@e oorlog 69'" Jaargang Dinsdag 2 Mei 1916 No 15129 NA LANGE JAREN, Beee courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Fees Wagen, Prijs par kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen fl. 1.25, franco per post fL 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags Vóór een ttur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regeb^Q. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters haar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelïge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Kiezerslijst^ De Burgemeester van Schiedam; Gezien art 33, 2de lid der Kieswet, iBjrengt ter openbare kennis, dat de be slissing van het gemeentebestuur op de ingediende verzoeken om verbetering der vastgestelde Suppleloire kiezerslijst, op de Secretarie der gemeente, afdeeling Bevol king (Schoolstraat 12), voor een ieder ter inzage nedergelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten, .verkrijgbaar gesteld is. Schiedam, 1 Mei 1916. j De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GREÏE. Kennisgeving. De Burgemeester .van Schiedam maakt bekend, dat behoudens nadere wijziging in de maand Mei voor de artikelen, in de lijst hieronder genoemd, de volgende maximum prijzen zullen1 gelden. t GroofthandelprijzenRegeeri ngstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) £11.80, tarwe bloem (gebuild inlandsch), f 19.25, tarwe meel (ongebuild), f 16.50, alles per 100 K.G.boter (bij verpakking in wit fust van 50 K.G.), fl.45, boter (bij verpakking in wit fust van 25 K.G.), fl.46, boter (hij verpakking in Deift?ch of Leidschfust van 20 K.G.) f 1.50, boter (bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G.) f 1.51, alles per K.G.; volvette Goudsche en Edammerkaas, met Rijksmerk, seizoen 1915,-f54.volvette Goudsche en Edam merkaas, seizoen 1915, f52.kaas 40 tij- (Edammer en Goudsch model, seizoen 1915) f50.volvette jonge Goudsche en Edammerkaas met Rijksmerk f40.vol vette jonge Goudsche en Edammerkaas f38.jonge kaas 40 -J- (Edammer en Goudsch model), £37.jonge kaas 30 r{- Edammer en Goudsch model) f 31. jonge kaas 20 -J- (Edammer en Goudsch model) f25.jonge magere kaas (Edam mer en Goudsch model) f 15.—, nagelkaas, in fabrieken gemaakt, f 18.rijst (grof- middel Bassein of Rangoon) le hand- candities, f 13.50, rijst (voorloop Bassein of Rangoon) le handcondities f 14.25, lijst (gTof voorloop Bassein of Ran goon) le handcondities f 14.75, alles per 50 K.G.; havermout £26.50, suiker (witte geraffineerde) föl-peekoffie f31.ci chorei £26.alles per 100 K.G.kleine schelvisch f9.wijtin| f7.50, kleine gul £12.'kleine poon en pieterman f8. horsmakreel £6.kleine school f12. alles per 50 K.G. Grossiersprijzen: Kleine schelvisch f0.22, wijting f0.19, kleine gul f0.28, kleine poon naar bist Erigefeejh, 1 door E, G. MQBERLY. „Ik ben nog niet geschikt om te trou wen," zei ze kortaf, „nu Weet ik, dat ik! nog heel veel moet keren, voordat ik je vrouw kan werden. Nog maar een [uur geleden, vlak vjoor ik het huis uit- ging, was ik bijna krankzinnig van wpede," zij liet het hoofd beschaamd zinken, „ik ril van mij1 zelf als ik er aan denk. Vroe ger kjon het mij niets schelen of ik mij Woedend maakte ja oï neen. Mijn buien (Van woede lieten mij onverschillig. Nu fan het mij wel schelen, ik wil ze over winnen. Mijnheer Brampton heeft mij doen inzien hoe .uiterst afschuwelijk het is zich razend te maken als een wild beest" „Je zoui geen driftbuien hebben als je met >mjj touwde," antwoordde Hal vol Vertouwen, „je zou beter worden en nooit eenige reden hebben om uit je humeur te geraken, en het zou mij niet kunnen sche len of je boos .werd, ik zou je kunnen helpen je drift te overwinnen. Hefty schudde <*t hoofd. Met een ver standiger .wijsheid dan die van den jon gen man aan haar zjjde, liegroep zq dat Jaar feesduit ,het rechte was, en pieterman f0.20, horsmakreel f0.16, kleine schol f0.28, alles per K.G. KleinhandelprifzenRegeeringsbrood (bij verkoop op broodkaart) f0.12, Tarwewa- terbrood (gebuild) f0.23, Tarwebrood (ge build) (gebakken onder Rabbinaal toe zicht) f0.24, Tarwebrood, (ongebuild, bruin- brood) f0.20, Regeeri ngstarwe (bij1 verkoop op meelkaart) f0.14, Tarwebloem (gebuild inlandsch) f0.25, Tarwemeel (ongebuild) f0,21, alles per KG.; Boter £0.82%, Vol vette Goudsche en Edammerkaas met Rijks merk, seizoen 1915 10.68, Volvette Goud sche en Edammerkaas, seizoen 1915, f 0.66, Kaas 40 -f- (Edammer en Goudsch' rnödel, seizoen 1915) f0.60, Volvette jonge Goud sche- en Edammerkaas met iQjksrnerk f0.50, Volvette jonge Goudsche en Edam merkaas f0.48, Jonge kaas 40 -j- (Edam mer en Goudsch' model) f0.46, Jonge kaas 30 (Edammer en Goudsch model) f0.39, Jonge kaas 20 -f- (Edammer en Goudsch model) f 0.32%, Jongé magere kaas (Edam mer en Gouds-öh' model) voor zoover voor radig f 0.20, Nagelkaas, in fabrieken ge maakt f0.23, Rijst (gnoftniddel Bassein of Rangoon) f 0.16, Rijst (voorloop Bas sein of Rangoon) £0,17, Rijst (grof voorloop Bassein of Rangpon) f0.18, Havermout f0.16, Suiker (witte geraffineer de) f O.271/2, alles per V2 K.G.Peekoffie (in pakjes) f 0.04, Cichorei (in pakjes) I O.O31/2, alles 'per 01 K.G.; Zout f0.09, Soda f0.17, alles per K.G,; Petroleum f0.12 per Liter; Kleine schelvisch f0.30, tWij- ting f0.27, Kleine gul f0 36, Kleine poon of, pieterman £0.28, Horsmakreel £0.24, Kleine schol f 0.36, alles per K G. (Deze prijzen hebben uiitsl uitend betrek king op de gewone kwaliteiten. De luxe- sorteeringen, waarvoor in gewone tijden reeds veel hbogere prijfeea worden Betaald, blijven buiten aanmerking.) In verband met den wensch' van den Minister, dat deze prrj'zen stipt in acht zullen worden genomen, Wordt men drin gend verzocht bij1 berekening van hooger prijken, daarmede den Voorzitter of ©en lid der Commissie van Controle op fle toepassing der maximum-prijken der Le vensmiddelen, in kennis te stellen: Leden der Commissie zijn: de heer [Ai Zoetmulder, Lange Haven 77, Voorzitter; de h'eer 'A'. P. S. SWartjes, Villastr. 105; de heer 'A. v. cL Berg, pjoogstr. 178b; de h'ecr 'A'. 'Ai Manevee, iWarande 32b'; Mevr. G. Ai KoopmansDe Koning, Veen- lantstr. 17Mej. ,T. VerdijsseldonkKok, Dwarsstr. 24; Mevr. M. HangmanDohber- ke, Oostsingel '42; de hfeer HL J. Bos, Emmastr, 14; de lieer J. de Ruiter, O os- te rstr. 5. I 1 Schiedam, 1 Mei 1916. I De Burgemeester van Schiedam, M, L'. HONNERLAGE GRETE, BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Ten westen van de Maas deden de Duit- schers gisteren, tegen het einde van den „Neen, ik gnoct mijn vreeselijk slecht humeur overwinnen, tvjoordat ik' met je trouw," zei ze met een merkwaardigs zekerheid, „en er is nog iets anders waar ik over denken moet Je vader heeft he'- kel aan mij, wat zal hij zeggen als hij hoort, dat je met mij trouwen !wilt?M Hal's gezicht betrok. „Er zijn, veel dingen, waarover mijn va der en ik niet hetzelfde denken. Op me nig punt stemmen wij niet overeen,"- zei hij, „ik ben van plan heen te gaan, want ik! kan het leven met hem hier niet lan ger uithouden. Het is niet noodig te twis ten over dingen, waar liever niet pver getwist moest worden, maar er komt een tijd, dat; als je je liever niet door pik laat besmetten, je uit den weg moet gaan.!* Hoe jong Hetty; ook was, zij had ge noeg gehoord Van de zeer ongunstige re putatie van den ouden Fenwich, om te begrijpen, dat zijn zoon zich niet op die manier zou hebben uitgelaten zonder er goede en geldige redenen voor te hebben, en ze zei kalm niets anders dan dit: „Dus je bent Van plan om hier voor goed van daan te gjaan? jWjoa je mij- dat vertellen.?'''! „Ik ben Van plan hier voor goed van daan. te gaan,'' luidde het besliste ant woord, „als ik maar Wist wat het beste Was,» .voegde hij er bij met jeugdigen ernst, „ik had \vfel lust naar Canada te gaan, en daar Van ypren af aan' tfe begïm men jen dit hatelijke leventje van hier Ie vergeten Als modder nog leefde ?pti öl- dag, na een hevige beschieting, een krach- tigen aanval op de loopgraven ten noor den van den Morfhonüne, die de Fransehen hadden veroverd. Het spervuur en mitrail- leurvuur der Fransdhen brachten denDuit- schers zWare verliezen toe. 'Alle aanvallen werden afgeslagen. Ten noorden van Cumières Weiden tWee aanvallen, die de Duitsdhers tezelfder tijd deden op een loopgraaf, die de Fransdhien gisteren genomen hebben, afgeslagen. De Duitsdhers ondernamen daarna ©en derden tegenaanval en kregen voet in de Frapsdhe linies, zij konden zich' er echter niet hand haven en werden met zWaie verliezen te ruggeslagen. 1 1 De hevige beschieting; van heuvel 304 in de.streek van Vaux jgluurt voort In 'Woëvre is de nadht kalm verloopen. In den nacht van 29 op 30 April wier pen Fransdhe escadrilles op de opslagplaats voor proviand en munitie te Sevastopol (ten zuiden van Thiaucourt), op den spoor weg bij' Etain, de bivakken bij Spin court en op de stations ASpremont, Graadpré, Ch'allerayes en Vbuziers bommen. Er wer den bij deze operaties verscheiden ont ploffingen bemerkt en er braken "tal van 'branden wit. 1 1 Engelsdhlegerbericht In den afgelbopein nacht liet de vijand een mijn springen tegenover Caranjoy, waar door de Engelsdhe loopgraven, werden' be- sdhaidigd. Er (Volgden eqhter geen infanterie- aanvallen. 1 j Ten Zuiden van, Lpos werd een vijande lijke aanval met handgranaten afgeslagen. Heden (Maandag), heten de EpgeJschea een tegenmsrjh springen, tegen de Diujtscjhd mijnen. - In jde strèek' van Angces wederzijdsoh© atifiviteat, De Engelschiein beschadigden, ern stig vijandelijke versterkingen bij het kanaal Yperen- Gamines en ten noorden van ,Ype- ren. Gisteren hadden, zeven ludhtgeVechfjepf plaats. Een vijandelijk© machine werd na een gevecht geaoodziaakt achter de Duitsche linies te landen, een andere stortte neer op 'de huiden van Bapaume. Van hot Oostelijke front. 00stenrijksch legerbericht Het lOostenrijksdhe hoofdkwartier meldt, evenals het Duitsche, dat er geen bijzon dere gebeurtenissen vallen te vermelden. Russisch 1 e@er bericht In de streek ,van Poejkam, ten zuid oosten ivan Riga, heeft onze artillerie met goed gevolg een vijandelijke batterij be schoten. 1 De Duitedhie artillerie heeft den omtrek van het station ten het Hruggehoofd yan Ikskul Beschoten. 1 In een sector der stellingen bij Duna- burg heeft ons geschutvuur brand veroor zaakt in de vijandelijke loopgraven. Ten zuidwesten van bot NarOiciz-lmeer hfejbti ben de Duitsdhers teen poging gedaan om uit him loopgraven te komen, dooh ons vuur heeft hen genoodzaakt er dadelijk in terug te keeren. Ten zuidwesten van het stationClyk aan den spoorweg RormnKoiwtel heeft de vij'and tot driemaal toe gepotogd het dorp Khromiakove aan te vallen, dedh telken keer is hirf verdreven door ons geschut-, musket- en machinegewteeryuur. les heel anders geweest zijn. Zij hield mijn Vader in toom; het waa een goede yroiiW, ze zou mij geholpen hebben en hem op het rechte pad hebben gehouden. Hij heeft niooit recht ylan mij gehouden, soms denk ik dat hij mij niet zien kan. Het levjen met hem is onverdragelijk geworden." „Is het hewsch waar?" Een spottende stem viel den jongen man in de rede; Hal en Hetty Waren te zeer verdiept ge weest in jam gesprek iom te letten op het geluid yan naderende voetstappen; nu keken zij pp met verschrikte oogen, en zagen den puden Fenwich vopr zich staan, met een vjuurrood gelaat, schitterende, Ver- tp'rnde cogen en een uitdrukking yan wraakzuchtigen haat „Zoo; is het leven met mij zoo onver- dragelijk!?"- Vroeg hij met bitter sarcas me, „het is wel pardig dat te hooren zeg gen door je eenigen goon. Zooals je zoo- evten duidelijk gezegd hebt, je hebt het geneesmiddel geheel in je eigen hand. Je kunt gjaan en zult mij veel genoegen doen als je zbo spoedig mogelijk heengaat Je bent Veel te veel fle zoon van je moeder om in mijn smaak te vallen, en dat hen je altijd geweest, zij Jw|as zulk een Won derbare heilige en jij pchjjnt in haar voet stappen te treden'', de spot in zijn stem! deed Hetty huiveren; en deed Hal op springen met een uitroep |ya» onderdruk te wpede. „'O, h,et is- totaal johhopdig den held te gpelen,", zej Fenwich lachend! ben gaich- Van het Zuidelijke front. Oostenrijksöh legerbericht. Re toestand is onveranderd. In h^t Adamellogehied hebben onze troe pen Vijandelijke aanvallen, die voorname lijk tegen de Fargorida-pas gericht waren, met aanaenlijke wcrliezen voor de ASpen- troepten gekeerd. Italiaansch legerbeicht. Op het front van Carda tot aan de Brenta zeer levendig artillerie actie. De vijandelijke artillerie veroorzaakte brand te Bastiono, ten zuiden van Mori. Onze ar tillerie verwoestte het dorp Panone en heeft een ontploffing veroorzaakt in een muni tiemagazijn in het Grostedal. Een onzer infanterioafdeelingen heeft zich meester gemaakt van een sterke stel ling op een hoogte van meer dan 3000 meter in de Marmolado berggroep, ondanks het zeer moeilijke terrein en den verwoe den tegenstand van den vijand. Wij maak ten daarbij 52 gevangenen en mitrailleurs, wapens, munitie en andere oorlogsmateriaal buit. 1 Aan de noordelijke hellingen van den Monte San Micbele deed de vijand in den nacht van 29 op 30 April een aanval, die echter spoedig werd afgeslagen. In den Kankasns. Russisch 'legerbericht In de richting van. Diabekir hebben onze Lozbikken den vijapjd krachtig- naar het wiesten teruggedreven. 1 In Ide riditing van. Bagdad hebben wij ©en sterke afdeehng Turken, naar het westen teruggedreven, hun een deel van hun ge schut en TOrscheicten© caissons afgeno men, 1 In Mesopotamie. Dö val' van Koet-el-Am ara. De „Berk LokaJ-Anzieiger"- verneemt uit Konstantinopel, pat Koet-el-Amara 145 da gien ingesloten; is geweest, waarbij de En- gelïstitien in verschillende gevechten in de omstreken groote verhezen hadden geleden. Alleen inde maanden Maart eii April verloren de Engelsdhep meer dan' 20.000 man. Een merkwaardig toeval' is het, dat de Engel- sdhen het vorig jaar terzelfder tijd aan de Dordanellen verslagen, werden en wel teen dag vóór het ïeest van de troonsbestijging. De grootó overwinning van Koet-el-Ainai-a was Ide dag na( het feest van, do jtroonsbe- stijging. De „Ikdam" betreurt, dat generaial- veld maarschajlk von der Goltzl de overwinning niet heeft raogen IxdeyenL In Egypte. 'Aan ide Westgrens. Het Britsdhp ministerie van oorlog publi ceert het volgende telegram uit Kaïro van 30 April In het noordelijk gedeelte vajn! de weste lijke woestijn wordt do toestand snel we der normaal. Kleine patrouilles, gewoonlijk in gepunteerde auto's sporen,1 vporradten am- mhnitie op, die als dan worden vernield. Sinds iSiOllujn opnieuw beztet is, zijn, reeds smeer dan een kwart millioen patronen ge- VonJden. Eonigp dagen geleden werden twföe Duit- stehte toestellen svpor draadloozte telegrafie, te, boosaardige lach; 5,je moeder heeft mij fot tranen, toe verveeld met haar kor,, mende en weeklagende goedheid; pij is uit pen Psalmzingend geslacht, jen kon die smet nooit kwijtraken. Ik heb vroom heid nooit kunnen uitstaan ten zjj was er geheel Van doortrokken. Vermoedelijk heeft zij die liefhebberij pan jou overge dragen. Zij hoeft mij, Zioolang ze leefde, bet leven Ipf 10011 F*-3' gemaakt en jij „Ik ben ter tnotsch op haar zoon te zijn'.', yiel Hal hem in do rede en zijn toorn wjas ten top gestegen; „zij was het zachtste Wezen dat ooit geleefd heeft, de beste VqonW die ik POit heb gekend en n hebt haar ten gravte doei dalen. Zooals ik reeds zei, [als jik u te veel aan haar herinner, dan kan ik w best van mijn tegenWjoordigheid ontslaan. „Hpe gauwer hoe liever", Zei Fenwich met een spottenden lach, „en zaL deze jonge dame je vergezellen? Alles welbe schouwd, haar zachtheid van karakter is in yélo (opzichten niet Ie vergelijken met die Van je moeder. Ik zon je raden je ni©t te bemoeien met haar en haar far mille. Zij is een helleveeg, beste jongen."' Ral sprang overeind met pen woesten kreet, maai: do oudere man! was hem to Vlug (af. Hij hief jbet handvatsel van oen zWore rijzWloep, op, dite fiij in do band had, en Efaajcpit oen hevigen slag toe aan den jongen mlan, die fdsi een steen aeer- (pp 09 heideplanten nan Hetty's, die in ide woestijn ten zuiden van Solium verborgen vanen, ontdekt .en opgebraeht. Moghara is door de Engelsdhe troepen be zet met (het doel het oordon nog sterker f" maken. 1 De aanwezigheid van Engeteche en Egyj)- tisdhe trotepen te Kbarga maakt het moge lijk, dat er w:rkennmvstoehten. naar alle nchtingen ondernamenkunnen worden cn de vliegers doen voortdurend vluchten, naar DkLa, waar zij bij iedere vlucht met bom men en machinegeweren groote schade aan richten. Geen enkele beweging die de vijand van deze oase uit onderneemt, kan dientengevol ge onopgemerkt blijven. Vluchtelingen van Bahana, die de laatste dagen rijn aange komen, geven ©en treurig relaas van den toestand die daar heerse'ht. De duikboot- en mijnen oorlog. De Brïtsche admiraliteit deelt mede ,dat het Engelsche gewapende jacht „Aegusa" en de mijnveger „Nasturtium" in de Middel- Inndsche Zee op mijnen zijn geloopen en gezonken. Van beide schepen zijn de offi cieren gered, doch van de „Aegusa" wor den zes minderen vermist, van de „Nastur tium" zeven. Volgens een Lloydsbericht zijn het En gelsche stoomschip „City of Lucknow" (3677 ton), en de „Biessenk", een visschers- vaartuig uit HarÜepool, in den grond ge boord. Volgens een Lloydsbericht is hel Engel sche stoomschip „Leudenball" gezonken. De geheele bemanning is gered. Bedoeld zal wel zijn „llendonkali", een s.s. van 3994 ton. Althans het gisteravond in den Waterweg binnengekomen stoom schip „Bellatrix" rapporteert, dat gister morgen het Engelsche stoomschip „Hendon- hall", van Portland in Maine, bestemd naar Rotterdam, msschen Galloper en Gahhart op een mijn is geloopen en gezonken. De bemanning is door mijn vegers gered. De opstand in Ierland. De Engelsche regeering heeft gisterna- middag het volgende communiqué uitge geven 1 Alle rebellen te Dublin hebben zich over gegeven en de stad is, naar bericht wördt, geheel en al veilig. De opstandelingen in de landelijke districten geven zich over aan de mobiele oolonnes. Van de gisteren te Dublin gevangen ge- nopjen personen zjjn er '488 naar Enge land gezonden. Do rebellen te Enniscorthy hebben aan geboden hunne leiders en wapens uit te leveren, mits de anderen naar hun haard steden terug mochten keeren. Er werd huji daarop medegedeeld, dat zij zich 'onvoor waardelijk hebben over te geven. Dit ge schiedt thans. 1 In de graafschappen Cork, Clare, Lime rick en Kciyy is het over het algemeen rustig. Over de overgave der opstandelingenlei ders meldt een Reutertelegram Toen do rebellen verdreven waren uit het brandend© postkantoor, hielden dotroe- vjoeten, terwijl FenWjch terugwandelde naar den straatwteg. Hetty lichtte Hal's hoofd op en legde het op haar schoot, met bezorgd® oogen zag ze hetm! aan. De bleeko kleur yan den heWnstelOiOKten man verschrikte haar; de vreeselijk© gedachte, dat hij dood zou Wezen, deed haar hart bonzen; met (be vende vingers raakte zij rijn Wang aan en ©en snik vian smgfet kwam, uit haar keel. Cf hel do aanraking WAS yan haar hand of het geluid van haar snikken dat hem deed pntwafen, hij opende de joogon. „Het is niets", zei hij flauw, „Ik ge loof niet dat ik gekwetst ben, het Ver doofde mij ©en oogénblik. Komaan, lievie, kijk zo© verschrikt niet, misschien had hij op* die mlanier !w©l van mij af Wil len kiemen, maar het is niet gelukt"; en luj glimlachte zoo bitter, flat het meisje de handen wrang; van machteloozc WJoy- de. Zij zag spierwit van verontwaardiging, haar oogen schoten vuur, zij beefde yan het hoofd tot de Voeten, de spotlach yan den ouden Fenwich Weerklonk haar nog in de oorea, de (verbijsterde uitdrukking op Hal's gezicht toen hij yoor het eerst de oogen had opgeslagen, maakte haar nog pngernst, 1 (Wjordt vervolgd}j SCHIEDAMSi IHE COURANT - i 51j i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1