsch legerbericht. Aan het oostelijk front geen belangrijke gebeurtenissen. Een Duitsdi vliegtuig-eskader wierp bom men op het vliegterrein bij Dunaburg. Ooistenrijksch legerbericht. Niets bijzonders. Russisch legerbericht Vijandelijke aeroplanes wierpen bommen ten westen van Dpnaburg en op. Dunaburg zelf. Aan het front van de stellingten voor Dunaburg en in de streek 'ten; westen van het dorp PosjfeflVy te schopt vijanddijfó* artillerie verschillende sectoren. Ten zixiden van, het dorpi Krewo trachtten; de Duitschers, maar donder succes, tot den aanval over te gaan. Verschillende Duit sche (vliegtuigen vlogen over die streek. Een Idezer vliegtuigen wend getroffen en viel (neder binnen de Russische linies ten zuidoosten wan Krewo. Vijandelijke luchtschepen wierpen bom men 'op het station Gantzewitodhi, tussdban de stations van Baronowitsji önj Luninetz-, Van het Zuidelijke front. Oostenrijkschlegerbtriebt Aan den Z.W. rand vad de Doorn! o- hoogvlakte kwam het weder tot heftigen strijd. Ten oosten van Solz was het den vijand gelukt in onze stolling door te drin gen. Bij het doorzetten van den aanval deden echter onze troepen ©en tegenaan val, wierpen hem terug in zijn oude stol ling, en verdreven hem ook hieruit in een ver bitterd handgemeen, zoodat hier. al onze onder zijn invloed was geweest. Hoe was het (mogelijk, vroeg zij zich af, dat hij in die iconen namiddagzooveel volbracht had, .terwijl zij zich maanden lang had ingespannen |in©t een teleurstellend gemis aan succes? Zij zag alleen de resultaten. Zij (had geten Dauw begrip hoe uitstekend haar eigen werk den weg had bereid voor die resultaten, zij besefte niet wtelk een groot©' rol haar eigen onwankelbare en geduldige liefde en vriendelijkheid had ge speeld (bij het gereed maken van. den grond (Voor bfet zaad, dat eindelijk door Christoftel's .hand was uitgestrooid. HOOFDSTUK XX. iEen <,Jjieuwe Hetty. „Het (Is mijn -gèwoonte niet ongelijk te erkennen, maar ik geloof dat ik verkeerd tegenover je gehandeld -heb," zei mevrouw Marshall pp haar gewonen ruwen toon; de jwoontoii werden er uitgestooten, merk waardig jkaraf, maar de nieuwe vertee derde .Hetty, die met beschaamde oogen! naast het bed stond en op haar moeder neerzag, schoen te begrijpen wat de spreek ster .trachtte uit -te drukken, „Het spijt mij -dat ik u zoo ongerust gemaakt (h©B, ik -had niet weg moeten gaan,"- (antwoordde zij1, -„maar „Ik ,weet het wel,"- viel haar moeder haar pcherp in de rede, „je vondt het leven )hier ondragelijk. Je dacht dat je het niet langer kon uithouden en je Ver beeldde je ©eg' heel nieuw leyen yjoor oude stellingen weer in ons Bezit' zjj'n. 130 Italianen werden gevangen genomen. Aan het kustfront rtUtorieslrijd. Aan het Karstfront is de acke gering. Aan de Col di Lana wordt tos vuur uit zware houwitsers voortgezet De actie van de vijandelijke artillerie verslapte. In den Sugana-seetor ontruimde de vijand al zijn stollingen tusschen Votto en Ron- cegno, en trok terug naar Roncegnp. Wij maakten veel materieel Buit Italiaanseh legerberictot. In het Lagarina-dal EeBben vijandelijke granaten in Slori Brand gesticht, 'dien wij weldra meester waren. Onze Batterijen hebben ontploffingen ver oorzaakt in vijandelijke munitiedepots te Manzano en Nomesino. In boven-Cordevole hebben .wij weer een aanval tegen onze voorste stellingen op den kam van den Col di Lana afgesla gen. Langs de Isonzo artillerie-actie. Ir de streek van Selz heeft de vijand gi sterf Dinsdag) middag een vernielend vuur gericht op de verschansingen, die wij in den avond van" den 22sten hadden ver- meesterd. Vannacht Beeft hij met sterke strijdkrachten tegen die stelling storm ge- loopen, doch is telkens met zware verlie zen teruggeslagen. i In den Kaukasus. Russisch legerbericht. Wij hebben door ons vuur oan Turksclh offensief in de richting van Erzindzjan af geslagen. In Egypte. Turksch legorberiohL Onze tegen het Suez-kanaal ageerende troepen vernietigden totaal vier vijandelijk© escadrons. Wij namen eenige Engelsdien gevangen en veroverden groote hoeveel heden oorlogsmateriaal, proviand ein muni tie. Ouzo verliezen in dit gevecht waren zeer onbeduidend. Engelsch legerbericht. Blijkens een officiéél te Londen ontvangen telegram', is de oase van Katia nu van .vijan den gezuiverd. D© Turken hebben BuU aanval duur moe ten bekoopen. Die verlioz'en bij Doeddar waren Vooral zwaar. Vijandelijke vliegtuigen hebben gisteren, Port Said gebombardeerd, dodh geen schade aangericht 1 Engetoche vliegtuigten hebben met goed gevolg Bir-el-Boyn aangevallen, en den vij and met hommen cn machinegeweren van 400 M. hoogte bestookt. Ter Zee. Engelsch© onderzteeër in den grond geBoord. De Duitsche marinestaf meldt: Den 25sten 'April werd de Engelsche on derzeeër ,,E'. 22" in het zuidelijk gedeelte van de Noordzee door Duitsche oorlog schepen in den grond geBoord. Twee man werden gered en krijgsgevangen gemaakt. Een Duitsche onderzeeër trof denzelfden dag in dezelfde streek een Engclsohen krui ser met een torpedo. i Het gevecht Bij LoWostoft. De Duitsoh© marinestaf meldt: „Den 24en April hebben gedeelten van je zelf te ku'nnen verzinnen p* je lieen ging. .Wjat was je van plan in Londen te gaaln doen?" - „Ik -dacht dat ik er ,werk zou kunnen vinden. Jk wist dat andere meisjes Werk- ten jen dat vyou ik ook p robceren." Hetty liet (het hoofd zinken. „Ik wist niet dat (Londen' zoo groot en izoo afschuwe lijk -was. Ik had noolf gedacht dal het zulk' een vreeselijke stad zou. wezen. Ik ging hoen o:n)dat omdat ik wat an ders ,verla'ngde." Zij hief liet hoofd op én keek de kamer rond, plotseling haar adem -inhoudende, „maar het spijt mij,'4 zei (Zo eindelijk! mot doffe stem. 'Over mevrouw Marshali's koud gelaat kwam -ev-Qn eon wiaas van ongewone aan- downing, die even spoedig verdween als ze igekeanon Was en haar stom had niets van de gewone strengheid verloren, toen ze -zei „Het (spijt mij ook dat ik gedeeltelijk de oorzaak gbwdbst ben, dat je Weg wou loope|n yan huis. Als iki .verkeerd gedaan heb, dan spijt het mij)*en ©p ylcel pun ten ben ik Bereid te erkennen dat ik on gelijk (gehad heb. Maar ik geloof niet dat ik px veel aaln doen kan, ik kan mij zelf niet behoersctoen en evenmin geloof ik, dat jij er veel aan doen kunt. Jij en ik verschillen (te v-eel van elkaar om wer kelijk goedmet elkaar op to schieten, ZJ sprak Oip ew yrdemlden toon alsof het bui ten haar omging, maar weder scheen Het ty haar te begrijpen. „Ja, (dat zijn, wij,"- kntwjeordde zij. „Het ii,s mijn, gowpopte niet er om heen onze vloot Bij het aanbreken van den dag de versterkingen en de uit militair oog punt gewichtig© punten van Great Yar mouth en Lowestoft met succes beschoten. Vervolgens hebben zij een groep vijande lijke vliegers, kleine tkruisers 'en torpedo jagers onder vuur genomen. Op een krui ser werd een hevige brand bemerkt. Een torpedojager en twee vijandelijke voorpot-t- schepen werden tot zinken gebracht. Een der laatste was de Engelsche trawier „King Stephen", die, zooals men zich her inneren zal, destjds weigerde bet zich 'in nood Bevindende Duitsche luchtschip ,,L. 19". te hulp te komen De bemanning van het visschersvaartuig' werd gevangen genomen. De overige vijandelijke Beliepen trokken zich terug. Wij leden geen ver liezen. „Tegelijkertijd met den aanval op onze strijdkrachten, ter zee viel een eskader ma- rineluchtschepen in den nacht van den 24en op den 25en de Oostelijke graafschap pen van Engeland aan. De irtdustrie-inrirh- tiagen van Cambridge en Norwich, de spoor wegemplacementen Bij Lincoln, de batte rijen bij .Winterton, Ipswich, Norwich en Harwich, alsmede de vijandelijke vooiposf Schepen Bij de Engelsche kust werden met succes gebombardeerd. Trots de hevige be schieting zijn alle luchtschepen ongedeerd teruggekeerd.- Het Britsehe departement van ooi log meldt nader over het Bombardement van Lowestoft en Yarmouth: Het Bombardement van Lowestoft en Yarmouth Begon gistermorgen om 4 uur 10 en duurde ongeveer een half uur. On danks de zware kanonnen, door de vijan delijke schepen gebruikt, was de schade be trekkelijk gering. Een huis voor herstel lenden, een zwembad, de pier en 40 woon huizen werden zwaar Beschadigd en on geveer 200 woonhuizen licht 'beschadigd. Tweè mannen, één vrouw en één kind wer den gedood, drie personen ernstig gewond en negen licht gewond. Tegelijkertijd werd het vuur op Yarmouth geopend. De schade was daar: een groot gebouw ernstig door het vuur beschadigd en een ander gebouw licht beschadigd. D'C duikboot- en m ij nen o o 11 <>g Dinsdagmiddag ïs het kleine Koor*,,'iw' stoomschip „Strömoner" (241 ton) lw| den Gjedscrvuiirtoren (Denemarken) in de ge vaarlijke Zóne op oen mijn geloopen. De op varenden werden door een, Duilichen hulp1 kruiser aan "boord, genomen. Volgens een Loydsberidhl is do Noorsehe bark „Carmanian-' gezonken. Zeppelinraid. HK DuitsdBe gfrooto 3mofdkSwarü|ui' mleMt: i Duitsdhb legerstuurballons vielen in den afgeloopem nacht de Engelsche vesting- en Bavenjworken van Londen. Colohcsiert iBlackwater en Itamsgate, zoowtel als Fran sche havens en htet groote Engelsche op1- leidingskampi hij Etaples aan. plot En gels oho oorlogs-persbtumu geeft nieuw© bijztontdorliolen omtrent den Zeppeljn-aanVal van, gisteravanid. Dp aanval ridlxlto airih, tegen de Theems-monding, waar honderd bonfrnen geworpen wenlan. Geen ie draaien,'' mompelde mevreuwi Mar- sliall. „Al hen ik niets anders, ik 3>en. tenminste (Openhartig en oprecht cn hdt dient -nergens toe de waarheid te verbloe men ien te bedekken als je weet dat het zoo is; iWaj zoudjeu altijd onaange- naamhedlen (hebbenjij cn ik, al /.iju wjj moeder fin dochter. -Wij hebben mets ge meen, iv/J zien alle dingen verschillend in, <wij komen in niets m<Bt elkaar over een en wij kunnen niet heiveren dat wij ooit weel van elkaar gehouden hebben. W-aar /dient het voor te bew-ereu Wat niet waar as? Wij moesten liever openhartig tegen, .elkaar zijn."- i i „Ja, <vcel liever,"- mompelde Hetty, toen mevrouw (Marshall op antwoord scheen te wachten. „Ik' heb nooit echt van iemand gehouden, behalve yan. je vader. Misschien heb ik he?h tot een afgod gemaakt en daarom Werd hij van mij Weggenomen." Mevrouw Marshall zei de laatste woorden peinzend, de bitterheid Van dit geloof beantwoordde aan de wrangheid van haar karakter, „men mag niet behouden itets, waar men zijn hart te veel op gezet heeft." „Tfieof er -dan in 't geheel geen liefde meer over voor mij?"- vroeg llctty cn haar stom beefde van een ernst, die haar tot au toe vreemd was geweest, terwijl dezelfde ernst zich in haar, oogen ver toonde, „Ik behoorde u beiden toe, aan yader ten aan u, kon u niet van mij hou den even goed als yan hem, daar ik zijn dochter toch ook was? En toen fcij stierf, kon in zjn liefde tojen niet (eejn, enkel ongeval wwrd gerapporteerd. Met be trekking tot de naanval op de Oostelijke graafschappen wordt gemeld, dal er even- een-, ongavo-er honleid hommen geworpen m er Jen. Sla.hh één luchtschip werd ont dekt I)resultaten van de raid waren: 'vn paard gedood, e-n hoojlrerg vernield a veal gebroken ruiten. In Engeland. De onlusten in Ierland. In hel Lagerhuis werden gisteren een reeks vragen g-uu-ht tot de regeering om trent d'Mi toe-stand m Ierland. Eerste minister Asqutlh las daarop het vol- g.rnd.- tekvtam voor van den onderkoning ..Toestand b 'vredigend, liet St Stephens Green is to-aet, elf opstandelingen zijn ge- Jood. De b■tuiten uit de provincie zijn gerus'.slellend. „De in«p« teiir-gieneraal van politie bo- ncht, J»it te Droglrvla nationalistische toj- williger> omler de wapens zijn. gekomen, om de regret mg te steunen. (Toejuichingen). eel personen luer ter plaatse Lebbon hun-, re hulp mingeboden." Asquilh de«lde vorder mede, dat de staat van beleg is atrebondgil voor de stad en. hel graafschap Dublin en dat krachtkre- maatreg-Jen zjjn genomen Om do beweging le onderdrukken en al degenen, die. erin betrokken zijn, te arr-estoeren. De diciistplichtkwestic. In het Lagerhuis heeft Asquilh gisteren meegedeeld, dat minister Long vandaag het «otmntuerp op den militairen dienst zou miltenen. Du»na is het Huis weer in geheime 'Ilüni gegaan, die vermoedelijk gisteravond zou afloopcn. Naar hel oorlogspersBurcau mededeelt, heeft AsquitJi gisteren in de geheime ver gadering van hei. Lagerhuis aan Carson yennlv oonl. dal de regecringsvoorstellen om de' net op den nnütairen dienst uit to breiden, met op Ierland van joep as sing zijn. Walter Long zeide, dat, indien een wet lol diensIpiicht voor .gehuwde mannen wordt ingediend, /y een maand te voren zullen w oiden gowoarschuu«L Li volgde ©en bespreking, waaraan vele lellen hebben deelgenomen. In een veiVlauug omtnenl den toesUuid in leiland deelde nnuisler Lansdowne me de, dat een Duitocho onderzeeër en een Duilsch 'schip, dat eruit zag als een Ne- (lerlandsche hnndels^chip, drie dagen ge leden 'waren Verschenen aan do westkust van leiland. Sir Roger Casement on tWee DuilPchc ■offideren waren geland in een opvouw bare boot van deri onderzeeër. Het Duitsche .schip was aangehouden door een Engelsch oorlogsschip en had be- vjcl 'gekregen het Engelsche schip to vol gen 'naar Q neen stow n. liet volgde werke lijk 'een eind, lieescli toen echter de Duit sche vlag en. boorde zichzelf in den grond. Dc •bemanning werd gered. Lord 'Lansdowme, hoewel den etnsj; Vian dun toestand in letland niet onderschat tend, 'verklaarde toch dat do opstand ge doemd &vas tot een schandelijke misluk king en dat de jongste berichten zeer te- weinig vérgood hebben?" „Niemand kon hem voor mij vergoeden,", riep mevrouw' Marshall heftig nit, 5,hij was dé hcele wereld voor mij. Maar waarom zou ik zeggen hij was, hij is liet nog. Ik kan je nn de waarheid, wel vertellen. Ik heb je in de mleeningi gebracht,. Rati je Vader dood was, maar dat is niet waar. Hij is niet dood, hij leeft nog en cn ik kan er niet meer over sprdken."- Zij zweeg eensklaps en uitgeput zag zij op naar Jlctty's verschrikt en verbaasd gezicht. „Vraag liet aan juffrouw, Dane, zij zal je alles vertollen, zij kent ilo waar heid, ik heb hof haar verteld, en indien iemand ons allen helpen kan, dan is zij het, het is een goede vrouw."- De Vcr- bazinc, die Hetty o-p het punt Was on der woorden te bhengen, hield zij in, toen zij zag, hoe een valse, lint zich op haar moedei s gezicht ibrüoonde en terwijl, alles ronddwaneld© in haar hoofd en met seen gevoel of zij een benauwde nachtmerrie had, liep hot jonge meisje haastig naar de leerkamer, waar Joyce een Verscheurd tafelkleed zat te stoppen. „Wat kan moeder bedoelen?"- riep "Het ty uit. op haar oude, onstuimige manier, „ze zegt dat u aJles vertellen zult; ze zegt dat mijn vader leeft Waar is bli? Is het waar, dat hij" leeft? Waarom; maak te ze mij dan wijs dat hij dood was? Ik begrijp er niets Van.. Het is net een droom. Is moedor niet goed hij het hoofd? Zij kap. de waarheid niet spieken."' 1 I i (W,ordt vervolgd)# SCH1EDAMSCHE 41} i t I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1