De oorlog 69"'° Jaargang Zaterdag 29 April 1916 mo 15127 Eerste Blad NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zoo- en Feestdagen- Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardineen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vljiardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verte n tie n voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bnrean: Lange Haren No. 141 (hoek Korte Haren). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. T03. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam brengen ter algemosne kennis, dal, ter uitvoering van de wet van 27 April j.l., „Staatsblad" no. 172, .waarbij de wette lijke tijd van 1 Mei—1 October dezes jaars met één uur is vervroegd, DE KLOKKEN DEZER GEMEENTE TE MIDÖERNACHT .TUSSCHEN 30 APRIL EN 1 MEI a.s. EEN UUR V0OR.UITGEZET ZULLEN WORDEN. Zij noodigen de beheerders van open bare uurwerken uit, de onder hun beheei staande klokken terzelfder tijd een uur te doen verzetten. Schiedam. 29 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, V. SICKENGA, BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt d.d. gisteren: In gevechten ten oosten van Vermelles zrjn 46 Engelschen, o. w. een kapitein, krijgsgevangen gemaakt, terwijl wij twee mitrailleurs en een mijnwerper buit maak ten. In het Maasgebied is de toestand onver anderd- Door een stelselmatige beschieting van plaatsen achter ons front, in het bijzonder van Lens met omgeving, benevens van vele .dorpen ten zuiden van de Somme en van de stad Roye, zijn in de laatste dagen weer meer slachtoffers gevallen, vooral vrouwen en kinderen, onder de burgerbe volking. De namen van dooden en gewon den zullen als gewoonlijk in dc „Gaz. des Ardennes" worden gepubliceerd. Na een luchtgevecht stortte een vijande lijk vliegtuig neer ten westen van de Maas bij Bethainville en bij Nery, terwijl een derde werd neergeschoten door ons afweer geschut bij Frapelle (ten westen van St. Dié). Een Duitsch .luchteskader wierp talrijke bommen op de kazernen en stations van St. Ménéhould. Fransch legerbericht. Het officiecle Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In den loop van den nacht gebeurde i naar hot Engetedh, door L\ G. M0BERLY. 49; „Je kon mij vrij wel om je vinger win den, toen ik je voor het eerst leerde kennen, daar ginds in het dennonhosch hij het mijniwerkerskamp", zei hij met een, "vurigheid in aijn stem, die slechts hot vuur, dat uit zijn oogen straalde, even aarde, „nu zou je weer met mij kun nen d,oen wat je wilde. Wat je mij wou 'vragen, ik zou 'het je geven, al was het de helft van mijn Koninkrijk, zooals men zegt. Er is niets, dat ik niet voor je zou willen doen,, besef je dat' wel?" Op dat «ogenblik T--oef te zij alleen, een alles overweldigende begeerte van hemi af te komen. Zij had geen andere gedachte dan hoe zij een einde zou maken aan dit on- gewénschte onderhoud; in haar hoofd vorm den zich reeds vluchtige plannen om te beletten elkaar ooit weer te ontmoeten. Mavj zij had gelachen om zijn woorden, e'er verachtelijk lachje, dat zij niet on derdrukken kon, een lachje dat hem deed naderen met nog vuriger betuigingen op de lippen. „Het was een goede genius, die mij van- .daag .hier naar toe zond", zieï hij, „ik ben een 'ruw, gevoelloos mensch tegen over je geweest, ik ben bereid dat de erkennen; maar ;nu zou ik alles willen doen om hét verleden goed te maken..Te niets bijzonders op het geheele front, be halve een afwisselend bombardement van de omgeving van Avoeourt en Esnes en eenige actie met loopgravengesehut in den sector Regniévillo en ten westen van Ponl- a-Mousson. Gisteren leverden de Fransche vliegers talrijke gevechten. Een Duitsch vliegtuig werd neergeschoten bij Fromesey. Twee an dere Duitsche vliegmachines moesten, door Fransche vliegers zwaar beschadigd, dalen, de eene hij Douaumont, de andere in het bosch van Montfaucon. Ten slotte daalde hij Chaulnes een Fokker machine, beschoten door een Nieuport-machine, steil in de Duitsche linies. Engelsch legerbericht. Vanochtend in de vroegte heeft de vijand getracht ten noorden van lloclincourt op twee punten onze stellingen binnen te drin gen. Na vijf mijnen te hebben laten sprin gen en .een beschieting met geschut en schansroortïeren, volgde een Aanval, die is afgeslagen. Hij Loos heeft, de 16e Iersche divisie gisteren een Duitschen gasaanval verijdeld. Elders slechts onbelangrijke en op zich zelf staande geschutgevechten. Er zijn 24 luchtgevechten geleverd. Vier Engelsche vliegtuigen hebben acht Duitsche aangevallen en in hun formatie een wig gedreven. Na een gevecht van 10 minuten zijn vier vijandelijke vliegers tot landen gedwongen. Een onzer vliegtuigen is ge troffen, doch wij hadden geen verliezen. Voor Verdun. De oorlogscorrespondent Gco-rg Queri schrijft in het „Berliner Tageblatt" d.d. 23 Aprilf Alle begrippen van eerste, tweede en derde stelling vallen Weg. Het land voor Verdun is door honderdduizenden spaden in de lengte en in de breedte doorsneden en verdeeld. Dc Franschman ontwijkt den veldslag en blijft bij den loopgraaf oorlog, die meer gelegenheid biedt voor krijgs listen. Dc strijd duurt voort, bloedig en hard. Het Fransche legerbestuur heeft daar mede rekening gehouden door een cantle- looze reeks van achterstellingen. Onze y'rie- gerfolografieën toonen het eene labyrinth na het andere. Met eiken nacht komen er nieuwe stellingen hij. Aardwerken en draadversperringen breiden zich uit tot een Hjnennel van ongekende uitgestrektheid. Nooit heeft de Franschman zoo met de spade gewerkt. Ondanks hun aanzien lijke uitgestrektheid zi„n de in achttien maanden voorbereide stellingen nog slechts de hoofdwegen voor de aljemeene wer ken. Voor het opgehoopte vordcdigingsleger waren zij niet meer voldoende. De troepen overstroomden de oude stellingen. Nieuwe loopgraven, sappen en woonholen moesten worden aangelegd, om de versterkingen dekking te geven togen het Duitsche ge>- sebut. Iedere minuut wordt gebruikt om nieuwe schansen op te werpen tegen den vijand. De Fransche legerbevelen eischen in dit opzicht de uiterste inspanning. De Duitsche opmarsch tegen Verdun heeft heel kunt nu tienduiztend maal meer invloed op mij krijgen dan je vroeger ooit gehad hebt. Vraag jnij wat je maar wilt en ik ?al het (v'xi'r je doen." „Ik begeer niets." Haar eigen veront waardigde verwerping van zijn aanbod kwam Joyce met buitengewone levendigheid voor den geest,naarmate zij zich liet geheele voorval op het kantoof herinner de. „Er is niets wat u voor mij doen kunt, niets, behalve u voor altijd van mijn levénspad verwijderd ito houden ik ver lang u nooit weter te zien." Nadat zij (lie woorden gesproken had, ontsnapte zij poo spoedig mogelijk uit hét gebouw, en liet haar morgentaak half af gedaan; zij schreef onmiddellijk een brief om haar betrekking op te zeggen en foen zij van (haar huisjuffrouw hoorde dat de man, dien /zij vreesde, haar adres ontdekt had, liet zij geen oogenblik' verloren gaan, en vertrok' took van daar. Waar James Douglas woonde, en wat hij deed, wist zij toen .pog niet; zij wcnschte liet niet tc wéten; £zij wist alleen dat zij, hot kostte wat jiet wilde, iedere kans, iedere mogelijke kans (hem weer te zien, moest vermijden, zoo ontzettend groot was haar ■vrees voor den man, dien zij beschouw de als do booze geest van haar le ven. Na (haar ontmoeting met Eric Rae- bum had /zij pas vernomen, dat James Douglas dén naam Tracey had aangeno men, en dat hij woonde op Addersham Grange, maar zij Kende de reden nog niet, waarom hij een anderen naam had aan genomen, ook fv'art zijn huwelijk was zij volkomen onkundig. Én nu, tegen haar Frankrijk in spanning gehouden. De onrust van de Fransche regeering en de voor harigheden van de Parijsche pers dwongen het legerbestuur tot ontzaggelijke opeen- hooping van troepen. Van het oostelijke firont. Duitsch legerbericht. "De toestand is over het algemeen on veranderd. Het stationsemplacement en de magazijnen van Rjezyca zijn door een onzer luchtschepen bestookt, ter wijl verschillende Russische vl.egkampen door onze vliegereskaders zijn aangevallen. Oostenrijksch legerbericht Geen gebeurtenissen van beteakenis. Russisch legerbericht. Bij het dorp Glnowka, ten zuidoosten van Dunaburg, zijn wij opnieuw een weinig opgeschoten. Ten noorden van het Driswiaty-meer heeft ons geschut een vijandelijke vlieger neergeschoten, die achter de vijandelijke linies is gevallen. Duitsche luchtgevaarten hebben een 30 hommen op het dorp Ostrowki, ten noor den van Stobtsy, geworpen en er eenige Oostcnrijksche krijgsgevangenen gedood. Aan de Strypa, ten zuidwesten van Tar- nopol, hebben onze troepen Oostenrijkers, die op een hoogte ten oosten van Bcgalkow- rlie op een hoogte ten oosten van Bogal- kowtse aan het werk waren, beslopen en ze met de bajonet aangevalten. Onze sol daten hebben na een handgemeen een deel der bezetting van de vijandelijke schan sen over de kling gejaagd, 1 officier en 62 man gevangen genomen en zijn daarop, na de vijandelijke versterkingen te hebben vernield, teruggekeerd. Tegen vijf uur des ochtends is de vijand zelf in deze streek tot den aanval overgegaan, maar hij is door ons vuur en een tegenaanval op de Vlucht gedreven, 6 ongewonde en 20 gewonde ge vangenen in onze jianden latend. In het geheel hebben wij '$aar ter plaatse 1 offi cier en 96 soldaten gevangen genomen, 111 geweren, twee caissons met handgranaten en veel oorlogstuig buit gemaakt. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Weinig actie. Toestand onveranderd. Italiaansch legerbericht. Langs het geheele front gescihutgevechten, die in de streek van Tonale en van ,Rove- reto het 'hevigst waran. In liet Plezzo-bekken heeft eau vijande lijke afdeel ing een onzer voorpostten op' de hellingen van den berg Dukla overrompeld. Toegeschoten versterkingen, hebben den vij and verdreven. Op den Javorcek hebban wij h*. haalde aanvalispogingen op onze stellingen met aan zienlijke verliezen voor den vijand afge slagen. Op den Karst heeft do vijand, na den ernstigen tegenslag in dan nacht van den 27en, zich bepaald tot het afvuren van eenige salvo's geschutvuur tegen de ver loren schansen, maar hij heeft geen enkele infanterie-aan val durven ondernemen. Van verscheidene punten van het front wordt gemeld, dat de vijand steeds voelvul- djger ontplofbare geweerkogels bezigt. wil, niettegenstaande een bijna "onverdra- gelijken afkeer pn terwijl haar fijngevoe lige ziel in opstand kwam bij de gedach te aan hetgeen haar wachtte, spoorde een inwendig» stem jiaar aan den man, dien zij vreesde, te gaan opzoeken, en bij hem lo pleiten voor mevrouw Marshall's man, voer Hetty's vader; den invloed dien zij over hem bezat, aan te wenden, om den gevangene in .vrijheid te stellen, die leed in zijn plaats. HOOFDSTUK XXI. Ilal's plan. Het was nauwelijks te verwachten, dat Hetty zou blijven in de betere stemming, waarin ze naar het huis op de heide was teruggekeerd, zonder nu en dan in haar oude fouten te vervallen, te meer daar ziekte en onrust mevrouw Marshall meer dan gé woon prikkelbaar gemaakt had den en haar zenuwen in een zeer mspan- nen toestand jgebracht. Den dag na Het ty's thuiskomst jnvam haar moeder voor het eerst sedert het begin van haar ziek-, te, beneden en Joyce had groote moeite den vnode tussclien het tweetal 1e bewaren en een voldoende hoeveelheid olie te gieten op wateren, (die steeds in beroering wa ren. Met (het inzicht van een waarlijk ^onzelfzuchtig karakter, begreep zij als bij ingeving, waarom moeder en dochter el kaar kwetsend en op welke punten de twee naturen met elkaar in botsing kwa men. Én (daar zij verstandig was en een helder inzicht had, zoowel als medege- In den Kankasim. Russisch legerbericht. Ten Z.W. van Erzeroem hebben onze troepen de Turken teruggeslagen. In de streek van Bitlis zijn onze troepen weer in zuidelijke richting opgeschoten In Mesopotamie. Engelschlegerbericht Het Engelsche ministerie van oorlog be richt: In den nacht van 24 April werd een po ging gedaan om naar de ingesloten troe pen een schip met levensmiddelen te zen den. De poging, hoewel met groote held- fmfligiheid ondernomen, mislukte echter. Aeroplanes bemerkten n.l. dal het sdhip op ongeveer vier mijl afktand van Koet el Amara aan den grond was geraakt Ter Zee. Engelsch slagschip. De Britsohe admiraliteit bericht, dat het pantserschip „Russell", dat de vlag voerde van schoul-bij-nacht Fremantlo, in. de Mid- dellandsche Zee op jean mijn geloop en en gezonken is. Honderdvierentwinfig man worden ver mist, 676 zijn gered. De scihout-bij nacht, de kapitein en nog 22 officieren zijn gerei Het slagschip „Russell", in 1901 ge bouwd, behoorde tot de Duncan"-klasse. De „Russell" is bet derde Engelsche slag schip, dat door een mijn te gronde ging. (Da „King Fdwa.nl VII" en de „Irresistible" stietten eveneens op mijnen. Do „Russell" was 14.000 ton groot. De h ooBdbe wapen i ng bestond uit vier kanonnen van 30 c.M. en 12 van 15 c.M. (De snelheid was 19 mijl. 1 f Duitsche duikboot ver nietigd. De Britsche admiraliteit meldt: Gisteren (Donderdag) is een Duitsche duikboot op de oostkust tot zinken ge bracht. Een officier en zeventien man ga ven zich over en zijn krijgsgevangen ge maakt. De duikboot-(en mijnenoorlog. Officieel wordt uit Londen gemeld Het ongewapende Engelsche stoomschip „Industry" (4044 tori) is door een vijande lijken onderzeeër in den grond geboord. De bemanning werd in open booten in den Al- lantischen Oceaan op 120 mijlen afstands van het naastbijgelegen land, aan haar lot overgelaten. De booten met de geheele be manning werden opgepikt door het Ameri- kaansche stoomschip „Finland". Naar het Britsche oorlogspersbureau meldt, is de Deensche schooner „Chris tian" door een Duitsche duikboot in den grond geboord, 15 mijl van de kust. De be manning, in de booten ontsnapt, is door een ander schip opgepikt. Onlangs heeft Lloyds gemeld, dat hot Noorschc schip „Aud" aan de Iersche kust was gezonken. Bladen uit Bergen zeggen echter, dat het schip behouden de plaats voel, begreep zij, dat do beste manier or.i beiden to helpen was, haar aar. te raden ran elkaar te scheiden. „Zij zullen veel meer van oikiiar hou den, als zij ieder afzonderlijk wonen'f, dacht zij {wijselijk, „beider natuur is te zeer van elkaar verschillend, en kond toch tc zeer met elkaar overeen om gelukkig met elkaar pra te gaan in hèt dagcnjkscli leven; als zij elkaar sléchts ra eri dan ontmoeten, dan zullen ze in vrcdo en zonder wrijving samen kunr.en leven. Als zij zich floor een verkeerde opvatting van plicht gebonden achten te trachten ondor hetzelfde dak' te blijven wonen, aan kan het niet anders dan droevig atloopen." „Ik ben een ellendig wezen"', zei Iletty eens,op cien namiddag, toen een bitter sarcastische uitval van mevrouw Mnrhatl het meisje woedend gemaakt had, „ik had mij nooit meer driftig willen maken. Ik was besloten, dat nood moer tê doen. Na dat ik met dr. Brampton gesproken haa dacht ik zeker dat ik zou loeren mij zelf Te bedwingen, nij heeft mij loeren verlangen mijn afschuwelijk humeur te over winnen en ik dacht, dat ik het overwin nen kon. En nu heb ik mij weer zóó gedragen. Ik ben een ellendig wezen. Er stond zulk 'n wanhoop in haar oogen te lezen, dal ijoyoo zich over haar heen hoog, en, niet kon nalaten haar een kus te geven. „Lieve,1 niemand kan op eens een hei lige worden," zei zö op eigenaardigen toon, en „zelfbedwang is evenmin gemakkelijk te verkrijgen. Bbdenk, dat wij het steile pad naar den Hemel bestijgen moeten, en van bestemming, de Spaansehe haven Huel- va, heeft bereikt. Diverse berichten. Griekenland en de Entente. Een Reuterlelegram uit Athene meldt d.d. eergisteren De toestand is zeer ernstig door de wei gering van Griekenland toe te staan, dat dc Servische troepen gebruik maken van de Grieksche spoorwegen. De bladen leggen den nadruk op de vast beslotenheid der regeering. De Servische gezant bracht een bezoek aan het departement van buitenlandseho zaken, om te wijzen op den pijnlijken in druk, dien het besluit maakt op de Servi sche regeering. De gezanten der Entenle-mogendheden wachten op nieuwe instructies. Duitsche bladen ontleencn aan de (Tu- rijnsche) „Stampa", dat de entente het ver voer van Servische troepen langs de Griek sche spoorlijn PatrasLarissa, ondanks de weigering der Grieksche regeering, zal door zetten. Te Wcencn zijn uit Athene berichten ont vangen, dat de regeering besloten heeft den staat van beleg in de hoofdstad al te kondigen, zulks naar aanleiding van een verwachte actie der Venizelisten. De koning heeft het kabinet tot dezen stap gemachtigd. BINNENLAND. Officieel. De „A tl as". Het departement van marine deel! medo, dat het reddmgsschip „Atlas" voor enkele dagen het station bij don Nuord-ÏLnder zal vei laten, om te Willemsoord te verver- schen. And rentte». De ^gewone audiëntie van den minister van buitenlandseho zaken zal op Vrijdag 5'Mei niet plaats hebbe.. Recht er] Uk e macht. De arr.-rechtbank te Breda heeft, ter be noeming van een vijfden rechter in haar coliege, de volgende alphahetischo lijst van aanbeveling opgemaakt: mr. W. J. Berger, mr. A. M. E. H. Janssen de Limpens, mr. Ch. J. M. IL Ro-b-.oeck, allen substituut griffier, resp. bij do arr.- rechlbanken te Rotterdam, Roermond en Maastricht. Nederland en dc oorlog. Gebrek aan borax. Wegens gcbiek aan gronds offen (borax) zal de afdcelïng aardewerk van de glas- cn aardewerkfabriek ..Do Sphinx", to Maas tricht, van af Maandag a.s. slechts 3 da<- gen per week werken. steile hernials beklimmen be toekent dik wijls terugglijden zoowel «als voorui komen. Als het gemakkelijk was, onze fouten to overwinnen, dan zou de overwinning de helft ran haar vrauglo verliezen! Ik zal je een heel eenvoudig middel geven le gen het zeggen van booze dingen in een bui van Kwaad humeur. Pi o'jeer ai tijd tot twintig te tellen, voordat jo een persoon, die je hoos maakt, antwoord geeft Voor dat je 1 'j achttien beril, als het niet eerden is, is het erg de van de bui over; cn dan schijnt hot met moer dc moeite waard, booze woorden te zeggen. Ga nu maar cenjs naar buiten, naar do ho.de cn laat do frissche lucht je slechte humeur weg waaien", voegde zo er met een glimlach bij, ,,de preek is uit." Hetty sloeg baar armen om den hals van Joyce, kusijo baar hartstoehelelijk en riep „Als ik' ooit iets waard Wordt en het Schijnt vandaag of dal nooit gebeuren zal, dan heb ik het te danken eerst aan u en dan aan dr. Blrampton. U heeft mij het eerst in liefde doen geloovcn, cn hij heeft mij doen verlangen goed te wor den, evenals hij en u; ik zal er u beiden altijd dankbaar voor zijn als het mij go- lukt beter te worden." En zonder ant woord af te wachten, vloog zij als de wind do leerkamer uit en liet Joyce al leen, die met een trilling vpn vreugde over haar woorden nadacht Wordt vervolgd). SCHIEDAMSCHE CO JRANT De Secretaris

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1