De oorlog ■f 69"* Jaargang Maandag Mei 19*6 15128 NA LANGE JAREN, ill# DRANKWET. BÜITENLÏm Yan het Westelijke front Yaii het Oostelijke front. Yan het ZnJtlelijke front. In Mesopotamie. Misschien had do ruwheid Van, do ma- lil SWSJHE «««e* VL-: 7# 5> nxw* Deze courant verschijnt <1 agelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en VI aard i n ge n £1. 1.23, franco per post £1. 1.65. i Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan hot Bureau bezorgd zijn. Prijs der Advertentiën: Var 1r .rh 00. 20 cents. Reclames 30 cent per rog i Gr© i r innemen. Ad verten tien bij abonnement r;> vo-vte.- 7"- n- hienan zijn gratis aan het Bur- au to komen. Bureau: Lange Haven No. ill (hoek Ivorte Haven). Dagelijks worden /o g n u> de kleine Hm» van 40 cents por adyid ito', h Vp® i 'el» t Dc/e advi rleiila i> \,<irten i ito v geien, slechts 2 maal b«V r:d r rir or r -J i. tk'i.vsn 1 i 'i Intel "illl nili lie T d loon Bunjpetfttee*ler en Wethouders uo Schie dam, i Gelet op de Drankwet: 'Brengen ter algemeene .kennis, dat hij hen lis ingekomen een verzoek van. Jo haimes Roeling, waarin hij, onder over legging van door de vergunninghou Iers A. "Hgeo en A. F. D. van Pmxteren on- derteekende verklaringen van afstand van de vergunningen, respectievelijk voor d*' perceelen ICiolerstraal 52 boven en Ylaur- dingerstraat 5, vergunning vraagt voorden verkoop van sterken drank in het klein, voor geh'ruik! ter plaatse van vei koop in de henedenvoorlocalileit van het pcrciel Vlaardingerstraat 5. En herinneren, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het veilcenen der vergunning schriftelijk bij hun Colle ge bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 1 Mei 1916. Burgemeester m Wethouders voornoemd, t HL, L. HONNEBLAGE GRE.TE. D* Sscretaiis, J. SICKEKGAL Duitsch iegerbericht. Van. Zondag Meermalen hebben de Engelsdien hun te genaanvalleri by Givenohy en GolicJle her haald, doch zonder gevolg. Ten noorden van de Somme en ten noordwesten van de Oise hadden patrouil- legevechten ©en voor ons gunstig vet loop. Op den linker Maasoever bobben gister avond sterke Fransoh© strijdmachten onze stellingen op den Morthomme en de aan grenzende linies tot ten noorden van bel hosclhje van Caurettes aangevallen. Na hardnekkige gevechten op de ooste lijke hielling van de hoogte is do aanval afgeslagen. t Rechts van de rivier is een vijandelijke voorWaarfcsühe beweging bij do boerderij T,Maumo<nt tot staan gebracht. Een Duitsdhe vlieger hoeft bojven het traject VerdunBelleray in een gevecht met drie tegenstanders een van hen neer geschoten. Fransch Iegerbericht Van gistermiddag: In de streek van Lassigny richtten do Duitscbers gisteravond na een levendig ge schutvuur een aanval met weinig troe pen tegen onze stellingen tussohen Attich pn Le Hamel. Een tegenaanval wiprp beu onmiddellijk weer uit liet gedeelte onzer naar biet Engelstih, door L\ G. MOBERLY. 50) i j De laijge tijd van moeilijken strijd met Hetty, de voortdurende pogingen, haar eigen ongeduld te bedwingen, het vast besluit den moed niet te verliezen, nooit de lief de en vriendelijkheid le vergeten, dit al les beteekende niets, indien zij op het eind gevoelde, dat zij de genegenheid van het meisje gewonnen had dat al haar pogingen niet te vcrgeefsch waren geweest. Het ploegen en eggen en zaaien in het moeilijke veld van Hetty's ziel zou da moeite waard zijn geweest, indien zij op het einde het veld zou zien wit Wor den om te oogsten, indien zij terug kon komen, vol -vreugde haar schoven dra gende. Zij glimlachte om haar eigen, gril lige verbeelding. Zij glimlachte weder, hij de gedachte, dat zij en Christolfel sa menwerkten ten bate van Hetty; er was een zeker genot voor haar in die gedach te, al was die samenwerking ook onwille keurig. Hetty's woorden deden haar hart gloeien. „Indien ik' ooit iets waard wordt, dan heb ik het te danken teri eerste aan at en ten tweede aan mr. Brampton." En met dien warmen gloed kwam tevens op- füeuw het bewustzijn -bij haar op yan loopgraven as aar zij vraten binnengedron "gen. Op den linkeroever van de Maas werd de sector aan Avocourl en de streek van Ki-nos gebombardeerd. Tegen bet wallen van den jrvond ver over len onze troepen gi-dnen een Dmtsche scbe loopgraaf len noirien a m den Mori Hornino, en mankten dam bij 53 gevang! non. avaara an 1 officier. Op den rechteroever ran de Maas en in Vwjcs ie (ïad de tenia" lork' met afwis selende levendigheid op. In Ie Vege/en onder namen Je Duit sellers in den loop vnn den nacht drie nn- verhoofiehe aanvallen op on/e loopgraven bij Ban de-Sapt Têtc d" Faux en ten zui len aam Laigitzon mint zij werden over al met vei liezen teruggeworpen. Een ,Aviatik" aaerd gedwongen in het da! van dc Crème, in de Argonne, te lan den, na een gea-echt met een Fransahe jacht-vliegninchine. De twee officieren, die het toestel bemanden,worden gevangen genomen. Engelse h Iegerbericht. Van Zaterdag De vijandelijke artillerie opende vandaag een kiaihtig vuur op onze loopgraven bij Frioouil. Souche/, en ten westen van den weg YpejetiPilkern. Kleine mijnen aaeiden in den loop van den dag tot ontploffing gebracht en on der de bedekking van gaswolken deed de vijand twee zwakke aanvallen tegenover Hu Hooit, doch averd teruggeslagen. Het gas avoei naar de vijandelijke linies terug en wij zagen, dat de Duitsdhers hun loopgra ven verlieten en ongeveer 700 yards terug renden over een terrein, dat aan ons vuur aaais blootgesteld. Te oordcelen naar het groot aantal ambulances, dat men naar Hulluoh kon zien gaan, moet de vijand door ons vuur en zijn eigen gassen aan zienlijke verliezen geleden hebben. De grond iiohter de vijandelijke stelling avas oa-cr een lengte van ongeveer 1000 yaids en een breedte aam 3000 gards do-or liet gas gekleurd. Het mooie avecr begunstigde gisteren Eol werk der vliegers zeer; het is opvallend, lioe aaxinig vijandelijke vliegtuigen gezien averden. Gisteren kudden er dan ook slechts vier vliegergev©ehten plaats; aadj hadden geen verliezen, doch vandaag zijn er twee 1)uitsche vliegmachines achter onze linies neergeschoten. Duitsch Iegerbericht. Van Zondag: Ten Zuiden van liet Narodzlneer zijn van nacht nog vier Russische kanonnen ea een machinegeweer veroverd en 83 man gevan gen genomen. Oostenrijkscli Iegerbericht. Van Zaterdag: Ten noorden van. Mlynof aan de Ikava verdreven afdeelmgen van het leger van aartshertog Joseph Ferdinand den adjanid uit diens voonnlspsc hoven stollingen. Een Russisch officier en 180 man averden ge vangen genomen; een mitrailleur averd buit gemaakt. i Overigens de 'geavone arfilleriegovecbtim. de oneindig gioole macht van den invloed ten goede van een menschelijk aaezen zelfs. Christoffel had invloed op liaar uitgeoefend, zij, in hoe geringe mate dan ook1, had" ook op Ilelty invloed uitgeoefend; en Hetty, avarmeer zij hel steile pad naar boven besteeg, zou op een onnoemlijk' aantal an deren invloed uitoefenen. Waarlijk, het on eindig aantal cirkels, gevormd door een steen in een meer geaotorpen, Was niets vergeleken bij de eindelooz© pracht van een invloed ten goede. Intusschen liep hel jonge meisje, Waar van Joyce vervuld to, vlug een der heidej adeif op, naar een groot© groep pijn hoornen, die als een zavarte massa afsteken tegen den roeden gloed aam den westelijken hemel. Do wind blies friscli en prettig tegen haar verhit igelaat; de overal heerschende rust aam het uitgestrek te landschap, met zijn oneindig groot he melgewelf, bracht een gev'oel van kalmte aan haar ziel; en toen zij een ©ogenblik daarna ging zitten aan den voet van een tbr pijnhooinen en bef karmozijn rood van de lucht zagmei'gaau in /acht violet en grijs, toen bedaarde de storm van gramschap langzanmrbnnd. In plaats aam toorn kwa men vriendelijk.» gedachten voor haar moe der op in haar hari, medelijden mei alles aval haar mooderhad ondervonden, een bran dende begeeite haar vader te helpen, en eindelijk' haar groote aaensch haar best te doen alles te avezen aval 'Joyce haar gezegd Ead, dat ze zijn kon, naar het ide aal te streven, dat Mr. Stamp ton haar .had voorgehouden. Van Zondag: Ten Noorden van Mlynof trokken onze ufjeolingmi zich, toen zi| door v vl sterkere Russische troepen aaerien aangevallen, uil de door ons op 26 Maart veroverde vooruit- springen Je Russische stelling »n t uug. Het aantal gevangenen, dat gisteren vci- toel.l averd, a'erme -rJerde met nwr dan 200. Russisch 1 e g o r b e i i c h t. Van Zondag: In de huurt aam Riga heeft Je vijand een geconcentreerd vuur onderhouden op Sc'hlcck en op d» streek ten zu id-ui a*an het eiland Dalen. Het gebied hij het station Zeihuig, ten noordoosten aam Jaeobsta lt, averd eveneens door den vijand onder kanonvuur genomen. Aan hel iront bij Dunaburg averd op versclieiden punten een arlil!eiie*duel on derhouden. In de streek ten avesten aam bet Xarocz- rneer is het gevecht verflauwd. Door ons vuur verijdelden wij, ten noor den aam 'iet dorp Kreavo. een poging aam Jen vijand om buiten zijn draadversperrin gen te komen. f Ten noorderi van Moeiawiets aan de Ikava hebben do Oostenrijkers en Hongaren gis teren bij het aanbreken aam den dag, na "en voorbereiding niet zwaar en licht ge schut, een aanval met groote strijdkrachten gedaan op onze stellingen, die ten westen aam de kleine en de groote Bojarka eert uitstekende punt in onze ht ie vormden. L'it die stellingen, welke slechts Joor een kleine macht averden verdedigd, moesten, de onzen terugtrekken. Op onze beurt open den onze troepen een, geweldig kanonvuur en gingen tot dan tegenaanval oa-er. Om één ure 's middags avarvn, ton sjiijt aam den kogelregen, dien de aijand ojv ons afzond, de verloren stellingen liornomeig waarbij alle overleavniden van de vijamh»* lijke troepen ■gevangen genomen a\ enlen. Dat avaien twee M.'igyaarsche bataljons, ït 1. 22 officieren, 2 o-fficieren aam gezondheid en m©'»r dan 600 soldaten, die dj aaapens nenrlegden. In de loopgraavn lagen a-el a'erminkte lijken en Magyaarsc'be geavnnden. 1>3 Russische Verliezen bedroegen 4 offi cieren en ongeveer 100 soldaten. Wij maak ten talrijke geaa-eren, verder munitie en an der aaorperituig buit l O o sten rijk sc h Iegerbericht. Het Oostenrijk'scho hoofdkaa artier gewaagt slechts van vliegergcvochfen. Koe t-cl-Am ara genomen. Naar »de OTidero nperbe vel hebber van het Turkschc Wr meidt. heeft het Engelscho garnizoen \.,m KoetelAmara, 13.330 man sterk, onder hevel van generaal Toavns- bend, zich ojt aam rav ;r iril el ij k. overgegeven. liet Engeisclie ministerie van oorlog doet van deze nederlaag aldus kond: „Na een verdediging van 143 dagen, gevoerd met een moed en kracht, die al tijd in de herinnering zal voortleven, te generaal Townshend, door table nilput ting a-an zijn voorraden,, gedaamngen ziali te Koet-el-Amara over te geven. Tevoren Een a-oclstap op 't pa,d door de heide struiken deed haar uit haar gepeins erit- avaken, het bloed vloog liaar naar de wiingen, toen Hal Femvich n.iast haar neer viel. „Je bent pi een aveek' terug en ik heh- je Uog in 't geheel niet gezien het is schandalig dat al dien lijd aeiloren is," begton hij plotseling. „Vader bad mij voor zaken naar een oom in het Noor den gezonden, ik! had het land om to gaan. Weet je, dat ik haast avoest aan.*, toen je dien dag verdwenen was?" Hij greep haar hand en drukte die mei kracht in do zijne, zjjn donkere oogen schitter den, toen hij op haar neerzag. „Ik aa-cet wel dat ik niet had moeten weggaan," is'tamejdo zij, „maar »IIal-~ik had zoo'n afschuw aam alles van al les! Het scheen mij iederen dag meer te gaan hinderen. Ik dacht dat ik averk zou kunnen Vinden en mijn leven opnieuw beginnen, maar 't avas niet zoo gemakke lijk1 als ik gedacht had dat het zijn zou." „Och, je kunt zulke dingen niet doen op zoo'n dwaze, onafhankelijke manier,,'ant woordde hij ruw, een ruwheid die Het ty zeer zacht opnam, „meisjes kunnen z'ulk soort kunsten niet uitvoeren, ik hoop dat je dit nu geleerd hebt. Ik zeg je avat het is, ofschoon, hij greep haar hand en drukte die stcadg, „je hebt mij vreeselijk' ongerust gemaakt en jo moet mij beloven nooit weer zulke dingen te doen. Ild avas in een allerverschrikkelijk- sten gemoedstoestand."' had hij zijn kanonnen eu mUnilif* v i metjgd. .De troepen onder z,;u bev»' h'-li-'t) i>t 21370 Eugelschen aan alle rrayu i aaapens en ongean-er OOë'J In lis-h en 1 p troepen." Den 28*,ten Seplemhei 1915 kr r i I Engelscbe strijdmacht, ondh v, 1 a i neraal Townsliend, oj»rukkend 11 I li gin, in de nditutg aan Lu_ l 1 i Rn el-Amara, waar de naier een b li m .i d aan. De Tuiken. met bun b i h; aj iig ■- op de moerassen steunend a r-p rdeti i n aaeg, maar hxdi aa-i*,ten de Eu >ci.on /i< n aam de Helling meester t» mik n iain.v zij. in <1© richting van Budil b s,a n I voortrukken, de plek bereikt »n a\nir e Ctcsiphon lag en aaaar zich Ihuri* n«»g 'slechts een boog verheft ui ofj iS 1 aaan het paleis aam de Parfh.Sihe kina gen. Den 22sten November had de gruo'e slag plaats, bekend onder den naam a in den slag aam Ctesiphon. Na een blo© lij worsteling aaan drie dagen w.in n de En gelsohen genoodzaakt naar Ko ■tel-Am.ira te retireeren. De Turken vo'gden h n oji ■dc liiclen, a-oltooiden aaan den 9en tot den 12en de omsingeling yan het Eng 1- sche kamp. Van <lat oogcnhlik al aa as fi neraal Townshend met zijn mannen inge sloten en de Engelscbe hul\ I 'gers. dn* se dert dien ter ontzetting optrokken, w.uen geen a-an 'alle in slaat Tou nsli »ti 1 uit zijn positie te bevrijden. l)c overgaa-e aaan Toavwdicrtd's h*g-»r behalve bet verlies van. geaaangeneri. e»n ernstig moreel échec voor de Lngnschen, daar de pogingen v;ui de ontzettincsiegeJ« aarelke adlitereena-olgens onder de g n waals Aylmer, Gorringe en Lake zijn uitïdiok ken, tea-ens zware offers hebben geei.v ht. Na Gallipoli dus de tavecde slag, aveil.- den Eng")schen door de Turken avorlt to »- gebraclit. De Duitsdhe perst stelt speuiai d' nm reclie uitaverkiog op den voorgr aid ,li,» de nederlaag der Engetsehen a'O' -ral m de Mohanmiedaanscihe wereld moet hebben. De „Vossiscihe Ztg." schnjfl. „De over winning van de Turken bij Ko"t ei Amain is de zavaarste slag, die EngMaml ring e»» troffen heeft. Spoedig zal'de mtw» ikmg te hespeuren zijn in de toe neming aam het Tuiksche prestige ia Arabic en Per/ie, en ea-eneens onder de Mohammed,aansrhe be a*olking van Britsoh-Indie zich op vo ir d Eagehdien onaangename aadj ze doen ge voelen. Deze overwinning bekroont, hel le- a-ensaverk aran een van onze boste sol daten, veldmaarschalk von der Goltz." De „Tagliehe Rundschau" ooidoelt: „Dal juist de door het verwaten Engeland lien tallen van jaren gcnunaclito on mtehnn delde Turken het zijn, tegen aane de En gelscbe slagschepen on regimonten betover al afleggen, moet voor Oen irots der <En- gelscJicn wel zeer bitter zijn." Het „Berliner Tagehlalt" schrijft: „Wel ken 'terugslag op militair gebied de zavure klap zal hebben, die aan de Britst he Ti- gris-expeditie is toogebroebt, zal waai- scJiijnlijk spoedig blijken. Engeland zal «de no dei laag van Koet-el-Amara mol opnieuw een groot prestige-vcrlies inoelcn belli "i. Vtioial in Egypte en Aiabië z.de lijding nier avaarop hij met haar omging den gewcnschten invloed, of misschien gcnool Hetty, zooals zoo velen aran baar M»k*u, aan het gevoel overwonnen te zijn. Ze. ker is het dat zij do beknopte brvehu a'ari Hal iniet kavabjk nam en toen hij zijn arm a-nj onz,icIit om ha-u- heen sloeg, haar naar zich toe trok, haar op bijna ruwe Wijze kuste, aana» zij niet boo om dien lire. Integendeel, zij drang /idi een uugenblik dicht tegen hem am en hok zich zelf toen terug met e*n uildnikking «p haar gezicht of zij om ni uw be*hul had genomen. „Ik zal niet avecr avegloopeu, dit lid» ik a-nst besloten. Het aaas te afscJ,uaVe- lijk en daarenboven, ik zie in, <lil lui a-cikeord avas,"- z.ei ze, „maar ik lub mts le doen gekregen." „WjU meen je iets?" Het knappe gezicht van den jongen mm zette zicli m een jiorschcn plooi, ,,jc zult nu aan mij toehchooren, je zult mijn vrouw aaot edn, d.at zal je doen. Wij zijn meer dan vrienden, aadj hehooren clknai toe, jij en ik, eenmaal Zal ik je lot mijn vrouw vrn gen en jc moet doen avat dc zeg, versU je; je zult de mijne wonlen." Zij k»ei ile zich om en zag hem aan, de aer liocilijkte uitdrukking van haar gelaat paf er een schoonheid aan, die niemand lot nu toe geweten, had dat zij bezat. Haar oogcite straalden, zij glimlachte, het aaa» een verheugd glimlachje, maar toch niet vrij van ondeugd. „Jo beschouwt alles als ecu uitgemaak te zaak," Zei zo, „jo zegt precies avat '1 iij, J _- 1 >n 1 lt i ken." E E, rii H i it n i§ 't ll t n i i n i m ii 'i i Hl 'I 1 1 r 1 II 1 11 >1 I -l 11 I IJ» I t ilt .11 i. l IK Tirri-'" i m a r i ai 'i vc.n t <1 uz n I Si v "l 2 il 3'- t M YjJ~\ 1 VIS Mui *1 T/.l' lïw l j i'x HM t\ Ti il I 1 i U id c i: h '1 II luit 1 i ii i U UMX i kW UM3 fftOld» t r t n >r!( t il nui 11 1- JH ii \z, n' t 1 <!'o r i m lutl t cIp t i 1 (*i n orJ. 1 j t t i' óf n /s\ J i ,ik>' >.'i ,11 Tl il E\1'n U Tu>a-,ag iS n.Lj ioc-.n 1 uit Dn. 1 i Dl. 1 "11, i "iii-if n *-<*1 it 1 op dcj'/ f 1 n E, t. L.lt I V \,m de E iii 11 uiiwia* p a i li l itnu aan 1 om 1 2 wil ia 11 i ti ei i makuni if aan Kin Rn i_ i ia i ii toip aantal o| t ui i an. a I i li /n.l U-L 'a' r, I*», ai, 'i h% <i i mi m- /we Kiei in lat d «ten a.ui h» 4,1.1 In >.e, h - E i paik in Dublin i 1 ii de \i i - in Until* en auto's veria i la u Ka i".ia" ma'uiaii, dm 'e „i n* te' |,i am 1* Mlin Fein h.*a\ mg li i ii II k prwiig, dal vu, '-illl 1 1 .1 it 1 WOU •lIltK"! ft'1 au .,ii a in *1 'i li ea w. 11 ,ao i- ti.n" ui i 1 a r J otto >t li 'I opaaerji, naait htfute ij».i 'a e, jl ka i, w 1 ni o[ig - 'i*i In an i 1 to nen lie in St^pn *u\ n aa.i: t a m "te' .biooJiv.u", :i yii in u1 <!i tin, ,,a» t* ,un'_"l,iuid'ii vu imi' a-, i f n a i*s lull- ivdv jilruP- 'Ti duath', tt.iar i i") '1 a v. iavacJitten te te:ti*tan J tv zuil' n In, 1 n. Op bi'' r.nibui* h *i Itu de epsland'"- luui'ri J,» *5inn 1 en \!ag m Je pLutk, van d1 Emuit J.n k. i e Er kem ui <l.m a uwe h'richten over vtnwt- en huis'n-e li'fu. In te*» hisiinifdtirie!* aan Jacobs raakten, ook vrouw,ei in edair *!a.igs, dmu- de vrouwv», die d 'ijl» d i opstand-aliugcn, ki.zen vu li ui a in ,'nrn*si InngC'i wilden vi ei/ff), do, v d fruuw g 'bitumen daarin avu len vi.rLihIi*r,I. l'liin H ju, n-n ha 1" a i la il*. Tdheriy Hall, bal in i 1JEva,ui-j aan ieb 'Itoii en aan Earkin, aa u*l diin' n k monneeihoot m (Him hr*' ii, D' a ui *p in 1 ut gt dan, dat er Diwi- Ivh!unudlag n 1 .^aiming i' t"h 'to *1 i 1 aaa* Hp ï,ni d.iirop volgen, la! ito alktuiili„tS am to kotgsav *t in, Hubim (lil ui i.i >tot bap) werd uitga- j ij vat n-thl >f wat j ij zou willen. Jo naast m©i aai! i. w n, ,i k, en of ik je a rem,' zou wtHiu m.iI n." Rij die avo ir- (b n je a Hrtiw d Rite b t r stem, zij l.i 'g epnietiw u ii dm k"» o» id kleur on nd en *o irl aan jon ii*,uhüge ruwheid tr>k Hal baar wee m i(R aruun. a ir zou ai fin- i a*cn* voor dienen li ij, wij hoto on-, niet aan te siel- !t n aK u m 1 1*. of den sa- li tj, nl,"i p len. V ii hl mei eemnas» *a f.nuvi v,u f,1 j li., de toon aan lip» te "M ai I J| i ,i ook vertegen, p w 'I nat il. i i i» je houd en ik wéki tof a ie in, 1 uii, waar Jient het lm io i on j' ii'd i, voor ie doen? M ii li i i i 1 i 1 i n te dra itetl al* d\a iA' a i'w t*- u imuu uu* iij en ik Ilelty me *i <a,n!je* Lwhen om den nlloigi ij pig*ttn i in ui /ijn stem, maar zijn iiazagheid *prik 14 teel eenrisziu* on- gflenidc en /v. ,u,-ie vin ha ir aaid, dat niet-, liaan wilde dan -zieh te laten mer- w innen eu m bin- bait wis zij oavr. luigd, d.it de/" piv.e, bijna onhandige m i- t'ni a.ie I, tiiMima \e'1 m'vt' niet haar -mail, o.fi,in tei iia d"i eui meer ha- m ludle f,i ii* .ut wnanlen gedaan zou bill ui. Muii dal 1 L trok; zij zich van In in U'iu, en ban- gaziciil nam een cm- singer uildriikkin* ajn n«n em*!, die haar ouder, nicer a n uaa 'lyk< Reed hjken. (Wordt vervolgd^.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1