De oorlog Dit imer totaal ait BBIE Matoor Eerste Blad. NA LANGE JAREN, 69"* Jaargang Zaterdag 6 Mei 1916. no. 15133 Deze courant verschijnt d a g e I ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen- Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingeii £L 1.25, francö per post II. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags Vóór een uur aan liet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels £1. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Vordering ran Wol. Ingevolge aanschrijving van dein Hoofd intendant van het leger wordt bekend ge maakt, dat alle wol van de eerstvolgende! scheer, afkomstig "van do schapen in deze gemeente, TEN BEHOEVE VAN 1IET LEGER ZAL WORDEN GEVORDERD. Mede zal worden gevorderd do blootwol van de campagne 1916'17, doch uitslui tend van de blooters, die ten vorigan jare dit artikel ten behoeve van het leger heb ben geleverd. In verband met deze aanstaande vorde ring, is de vrije handel in inlandsehe wol uitgesloten. Voor zoover in strijd hiermede mocht worden gehandeld, zal bij de vorde ring van de in handen van opkoopers ge raakte wol geon rekening worden gehouden met den daarvoor door hen betaalden prijs. De aandacht wordt voorts gevestigd op de strafbepaling Van art. 41 der wet van. 14 September 1866 (Staatsblad no. 138), luidende „Die eigendunkelijk nalaat of weigert geheel of gedeeltelijk te voldoen aan de vorderingen, hem krachtens de wet gedaan, of deze voldoening ver hindert of belemmert, wordt gestraft met eene geldboete van ten minste VIJFTIG CENT en ten hoogste VIJF EN ZEVENTIG GULDEN." Onder belemmering van de vordering dient ook te worden verstaan het in zoo- danigen toestand ter levering aanbieden van do wol, dat deze niet kan worden aange nomen. Daarom zij men indachtig, dat de wol droog en in goede conditie moet worden afgeleverd. Do prijs van de gevorderde wol zal bij de aanbieding ter vordering worden Vast gesteld. Met het in ontvangst nemen van de te leveren wol zullen door hot legerbestuur daartoe te m'ach luren persoden worden be last. De tijd en dei plaats van aflevering zullen nader worden medegedeeld Schiedam', 6 Mei 1916. De Burgemeester van Schiedam; M. L. HONNERLAGE GRETE. BUITENLAND. Van het Westelijke front Duitsch le gerbericht. Ook gisteren (Donderdag) heersolite er groote levendigheid op het Engelsche front tusschen Armentières en Atrechl. Bij Gi- venchy en Gohclle hebben gevechten met naar hiet Engelsch, door E. G. M0BERLY. 55) „7ij zal mijn vrouw werden," luid lo hot korte antwoord, „maar eerst moet ik werk vinden en een nieuw, leven begin nen." En toen vertelde Hal zijn geschie denis, voortgeholpen door Blrampton's kal me belangstellende en verstandige vragen. Misschien las do dokter met zijn men- schenkiennis moer tusschen de regels dan de jonge man besefte, en in minder dan een haif uur had 'Birampton een goed overzicht van Hal's moeilijkheden en be zwaren. „Ja," zei hij1 vriendelijk, toen de jeug dige stem zweeg, „u moet een nieuw, le ven beginnen en goed voor u zelf kun nen zorgen voordat ge het leven .van ©en vrouw op uW verantwoording neemt, daar hebt u volkomen gelijk aan. Wat heeft juffrouw Marshall zelf besloten te doen?" „Zij heeft alles bepraat met juffrouw Da ne ©n d©z© raadt haar aan zich toe te leggen op alle huishoudelijke bezigheden die op eien boerenhoeve vereischt wor den, zoodat zij mij helpen kon als ik eens een farmi 'kreeg. Ik wou naar Ca nada gaan en'daar mijn leven beginnen, als Hetty alles goed wist Van zulk werk, liand,granaten paaLs gehad om hel bezit van een trechter, waarin de vijand was oorgedrongen. Ten zuiden van de Somme drongen Duit sche verkenningsafdeelingcn gedurende den nacht een vijandelijke stelling binnen, sloe gen een tegenaanval af en namen een offi cier en 45 man gevangen. Links van de Maas «fronzen Duitsche troepen <le vooruitspringende Franschever dedigingswerken ten westen van Avocourt binnen. De vijand had ze ten gevolge ,van het vuur der Duitschers opgegeven, ze werden vernield en daarna opzettelijk we der door de Duitschers ontruimd. Ten zuidoosten van Haucourt 'Werden verscheiden Fransche loopgraven genomen en werden krijgsgevangenen gemaakt. Een herhaalde aanval van den vijand op den westelijken uitlooper van den Mort- hornme mislukte totaal. Rechts van de Maas groote artillerie activiteit, vooral gedurende den ft acht. Een Engelsche tweedekker mot, Fransche onderscbeidingsleekens viel aan de kust dicht in handen der Duitschers. De in- ziltonden wisten le ontkomen op neutraal gebied. Een Duitsch "escadrille wierp mot succes een gioot aantal bommen op stationsgebou wen in liet Ncblete en Auvedal (Cham pagne) en op het vliegterrein te Suippos. "De luchtoorlog is in den loop van cpril toegenomen in omvang en werd met steeds grouter verbittering gbvoerd. De gevechten van vliegtuig tegen vliegtuig maakten hoe langer hoe meer plaats voor gevechten tusschen gioepen cn escadrilles, die groo- tendeels aan de overzijde van de Duit sche linies plaats hadden. In de maand April zijn op het westelijk front 26 vliegtuigen door Duitsche naar benoden geschoten. Daarvan vielen er ne gen aan deze zijde van de frontlinie in handen der Duitschers. Bovendien moesten 10 vliegtuigen bet opgeven tegen het vuur der Duilsche af- weerkanonnen. De verliezen der Duitschors bedroegen m het geheel 22 vliegtuigen. Daarvan gin gen er 14 veilcren in luchtgevechten, vier keerden niet terug en vier werden van den beganeri grond af stukgeschoten. Fransch legerberichi. Van gistermiddag Ten zuiden van de Somme deden de Duitschers een onverhoedsehon aanval op de Fransche loopgraven in de buurt van Cappy; deze mislukte echter totaal. Ten westen van de Maas deden de Duit schers gisteren op hel einde van 'den dag een hevigen aanval op de Fransche stellin gen ten noofden van lieuvél 304. Zij wer den op het geheele front teruggeslagen en kregen slechts voet op enkele punten van de voorgeschreven Fransche loopgraven. Ten oosten van de Maas en in Woëvre bij Uwschenpoozen artillerie-activiteit. Tan het Oostelijke front Dujtsch legerbericht. Er gebeurde niets bijzonders. Oostenrijksch'legerbericht. Oosicnrijksch-IIongaarschc vliegers wier pen eergisteren bommen op hel spoorweg knooppunt Sdolbunowo, ten zuiden van Rowno. Er werd waargenomen, dat de sta- dan zou zij een prachtige hulp zijn. Juf frouw Dane raadde haar- aan alles te loeren wat zij maar kon. Die Juffrouw Dane is er oen uit duizend," vorg>3e hij er beschroomd bij. „Dat schijnt oen zeer merkwaardige vrouw te zijn, juffrouw; Marshall heeft mij ook over haar gesproken. Het is zeker oen goede vrouw en haar invloed is on berekenbaar." Bjra;ilipton sprak peinzend, en een ©ogenblik kwa'in, een gezicht hem voor oogen dat nooit langen tijd uit zijn gedachten was, het gezicht van een jong meisje met stralend-grijze oogen en een kroon Van zonnig hoar, Joyce zooals ze was in de dagen Van haar jeugd, Joyce met haar lief gezicht en niet minder lief gemoed. Zij Was altijd voor hem het ide aal geweest Van de vrouw, zij was nog zijn ideaal van de vrouw1, maar hij zet te de gedachte van zich af en met ©en blik |op do pendule op den schoorsteen- mantel sebpof hij zijn stoel achteruit. „IB|osto jonge man," zei hij vriendelijk en npg altijd zonder een zweem van haas tigheid in zijn slem, „het spijt mij dat ik "niet langer met u praten kan. Maar ik heb een afspraak buiten de stad en het is tijd vjoor den trein. Ik wil graag over alles nadenken Wat u mij verteld hebt, zou u dan morgen nog eens terug Willen komen, dan tounneU wij er verder over praten en zullen trachten iets geschikts te bedenken Vjoor uw toekomst. Maar hebt u wel iemand Wlaar u Vannacht kunt lo tionsgebouwen, de werkplaatsen, het rol lend materieel en de rails getroffen waren. Verschillende gebouwen geraakten in brand. Gisteren heerschte weder overal grootere artillerie-activiteit; ook hadden verschillen de schermutselingen plaats op het vóór terrein. Russisch legc-r ne ri c h L Op het froc-t aan de Duna wisseling van vuur. Ten zuiden van het dorp Krewo is het hevige geschutgevecht, dat er geleverd is, vannacht verflauwd. De vijand heeft aan het kanaal van Oginsk een hevig vuur onderhouden, met name bij hel dorp Walistsjie. Ten Z.O. van het station Olyka zijn onze troepen een weinig opgeschoten cn heb ben het gewonnen terrein versterkt. Een tegenaanval, door den vijand met steun van hevig geschutvuur ondernomen, is mis lukt. Eveneens zijn aanvalspogingcn van aan zienlijke vijandelijke strijdkrachten, die ge dekt werden door af shillings vuur, tegen ónze schansen in de streek van den spoor weg Tamopol—-Pezerna vruchteloos ge bleven. Van het Zuidelijke front. Oostenr ij ksch legerbericht. Aan den Rombon verdreven Oosten- rijksch-Hongaarsche troepen, na een krach tige voorbereiding door artillerie, den vijand uit verscheidene stellingen; zij namen meer dan 100 Alpenjagers, onder wie drie offi cieren, gevangen en maakten twee mitrail leurs buit. In het Marmolata-gebied werd een niet sterke vijandelijk afdeelmg naar de ooste lijke helling van den Sa.sso Undici uiteen gedreven. Overigens slechts matige artillerie-activi teit. Italiaansch legerbericht Langs het gcheeie front artilleriegcvech- ten. Ons geschutvuur is in de streek tusschen Toblach en Innichen (boven Dravn) in he vigheid toegenomen. Een vijandelijk vliegtuig heeft vier bom men op Limone (aan het Garda-mcer) ge worpen zonder iemand te deren of schade aan te richten. Pogingen van vijandelijke vliegers om tochten boven ons gebied te doen, zijn door ons geschutvuur en door onze vliegers ver ijdeld. Luchtaanval len. D© Oostenrijksch© mariheslaf meldt: Den 4den Mei 's voormiddags, wierpen Oostenrijksch-Hougaarsche watervliegtuigen bommen op Valona en 's middags op Brin- disi. Te Valona werden do batterijen van hot vliegkamp herhaaldelijk getroffen. Te Brindisi werden, blijkens de waarnemingen, spoortreinen ©n pakhuizen getroffen en Ver der vielen in hot arsenaal bommen midden in oen groeip dicht bij elkander liggende tor- pedovemielers. Verscheiden bommen ont ploften in de stad. Een vijandelijk vlieg tuig, dat ter verdediging was opgestegen, geenen?" Hal zei dat hij van plan was zijn intrek! I© nemen bij ©en gewezen foqe- rcnknecht van hen, di© getrouwd was en zich te LfOiudien gevestigd had en hij nam bij den uitgang afscheid van den dokter met een gevoel, evenals Hetty gehad had, dat deze man als een sterke toren van hulp© als wat waren dc woor den ook weer, die bij hom opkwamen, waar vandaan of Waarom wist hij,niet als „eon zWare rotssteen in ©en dorstig land." Ja, ZjOo iets wias dr. Brampton, dacht hij, een zware iptssteen, zeer zwaar, zeer ste vig, zeer beDjouwibnar, oen onfeilbare vriend. HOOFDSTUK XXIII. Kwaad waaruit iets goeds k!aln voortkomen. Op dienzelfdcn Septembermorgen, toen Brampton de geschiedenis aanhoorde van Fenwich's hoop en verwachtte gjen, liepDul- ci Graham, door haar slaapkamer, haalde lusteloos haar laden uit en legde den in houd in haar koffer. Humphry had ge zegd, dat zij onmiddellijk haar pension inoest verlaten, daar hij dit niet als ©en geschikt verblijf beschouwd© voor zijn aan staande vrouw; zij had 'n hartelijke in vitatie van zijn tante, mevrouw Traecy, ontvangen, om op Addersham Grange te komen, en een brief van Humphry zelf Was bij die ujtnoodiging gevoegd, waarin hij haar Verzocht de invitatie aan tene- werd onmiddellijk teruggedreven. Op d--n terugtocht werd ver in zee op de op (liet dek dicht bij elkaar staande bemanning van den kruiser „Marco Polo" met mi trailleurs geschoten. Ondanks het hevige vuur van het af weergeschut keerden de vliegtuigen zoowel uit Valona als uit Brindisi behouden terug. Het Stefani-agentschap meldt uit Rome: Donderdagmiddag hebben vijf vijandelijke vliegtuigen bommen op Brindisi geworpen. De stoffelijke schade is onbeteekenendhet ergst getroffen gebouw is eon hospitaal, waar de bommen vier zieken hebben gedood en lijf gewond. Op andere plaatsen zijn enkele rnenseben gewond. In don Kankasns. Russisch legerberichi In de richting van Baiburt hebben wij een nieuwe poging der Turken om een sector onzer stellingen ;un te vallen, afge slagen. In de richting van Erzindzjan heef! een Russische aJdeeling, na in vijandelijke schansen te zijn doorgedrongen. taJ van T ur- ken over den kling gejaagd of gevangen gemaakt. In de richting van Bitlis hebben wij ver scheidene nachtelijke aanvallen der Turken afgeslagen. Turkseh legerbericht Een onzer afdeelin gen ruiterij heeft vijan delijke ruiterij verrast en ze, evenals een inmiddels opgedaagde vijandelijke verken- norsafdeelmg. vernietigd. Op de rest vim het front onbelangrijke gevechten tusschen verkcnningsafdeelingen. In Mosopotamie. Engelsch legerbericht. De Britseh© opperbevelhebber in Mesopo tamia meldt d.d. Woensdag, dat de mili taire toestand onveranderd is. D© aankomst Van de eerste bezending zieken en gewonden uit Koel-eli-Amara wordt door den corpscomman) Jan t gemold. Turkseh legerbericht. De toestand is onveranderd,. Den dag vóór de overgave van Koot-el- Amara is het een onzer vliegtuigen, be stuurd door kapitein Schütz, gelukt in een luchtgevecht een vijandelijk vliegtuig neer te schieten, dat door ons in beslag werd genomen. De bestuurder was gedood. Dc waarnemer is gevangen genomen. Kapitein Schütz schoot denzelfden dag een ander vijandelijk vliegtuig neer, waarvan de in zittenden gewond in onze handen vielen. Zeppelin vernield. De Britsche admiraliteit maakt bekend: Donderdagnacht omstreeks half drie nader de een Zeppelin Saloniki. Toen ze over de haven vloog, werd er door de Engelsche schepen lievig op haar geschoten. Ze werd genaakt en kwam in vlammen neer bij de monding van de Wardar-rivier. Naar Reuter nog meldt, is er slechts één lid der bemanning van 30 koppen den dood ontkomen. Over de vernietiging van een Zeppelin- luchtschip in de Noordzee, volgens de En gelsche admiraliteit ter hoogte van de men, op ©on wijze, die geen tegenspraak duldde. Zij voelde zich tc ellendig om aan zijn verlangen weerstand te bie den, ze had dus plichtmatig de invitatie aangenomen, en zoo was bepaald, dat zij den volgenden dag naar Notlierby ver- trekkken zou. Zij had een loodzwaar ge voel van gedruktheid; en toon zij haar kleeren opvouwde en inpakte, werd dat ellendige gevoel steeds erger; zij voelde, dat als zij naar hel huis van de Tracey's ging, zij onvcrhiddcllijk' de ketenen süjver aantrok, die haar steeds kluisterden. Tom had gehoorzaamd aan den wenscli, dien zij had uitgesproken, hij was haar niet komen opzoeken, en de brief, waarmee hij den hare' beantwoordde, bevatte geen verwijten, geen bitterheidslechts oen groo te teederlneid en een onveranderlijke lief de. Hij nam haar beslissing eenvoudig aan als een eindbeslissing; Dulci zag zeer bleek op dien Septembermorgener wa ren rimpels in haar gezicht gekomen en groote vermoeidheid in haar oogen; haar hart deed haar pijn, oen dof gevoel, dat niets haar meer schelen kon, dat zij uit geput was en er niets meer aan kon doen, dat al de heerlijkheid uit haar le ven verdwenen, wlas. Toen het pakken bij na gedaan was, wias zij bij het raam gaan zitten om ©en paar minuten uit te rusten, toen er zachtjes werd getikt; zoo dra zij „binnen" geroepen had, kwam een lange vrouw, in 't zwart gekleed, binnen en toen Dulci die vrouw zag, sprong zij Sleeswijksche kust, meldt men uit IJmui- den aan de „N. P.. Ct.": IJmuider sioomtreilers rapporteeren bij aankomst te IJmuiden over vlootmanoeu- vres van Engelsche oorlogsschepen op de Noordzee, waarbij hier en daar een treffen heeft plaats gehad. Zoo deelt «ren hunner mede, Donderdagmorgen te elf uur getuige geweest te zijn van een treffen tusschen een Zeppelin en een Engelsche oorlogs- flotielle die rut 21 schepen, groote en kléine, bestond, en zich op 55.30 X.B. en 7.2 O.L. bevond toen een Zeppelin boven de flotiolje verscheen en twee schoten loste op een der grootste oorlogsschepen. De flotielle verspreidde zich snel, doch twee slagschepen met drie schoorsteenen sche nen het gerecht met de Zeppelin le vallen aanbinden. Van een der slagschepen werden kort achter elkander drie schoten op de Zeppelin gelost, (waarop deze Idc vlucht nam. oogenschijnlijk ongedeerd., doch nog slechts tien minuten na hel passeeren van den stoomtreiler stortte licl luchtgevaarte in wilde wentelingen naar beneden en in zee. De 'Lreiler. aan boord waarvan men het gevecht met de grootste spanning had gade geslagen, vilde naar het in zee gevallen luchtschip stoom en om zoo mogelijk hulp to verlecnen, «Joch hem verd de gelegen heid daartoe afgesneden, daar het lucht schip tusschen de inmiddels teruggekomen Engeische flotielle geraakte. Aan boord van den treiter meent men zeker dat de ge heele bemanning van het luchtschip is om gekomen. "t Was een Zeppelin met twee bemande schuiten onder aan het luchtschip. Vóór de Zeppelin naax beneden stortte, had men gen geweldige ontploffing gehoord en had men een dichte, zwarte rookko lom het luchtruim zien instijgen. De be manning van den treiter was nog zeer on der den indruk van hel gebeurde, bovenal van het uit de lucht in vilde schommelin gen neertuimelen van het reuzeagevaarte dat met een donderenden slag in de zee plofte. Yereen. Staten en Dnitschïand. Do Duitsche nota. Een telegram heeft in ons blad van gis teren dc hoofdzaken meegedeeld van het koiommcnlange antwoord, dat de Duitsche regeering .aan den Amcrikaanschen jezant te Berlijn op (Wilson's allerlaatste nota heeft overhandigd. Men zal zich herinneren, dat president Wilson zijn nota van 20 April j.l. besloot met de stellige medodeeling, dat de Ameri- kaansche regeering genoodzaakt zou wezeri, zoo de Duitsche regeering haar takliek van het voeren van den duikbootenoorlog, in het bijzonder tegen koopvaardijschepen, niet zou wijzigen, de diplomatieke betrekkingen met het Duitsche rijk af le breken. Dc Duit sche regeering heeft hierop in Ixaar nota rechtstreeks geantwoord, door te verkla ren, dat zij niet geneigd is na 21 maanden oorlog over een geschil aangaande den ondcrzwschen oorlog den vrede tusschen Duitschland en de Ver. Stalen in gevaar le brengen. Zij zegt tot do „uiterste tegemoet koming" besloten te zijn en deelt aan de ro- op met een kreet. „Juffrouw Trevor," riep ze en een blos overtoog haar gezicht, ,,o, waar komt u ramkunV En hoe heerlijk van u om te komen. Wat hen ik blij 'u le' zien, o, ik ben zoo blij." Joyce sloeg haar ar men met moederlijke teederheid om hel meisje en Dulci klemde zich aan haar vast niet een hartstochtelijkheid, waar iets wanhopigs in was. „Ik heb zoo naar u verlangd," zei ze, „u weet niet, hoe ik' naar u heb verlangd. Ik' bleef maar naar u verlangen en ik wist niet waar ik' u vinden kon, en ik beb mijn 'best gedaan uw adres le krij gen cn juffrouw 33|ruce wist bet niet cn niemand wist Vaar u naar toe gegaan was. En er kwam ©en meisje bier, die sprak' ©ver ©en juffrouw Dane en die beschrijving, die ze van juffrouw Diane gaf had zooveel van u, het maakte mij haast ziek van verlangen. Ik had een gevoel of die juffrouw van Hetty Max- shall van dezelfde vertroostende, hulpvaar dige, Rev© soort was als u en ik Wou zelfs zoo graag di© juffrouw Dane loeren kennen, ik dacht dat zij mij misschien zon kunnen helpen, als ik niet wist, waar ik u vinden zou." Zacht streek Joyce over het zachte haar van het meisje, terwijl zij haar meilief- hebbende belangstelling aanzag. Wordt vervolgdi. S:HIE£ IMSCH E «RIKT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1