Se oorlog 69"* Jaargang Donderdag 4 (Vlei 19!6 NA LANGE JAREN, m, 15131 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Yiaardin'gen fi. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags Yöór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bnreau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). BUITENLAND, Tan liet Westelijke front. Fransch legerbericht. Het officticele communiqué van heden middag luidt: In Argonne deden de Duitsohers, na een hievig Bombardement met tranenwek kende nommen, gisteravond een kleinen aanval met drie compagnieën op de Fran sche loopgraven tussdien Harrazée cn Four-de-Paris. Een oogenblik hebben zij vasten voet gekregen in voorgesdhcven loopgraven, maar zij konden zich niet hand haven en trokken terug, na zware verlie zen te hébben geleden door het Fransche vuur. Bij" Verdun vrij hevige artillerie actie aan béide zijden in de sectoren van den Mort- bomme en Douaumont. Een lang kanon van de Fransdhen Beschoot het station van Sebastopol Iten oosten van Vigneües. Er ontstond brand in de stationsgebouwen. 1 In Lotharingen gevechten tusschen pa trouilles Kj Monoët, Be strijd hg Verdun. De berichtgever der „Frankforten Zei- tun'g'" in liet grooto hoofdkwartier schrijft dat na Üe> Buitsche overwinningen tusschen Hauidromont en. Thiaumont niet meer van een bizbnider krijgsbedrijf bij Vendun kan wonden gesproken, wel van tal van op zichzelfstaande gevechten ten Westen en ten Oosten vain de Maas. Niet, dat de Duitscho troepen thans op hun lauweren 'kunnen rusten. In tegendeel. D© strijd duurt voort Er vergaat geen dag, dat de Franschen. niet in telkens nieuwe btórtvüooden tstormloopen op de nieuwte» Bmtsdhe stellingen ten Zuiden van Hau idromont in het bosdh' van Avocourt of op do Morthomme. Heen dag en geen nadiit gaat voorbij zonder telkens heriiaalde vij andelijke overrompel ingspogin gen'Zoodra de Fransdhein merkten, dat in het Cailletto- bosdh |hun moeite vergeefsch wan, tastten zij het Caurettes-bosch aan, cn met zeldzame taaiheid vtocfhlen izüj <wn liftt bezit van den Morthomme. De Fransehen hebben, onmis kenbaar 'de laatste" veertien dagen voor Verdun een krachtsinspanning ontwikkeld, die 'zij in zulk een, mate te voren po-g niet hebben getoond. Wat hebben zij ecMer bereikt? vraagt de correspondent. Uit hun angstvaüigen ijver waarmee zij elk stukje loopgraaf waar ze toevallig zijn binnen geraakt in hun offi- dëele berichten opteebendn, blijkt wel. méént hij, dat het weinig genoeg is, te pii ri der, daar zij dra weder terug moeten, wat 'zij dan echter piet meer melden. Dé éischfen, 'die door de onafgebroken storinaanvJlen worden gesteld aan de ze nuwkracht, (do waakzaamheid lem het uit- lioudingsvermogen van de Builsche troepen, Zijn nog steeds ontzaglijk. De op één enkel punt bijeengebrachte batterijen braken onge looflijk© hoeveelheden mmitie uit. Juist een (der laatste dagen, toen het Duits da© legerbericht z'oo lakoniek was, groeide hat rofMvuiir in den Noordelijken sector tot I naar hét Engelsch, 1 door i I E. G. MOBERLY. ö3) 1 „Het spijt mij zeer, dat ik een eind moet maken aan ons gesprek," zei Brampton, zijn oogen opslaande van het telegram en Lancing aanziende, „maar ik moet dadelijk aan dezo roepstem gehoor geven; ik hen bang dat ik de treinen moet nazien en zoo spoedig mogelijk naar het landgoed ver trekken, en ik moet eerst nog heel wat af doen." 1 „Ik had u niet moeten lastig vallen, dok ter," begon Lancing, maar Brampton legde vriendschappelijk de hand op zijn schou der. „ik heb graag dat je altijd bij mij komt als je raad noodig hebt. „Ik zie jullie allen graag komen en ik ben altijd blij als ik de zaken. bepraten kan en doen, wat in mijn vermogen is," zei hij; „denk nooit dat je mij last veroorzaakt. De zaken van mijn vrienden veroorzaken mij nooit last, ik wou alleen dat ik er iets op kon vin den om je er uit te helpen. Maar wat kan ik zeggen? Je zit op het ojogenblik ip een nauw hoekje, waar je je moeielijk uit kunt redden. Toon je een man en doe je plicht, dat zijn de twee eenige moge lijkheden er is niets anders aan te doen." Een vluchtig glimlachje vloog over Lap een nog bijna niet bereikte hevigheid aan. De forten. Bourrus, Marre en Vaux zwijgen reads geruimen tijd. Doch de batterijen, da© in nieuw ingerichte veidstellmgen die vtestrnghergen omringen, spreken des te luider. Het zwaarste scheepsgeschut, zoowel Engelsch als Fransch, stort een verkwistend vuur uit over onze vermoedelijke aantochts wegen en kampementen, en toch mag men met het oog op deze weergalooze krachts inspanning vragen: Wat wordt er mee be reikt? Het terrein rondom de ingeklemda Fransche stellingen, waarover onze colon nes zich bewegen, is zoo uitgestrekt, dat er nog altijd speelruimte genoeg overblijft om nieuwe wagten te vinden, wanneer de vij and de oude onder vuur néémt. Daaren tegen Inschieten onze mortieneh en veld kanonnen den binnensten kring van het slag-vélid, waar de Fransche strijdkraqnteny samengedrongen op eaa -eng terrein, het bevel tot den aanval afwachten. Hun stel lingen hebben onder ons saamgetrokken vuur 'geducht geleden, en hun "erliezen dicht achter het front moeten aanzienlijk zijn. De Keulscho correspondent van de „Tijd" weerspreekt do voorstelling van Fransche zijde, dat de aanval op Verdun werd gedaan uitsluitend als ©en doorbraakpoging, die de hoofdeer van den oorlog aan het kroon prinselijk leger moest brengen. D|an door slag tot donderneming gaf, zoo vernam hij, ide vooral door den keizer en de Jhoog© politiek geopperde wensch, door het nemen van Verdun de Fransche troepen in dep Eizas te dwingen terug te trekken. „Ware dit doel bereikt, dan zou immers de ver dere strijd geheel buiten de Duitsehe rijks grenzen geschieden, en befhaiv© dat het Duitsch© prestige ontzaglijk steeg, ware ook voor eventueel© vredesonderhandelingen een schitterende militaire situatie de sterk© ba sis voor Duitsche verlangens geworden. De actie voor Verdun is echter niet zon der nut gewéest, door het in de war stom van het offensief der entente. En terwijl door Iden (druk op de nog steeds benard© vesting het gros van 't Fransche leger wordt va&tgehouden, kan (mien spoedig nieuw©, ernstige operaties Verwachten tegeh de En- gefecjhe linie. 1 1 1 Tan het Oostelijke front 0 os ten rijks cK legerbericht. Ten oosten van Razanczi schoot een Oostenrijksdh-IIongaarsche Vlieger 'n zijan- delijk vliegtuig neer. Verder niets bijzon ders. 1 Russisch legerbericht De vijandelijke artillerie Keeft de secto ren van Jacobs tadt en Dunaburg bescho ten. 1 Ten oosten Van Widzy en Tweretsj heb ben de Duitschers, na voorbereiding met geschutvuur, getracht ons aan te vallen, doch zijn door ons vuur gestuit. Gisterochtend heeft de vijand, na bon beschieting, ons aangevallen brj het dorp Antony, ten noordwesten van Postawy, maar fiij is teruggedreven,. Een herhaling van den aanval is eveneens mislukt. Bij Baranowitsji en aan het kanaal van Oginsk levendige geschptgevechten. ,pij Sopanof en Kremcnets heeft de vijand cing's gezicht- Die twee korte zinnetjes'wa- ren zoo karakteristiek voor den chirurgj de jonge man begreep dadelijk dat Brampton zelf gehandeld zou hebben volgens den raad dien hij gaf, als hij moeilijkheden ondervond in zijn eigen leven. „Toon je een man,en doe je plicht." Die woorden weerklonken in de ooren van den jongen inwonenden geneesheer, toen hij van 't huis van zijn chef naar het zie kenhuis terugkeerde en gedurende het wérk, dat hij dien namiddag te doen had, vorm den zij steeds den achtergrond van al zijn gedachten en daden. Zou hij een laatste beroep doen op Dul- cie? Of zou hij stilletjes berusten in den wensch dien zij in haar brief had uitge drukt en niet trachten haar weer te zien? Deze twee vragen dwarrelden door zijn hoofd en vermengden zich met Brampton's laatste woorden. Indien haar besluit onher roepelijk was, dan zou het haar slechts verdriet doen en verontrusten als hij bij haar aandrong er nog eens over na te denken en dit zou niet wezen, zich een man toonen en zijn plicht doen. En aan den anderen kant, indien Dulcie een fout be ging en hij was in zijn hart overtuigd dat zij dit deed, was het dad' "friet zijn plicht hen beiden te bevrijden van de ge volgen van die fout? Hrj wist zekér, dat zij (hem liefhad. Hij was even zeker dat een verkeerde opvatting van plicht, haar aandreef te handelen in tegenspraak met haar hart, én zeker kon hij met de groot© liefdé, die hg Voor haar koesterde, haar aan het verstald brengen, dat haar opvat- Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0 92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regd Gro >te tetters mar de plaats die zij iflnemen. Advertentien hij abonnement op vooideelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine adv ertentiën opgenomen tol den prijs van 40 cents per advertentie, bij voüiuitlwf dm» a m het Buietu te \ohhten. Deze advertentien worden, mits voor 3 a» bleien.volgende uummeis opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Telefoon No. 103. een mijn laten springen, waarvan wij den trechter hebben bezet. Ten noordwésten van Jarmolintse (ten zuiden van Proskoerof) is een vijandelijk vliegtuig (Albatros) tengevolge van èen gebrek aan den motor gedaald. Wij' heb ben do Duitsch© vliegers gevangen geno men. .'Aan de grens van BessaraFiëj Urt Czernowitz wordt aan don „Berliner Lokal Anz." geseind, dat volgens bérichtai van de Ru-ssisch-Roemeensche grens de Ruisen bézig zijn hun stellingen langs den oever van de Proeth, die reeds in Sep tember v*an het vorige jaar aangelegd wa ren, door forten uit te breiden. Terwijl de Russen, in het vorige jaar slechts enkel© steunpunten hadden aangelegd, maken zij thans een aaneengesloten diepe loopgra- venlinie. Geheele troepenafdeelingen wor den in Midden- en Zuid-Bessaraibië aan het werk gesteld, om de aldaar aanwe zige wilgenjboomen te vellen en daaruit lang'- pajen te maken voor versterkingen aan «iet grootste gedeelte van den linker oever van de Proeth'. Het verkeer voor bur- gepersoaen is tengevolge van de aange legde versterkingen verbéden; niemand mag daaj- dicht bij den oever van de Proeth komen. Van het Zuidelijke front. 0 os te nr ij ksch' legerbericht. Do strijd in het Adamellogebied duurt voort. Bij Riva en den Col di Lana, kivajn hét totlievige artillerie ajclie. Italiaansch legerbericht Kleine aanvallen van den vijand op once verdedigingswerken in den Tonale bergpas en op onze stelling bij Caetel- laccio zijn door onze troepen volkomen gestuit In het Lagarina-dal heeft onze artille rie bewegingen van vijandelijke treinen en karren belemmerd. Van de Etsch! tot de Brenin hevig© ge- sdhufgevechten. Vijandelijke vliegtuigen, die trachtten het daartdsschen liggende berg land over te vliegen en béven de vlakte te komen, zijn door onze vechtvliejers aan gevallen ©n op de vlucht gedreven. In het ormolata-gebied heeft de vijand enkele mi Hukte aanvallen gedaan op To- fana en in héyen-Boite. Hangs de gèhéele Isonzo is het Betrek kelijk rustig geweest. In den Kaukasns. Russisch legerbericht, In - het dal van den boven-Tsjorok! lieb- ben onze troepen door een nachtelijken aanval ©en belangrijken sector der vijan delijke troepen bezet en zich daar ver sterkt 1 In (de richting van Diabekir hebben 'wij den (vijand opnieuw- in westelijke richting teruggedreven. In de streek van Oermia hebben wij oen (aanVal van een vijandelijke afdeeling afgeslagen. I De duikboot- en mijnénoorlog. Volgens een Lloydsbericht uit Corunna van gisteren is het Spaansche stoomschip ting van plicht niet de rechte was. Het was stellig zijn taak haar te verhinderen den laatsten cn ©nherroepelijkén stap te doen en de vrouw van een ander te worden. En toch moest hij dat probeeren en trach ten haar van besluit te doen veranderen? Terwijl deze strijd Werd gestreden in Lan- cing's ziel, streed de man, die hem ver laten had, een niet minder zwaren strijd. Nadat Lancing vertrokken was, bleef Brampton nog eenige minuten doodstil zit ten, met de oogen gevestigd op bet tele gram, dat bij in de hand had, en zijn ge zicht zeer ernstig en somher. Tracey's vrouw vroeg of hij dadelijk bij haar man wou komen; het dringende tele gram noemde het een kwestie van leven en dood, het vrouwtje met de ernstige oogen, dat met James Douglas getrouwd was, blijkbaar niets wetende van zijn ver leden, vroeg aan den vijand van haar man hem ter hulp te snellen. Maar het inwil ligen van haar verzoek was natuurlijk on mogelijk, buiten kwestie. Hij moest dadelijk telegrafeeren, dat hij zelf niet komen kon; dat hij met genoegen een plaatsvervanger zou zenden. Het zou zeer gemakkelijk zijn een ander te vinden, die gaan wou; ver scheidene van zijn collega's zouden dol blij zijn "met zulk een gelukje een millionair te mogen behandelen, maar zelf gaan dat kon hij niet doen dat was onmogelijk. Den vorigen keer, toen ze om hem go- zonden hadden, was hij* onverhoeds over vallen. Hij" had niet geweten wie de patiënt was dien hrj moest opereereu, voordat het te laat was; toen het ©ogenblik van op- „Vinifreda" (1441 ton) den 3<>n April gezonken op 47 graden 48 minuten noor derbreedte en 3 graden 88 min ueHerlong te. Het schip is in zes minuien aa/on ken. Do bemanning is op één na «ere 1. Naar de meening van den kapitein i- het getorpedeerd, Lloyds meldt dat het beschadigde Zweed sche gs.s. „Fridland", onder de TMetm relief vlag varend, achteruit te Theems is opgesleept en bij Southend aan den grond ds gezet Uit Jersey meldt Reuter. De Enselseho schoener „Maud" is door een UuiLdi* duikboot dn den grond geboord. Luchtaanvallen op Engeland. Zeppel inrai ,d. Het Engel sche oorlogspersbureau meldt nog ©ver den Zeppelin tocht van gisternacht- Vijf ^>f zes luchtschepen, wellicht meer, hebben deelgenomen aan den luchtuam al op (ver uiteengelegen plaatsen, als Rat tray (Head in Schotland en de Noordkust van Norfolk. Er zijn slechts twee pogin gen gedaan om in het binneland door te (dringen. Ongeveer IOO bommen zijn geworpen (Op ver uit elkander gelegen plaat sen, (Waarvan, het nieerendeel is terecht gekomen jn onbewoonde streken of 111 zee. Shchts jn één plaats is ernstig persoon lijk leed of schade toegebracht. Iher zijn 6 mannen ©n 3 vrouwen gedood. 19 man nen <en 8 vrouwen geWpnd, 18 huizen be schadigd. Elders zijn slechts wee men- schen, licht gekwetst Slechts tweemaal zijn de aanvallers bin nen schootsafstand van het afweergeschut gekomen. Daarna hebben zo zich terstond teruggetrokken. In het Lagerhuis heeft minister Ten- mant gisteren meegedeeld dat er 's nachts eem Zeppelin bovén de Oostkust van Schot land is geweest en bommen op bouwland heeft geworpen. Er ïs geen schade en niemand is ge deerd. Vliegtuigaanval op D|eal. Veldmaarschalk Fre n cl 1 berichtEcu vij andelijke aeroplane, komende uit de richting Ramsgate, verscheen hedenmiddag even voor vieren boven Deal en wierp daar bom men. Het spoorwegstation en yeresheiden huizen werden zwaar beschadigd en, één man ernstig gewond. Voor zoover men tol dusverre weet, is dit de eenige, dm getrof fen werd. Dé aeroplane verdween bovm de wolken. Engelsche vliegtuigen stegen op om ze te achtervolgen. Uit nadere berichten blijkt, dat do Deal twee mannen en ©en vrouw gewond en twee huizen zlwiaar beschadigd zijn. Van twintig huizen "werden de ruiten verbnj- leldL In Lugelanö. De nieuwe legervoorstel 1 en. Eerste minister Asquith heeft gisteren in het Lagerhuis de nieuwe wet op den mi- heldering kwam, ging zijn taak zijn krach ten haast te boven; het was haast meer dan men van een mensch kan vei wadi ten. Maar hem te vragen nog eens te gaan, dat was te veel. Hij zou stellig telegrafee ren en weigeren. Ilq duwd© het dunne- rose papier van zich af, haalde uit een vakje een lek gi run formulier en schreef met zijn duidelijke hand: „Mevrouw Tracey, Addersham Gran ge, Netherby." Toen wachtte Iuj, legde zijn pen neer, nam het rose papiertje op met het bericht, geschreven in het ronde, rechte handschrift van den tclegraafbeambte. lhj herlas ieder woord, alsof iedere lettergreep niet reeds in zijn geheugen was gegiift, toen vouwde hij het papier met vaste hand in kleine, steeds kleiner vierkantjes, met samengetrokken wenkbrauwen in gedach ten verdiept. Trachten zich zelf te overreden, dat hij volmaakt goed een plaatsvervanger naar Addersham kon zenden, was een dwaas heid en dat wist hij'. Mevrouw Tracey had om hem gezonden, omdat hij speci.ile stu die gemaakt had van de ziekte, waaraan Tracey lijdende was; zij hadden hem noo dig en niemand anders omdat het bekend was, dat hij de eenige man in heel Londen was, die in zulk een geval tot ©en operatie wou overgaan en nog min der zou een ander een tweede operatic durven wagen, wanneer een instorting mocht plaats hebben Het was maar al te waarschijnlijk, dat er een instorting had plaats gehad en ia zulk een geval kon laburen dici.il ïngelu nd, 1 e de £«1 blo bepa ling ai b-vat al- het v. etvuitworp dat d» 27<m April vverl angetjnkken, echter m pelwoiun u dienitphch' voor de gehuw I mannen 1uwh»\n 3 8 ©n 10 jaren Ji v© bcpalmz /al Wen kracht bhjv" avlurente een maand, ailat de wet ï-. au* _ynonnr te» einde d< n maim »n s -tegeninvl 'e la1 «-li /i<h zi-lf mij voor d'*n dienrfiup 1' «even. L 'u -q -u.uit vooroehoul is gemaakt ten uu/ieii van L* ge icfeiidcu, aan wier dren- siu ï.i t b lelijk li heette is Deze kunnen 'o hun burz'*ibjk b<toq> torugk-eeren tot /ij iiooiu; i,n Het Landhuis In «ft het wetsontwerp in e i-te 1./ma aJHüeaouiMi met algemeen© stemm -n De opstand m Ierland Ministei Asqmth heeft gisteren in, het Liséihius meeaeivt-H dat dne Van de torst h" rek Hen nl Pearc©, baho en M tedon.igh, die d republikeinscho ptocla- ma i - h iJden geteekeud door don kiij-'sraal s< hulliir kwondtn /iju en giMcnnoïsan wa ren d o od g e st li o l e ji Drie andere op standelingen zijn veitvordecid tot drie juut gevangenisstraf T«- Dublin is DmsJugavoal de volgenlo vérklarmg lUi'gjgcjae» Ju de volgendij g'aafsdiapjjen is het, volaens* ingekomen li'iuhhn rustig. Walerforf KuiSc, County, Que lis Fm.iitv icklowCallow, het wes telijk g. dcclte van Cork lid oostelijk g©- devan Galvav, -Mayo en Belfast en in J t klei graafschappen In de volgende listuiien is, inur Ivmht wordt, de toe stand nornnud Dublin C'oik, Tialee en Limerick. D" opsUnddrngen, die daan-oor jn muimmkuig komen worden voor een u*ii krijgsraad «idaapl Zoodia de vonn.s- seu k'krachtigd zijn. /al het pulhek daai- mode m kennis wurlcn gesteld Oeauvsteu- d<»n, «ui 7.iak met dadelijk behandeld kan woivlen, vvonlen naar Engeland gezonden en dun gvvangm gehoti lenv Wat met de vrouwelijke" gevangenen zal geschieden, wordt nog overw ogen. De khandeling van al de/© zaken is een werk van ginoteti omvang, maar zal met de»! gr-oo'st mogelijkm spoed wordoa afg« dmm Loid rivnth meldde gisteren, dat do lneduid m ierianl mstig is De inzameling van .I wnp-iis te Dublin en do arrestatie van de v uortvliKhlioc opstandelingen ma ken rredigindo voidenngen. Het streng© cordon om do sUd wondt nog gehandhaafd. Opstandelingen hebben de politic-kazerne Ie Oi.mmore hij Gal way aangev allca- De polilio hiel 1 stan 1 tot /e werd ontzet. De bK'sUiiul m het westelijk deel van hel graafschap G.dvay wordt thans behecrsclit. Ue ojisUiuiMmgcu zijn verstrooid. Zuid Jerlaml "js nistig en wondt allengs weer noimaai. In Ulster is do toestand norm lal. Officieel wordt nog gemeld, dat in de hos pitalen 'te Dublin 188 personen zijn over deden, >i.l. t»G soldaten en 122 opstande lingen ten burgers. Door 'jnand zijn 179 gebouwen bescha digd tof verwoest Burcll, 'de minister van Ierland, is afge ef geen twijfel aan zijn, dat ze hem no> dig hadden cn niemand ander Zijn geweten gei uitstellen met do veize- kenng, d.it Colhngwood of Baines het even goed konden doen, was èa zijn geweten én zich /clt misleiden. Iïij wist dat het niet wa.tr was. üeen van die twee chirurgen zou bel evengoed kunnen, geen van heiden /ou het krachtige middel uanp.ikken, dat zijn grooteie durf hem zou doen wagen. Zij hadden geweigeul cle eerste operatic te doen, /e /ouden zeker weigeren nu te op©roei en. Hij moest óf zijn alles over weldigenden afkeer overwinnen en Tra cey weer te hulp snellen, óf hij moest weigeren en den nulhouair aan zijn lot overlaten Nu, hut hem maar aan zijn lot over Wel ja, laai den keiel maar aan zijn lot over' Die gedachte was nauwelijks bij hem opgekomen, ol hij verwierp haar we der als een oiunenschelijke, onwaardige ge- d.ulüe, cn zachtere herinneringen vervin gen haar. Het ernstige gezichtje van de vrouw van den millionair vertoonde zich voor zijn verbeelding. Hij zag haar oogen weder even angstig smeekend als liaar slem hij hoorde haar met aandrang vragen, haar echtgenoot voor haar te redden. Hij" hoorde nog de woorden, die zij" gesproken had, toen zij hem met haar peinzende oogen zoo smeekend had aangezien. „Red hem voor mij, hij is mijn gansche wereld." I I j i j I?' (FEorSÉ vervolg^ k SCHiEE'fIS IE courint ..is «*JS4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1