9e oorlog 69"" Jaargang Maandag 8 Mei 1916 No, 15134 NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau:-Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). -<s Kennisgeving, De Burgemeester van Schiedam Brengt bij deze ter kennis van de inge zetenen; i Dat het kohier van de Personeel© Be lasting no. 8, dezer gemeente, over het belastingjaar 1916, door den heer directeur Her directe belastingen te Botterdam op Hen 5 Mei 1916 exeeütoir verklaard, op heden aan den ontvanger der directe be lastingen alhier, ter invordering is over gemaakt. 1 i Voorts wordt bij deze herinnerd, dat een ieder verplicht is, zijnen "aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, als- mtede dat heden de termijn, van; zlas wieken ingaat, binnen welke bezwaarschriften te gen ©enen. aanslag, op genoemd kohier voorkomende, aehooren te worden inge diend. I En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 8 Mei 1916, Schiedam, 8 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAÜE GREtE, BUITENLAND. Yanhet Westelijke front D;e toestand. Sedert Vrijdag wordt er ten Westen, van de Maas weer met groote hevigheid gevoch ten, met een verwoedheid, due aooals het toelichtende Havas-telegrami van. gis teren bericht men, sedert dein geweldigen stormloop in het begin van) bet algemeen© offensief tegen Verdun niet mieter gekend had. Het bombardement is met toenemende kracht in den sector van hoogte 304 voort gezet en heeft een ongekende hesviighid b- neikt. De hellingen tenj Noorden van den top werden volslagen omgewoeld. Enkele der Fransche loopgraven, die door het schie ten van de Diuitsdhe artillerie em door bom men met verstikkende gassen onhoudbaar waren geworden, zijn pntruimd, maar de Duitschers hebben wat van beteekeinis is die niet bezet, daar de Fransche batterijen hun door hevig vuur elk op rukken beletten. Die noordelijke helling van hoogte 304 vormt dus op het oogenbhk een soort van onzijdige zone tusschen. beide partijen. De Duitschers hebben zich aan dén voet van de hoogte genesteld. De Fransdien houden den top bezet. i Overigens zijn het slechts artillerie 'm luchtgevechten, die volgens de Comimumi- (jué's Zaterdag hebben plaats gevonden, Het Duitsche legerbericht van gisteren meldt: Ten Westen van de Maas zijn de ge vechten ook gisteren niet tot eten ©inde ge bracht. Vooral1 de artillerie is aan weers kanten z'eer bedrijvig geweest. i I- naar Het Engelsdh, I I dooir |l D. G. MOBERLY. 56) i „Het is een te lang verhaal om het nu te doen, want ik heb niet veel tijd. Ik kom je "opzoeken tusschen twee trei nen in; maar het is een teit, dat juffrouw Dane en ik één en dezelfde persoon zijn. IK zal je later wel eens vertellen, boa alles zich beeft toegedragen en boe het komt, dat zij en ik werkelijk de zelfde zijn. Maar lieve, vertel mij nu liever Wat van je zélf. IK zlal je mijn geschiedenis vertellen als wij Wat minder haast heb ben; z'eg mij nu wat er niet met je in den haak is, ik zie, dat er Jets aan schee'h Je hebt ©r nooit zoo droef en bleek uitgezien. Tob' je je zelf af Van ver moeienis? En waarom?" „Neen," zei Duleie miet een mat glim" lachje, „ik tob mij zelf niet af, ik voel nrij alleen niet heel opgewekt. De din gen schijnen ondersteboven gegooid te zijn in de wereld, en niets gaat zooals het gaan moest." Joyce trok het jonge meisje naast zich op "den rand vsan het bed, de ©enige plaats "Vaar ze zitten Kom, Want de twee stoe len lagen y©l miet Dulcie's kteenen. Zij sloeg een arm! oim baar been en zeirus- Ten Oosten van de rivier is vanochtend in 4° vroegte een vijandelijke aanval bij liet gehucht Thiaumont mislukt. Op verscheidene plaatsen van. de rest van het front, hebben wij vijandelijke ver- kennings-aJdeelmgen teruggedreven. Een Duitsche patrouille heeft ten Oosten van Lihons ©enige gevangenen moagpbrac-it, I i I Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Ten Zuiden van de Somme hebban de Duitschers gisteravond, na een zeer hevige voorbereiding der artillerie ©an aanval ge daan ten Zuiden van Lihons (een plaatsje van 820 inwoners, gelegen aan d© spoorlijn Tergnier-Amiens-Rouen Dé Duitschers werden door het gordijn- vuur 'der Franschen tegengehouden en wer den, voordat zij de draadversperringen be reikt liadden, uiteen gejaagd. In de streek bij Verdun werd de nacht gekenmerkt door ©en hevig en voortgezet bombardement m de nabijheid van heuvel 304, in den sector bij Houdraumomt in de huurt van de hoeve van Tihiaumont Ten Zuiden .van SL 'Mih'iel1 dreven de Franschen een sterk© Duitsche vförkennings- afdeeling terug, die ©en kleine post ten Oosten van Piste© trachtte te vermeesteren; In Lotharingen overvielen de FranscTien ©en patrouille die d© Sedlle ia de buurt van Lanfriaucourt overgetrokken' was. De Franschen maakten 14 gevangenen. Ten gevdlge van den storm' van eergis teren werd ©en twintigtal kabelballons, van hun touwien losgerukt; eetnig© van hen dre ven naar de Dtuitsch© stellingenterwijl an dere in d© Fransche linies terécht kwamen; de laatsten maakten van ©en parachute ge bruik. Over enkele ballons-, die naar de zijde van de Diuitschers afdreven, is men zander bericht. i t I I Het Engelsche stafbericihl van gisteren houdt in: I Vannacht en Vandaag wéderzijdsche be schieting met geschut in de streken Van Marrietiourt, Thiepval, Atrecht, Loos, St. Eloi en Yperen. Tan het Oostelijke front Duitsch le gerhericlit. Van gisteren: Russische torpedobooten hebben vanoch tend vroeg de N.0|. kust van Koerland tusschen Rojen en Markgrafer vruchteloos beschoten. 0ostenrijksch legerbericht. Er is weinig te doen geweest op het front. De toestand is onveranderd. Russisch legerbericht. Bij het station Kockenhausen, ten oos ten van Friedrichstadt, heeft de vijandelijke artillerie een trein beschoten. In Galicië zijn wij aan de beneden-Strypa, m de streek ten noorden van het dorp Jazlowets een weinig opgeschotenn. Van het Zuidelijke front. Oostenrijkschlegerbcr-icht. Er is weinig te doen geweest op bet front. De toestand is onveranderd. Italiaansch legerberich.t. Zeer hevige artilleriegevechten in de Pla- „Veriel het maj nu ©ens, lieve; vertel mij precies wat niet goed gaat en laait eens zien of ik je ook raad kan geven om je te helpen." Dulcie had- geen verdere aanmoediging noodig. De sympathie t in d© stem, did haar ondervroeg, de liefde in de ernstig© ©ogen, waren aan moed lag genoog om al haar verdriet en verslagenheid uit testen^ ten en in eenigfe weinige minuten had zij haar heele geschiedenis verteld. Nog eenigen tijd nadat d© stem van het jan- je meisje zweeg, bleef Joyce stil zitten,! toen zei "ze langzaam en peinzend: „Ik wou Wel eens weten of het ooit gloed is om kwaad te doen, opdat er iets goeds uip zou vtoorfkjamen.'.'' „Kwaad?" riep Dulcie op scherpen toon. „Ja, Kwaad," sprak Joyce beslist, „kan je je zelf dan, met mogelijkheid wijsman- ken, dat het eerlrjk kan wezen, te be loven dat j© een man zult liefhebben em, achten, wanner j© met volstrekte zeker heid weet, dai j© noch achting, noch lief de voor hemi Kunt koesteren? Voor het onzekere, zeer onzekere goede, dat je aan Humphry Tracey zult doen, ben je op lilt punt een eed af te leggen, dien je weet dat je met geen mogelijkheid kunt houden."- Di iele kreeg een kleur. „Ja, zekér zal ik dien honden; ik zal hem trouw! zjjn. Ik wil mij nooit ver oorloven aan den ander te denken." Zij sprak met verontwaardiging. „Ik heb' Jiet Het eerst Juan1 Humphry belopfd en ik Pnjs der Ad ver t©n tién: Van l-"-6 regels fl. 092; iedere regelmeer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad ver ten tien bij abonnement op voorieelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn grabs aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen Deze advertentién worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Telefoon No. 103. va zönc, waar de vijand op een onzer laza retten heeft geschoten. In boven-Sabatino beeft ons geschut ver scheidene malen een vijandelijk fortj© vol getroffen. Op den Marmolata, in het Vivende-dal en op den Vodü (Monte Nero) kleine 5n- fantene-gevechten met voor ons gunstigen uitslag. Verder niets van belang. In den Kaukasns. Russisch legerbericht. In de kuststreek hebben onze voorhoeden met gemak een Turksch offensief afgeslagen. In de richting van Bagdad Zijn de Turken,' sedert wijl versterkte punten van de stel ling Sermalkerind hadden genomen, waar bij de vijand zware verliezen had geleden, overijld teruggetrokken" met achterlating van een groot tentkamp en veel oorlogstuig. -Bij de verovering van Trebizonde hebben wij acht stukken kustgeschut van 14 c.M. op affuiten genomen, twee van 6 c.M., een veldkanon, meer dan 1000 geweren, 53 cais sons met granaten, treïnmaterieel en zeer veel andere buit. Turksch legerbericht In den Tsjorok-sector zijn 300 vijandelijke infanteristen, die ons trachtten te overrom pelen, met verliezen teruggeslagen. Overigens" niets van belang. Ter Zee, LucKt- en zeegevechten. De Duitsobf© marinestaf meldt d.d. gistereni Aan de VlaamscKe kust werd in den namiddag van den 5en Mei een vijandelijk vliegtuig door een onzer vliegers met me dewerking van een toipedoboot neergescho ten. De aankomst van Engelsche schepen verhinderde de redding der inzittenden. Verder maakte een torpedobbot op, den 6en Mei aan de Vlaamscihe kust een on beschadigd Engelsch vliegtuig buit; de in- 'zittende officieren werden gevangen, ge maakt Ten westen van Bornsriff-werd in den morgen van den 5en Mei de Engelsohte onderzeeër E. 31 door kanonvuur van een onzer schepen tot zinken gebracht. Ons luchtschip L. 7 is niet teruggekeerd van een verkenningstocht Volgens een officieel bericht der Engelsche admiraliteit werd hét den 4en Mei in de Noordzee door de Engelsche strijdkrachten vernietigd. De Britsche admiraliteit deelt naar aanleiding van bovenstaand Duitsche of ficieele bericht mee, dat 'inderdaad een Engelsch watervliegtuig wordt vermist Het lijk van een der vliegers is uit zé© p-pgé- vischt, benevens do reddingsgoidel Van zijn waarnemer. Het Duitsche béricht, dat d© Engelsche duikboot E 31 door geschutvuur in den grond is geboord, is onjuist. De duikboot is goed en Wel naar haar basis, terugge keerd. - i De duikboot- ©n mijtoenoorl og, Engelsche Maden hebben het Lloyds- bericht, dat de stalen Fransche bark „Le Pilier" is in den grond gehoord. Zij mat 2427 ton, was gebouwd in 1902 en boorde thuis in Nantes. De Noorschfe lichter „Mars", uit Fre- ben gebonden mijn belofte aan hem te houden," i „Zelfs al weet je, dat hot je macht te boven gjaat, je werkelijk aan de belofte te houden? Bedenk, dat je je zelf niet dwingen kunt 'hem! lief t© hebben." „Maar ik heb' hem alles verteld," sta melde het jonge meisje, „hrj weet, dat iK meer van een onder hond dan van hem. IK ben eerlijk geweest, hij wteet alles, maar hjj houdt fnij aan mijn woord. Hij zegt, dat ik aan beam gebonden ben en dat hij mij niet vrij Iaat" „Ik ijzou denken, dat je je zelf vrij hadt moeten maken," zei Joyce bedaard. „Je laat j© zelf bebeersehen door een totaal verkeerd ge Voel van ©er. Je moet mij Vergeven, dat ik zeg, wat j© mis-' schien streng en onvriendelijk toeschijnt, maar je eerst© fout was, dat j© je ooit met dien man verloofd hebt. Je wist, dat je niet Van hem hield; je hadt niet moeten beloyten, met hem te zullen trou wen." - „EK weet Wiel, dat ik daar verkeerd aan deed,V zei Dulci nederig; s,ik zó© nu in, dat Ik mij nooit met Humphry had moeten engageer-enmaar nu Ik het beloofd h«b', lijkt liet mij niet zooals het hoort, op mijn belofte terug te Komen." „De omstandigheden zijn geheel vtenan- anderd," rntwoordd© Joyce met beslist heid; „taeny je d© belofte deedt, hadit je geen anderen man lief, in dat opzicht, wjas je ten minste virijL Np. heb' je Wél ©en ander lief en nietes ter jyereld zal denkstad, die van Sarpsbérg met ren la ding palen naar Engeland onderweg was, is, volgens Duitsche bladen, Dinsdagavond in de Noordzee door een Duifseho duik boot aangehouden en in brand es token. De zeven man sterke equipage is aan boord van een sleepboot te i-nxtenksnid aangekomen. Nog een transportschip vergaan? De „Vossisch'e Ztg." ontleent aan liet Atbeensche blad „Nea Himera" het bericht uit Korfoe, dat in de Middel landsche Zee behalve de „Russell" nog een transport schip met 600 Russen aan boord op een m!ja geloopen en gezonken is. Slechts en kelen Werden opgevischt en an Malta be graven. De geheel© streek om Malta is be zaaid met Duitsche mijnen. Turkséh legerbericht. Het Turksche hoofdkwartier meldde gis teren Een der bommen, die den 3den Mei door twee vijandelijke vliegers, die over Smyr na vlogen, geworpen werden, heeft ©en goederentrein getroffen en drie personen licht gewond i 4 Den 3den Mei is een vijandelijk vlieg tuig, dat over Birressebah vloog, ten ten Noorden van Üeze plaats neergescho ten; de vlieger werd gevangengenomen. Hij beloofde ter hulp snellenden Bedoemen geld, indien zij hem bij zijn vlucht wilden helpen. Van het Irakfront valt niets te melden. Yereen. Staten en Duitschland. De Diuitsche nota. In een telegram uit Berlijn, verklaart d© „Köln. Ztg." over de Duitsche nota- In verschillende bladen is opgemerkt, dat onze tegemoetkoming jegens de Vereemgde Staten van een voorwaarde afhankelijk is gemaakt Deze opvatting is onjuist. Wij heb ben onze tegemoetkoming met maai in het uitzicht gesteld, maar door de noodige last gevimgen aan de Duitsche strijdkrachten ter zee dadelijk ten uitvoer gelegd. Wij moch ten aan den goeden wil van de Amenkaan- sche regeering met twijfelen, maar moesten ook aan het geval denken, dat haar stappen niet tengevolge zouden hebben, dat aan de wetten der menschelijkheid bij alle oorlog voerende naties gezag werd verschaft. Daar om zegt de nota, dat wij in dat geval te genover een nieuwen toestand zouden ko men te staan en ons dan de vrijheid van onze besluiten zouden voorbehouden. Een boodschap van den Paus. De apostolische gedelegeerd© te Washing ton heeft president Wilson een boodschap van den Paus overgebracht, waarvan de inhoud niet openhaar gemaakt is. Naar ver luidt zou zij echter de bezoigdheid van den Paus over een bieuk tusschen d© Ver- eenigde Staten en Duitschland weerspie gelen. In Ierland. Naar de Dublinsehe bladen melden, is Harcourt, minister van openbare werken en voormalig minister van koloniën, tot minister van Ierland benoemd, ter vervan ging van Birrell. Sir Mathew Nathan, onderminister van Ierland, is afgetreden, Sir Robert Chalmers, mij ooit kunnen doen denken, dat hot goed is Van een vrouw, te trouwen met ©en man, dien zij niet liefheeft. Je zegt, dat je fapuwl zult wéZen aan je man en jk twijfel er niet aan, of je zult hem in Woord en daad inderdaad trouw blij- Ven. Maar je zult bexveumenschalijke kracht nopdig hebben om! den man, dien ja wer kelijk li-efhebt, uit je hart te verbannen en je zelf nooit te veroorloven aan hem te denken; je zult meer op je nemen, dan je mogelijk is t© vervullen. Geloof mij lieve, Wat j© j© Voorneemt te doen is verkeerd, werkelijk verkeerd. Je wilt je geheel© huwelijksleven op verkeerde grond slagen opbouwen. En de man, die je Wil aansporen mét hem te trouwen, is g©en gped jwemsch. Geen goed en achtenswaar dig nitem zou je in de gegeven omstan digheden aan je woord houden." „Hij zlei, dat 5k hem helpen kon," stamel de Dulcie, „hij zei, dat, indien ik weig-eni© mijn belofte te houden, het in zijn leven hét verschil1 zou uitmaken, als tusschen) goéd en kwaad; als hij mij moest missen, zei hij, zou zijn geloof in do vrouw, (in goedheid gedood worden, hij zou niot langer tegen "t kwaad, strijden, hij zou zidh onver schillig ©n bitter gestemd, voelen, indien ik hem verstootte. Ik had het -heil) van zijn ziel Sn mijn hand, zei hij; als ik imijh belofte tegenover hem verbrak, zou ik verantwoor delijk kijn voor zijn ziel, die „eenvoudig aan den duivel) zéu! worden overgeleverd." „Dan is hij ©én lafaard", ried Joyce, mot overtuigingi „een mooiprater, zoowel als ecu lafaard. Hij tracht 'jou, do veranhvoor- delijkhëid op jo te doen nemen Van zijn voormalig gouverneur van Ceylon, Is tot zijn opvolger benoemd Tot dusver zijn 112 lijken van burgei tijdens den opstand gedood, begraven, o v. 20 vrouwen Wegens gebrek aan arbeid: krachten zijn velen zonder lijkkist begraven. De Smn Fem-vercenigmgen te Limerick hebben hun wapenen en munitie oveige geven Giavin Maikievicz is tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. Er zijn tal van doodvonnissen geveld, maai zij zijn m gevangenisstraffen van ver schillenden duur veranderd. Diverse berichten. Vr edespraatje. De Londensche bladen vernemen uitWas hington, dat daar een lange mededeel mg i an den gezant te Bterlijn nopens den toestand te Berlijn is ontvangen. Men ver neemt, dat de gezant aan het ministerie \an buitenlundsclie zaken heeft gemeld, dat er m DuilschLand i©el over vrede gesproken wordt D© keizer moet den en.sch koesteren, dal de Vereen igde Stil te u het iniatief zullen nemen, om ory derliandelingen met de geallieerden te bef- v erken. Bulgaarsche afgevaardigdetn te Bier lij n. Vijftien leden van het iBIulgaarsche Sot branje Zijn gistermiddag te Berlijn aange komen, feestelijk ontvangen en met tod- spraken begroet. dn Oost-Afrika. Het Btelgische ministerie van ooi-log meldt over de deelneming van Bplgische troel- pen aan dc militaire actie in Duitsch Oost Afrika: „Dd. Woensdag j 1. meldt generaal Tom- beur, dc commandant van de Bblgischn troepen die aan de Oostelijke grens van Kongo opereeren, die zijn troepen, na de stellingen van den vijand, die den over gang outer do Roeviz(-rivier verdedigde, omgetrokken te hebben, op den Duitscben oe\ei van het Kivoetmeer geland zijn. Dez© beweging, die door de actie \an de Belgische k ruion n eer booten gesteund weid, dwong den Vijand zijn stelling aan den bovenloop van de Roevizi te onffi luimen. 1 Tien zuiden Van het meer trokken onze koloimes de rivier over en bezetten de Duitsche stellingen te Sjangoegoe. Ten N. Van het Kivod-meer zijn de Bélgen ook! het Duitsche gebied binnengedrongen." BINNENLAND. Andle&ttai. De gewone audiënties van de ministers van oorlog en van financiën zullen. Don- deidag en Vrijdag as", niet plaats hébben. Ou* Kamerlede*. Naar de ,,'AVp." meldt, zal mr. Wl Dolk om gezondheidsredenen, op advies van zijn geneesheer, zich voor de e. v. periodieke' verkiezingen niet weer beschikbaar stel- zonden em zwakheid. Hij roert de teems bef snaren bij je aan, ojni zijn doel te bereb ken; hij ziet in, dat je goed. hemt pm rem en hij gebruikt die goedheid dn reinheid, op de laagst© wijzie. Duim©, Kei"© kind, luister naar mij en "geloof mij. Het Kan, met anders als ©en slecht© man zijn, die op die manier tracht, invloed op je uit (to oefenen." t i „Als hij slécht is, dan is er dcö (te meer reden om te probeérem hem te befpeW en beter te maken", hield Ruide vol, „als er iets aan te doen is, dan moet iik het stelhg doen. Ik kan niet inzien, (Laf. het goed kan wezen, hem in d-cn steek te (Laten, als hij zegt, Idat ik hem werkelijk helpen kan.'-' I ,1 Dat haar argumenten drogredenen waren, was duidelijk genoeg, in de oogejo, van een oudere vrouw, ©en vrouw, die Zooveel Van het leren, en van de ongunstigst© zijde van het leven gezien ihad, als Joyéo, maar zij zag in, dat het een onmogelijkheid Wajs, haar eigen zienswijze aan Dulcie me© te doelen. Haar liefderijk© raadgevingen wanen zowder juitwerkiiig'. pjultefte had |zic|h|z|el^ overreed, dat het haar plicht was, met Humphry te trouwen; do weg der zelf opoffering scheen voor jhaar d© ©enige wane en redhto weg ©n Joyoe gaf Jiet émdelijTd op, het meisje van besluit te doem veran deren. i M „Ik ga naar Netberby," ztei Duld© luste loos, toen Joycé ophield met haar rede neer ingen, die toch niet baatten. i (Wordt veryolglll<- SCHEDAMSCHE COUR Al IT, 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1