9e oorlog 69"" Jaargang oensdag 3 Mei 1916 No 15130 jL NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl; 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks ^aangenomen, Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags Vóór een pur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels 0.92; Iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Gioote 1 .-Iters naar de plaats die zij iünemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarie-.en hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot d»n prijs van 40 cents per advertentie,-bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. BUITENLAND. Tan het Westelijke ftont. D.uitsoh legerbericht. Van 'gisteren: Ten .Zuiden Van Loos drong in den nacht yan Maandag een sterke Duitsche officiers- patrouille bij Verrassing door tot in de Engelsch© loopgraven. De bezetting viel, Voor zoovpr zij zich niet door de vlucht Kon redden, In het Maasgebied verscherpte artille riegevechten. Terwijl de infanterie-actio links Van de rivier beperkt bleef tot een vooruitgeschoven post ten N.O. van Avo- court, werd ten Zuiden van het fort Dou- laumont in het C&illette-bosch des avonds een Franscte aanval door onze troepen in een urenlangen strijd, man te gen man, afgeslagen. Opzei stellingen zijn niet gewijzigd. Nog wtordt gemeld, dat'op 30 April een Fransch vliegtuig boven de vesting Chau- Ime en een boven het bosch- van Thier- yille, ten Z.W). Van de stad Verdun, ten yjal werden gebracht. Gisteren schoot luitenant B.ölcke zijn vijf tienden vlieger neer boven den Peperheu- yel, luitenat baron von Althaus zijn vijfde ten noorden Van het fort St. Michel. Fransch lejjerbericht. Van gistermiddag,: Ten Zuiden van de Somme is een over- v'al op een kleinen Franschen post in de streek van Doimpierre door geweervuur afgeslagen, t In Champagne beschoot' de Fransche artillerie een aanvullingscolonne ten Noor den Van NaVarin. In do Argonnen, tein Noorden van Ha- razet, weid. een Duitsche verkenningspost ui teengedreven. Ten Westen van de Maas werd «e ar- tillerieheschietinjg Voortgezet in den loop !vjan den nacht in de streek! van Avo- coiurt tojt don Mort Homme. Ton Oosten van de Maas deden gister avond Fransche troepen een levend igon aaftVal ten Z.Oi. van het fort Douaumont; hij deze Welgeslaagde operatie bezettende Franschen een der Duitsche loopgraven in de eerste linie, Van 500 M; zij maak ten Oen 100-tal gevangenen. Nadere berichten melden, dat de Fran- sdhen in de actie van 27 en 30 April op de "hellingen Van de Mort Hém me ongeveer 1000 M„ Van de frontloopgraven derDuit- schers vermeesterden, ter diepte van 400 tot 600 Meter. In Woëvre eenige artilleriebeschieting. Het raadhuis van Rijsel door brand vernield. Naar „Der Tag." aan de „Liller Kriegs- zteitung" ontleent is op Paaschmaandag het raadhuis te Rijsel door brand vernield. De naar hét Engelsch, door L\ G. MOBERLY. 521 i I t „Het is niets, Hetty," herbaalde hij, ter wijl hij zich optrok en een zittende hou ding aannam en haar handen vatte. „Ik wóu, dat hij het niet gedaan had in jouw tegenwoordigheid, het maakt mij razend/* een donkere blos steeg op tot zijn 'voor hoofd toe, „maar het is niet voor "hel berst, dat hij «rijf Roet Voeten, hoe vre©- selijk sterk hij is. Ik geloof, dat hij kracht genoeg hééft om een os dood te slaan. Kijk zoo niet, lievé," ging hij voort, ter wijl hij zijn oogen met jongensachtige tee- Qerheid op het Bleeke gezicht van liet meisje liet rusten, „het was schandelijk, het was hatelijk, maar het was niet 'de eerste keer, dat hij mij schandelijk be handelde. Hij 'heeft mij Wel "eens meer af geranseld," 1 „Ik zou hem wel willen, dooden." Die Woorden kwamen ademloos1 uit tussch'en Hietty-'s op elkaar geklemdetanden, liaar oogen schoten vuur als die 'van een wild dier. i „Het is voor jou alles nieuw," zei Hal en zijn stem was merkwaardig gadht ge worden in zijn begeerte zrfn gezellin tot bedaren te brengen, „maar hij heeft al tijd haat tegen gekoesterd. Ik denk, om dat ik soms mijn bést deed mijn moe der voor gsm Te Ifedhermea. fijj ^as aangerichte schade is bezwaarlijk te schat ten, daar ook verschillende kostbare oude meubels en schilderijen vernield 'zijn. Duit sche soldaten hebben eon deel van de boeke rij gered onder leiding van, de Franseho biblolhedaresse. i Tan het Oostelijke front Duitsoh legerbericht. Geen bijzonderheden, Oostenrijkseh legerbericht. Aan het Russische front geen nieuws. Russisch legerbericht. Aan den rechteroever in! den sector van Riga beproefden de Duiisdhers het offensief te nemen voor Raggetseu. Zij werden afge slagen. De vijandelijke artillerie beschoot heftig} liet bruggehoofd van Ikskoel', eenige sec toren van de Dunasteilingen en de streek tusschen het Narocz- en hot Visjnevskojef meer. Luc h taanvallen. Het Duitsche hoofdkwartier meldt: Moonsund en Pernau zijn door een lucht schip van de marine met goeden uitslag aangevallen. Het luchtschip is onbeschadigd geland. Tegelijkertijd heeft een eskader van onze zeevliegtuigen de militaire inrichtin gen en het vliegstation van Papenholm op Oesel met bommen bestookt. Een eskader vijandelijke vliegtuigen werd denzelfden dag tegen onze marine-inrichtingen te Windau uitgezonden, maar werd door het verdedi- gingsvuur gedwongen, onverrichterzake terug te keeren. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijkseh legerbericht. Bij de gevechten in het Adamellogebied werden 87 Alpenjagers gevangen genomen. In de Dolomiten deden de Italianen Dins dagmorgen in de vroegte een aanval op onze stellingen op de Croda del Ancona en aan de Kufreddo; zij werden echter afge-. slagen. In den Kuukasus. Russisch legerbericht. Aan het Kaukasusfront hebben onze ko zakken hij de vervolging van den vijand in de richting van Diarbekr tal vanTurk- sehe soldaten neergesabeld. Zij maakten ook gevangenen. In Mesopotamia. Het Britsche oorlogspersbureau meldt: De Turksche bevelhebber in Mesopotamiè heeft- toegestemd in uitwisseling van Townshends zieke en gewonde manschap pen tegen-een gelijk aantal Turksche krijgs gevangenen. Er zijn hospitaal- en andere schepen naar Koet-el-Amara gestuurd om hen te halen. Een kleine Britsche afdeeling, den 29en April uit Boesjir opgebroken, heeft een in de nabijheid sterk verschanste vijandelijke troepenmacht verdreven en is teruggekeerd zonder lastig gevallen te zijn. Een Britsch officier is gedood, een In disch soldaat gewond. een boo ze geest tegenover Kaar; hij' heeft een wree.de n aard en moest dien togen ienmnd koelen; eerst tegen baar, later te gen mij'. Het is al een heele tijd, dat hij mij tot mikpunt genomen heeft, maar nu is hét pit." Hij' sprak kalm, bijna onge voelig, maar er was geen gemis aan be slistheid in zijn stem. „Ik ben bij' hem gebleven, -omdat mijn moeder hem heeft lief gehad. Ik dacht dat 'hét misschien langzamerhand beter zou gaan, maar het is niet beter geworden, integendeel, hoe langer hoe sléchter. En nu f „Nu," vroeg Hetty verlangend, toen hij zweeg. i „Nu ga ik nooit meer naar huis; ik keer in 't geheel niet meer naar de hoeve terug. Van dit oogenblik af aan zal ik mijn leven zelf aanpakken. Niet dat ik nog weat, waar ik naar toe zal gaan ep jwat ik doen zal," voegde hij er bij met plot selinge verwarring in oogen en stem, „maar ik moet én wil iets uitvoeren." „Ga naar dokter Brampton," riep lljetty uit, terwijl de toorn wegstierf van haar gezidht, .en een straal van licht de woe dende uitdrukking van haar oogen ver ving, „hif is de man, die altijd gereed is iedereen te helpen en IjiJ helpt opj 'de beste wijze. Hij zal naar je luisteren en alles-voor je doen wat hij kan, dat weet ik zeker. Hij wordt niet ongeduldig -en doet niet of hij haast heeft of Je Ver weg wenscihte. Hij "hoort alles aan wat je hem te 'zeggen hebt en sclhijnt alles te be grijpen. Jk heb nooit iemand ontmoet, die j© zoo gauw begrijpt, behalve juffrouw Done. O, Hal, ga naar dokter Brampton, ik $eet zeker, hg zal je zeggen" "wpt het In Oost-Afrika. Engelsch legeïberieht. Generaal Smuts meldt, dat liet regensei zoen met groote heftigheid heeft ingezet. De vijand houdt nog een sterke stelling liezet ten zuidoosten van Kondo airangi. De beweging der Belgische strijdkrachten in Ruanda wordt door herige regens ver traagd. i Ter Zee. De duikboot- en mijnen- I oorlog. Het Zweedsche stoomschip „Fridland", van Portland M., naar Rotterdam, is bij de Galloperboei op een mijn geioopen. Het stoomschip „.Batavier IV" verleent assisten tie en ,zal trachten het schip naar Enge land te sleepen. Het s.s. „Fridland", groot 4960 br. ton, had een lading aan boord bestemd voor de Belgische Commission of Relief. Het draadloos-station van Nort Forland meldt, dat het van de „Batavier IV" be richt kreeg: Wij zijn bij het Longsand-licht schip met de stoomboot „Fridland" en zul len trachten haar in het Black Deep te "brengen. Lloyds bericht, dat de stoomboot „Ro chester City" (1239 ton), gezonken is. De bemanning is gered. Eveneens is de Braziliaansche stoomboot „Rio Branco" (2258 ton), gezonken. De be manning is door het Deensche s.s. „Ajax" te Blyth aan wal gebracht. In Ide Zwarte Zee. Een pfficiëel Russisch communiqué meldt: In de Zwarte Zee ontdekten wij in volle ziee vijandelijke mijnverspemngten. Allo mijnen droegen in Buigaarsch! schrift de wit .geverfde opschriften „Cjhristus is opgestaan." i In geveöht met een duikboot. Volgens een Lloydsbericht, is de Engel sch© kolenboot „Wandle" Zaterdag in ge vecht geweest met een. Duitschte duikboot De „Wandle", die bewapend is, antwoord de, toen de duikboot liaar begon te beschie ten en zes schoten werden gewisseld. Dp „Wandle" wist, tweemaal geraakt en, vrij zwaar beschadigd, te ontkomen. In Ierland, De opperbevelhebber der trolepen in Ier land meldt, dat geleidelijk in Dublin nor male toestanden wederkeer en. Enkele klei nere wijken worden nog gezuiverd. In Cork is alles rustig, behalve een klop partij in Fornhoy. Hier tradhtte do politie twee mannen in een huis te arrestoeren, maar ondervond daarbij gewaped verzet. Do hoofdcönstabel werd gedood. Bij aan komst van versterkingen gaven de lieden in bet huis zich over. Dei Sinn Feiners (in die stad Cork, waar geen opstand is geweest, hebben hun wapens ingeleverd. Een colonne die naar Ennasoorlhy ver trok, voert de arrestatie nit van do re bellen in het graafschap Wexfoid. Overigens wordt gemeld, dat Zuid-Ierland rustig is. De Engelscho bladen geven' eten lijstje van beste en hét verstandigste is dat je doen kunt!" i i HOOFDSTUK XXII. j Brampton's beslissing. „Dit is het einde, bégrij'pt u, mijnheer." Tom Lancing overhandigde Chrïsloffel Brampton een brief en bleef stil bij' de tafel staan voor zijn «hef, terwijl de chirurg de weinige woorden las: 44 Jeremiahstreot MaryleKone. „Waarde mijnheer L-andilnlg. „Ik geloof, dat ik u dadelijk moet schrij ven om u te zeggen, dal de man, met wien ik verloofd bén, mij niet wil ont slaan van tie belofte, dia ik ham gedaan h'eb. Hij wit mij do vrijheid niet terugge ven. Ik begrijp, dat hét eenige wat ik "er aan doen kan en mag, is met hém te trouwen en mijn belofte Koudon. Wees zoo goed niet bij mij te komen of te trachten mij van besluit te doen verande ren. Ik wou liever, dat u dit niet deed'- En vergeef mij als 't u blieft, dat ik p, verdriet héb gedaan? - j - Uw oprecht toegenegéne, 1 1 D. Graham." i „Die vent moet een schavuit wtezten," riep Brampton opgewonden uit, toen bij dit eenvoudige, jongomeisjesbriefje gelezen had. „Het is niet in mijn hoofd opgeko men, dat één man een vrouw aan Waar woord zou willen Wouden, als1 zij het terug wou hébben. Ik dacht, dat hij haar dade lijk van haar bélofte zou ontslaan.- „U beoordeeld© hemt paar wat ,u zelf de verliezen aan officieren in de gevechten te Dublin. Vijf zijn gesneuveld, 21 gewond, 1 wordt vermist. De in de stad aangerichte schade is volgens de „Daily Mail" zeer groot. Het zal maanden duren voor alles er weer als vanouds uitziet. Een deel van Sackville-straat en vele huizen in de nabij heid daarvan liggen in puin, dooj bi and of geschutvuur. Ook in andere wijk n zijn verscheidene groote gebouwen in Je asrii gelegd. Het maatschappelijk leven staat m Dublin geheel stil. Het is een van de o<. eng1 .we reld volkomen afgesloten stad, zegt de be richtgever. Er komt geen nieuws van buiten in en de bewoners van 'teen© eind der,stad weten nauwelijks wat er in een an Ier deel omgaat Om over straat te gaan heeft men een militairen pas noodig. Brieven mogen noch (Uit, noch in'. Het ergst van alles is, dat er gebrek heerscht. In gewone tijden hoeft de helft van de bevolking! het al arm, maar nu ,de bedrijven stilstaan heerscht er groote nood. De overheid moet snel en afdoende helpen, waarschuwt deze journalist en niet eerst wachten op bevelen uit dit of dat hoofd kwartier, anders Zal het voor velen te laat zijn. iMélk is sedert Maandag al niet meer te krijgen. Een Reubertelégram meldt nog: Behalve dia buitengewoon groote schade in de Sadcville' straat, is er in de Abbey straat een grooteverwoesting aangericht, Bijna alle huizen liggen er in puin. De Vier Gerechtshoven zijn ook vrij ern stig pan ivoor- en achtergevel beschadigd ©n dragen de sporen ran een felle beschie ting. Grafton street is niet erg beschadigd, het meest nog door plunderaars. Enkele arme wijken dragen de teekenten van ver woede gevechten. Huizen zijn in elkaar ge schoten, en bijna geen ruit is heel geble ven. Er is nagenoeg geen hoofdstraat, waar aan de sporen van; de gevechten niet te zien zijn. Een twééde ploeg gevangenen is, evenals die welke gisteravond op weg gingen, van middag naai- North wall geroerd, om naar Engeland te worden verscheept Ongeveer 1000 gevangenen zijn in handen der mili taire overheid. Maandag bood Dublin den' aanblik van een gewonen rustdag. Het publiek mocht zich vrij door de stralen bewegen. Een groot Idee! dor militairen" is al weggetrokken. Kleine afdeelingen landers patrouileerden door de stralen. Het publiek kan overal ongehinderd "rondgaan om de schade op te nomen. Een onzaglijk© menigte vulde Sack- ville street, om daar den toestand in oogen schouw te nemen. Het publiek mocht daar ook do overblijfselen van het postkantoor betreden, waar het vuur hier en daar nog smeult. Onder de puinboopeai zocht men ijverig naar voorwerpen, die als aandenken konden worden meegenomen. 's Morgens werd af en toe schieten ge hoord in den omtrek Van Bailsbridgte, doch het bleek niets te beduiden te hebben. Uit Belfast wordt van Maandagavond ge meld, dat een laatste opflikkering van den opstand niet Ver vamj Dublin werd waarge nomen, waar eenj kleine troep rebellen zich nestelde in stellingen, die hen in staat zul len stellen om den onvruchtbaren strijd op zijn hoogst nog een) paar dagen voort te zetten. gedaan zou hebben dokter", antwoordde Lancing, en de genegenheid, die hij oor den geneesheer Koesterde, blonk in zijn oogen. „De man is, zooals u zegt, een schavuit, een gemeenc ploert, iemand dien men graag de trap zou willen afgooien. En ik ben machteloos om" iels tc doen 'i' Zijn .stem begaf hem en B,rampion zag naar hem op met een oneindig medege voel in zijn oogen. „Het is een ellendige tijd voor je, bes te jongen", zei hij ©envöndig, „en erover praten maakt de zaak niet beter. Ik kan alleen zeggen: Wiees een man en doe niets dat je liefde onwaardig is, tenge volge van deze teleurstelling. Juffrouw Gra ham is waard dat men haar liefheeft; toon dat jo Waard bent haar lief te bob ben." „Zij is waard dat men liaar liefheeft", herhaald© de jong© man met vaste stem, „ik zal mij trachten te herinneren wat u zegt. Een man te zijn is soms moeilijk, niet Waar?" „Zeer moeilijk." Chrislolfels glimlach bracht vertroosting, „maar het is het eeni ge wat ge doen "kunt Geef je met hart ziel aan je werk, zelfs met nog meer hart en ziel dan je reeds doet, en dat zegt veel; ik wleet Welk een onvermoei de kerel jo bent Werken en boven al werken voor anderen, is het eenige hulp middel tegen den bijna vernietigenden slag dien je gekregen hebt Ik weetzeker dat je hét met mij eens bent" - „Ja» ik 'ten tot mét Ui eeas"j Lansing Op het platteland, vooral*in het Weden ehvinden zich nog bend-en opstandelingen., die «merendeels weigeren «doof te hechten nan de verzekering, dat de hoofdopbtan l is geëindigd en dat "de kameraden te Dublin znh hebben overgegeven. Er moeten zich ook nog opstandelingen op vrije vod en bevuilen te Killarney en Clou mal, dorir hij afwezigheid van'Linneu- iandsche gemeenschap is er van daar geer 1 «trouwbaar nieuw.-. Diverse berichten. Nog meer Russische troepen. Nadat Vrijdag een derde Russische Iroe- pcnafdeeling te Marseille was ontscheept, is daar gistermiddag wederom een con tingent Russische troepen aan wal gebracht Canada's deelneming aan J m s t r ij d. In het C'anadeerehe Lagerhuis beeft mi nister Bioiden het voorstel gedaan 250 millioen dollars voor oorlogsdoeleinden in het oopende fiscale jaar beschikbaar te dellen, m hoofdzaak te vinden uit leeniug. Jtol Huis nam met algemeen© stemmen het voorstel aan. Sir Robert .Borden verklaarde, dat de over- zcesche strijdmacht van Canada thans mcl zestig duizend man de sterkte overtreft van het tBlritsche leger bij het uitbreken, van den oorlog. F i n a n c e o 1 e hulp aan P e r z li, el De onlangs begonnen onderhandelingen tusschen Peizie, Rusland en Engeland bo- tieffencle fmiuicitvlen steun aan hot Per zische parlement hebben een gunstig re sultant gehad, zoo seint Reuter uit Te heran. BINNENLAND. Onze marine. Blijkens hij het departement van mnmm ontvangen bericht is Hr. Ms. „Nooid Bra bant" gisteren te St. Vincent aangekomen en dienzolfden dag weer van daar vertrok ken ter voortzetting van de reis naar Oost- Indie. Audiantles. De gewone audiënties van do ministers van waterstaat, van justitie cn van staat, minister van hinnenlandsche zaken, zullen Vrijdag cn Zaterdag a s. niet plaats hebben. Rechterlijke macht. Bij Kon. besluit van 2 dezer is benoemd lot substituut-griffier bij de arrondissements rechtbank te Amsterdam, mr. C. Briêt, thans griffier hij het kantongerecht te Ber- gum. Kamerdigtrlet SlttardJ De „Liinb. Koerier" schrijft uit goede bron te vernemen, dal de heer Jean Bec kers, afgevaardigde voor Siltard, het voor nemen heeft om hij de periodieke Kamer verkiezingen van het volgend jaar zich niet meer herkiesbaar to stellen. trachtte Brampton's glimlach te beantwoor den, maar hot gelukte niet al te best, ,,ik beloof u dat ik geen domheden zal begaan. Maar het beneemt je Wel ©enigs zins den moed." „Bat weet ik, dat weet ik." De stem van den geneesheer was vol sympathie, „wij hebben allemaal moeilijke tijden gehad. Maar we worden er heter van en meer ge schikt voor ons werk in de wereld ten minste zoo moet het wezen," voegde hij er hij met zijn vroohjk lachje. „Ik bon niet de man om te denken dat do liefde voor een vrouw slechts bijzaak in hel leven is er beschouwd moet worden als iels dat minderwaardiger 'is dan zijn werk'. Ik geloof dat cr niets is dat hem meer kan helpen en aansporen dan do liefde van een vrouw, dio de vriendin cn kameraad van den man ss, zoowel als zijn geliefde. Maar ofschoon je dat groote geluk verloren hebt, bedenk dat je nog heel veel licht overgehouden. Alle mcnschen wachten op je hulp en lief de; een gohecle wereld, vair mannen en vrouwen, die je smceken voor hen te wer ken." i „Ik," begon Lancing, maar hij werd ge stoord door het dienstmeisje, dat binnen kwam met een telegram voor haar mees ter; Brampton scheurde het open en las het volgende: „Wees zoo goed dadelijk mijn man tc komen bezoeken op Adders Gran ge, Zeer ongerust over hem. U moet ko men. Kwestie van leven en dood. Mildred Tracey." t I (W.ordt cefflk.32t ,V SCHIEDAMSCHE COURANT. r I I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1