ie oorlog - 69"° Jaargang. Vrijdag 28 April 1916 no 15126 NA LANGE JAREN, li 1 LI Kennisgeving. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. mMs& Tan het Oostelijke front. Tan liet Zuidelijke front. In don Kaukasns. Ter Zee. In Engeland. p Diverse lierlslifcea. BINNENLAND. Officieel. I u ilifiisri ~-a If f schiedimsche: courant Deze courant verschijnt d a ge l ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, v Prijs par kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardinge®. £L 1.25, franco per post fi. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags v8ór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1G regels C. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regt!. ürooie letters naar de plaats m zij innemen. Advertentiën bij abonnement op vooideelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks w orden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voo- 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders .van Schie dam; i Gezien het verzoek van A. TIEMAN, om vergunning tot het uitbreiden van zijne inrichting voor het drogen van beschadig de goederen in de panden Hoofdstraat nos. 35, 35a en 37, Sectie L. nos. 1440, 1441, 1442 en 1443, met een door ©an electro motor van 10 P.K. gedreven drooginrich- ting; Overwegende, dat het deskundigonder zoek met Betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd; Gelet op de Hinderwet; Besluiten: de Beslissing over genoemde aanvraag fe verdagen. i Schiedam, 27 'April 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M, L. HONNERLAGE GRETE, De Secretari», V. SICKENGA, i Buitsch' legerbericht. Van gisteren. i Ten" zuidoosten van Yperen namen we de Engelsche stellingen, onder krachtig vuur, welks goede uitwerking door patrouilles werd vastgesteld. Ten zuiden van St. Eloa werd een sterke vijandelijke aanval met handgranaten door ons vuur tot mislukking gebracht. In den sector Given chy en' Go- helle-St Neuvill© St. Vaast, deden wij met sucfoes verschillende mijnen springen; in de 'hierbij aansluitende gevechten met hand granaten bij Givenehy ontnamen wie dien vijand een stuk van zijin, -loopgraaf en sloe gen we tegenaanvallen af. Engelsche offen sieve bewegingen ten noorden van de Som mie biteven zondier resultaat. 'In het Maasgebied. kwam hot naast hef tige artillerieglevechbein alleen aan den lin keroever der rivier tot. infanterie-actie. Met handgranaten ageerende "Fransche afdeelin- gen werden afgeslagen. D'uitsohe patrouille-ondernemingen' op verschillende plaatsen van het front, zooals in de streek ten noordoosten! van Armen- tières en tussehen Vailly en 'Graorane had den succes, i In luchtgevechten werden hij Souche/, etn ten zfuiden van Taliure twee vliegtuigen! door het afweergeschut en ©en derde icm! zuiden van Parroy neergeschoten:. D© «poorweg in het Noblctte-dal ten zui- i naar het Engeltseh, 1 door 13. G. MOBERLY. 48j i - Zeer zacht, zeer omzichtig vertelde Joy-- ce de heele tragische geschiedenis aan het jonge m'eisje en het deed haar liefheb bend hart pijn onn te zien hoe Hetty ont steld© toen de naakte feiten haar wer den mJedegedeeldhoe erbarmelijk' bleek zij werd ©n welk' ©en pijnlijke uitdrukking er in haar oogen kwam. „Dus nJn vader zit in de gevangenis; hoe innig, droevig, dat hij oaar zit als hij er niet behoefde te zijn,"- zei ze'sta melend, „en iikS heb altijd gedacht, dat hij dood was. Moeder gaf een reden op, waarom wij Van naam veranderd waren en ik geloofde natuurlijk wat ze zei. Het is niet bij mij opgekomen, dat vader nog in leven was. IK hield zooveel "van hem, hij is altijd voor goed voor mij geweest. Ik geloof, ciat hij ook veel van mij hield, maar moeder scheen het niet prettig 1e Vinden, dat hij dol op mij scheen te zijn; ik' geloof, dat zij bang was, dat ik mij tussehen hen beiden zou dringen. Maar ik zie niet in hoe ik dat zou kunnen. Het was dwtaas zoo iets te veronderstel len, niet waar; ik was immers Van hen beiden? EK behoor aan hen beiden toe." Zij herhaald© de woorden, die ze tot haar ïDipeder gesproken hajd. Jpyrio Besefte ten 'v«! den van de Suippes werd door een Duitsch vlieger-eskader rijkelijk met hommen bevvor- pen. Hedennacht weid een aanVal uitgevoerd door luchtschepen op dc haven- en spoor weg-inrichtingen te Margate aan de Engel- sche Oostkust. Franseh Icgcrberjoht. Het officieel© Franscke communiqué van gisternamiddag luidt: Ten N. van de Aisnc we uk-a verschil lende Duitsche patrouilles teruggedreven met handgranaten. In de streek van Verdun had een intense artilleriebeschieting plaats van het redu.it van Avocourt en de Fransche stellingen aan den Peperheuvel. Een kleine aanval der Duitschers op ©au Fransche loopgraaf, ten noorden vain liet fort Vaux, weid. onmiddellijk door ons vuur gestuit. In Franseh Lotliaringén. dreven wij ©an Duitsche verkenningsaffleeling uiteen, die poogde de Fransche stellingen ten Oosten van Le Mesnil te naderen. Een Fransche vlieger bracht een Duitsch vliegtuig ten val in het bosdh van Spincourt. Duitsch legerbericht. De toestand is onveranderd. Een van onze luchtschepen wierp op de haven, spoorweginrichtingen en fabrieken van Dünamunde bommen. Oostenrijkschlegerbericht. Aan het Russische front is de toestand onveranderd. Russ isch legerb'eri hL De vijand heeft de beschieting van het bruggehoofd van Ikskul voortgezet. Vijandelijke vliegtuigen hebben op tal van plaatsen boven onze üunalinie gevlogen en er bommen geworpen. Zeven vijandelijke vliegtuigen zijn gisteren boven de streek van Dunaburg verschenen; een der vlieg tuigen droeg onze herkenningsteekenen. Onze vliegers hebben de vijandelijke li nies gebombardeerd; een luchtschip van het type llia Moertomets heeft op het sta tion Daoedzewos, ten Z.0. van Friedrich- stadt, 13 bommen en 7 andere projectielen geworpen, die brand in het station veroor zaakten. Gisternacht heeft de vijand, na twee uur voorbereiding met geschutvuur, den sector van Wlassy Krosjine, ten N.O. van Bara- nowitsji, aangevallen. Hij is door ons vuur teruggedreven. Gisterochtend zagen wij dat opnieuw troepen tegen dezen sector wemen samengetrokken. Wij hebben die door'ons vuur eveneens verdreven. Bij het Oghinsky-kanaal en de Jasselda was 'de vijandelijke aitillerie zeer actief. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op verschillende punten van de kampen der troepen van generaal Evert. In de streek van de spoorlijn Rodno Kowel hebben wij, na een gevecht, het dorp Krominkova bezet. De vijand, die een tegenaanval trachtte te doen, werd afgesla gen door ons vuur. Aan de Strypa. Uit het Oostenrijksch-Hongaarsche pers kwartier wordt aan de „N. R. Ct." geseind volle het aandoenlijke daarvan. „Ze schijnen heel veel voor elkaar ge weest te zijn", aei zo, „en misschien zon een derd© persoon, al was die derde per soon hun eigen dochter, het gevoel van volmaakte eenheid verstoord hebben." Joy ce Koos haai- woorden zeer zorgvuldig, maar hot hartstochtelijk verlangen in de donkere oogen, die de hare ontmoeten, deed haar eigen hart gloeien van ver ontwaardiging tegen den man en de vrouw, die in him zelfzuchtige liefde het geluk) van hun kind hadden veroinacihtz'aamd. „Je vader heeft je rrog innig lief, Jiïj sprak hod feeder en lief over je, toen ik ihem zag; hij 'had j© volstrekt niet vergeten." „Het tviss moeder, die niet van mij hield"1, antwoordde Hetty dof. „Zij kon nooit We len als vader toonde, dat hij' mij liefhad. Zij dacht, dat ikf 'mij tussehen hen zou plaatsen, ik weet zeker dat zo dit dacht," herhaalde het meisje, „en wat moeder nu zegt is volkomen waar',, ging Hetty voort, „zij zegt, dat vrij nooit goed met; elkaar overweg zouden kunnen en ik geloof ook niet, dat het gaan zoul Iki denk, dat het nu te laat voor haar is om te beginnen mij lief te hebben, en ik zou tegenover haar nooit hetzelfde gevoel kunnen heb ben als andere dochters voor hun moe der. Het geeft ©en gevoej van groote een zaamheid." Joyce kreeg! op dat ©ogenblik diep me delijden 'mei het jonge meisje- De Kalm te, waarmee Hetty feiten had aangewezen, die hapr opbetwjstbaar schenen, haarhtin- Aan het Strypafront .viel op 26 April ook in het noordelijke vak een lichte aan vallende werkzaamheid waar te nemen. De Russen trachtten hun stellingen naar voren te schuiven. Zoodra zij daarbij in hinder-, lijke nabijheid van de Oostenrijksche stel lingen komen, worden zij door een tegen aanval teruggeslagen. Zoo overrompelden honveds door de Russen naar voren ge schoven loopgraven bij Dobrpolw, maakten dc bezetting gevangen, namen een mijn- werper en keerden naar de hoofdstelling terug na de vijandelijke loopgraven te heb ben vernield. Eveneens zijn voonvaarlscho bewegingen tegen het fort, Baltin ten Wes ten van Kujdanow met. groote verliezen voor den vijand afgeslagen. De Russische troepen zijn grootcndeels op zijn Siberisch uitgerust. De verpleging is tamelijk gebrek kig. De stemming is bij de Euiopecsehe Russen gedrukt. Ei is gebrek aan infanterie- officieren, zoodat de meeste compagnieën door vaandrigs en bataljons door kapiteins worden aangevoeld. Oostenrijksch legerbericht Aan het front in het kustland op en kele plaatsen Woensdag en Donderdag le vendige artilleric-aclie. Tegen den avond werd tegen onze her wonnen loopgraven ten Oosten van Selz trommelvuur geopend; een daarop volgende aanval werd afgeslagen. De Monte San Michele stond des na middags onder lievig vuur van geschut van velerlei kaliber. Aan het bruggenhoofd bij Tólmein en ten Noorden daarvan trad onze artillerie krachtig op tegen de Italiaanschc posities. Bij FJitsch verdreven onze troepen den vijand uit een steunpunt in het Rombon- gebied; daarbij werd de gedeeltelijk uit 'Al penjagers bestaande bezetting gevangen ge nomen. Aan liet Tiroler-front is de toestond on veranderd. Russisch legerbericht. Ins dc streken van Mamahatoen en Moesj voorpostgevechten. Ten zuiden van Bitlis hebben onze troe pen de Turken uit een aantal borgstellin gen verdreven. Engelscli bewakingsvaartuig vernietigd. De Duitsche marinestaf meldt: In den nacht van 26 op 27 Aprü wer den door deelen van onze voorpoststrijid- krachten op Doggersbank een Engelsch be wakingsvaartuig vernietigd en 'n Engelscbe trawler als prijs opgebracht. De duikboot- en m ijnenoor 1 og. Officieel wordt uit Londen gemeld: Op 21 April word de Noorsche baik „Carrnanian", 1843 ton, door een Duit- schen onderzeeër in don grond geschoten, 55 mijlen van de westkust van Ierland. De bemanning ging in de hooien. De duikboot liet hen gaan, zonder voor hun veiligheid; te zorgen. Een der booten is omgeslagen. De an dere, bevattende den kapitein en 9 man der bemanning, is geland aan dc westkust van Ierland, waar zij' gered werden. delings aannemen van een toestand, dien zij inzag dat onvermijdelijk! was, trof de rondere vrouw! en bejwjees haar, dut onder de onstuimigheid Van haar aard, die nog zoo Weinig in ©vcmvichf was, bronnen van kracht verborgen lagen. „Lieve", zei zo met haar hand op Het ty's schouder ©n ze trachtte haar woor- den zeer zorgvuldig te kiezen; „het is eenzaam Voo[r je, dat begiijp ik best. Maar soms heben de edelste menscben op de wereld geleerd groette worden in een zaamheid en ik' geloof, dat jij aanleg hebt om gjroot te worden. „Ik?" Do donkere oogen, waarmee zij' Joyce opheeht aanzag, waren vol verba- zing, „Ja, jij." Joyce glimlachte. „Het wilde onbeteugelde van je aard is slechts de benedenzijde van grootheid. Leer je gebrek aan evenwicht beteugelen'; torn je bande loos karakter, zooals je een weerspannig paajrd temmen zou, maak' het tot je die naar m niet tot je moester en jo karak ter zal groot worden." „Ik' zie niet in, dat er iets groots in mij is of dat ik ooit sterk van karakter zou kunnen Worden", antwoordde Hetty nede rig; '„rrtaar ik kan misschien probeeren beter to worden dan ik tot mi toe geweest ben, 'als u. mij helpen wilt en als ik Mx. Brampton ooit terug zie en hij mijook helpen wil. Maar groot dat Kan ik nooit worden.'' 'Hetty's pas verworven nederig heid gaf haar een zekere zachtheid, die Joyce iets ongedacht bekoorlijks in. haar deed ontdekken, en n,uj haar donkere .opgen. De onlusten m Ierland. Minister Asqudh beef! gilleren in Irel Lagerhuis verk];iard, dat de toestand m ter- land nog ernstige zijden had. i/belten hielden nog i-enig© belangrijk k opmbaie 2? bouwen te Dublin bezet en -"r kwam ei nog straatgevechten voor. Er waren aanwijzingen dat de bwv 'ging zich uitbreidt, voornamelijk m lii-t u"it>o, waar krachtige maatregelen wonten g *uo men. De afgezonden troepen varen vol doende om den toestond te bnh «"isc hen Over heel Ierland zou de sfaai van beleg worden afgekondigd en generaal sir John Maxwell heeft volmacht volgen- de kujgs wet. De regeering'zal een nauwgezet on lerzoek instellen naar de oorzaken en naar d vei- antwoordelijkheid voor den opManJ. Sir Edwand Carson zeide dat luj gaarne met Redmond zou samenwerken om alles t" doen ter onderdrukking der rebellen. Redmond verklaarde namens de nationa listen en de overweldigende meerderheid Van het lersdhe volk een gevoel van afschuw te willen uitspreken voor dezen opstond, (To juichingen). Daags te voren had lord Midlcton in het Lagerhuis de regjeariug op schei pe vviyj ter verantwoording geroepen naar aanlei ding Van de door haar verstrekte mode üeelingen over hot gebeurde te Dublin. Dinsdag is ons gezegd, zeide liij, dut da overheid haas over de toestand was, maar volgens mijn inlichtingen waren de opstan delingen op dat oogenhlik niet slechts m hel bezit van tal van de belangrijkste wijken der stad, maar was er ook geen poging ge daan om hen fe verjagen. Ook de Times" klaagt, in een hoofd artikel, over do spaarzame inlichtingen, die de regcerlng over den opstand in Ierland geeft. Ieder moet gevoelen, dat. zij met de geheel© waarheid zegt. Als zulks is om de openbare meen rug imVt te verontrusten, is het stellig ©en misrekening, wan! nu hoeft do fantasie vrij spell Het blad oisclit ten slotte het aftreden van den munster vonr Ierland, Birrell. Oproteping van gehuwde vrij willigers. In verschillende dealen des lands zijn (proclamaties [aangeplakt, waarbij de ge huwde mannen, die /iclli voor den dierret hebben iiangeinfelid, tusscihen de leeftijden) van 28 en 35 jaren voor den dienst iworden opgeroepen ticgen 29 Mei. De d ie nstp 1 ich tk we s Lie. Minister Long heeft gisteren in Let La gerhuis een wetsontwerp op den militairen dienst ingediend, dat echter vart alle zij den zoodanig werd bccri li scent, deels om dat enkele der bepalingen unfair worden geacht, deels omdate hot slechts een ge deeltelijke poging is om do algemeen© po litiek door Asquith omlijnd, uit te voeren, dat de regeering liet weer introk. Minister Asquitli zeide, toen hij "do in trekking van het wctsonLwerp aankondig de, dat hij de kracht erkende van hel ar gument. dat de politiek der rogcering in haar geheel zou worden vastgelegd. Algemeen wordt geloofd, dat de intrek- ernstig en Vriendelijk keken, hadden zij eicn onmiskenbare .schoonheid. „Maar rijm ik niet wpg kunnen gaan en werkjen? 'Ik heb Lehpefle iels anders te dpen dan lifer to blijven en nutteloos te wezjen. Kan iK niet loeren mijn eigfei brood te vprdienen? En is er som- iets dat iK vpor vader zou kunnen doen? U zegt, dat hij ten onrechte beschuldig 1 weel, zien ik' mets kunnen doen om die onrecht vaardigheid 'te bewijzen? Het is toch niet eerlijk dat hij in dc gevangenis zit 'als dat iniel zoo wiezen, moest;-dat is niet eerlijk." t t Uren nadat Ifetiy deze vvporden had uitgesproken, weerklonken zij nog in het hoofd van Joyce en haar eigen hart her haalde die woorden. Het was met eerlijk', dat Eric Ilaebum die schuld betaalde van oen anders zonde, er moest iels gedaan worden om die onbillijkhei 1 te bewij/ui. En weder trad de vraag op den voor grond in baar gedachten zou zij kun nen helpen? Zou haar invloed van eenig nut zijn? En zoo ja, moest zij dien in vloed dan niet gebruiken? Het gelaal van James Douglas, zooals zij hem den kaat sten Keer gezien had, kwam haar voort durend in de gedachten, do woorden, die hij gesproiken had, weerklonken in- haar ©oren. Haar ontmoeting) met hem was een zoo zonderlinge gebeurtenis geweest, dat het ©erder in een roman scheen thuis te hooren dm; in het dogelijksch leven, want zoo toevallig mogelijk was hij 's morgens vroeg op het Kajiloor gekomen, dat zij da gelijks moest schoonmaken, en opknappen j' h i king van het wetsontwerp, dal in Ifoofdza. v een gevolg is van den wensch van het Huis om hel geheel© plan der regeering, op 25 -\juii goM-hctst, t© b -handelen, d< handen van de regeering in deze riü (mg zal -(erken. Een bomaanslag te Ath ene< Een hom. die sisleinacht op de trap van de Ringa.irsche legatie te Athene tot ontp'ufiing v,er 1 gebracht veroorzaakte oen gal van 10 c.M diepte en bü c.M. breedte. De tmipm'fiiig «a- Inutengevvojn lievig. Alle v en Mei mi ten van het ge/antsahap- gehouvv en de ruiten in de omgeving zqn veibtijzejd. De l.!u!gaiu-che gezant ver klaarde den vertegenVKK.ivhger van hel \Yo.ff bureau, dat hij iiet onmogelijk achtte dat deze aanfeag door Grieken zou zijn gejneegd. Een tweede bom. die met ont jiiolte, is door de politie in. beslag geno men. De autoriteiten 'treffen omvangrijke maatregelen van vooi/org om nieuwe ru,-t- versiormgen van de met de Entente sym pathised en le kringen te verhinderen. G i ïckeii lau d en de Entente. De GrLkadhe regeermg hééft naar „aan leiding van bet veilangen van de diplo matie i <ni-nto om den spoorw: JVi. tiasLurev te1- beschikking te stellen l>e- snst veik' iard zulk een verzoek zelfs ruot m m ei weging te kunnen nemen. 1 In Perzië. Reutor bericht mt Teheran d d 13 dezer De Ru-si-ohe sucoebsen brachten „O"11 a'geheehm ommekeer m de gevoelens. De loyalisten van Ears en Kernian hebben Sjuaz hernomen, waar de oproerige Zweed sclie oificier Angcman nu gevangen zit. In Noorwegen, l'it ('hristi.Liii.i wordt aan de „Frankf. Zlg." gemeld, dat de nuandenlange onder handelingen over «1© loonei! der nujnvver- L ns in Noorwegen zijn mislukt. Behalve de sedert 1-Vbi nan slakende 5000 mijnwerkers 1, dibmi <v©rgis!"ren IS OSX) arbtdilors uit de met.ul-mJustri" (Jen ai beid neer gelegd. Man verwacht dal de vemmiging van weik- gever- nud ©«n uitsluiting zal antwoorden, wal dan weer ©en solnlaiiteits-stalchig vau 30.000 man zou uitlokken. Aeigens jatte waarschijnlijkheid zal er binnenkort een, algemeen© staking uitbre ken. 1 n Cihina. Volgens ©en telegram uit Peking, omtrent dc samenstelling van de nieuwe Oliineosdne rente©! ing heeft president Joe.in Sji Kai iict verzoek om ontslag van Jfsocrulsjalig, den, (staatssecretaris, laangenointm en lisu Kajn plaats Toean. Tsji Joel tot inim-ter-president iienoenid, die tercus met de portefauille van numster van ooilog liehtsL to. Van de afgetreden ministers Zijn er vier herbe noemd, Een Engelsch' vliegtuig. Bericht van het "Algemeen Iloofdkwar- tior. Gistel morgen te 5 uur liccft schip per J. Baak te Sohcveningen aangebracht vn< r de komst viui den eigenaar; zij liui- vrrde nog, wanneer zij zich het Vuur her- iimcnle, dat in zijn oogen schitterde, de opgewondenheid, die in zijn stemhadgelrild, toen luj tiaar aan tte groote schrijftafel op het juni toot had zien slaan, met haar stofdoek in de hand; zij had het hoofd mei ©ib.uilig opgeheven bij do komst van zulk een v-roegtijdigen bezoeker. Op lier ©riste ©ogenblik, toen zij liern herken de, was zij verlamd van schrik, en een over weldigend gevoel van alkeer cn vrees was ui haar opgekomen, toen zij denmanwe- iior in hex aangezicht zag, die haar le- ven bedorven Vu haar geluk vernietigd) had. Zij vv.is zich zelf beginnen te- be schouwen als zot» afgetobd en oud van gebrek en verdriet en van den af muiten den strijd om het bestaan, tfat er niets kon z.jn ©vel-giebleven van de vroegere jeug- digo schoonheid, die Douglas beknord bad; maar di vurige gloed in zijn oogen hielp h.ur i it die dwaling en zij begreep dal nieltegensiauiid© alles wal zij had uit gestaan, 'ft nog steeds oen z.eer aantrek- kelijlce viomw fv)as, ten minste voor de zen man, die Laar eerst aan haar lot had overgelaten. Gedurende deze weinige korte minuien, dat hij met haar gespro- keu had, lieselto zij'zelfs meer dan dat; hij maakte het haar duidelijk, dat, terwijl 'in vroeger jaren haar jeugdige schoonheid haar.eenigo bikxwrlijklieid had uitgemaakt, haar geheel ontwikkelde vrouwelijkheid, niet alleen haar oude aantrekkelijkheid had ver- -leveridigd, maar die hojndcrdmaal had ver- hoog'L i (Wordt vervolgd)*,. ■i II Jri v.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1