69"* Jaargang De oorlog Vrijdag 5 Mei 1916 NO, 15132 NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen. 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenliën voor het eerstvolgend nummer moeten dea middag3 Vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad verten ti Sn: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeeüge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nuums-ia opgc geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. B.urgttrnweater en Wethouder» rua Schie dam, Gezien het verzoek .van: l lo. J. HOUTMAN, om vergunning tot het oprichten van een gistpakkerij in het pand' Lange Haven 57, kadaster Seotie C na 436, met een gasmotor van 2 P.K., drij vende een vorm- en deelmachine; 2o. de SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ „NIEUWE WATERWEG", om vergunning tot het oprichten van een scheepswerf en reparatie-inrichting op het terrein in het Sterrebbsch', kadaster Sectie N nos. 204, 205, 206, 216, 218, 234, 235 en 236; Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvragen nog niet "is 'geëindigd; Gelet op de Hinderwet; Besluiten: t de beslissing over genoemde aanvragen te verdagen. Schiedam, '4 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, 24, L. HONNERLAGE GRRTE. Lm Sicnrtaria, T. SICKENGil DRANKWET. ©urgemeester en Wethouders van Schie dam; 1 Gelet op; art. 12 der Drankwet; Brengen ter openbare kennis, dat bij hen is' ingekomen een verzoek van ELISABETH BRÖUNS, HUISVROUW, VAN FRANCIS- CUS SMEETS, om verlof voor den ver koop van alcohol houdenden drank, anderen dan sterken drank, foor gebruik ter plaatse van verkoop in de hfenedenvjoorlocaliteit van het pand Breedstraat l.j En herinneren, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleenen van bet verlof schriftelijk bij hun. College be zwaren kunnen Worden injebraoht. Schiedam', 5 Mei 1916, Burgemeester en Wethouders voornoemd, AL L*. HONNERLAGE; GRETE, De Secretaris, V. SICRENGA. BUITENLAND. Tan het Westelijke front Duitsch legerbericht. Van gisteren: In den sector tusschen Armentières en Atrecht was er op verschillende plaatsen plaatsen levendige gevechtsactie. De mijn- gevechten waren vooral levendig ten noord westen van Lens, bij Souchez en Ncuville St. Vaast. Ten noordwesten van Lens mis- lukte een in aansluiting aan mijnontnloffin- gen beproefde Engelsche offensieve bewe ging- In het Maasgebied bereikte het weder- zijdsche artillerievuur des daags van tijd tot Lijd een graad van groote hevigheid, waar toe het ook herhaaldelijk des nachts steeg. Een Franscho aanval op onze stellingen op den van de hoogte Mort Homme naar het westen afdalenden rug is afgeslagen. Aan de zuidwestelijke helling van dezen rug heeft de vijand voel gekregen in de stel ling van een vooruitgeschoven post. Van verschillende vijandelijke vliegtui gen, die heden in de vroegte hommer! wier pon op Ostende welke echter alleen in den tuin van het koninklijk slot terecht kwamen werd een in een luchtgevecht bij Middelkerke neergeschoten. De Inzitten de Franschc officier was gedood. Ten westen van Liévin vielen twee vijan delijke vliegtuigen door het vuur van onze afweerkanonnen en mitrailleurs. In de streek van het fort Vaux zijn twee Franscho tweedekkers door onze vliegers builen gevecht gesteld. Fransch legerbericht. Van gistermiddag In België izijn door het Fransche artil lerievuur de Duitsche werken bij Groot Duin verwoest. Ten westen van de Maas werd door het artillerievuur een ontploffing veroorzaakt in een munitiedepot. Hevige beschieting van alle sectoren en gevecht met handgra naten in het bosch van Avocourt. In den loop van den nacht vergrootten de Franschen en bevestigden zij de winst gisteren aan den Mort Homme behaald. Ilej. wordt bevestigd, dat de Duitsche ver liezen aanzienlijk zijn geweest, vooral ten gevolge van de Fransche artillerie-voorbe reiding. Op één punt gaven zich twee man nen over tijdens de beschieting. Zij waren do laatst overlevenden van do bezetting van hun loopgraaf. Ten oosten van de Maas beschieting in do slreek van Vau Jn Woëvre concentreerde de Fransche ar tillerie herhaaldelijk het vuur op Les Epai ges. De Franschen deden een mijn sprin gen en versterkten den krater. Ten oosten van St. Mihiel werd een Duit sche verkenningsafdeeling, die een Fran sche post in de streek van Aprcmont trachtte te vermeesteren, afgeslagen. Een Fransch vliegtuig kwam in de streek van Douaumont in gevecht met Iwee Duit sche vliegtuigen. Een van deze viel ont redderd neer. De andere nam de vlucht. Tan het Oostelijke front Duitsch legerbericht. Aan het front is de toestand in het alge meen onveranderd. naar bet Engelsch, door L'. G. MOBERLY. 54; i Red Jiem voor mij, hij is mijn gansche wereid. Dat had zij toen tot hem gezegd; James Douglas, die zóóveel gedaan had om zijn leven te bederven en dat van de vrpuW, die, bijl liefhad, Wlas de gan sche wereld voor dat vrouwtje met haar donkere oogen, en zij zag geen kwaad in hem, zij kende geen kwaad. Brampton's gedachten keerden voortdurend terug naar dat eerste bezoek van hem op Addersham Grange, dien namiddag in ApriJ, naar den welriekenden tuin, het statige park met zijn ruime vergezichten over vlakte en bog- schen dit alles kwam in zijn geheugen terug als de beelden in een kinematograaf en eindelijk de weelderig ingerichte kamer waar de millionair te bed lag, de vrouw van den zieke met haar bezorgd gezichtje en de zieke man zelf op den rand van het graf. Langzaam verflauwde,het beeld; hij wendde zich af van de strakke beschou wing van het telegram, dat .hg opgevou wen inde hand had en .keek het venster uit. i Op den Aprilmorgen, toen hij voor het eerst aan Tracey's legerstede geroepen was, had de plataan voor het raam nauwelijks een waas van groen beginnen te verfcoo- nen, nu werden de bladeren reeds bruin en goudkleurig in de scherpe September- lucht. De bosschen uit het park van Ad- dershami Grange, die verflauwden voor 't oog zijner verbeelding, werden zonder twij fel ook reeds roodbruin en oranje en gouu. En daar ginds in het gr-oote huis aan de helling van den heuvel zat het vrouw tje met de droevige oogen weder vol ban ge spanning op, hom te wachten te wachten, en te denken dat hij komen zou! Het zou niet ..bij haar opko men, dat hij met mogelijkheid neen kon zeggen op haar dringend verzoek. Zijn aarzeling, zijn twijfel zouden onbegrijpelijk zijn vjoor een eenvoudig!© en eerlijke goed heid als de hare; in haar oogen was het zeker onmogelijk, dat een dokter een oogen- blik zooi kunnen aarzelen, wanneer het leven van iemand op het spel stond. Hij wierp bet toko papier, dat hij had zitten vouwen, Weg, bladerde vlug in een spoor. Weggids, liet zijn vingers langs een der kolommen gaan. en nam toen de pen weer op, Zij had James Douglas lief; het vrouwtje met hot uitgeputte gezicht en de droevige cogca had den man lief, die hom had doen lijdon, die Joyce had doen lijden; zij vermoedde geen kwaad in hem, zij beschouwde hem als de goedheid zeiver En om harentwil oan harentwil Hij trok het telegramformulier naar zich toe en schreef zonder aarzelen, met vas te hand, deze woorden: „Vertrek van Pad dington. Zal om twee uur te Netherby zfjn." Hij had do twee patiënten bezocht en haastig een zeker gedeelte van zijn op- Onze luchtschepen doden een aanval op de spoorweginrichtingen aan de lijn Molo- delsjno-Minok en het spoorweg-kruispunt Lumnilaj ten noordoosten van l'jnsk. S.uc- ces werd waargenomen. Oostenrijksch' legerbericht Ten noordwesten van Tarnopol brachten onze verkenningstroepen een Russischen officier en honderd mam als krijgsgevan genen mee. Op verschillende plaatsen artilleries trjjd. Russischjegerbericht De vijand gaf levendig artillerievuur af in den Ikskulsector en in liet gebied van de stellingen van Dunaburg en ten zuid westen daarvan. Ten zuiden ,van Dunaburg wierpen de vijandelijke vliegtuigen bommen op talrijke punten van dit froritgodeeïte. Ten zuiden van het dorp Krevo ontstond een hevig artifleriege vecht, in den loop waarvan een onzer projectielen een kabel ballon van den vijand, van waaruit het vuur waargenomen werd, trof. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksoh' legerbericht. Tegen het Tolmeiner bruggehoofd, bij Fliteoh en in verschillende sectoren van het Karinthische front, was de vijandelijke artillerie levendig in actie. In het Tiroolsche grensgebied kwam het slechts tot matige artilleriebeschieting; ver der gevechten in het Adamello-gebergte. Hedennacht vloog een vijandelijk lucht schip over onze stellingen bij den Wjp- paebmond, welke de vijand bombardeerde, waarna het luchtschip den tocht voort zette, eerst in noordelijke rich Ling en ver der naar Laibaoh. Op den terugtocht ver sperde ons artillerievuur den vijand den weg bij Domburg, terwijl het luchtschip tegelijkertijd door onze vliegers werd aan gevallen; het geraakte in brand en stortte als een wrak neer hij het Görzer cxerci- tieterrein. De vier inzittenden Waren dood. Verschillende onze vliegers vielen giste ren een Italiaansch kamp bif Vilessa aan en keerden na het werpen van talrijke Rammen en na hevige luchtgevechten geleverd te hebben, behouden terug. Italiaansch legerbericht In liet gebied van Tonale heeft de vijand na een geweldig artillerievuur drie aan vallen met sterke strijdkrachten op onze stelling bij CasteUazzo ondernomen. Alle aanvallen zijn met ernstige verliezen voor ■den vijand afgeslagen. "Een B0-tal gevan genen zijn in onze handen gebleven. In het Adamello-gehied "hebben twee vijandelijke kolonnes op 3 dezer tegelijker- lijd de Crozzon di Fargorisa (ten Noor den), de Crozzon di Lares en de Col Ca vento Jfcen zuiden) aangevallen. Wij lieten hen lot op' honderd meter naderen, waarna ze onder stortvloeden van machinegeweer- en geweervuur werden bedolven en in wanorde teruggeworpen met zware verlie zen. Tusschen A'dige (Etsch) en B ren te. 'de gewone bedrijvigheid der artillerie en trein- bewegingen. Onze batterijen hebben liet station van Calliano- en het fort Doss del Sommo gestapelde correspondentie afgedaan, toon een dienstmeisje hem kwam zeggen, dat een jonge mijnheer hem om een dringende reden wenschte te spreken.'- „Ik heb gezegd, dat u vanmorgen heel weinig tijd hebt, mijnheer,"- zei ze, „en ook aan den jongen heer verteld, dat u zoo aanstonds naar buiten moest, maar hij vroeg u maar een paar minuten te mogen spreken. Het was zeer dringend zei hij, zijn naam is Fertwich." „Laat hem binnen," antwoordde Bramp ton en toen een lange jonge man mot een knap, donker uiterlijk de kamer bin nen kwam, keek de chirurg hem aan met een belangstelling, die iedere nieuwe stu-' die van een menschelijki karakter in zijn helder en scherp hoofd opwekte. Dat de jongen zich in moeilijkheid bevond, üat hij opgewonden Was en onder een zeke ren aandrang handelde, zag de geneesheer dadelijk, terwijl Hal Fenwicb, toen hij in {Brampton's blauwe oogen keek, zich da delijk Hetty's woorden van den yorigen' dag herinnerde: „Hij' is de man die aR tijd gereed is om iedereen te helpen, en hij helpt op do beste wijze." Ja, Hal wist zeker dat Hetty gelijk had. Do man met de blauwe oogen, die zoo sterk was en zoo kalm; die u zoo open- hartig en verstandig aanzag, was- juist de man tot wien men zich wenden moest om de bost mogelijke hulp te verwachten, Bframpton's glimlach deed den jongen da delijk gevoelen, dat hij welkom was, dat hij onverwachts in het huis van een vriend was aangeland; hij voelde zich niet lan ger niet op zijn gemak of ecu yreemde- gebombardeerd en verscheidene malen doel getroffen. Op 'den Col di Lana beeft de vijand opnieuw een vruehteloozen aanval gedaan op onze stellingen ten noordwesten van den top. Aan de midden-lsonzo heeft ons geschut vijandelijke konvooien bij Tolmein bescl o ten. Op het geheele gevechtsterrein zijn de rliegers erg in de weer geweest. tjan deiijke vliegtuigen hebben bommen g «wor pen op Val-camonica, in het Ansici-dal. m de vlakte van de beneden-lsonzo en op de steden Ravenna en Cervia. Er zijn maar weinig gewonden en de --elmJe is zeer gering. Twee onzer luchtschepen hebben van nacht versterkingen, batterijen en kampen van deri vijand in de plaatsen Hirblna Merna en Biglia ïn het dal van de Wip path en het bekende vliegkamp van Aiso- vizza, ten oosten van Górz, met bommen bestookt. Zij 'hebben ongeveer twee ton ontplofbare sloffen op hun doelen gewor pen met zeer krachtige uitwerking. Op den terugtocht is een luchtschip bij Oor/, op vijandelijk terrein gevallen. De oor/a ken van den val zijn nog onbekend. Ifet andere luchtschip heeft ongedeerd onze linies bereikt. In den Kankasus. Russisch legerbericht. In de richting van Baiburt sloegen wij een nachtelijken aanval af van de Turken op een onlangs door ons veroverden sector van hun stelling. Ook verijdelden wij een nachtelijke offensieve actie van den vijand in de richting van Erzindjan. Zeppelinraid. De Duitsche marinestaf meldt: Een marineïuchtschipeskader deed inden nacht van 2 op 3 Mei een aanval op het Midden- en Noordelijk gedeelte der Engel sche oostkust, waarbij fabrieken, hoogovens en spoorweginrichtingen bij Middlesborough, Stockton, industrieele inrichtingen bij Sun derland, de versterkte kustplaats llartle pool, de kustbatterijen ten zuiden van de Tees en de Engelsche oorlogsschepen aan don ingang der Firth of Forth met succes met bommen werden bcworpen. Alle luchtschepen zijn, ondanks de hevige beschieting, naar hunne havens leruggc keerd, behalve de „L. 20", die door sterken zuidenwind naar het noorden afdreef, in gevaar geraakte en bij Slavangcr verloren ging. De bemanning'werd gered. In den namiddag van 3 Mei deed een vliegtuig-eskader een aanval op de Engel sclie kustbatterij bij Sandwick, ten Z. van den Theems-mond, en op hel vlfegslaiion bij Deal, eveneens met succes. Ook in de Oostzee werd door de marine vliegers gewerkt. Over het vergaan van de L 20 wordt nog. d.d. gisteren uit Stavanger gemeld: Het luchtschip L 20 kwam vanmorgen tegen ,10 uur boven het zuidelijk deel van ling. Geen oogenblik dood de dokter, die het ?00; druk had, hlemj vermoeden, dat hij voor zijn bezoek geen tijd bad, dat hij geen oogenblik! missen kon van een zeer bezetten morgen, dat hij reeds rechts en links getelefoneerd had pm schikkin gen ;uq maken v'oor de uren ma zijn be zoek op NeÜierby. Hij wees Hal ecu stoel aan en ging zelf rustig zetten; toen zei hij met die echt vriendelijke stem, welke den jongen dadelijk een gevoel gaf, dat hij een Vriend was, oen zeer welkom Vriend „En zeg mij nu pens wat ik. voor u doen kan." Hal vond het onbegrijpelijk' gemakkelijk te .spréken met iemand, die hem aanzag met vriendelijke oogen, die hem schenen te begrijpen iemand, die sprak met een aanmoedigende, hartelijke stem; hij had nooit iemand ontmoet als dezen Lon- denscheu dokter, die alles scheen Ie be grijpen wat hij hein wilde verklaren, bij na voordat hij het gezegd had, die zoo hartelijk' en echt belang scheen te stel len in zijn zaken, die geen spoor van ongeduld of verveling toonde, al kwam de verklaring er dralend en langzaam uit. Do terughoudendheid, do bruuske schuw heid, die Hal's tweede natuur waren ge worden, smolten wonderlijk spoedig weg onder den zonneschijn, van Brampton's be grijpenden glimlach; en hij praatte gemak kelijk en natuurlijk met een welbespraakt heid, die hem gjehoel [vreemd was. Nooit te voren had de jongje man zoo openhar tig gesproken friet ocnig levend We ien, maar de geneesheer {had een won de kust van Jader, vrij dicht hij land. in het i gezicht. Het vloog langzaam noord waarts, kwam steeds dichter bij de ku-t tot bij Hafsfjord, waar het op het water neerdaalde. De Zeppelin v as blijkbaar be schadigd. Van Molde uit werd alles ge daan om hulp te brengen. Volgens een aanvullende medcdeelmg werd de Zeppelin tegen de Felsbufpe ge dreven. Het achterschip brak en de ach terste gondel viel. De redding van het schip was onmogelijk. Het biak midden door en stortte in de Halsfjord. Een iorpeJoboot, die het lucht- -ehip langs de Lurt was gevolgd, redde de bemanning. Het w rak van het luchtschip dreef naar zee, maar is des middags aan. de westzijde van de Hafsfjord aan land ge dreven. Het woidt daar door soldaten be waakt. Ter Zee. Het Duitsche s.s. „Telde". Reuter meldt dd. 3 dezer uit Teneriffe (Canarische eilanden): liet Duitsche s.s. „Telde", dat sinds het begin van den ooilog hier heeft gelegen, is door den noordwestenwind naar zee ge dreven. Lloyds \oegt hieraan toe, dat een tijdens den nacht binnengevallen kruiser het schip heeft opgevangen en het thans noordwaarts sleept. Gezonken schepen. De Fiansc lie visst hcrsscliocner „Bcrna- detle" is op 1 Mei door een Duitsche duik boot m den grond geboord,. 150 mijlen van land; de equipage van 34 man ont kwam in booten; acht schipbreukelingen zipi opgepikt, de overige zwalken nog rond. Inde O o s t z e e e n o p de V, 1 a a m- i sclie kust. Do Duitsche marinestaf meld! Een eskader onzer watervliegtuigen in de Oostzee wierp opnieuw bommen op het Russische slagschip „Slava" en op een vijandelijke duikboot in de Moonsond. waar bij treffers werden opgemerkt. Een vijandelijke vliegeraanval op ons kuslstnlbm te Pissen deed geen schade. Een onzer duikbooten schoot op 30 April aan de VJaamsche kust een Engeiscli vlieg tuig neer; de bemanning werd door een vijandelijken torpedojager opgenomen. J n de Ad r i a t i s c li e Zo e. De. lostenlijksclie marinestaf meldt: lu den namiddag van 3 Mei bombar deerde een niariiievliegt uigeskader het sta llen, de zwavelfabriek en de kazerne van Ravenna. Men constateerde het uitbreken van brand in de fabriek en het slation. Hoewel door twee alweorballerijen hevig beschoten, keerden alle vliegers behouden teiug. Tezelfder tijd stootte een verkennende torpcdoboolflattielje ten Z.O. van den Po- mond op vier vijandelijke torpedobootja- dere wijze die deuren te openen van de zielen van onderen, eemvijze die hem was eigen geworden door oen diepe kennis van de menselielijke natuur, snaar boven al door een sympathieken aard, waarin de zfelfzueht ecu zeer kleine rel speel- - de, en door zijn grenzienlooze menschon- liefde. „Ik ben hij u gekomen, omdat u Hetty, Marshall zoo veel goed gedaan hebt," zei Hal eein oudig en ofschoon de dokter, met zijn drukke parktijk, een oogenblik zijn hoofd moest inspannen om zich het beeld, van Hetty 'Marshall voor den geest te roepen, herinnerde hij liet zich voordat zijn bezoeker dit bad opgemerkt. Hetty Marshall was hot meisje, dat in, den 'regen tegen hel bek van bet zie kenhuis had. geleund, bet meisje met do donkere, verschrikte oogen, het meisje, dat hem haar hart had opengelegd en tot wie hij niet' zulk oen strenge -openhartig heid gespnokieiL had; ja zeker, nu herin nerde hij bet zich. Hij herinnerde zich de dankbaarheid, die uit haar oogen straal de, den glimlach, die plotseling een geheel nieuwe bekoorlijkheid had gegeven aan haar ©enigszins iKirsch gezicht en glim lachend bij die herinnering zei hij tot llal: 1 „Het deted mij genoegen haar op mijn weg to ontn'ioieten en in staat te zijn, haar to hdpïenzij voelde zic|h eenzaam en verlaten in Londen. Is dat een yxien- din van u?'\ 1 1 (Wordt vervolgdb WWJm ilME COURAII lit i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1