De oorlog 69,tt Jaarg&ng Dinsdag 9 Mei 1916, NO 15135 NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt d a g e 1 ij" k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voer Schiedam en Vla ar dingen £L 1.25, francb pear post fl. 1.65. Prijs per Week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen woiden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 Vóór een nur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Rrfis der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0 92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te oil oen. Deze advertenlien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. ~-s Hoogere Burgerschool met 5 jai i'gen cursus te Schiedam. Lbangifte van leerlingen voor den vol genden cursus kan vóór 1 Juni gesdhie den schriftelijk met opgave van naam, .vóórnamen, datum en jaar van geboorte en de school, waar het onderwijs is ge noten, mondeling eiken Dinsdag en Don derdag van 13 uur in het gebouw tier Jij. B. S. I i De Directeur, J M. HORN. BUITENLAND. Yan het Westelijke front Diuitsch legerhericht. Van gisteren E© in de laatst® dagen aam den linker oever Van de Maas in hoofdzaak door ile dappere Pom meren onder grootte moeilijk heden, maar "met matig» verlio/jen, doorge zette operaties hadden succes. Ondanks hardnekkigen tegenstand ©n verwoede te- genaan Vallen van den vijand werd het ge heel© loopgraVenstelsel aan de noordelijke helling van hoogte 304 genomen en omzie linie tot op de hoogte zelf vooruitgeschoven. De vijand 'leed buitengewoon zware bloedige verliezen, zoodat aan ongewende gevange nen slechts 40 officieren en 1280 man in onze handen vielen. Ook hij offensieve bewegingen, tienen onze stellingen, aam de westelijke helling van den Morlhomme weid de vijand met zlware ver liezen overal afgeslagen. t Aan den ©osoelijkm oever ontwikkelden zich ter weerszijden van,do hoeve Thiau- mont verbitterde gevechten, waarin de vijand ten oosten, van de hoeve oa. negters tegen onze troepen in het vuur bracht Hun aanval mislukte met een verlies van 300 ge vangenen. Bij de hier bedoelde goVeelhten worden We der versche Fransche troepen waargenomen. Zoo hieeft dus de vijand m het Maasgebied nu, alls men de na vbHedigê aanvulling ten tweeden male in het vuur gebrachte doelen med.erekent, de strijdkrachten van 51 divi sies, ruim het dubbele van het aantal tot dusver aan omzte zijde in gevecht gebrachte troeplen. f |Van de overige fronten' zijn, be halve welgeslaagde patrouiUreandemiöima- g©n, ota. in de streek van TliiopVaJ en (Fli- rey, geen bijzondere gebeurtenissen te knelden. i Twee Fransche twocdokkeis vielen na een luchtgevecht boven de Cole de Froid Tcrrt brandend neer. i Fransch l'cgerbericht. Van gistermiddag: Aan dien linkeroever van de Maas weiden gedurende lïen macht de ge- Vechten in do huurt van hoogte 304 met verbittering! voortgezet. De verwoede aan- naar htet Engd&njb, door E. Gr. M0BERLY'. 57; i 1 „Naar Netherby?" Joyce zag Kaar ver- haasd aan. „Hé, daar ga ik vandaag ook ■naar toe. Zooate ik je zied,'ik hem ©wem! oen trein overgebleven, om bij je te komen. Ik ben vanmorgen van mevrouw Marshall van daan gegaan en ga vanmiddag naar Nether- by. Ik hoop je hier later weer te vinden, want ik heb aan juffrouw Brucb gevraagd, of ik hier vannacht logeeren. kon. Ik hoef niet lang to Netherby te blijven." „Ik ga daar morgen naar toe", D ml die sprak op een doffen, gelijKmatigen toon. „Humphry logeert bij zijn tante op Adders ham Grange, bij Netherby. Ze hebben mij te logee ren gevraagd en ik moet gaan." Joyde had het op haar lippee t© zteggem, dat zij naar hetzelfde huis moest, maar zij zwoeg' over zich zelve en het dóel jvam haar eigen reis', bedenkende dat zwijgen i3e grootste wijsheid is. 1 1 1 „Ik ben blij dat ik u zal 'weerzien als u vanavond tcrugklolmit", zei Dulcie ern stig toen zijl afscheid vian elkaar namen, „•al do© Ikl iets wlat n niet goedvindt, u kal toch (altijd, een vriendin van mij blij-' Ven, niet W|aar? Ik zon «W| vriendschap Jiiett gunnen smissen.^ „Ik Kal altijd een' Vriendin van je blij- 5j^n'>', janfwjo©rdd© Joyce vriendelijk „al- vallen der Dnitscihers, die gebroken werden door den tegenstand der Franschen, lever den voor den vijand geen ander resultaat op dan buitengewoc|i zware verliezen. Boven dien deden do bransciien een levendigen tegenaanval, door welken zij de Duitschers verdreven uit de loopgraven ten oosten van hoogte 304, waar zij zich gisteren genesteld hadden, terwijl zij ook nog 50 krijgsgevan genen maakten. Aan dan rechteroever, in de streek ten Zuiden- van het Hodraumontbbsch, wierpen de Franschen in een reeks nachtelijke ge vechten do Duitschers uit het grootste ge deelte van de stukken loopgraaf m de eerste linie, waar zij gisteren Waren binnengedron gen. Dertig gevangenen, waaronder twie© officieren, ble* en in handen dér Franschen. Bevestigd wordt, dat de aanvat van .gis teren op een front van meer dan twee (K.M. lussdhen het Hodraumont-bosch ien het fort D'Ouaumont den Duitschers op b&langrijto offers is komen te staan. t Aan de rest van het front verliep de nacht kalm, behalve in do buurt van het Remières-bosdh en Le Jury (ten westen van Pont-a-Moussonj, waar" de Fransche artillerie zteer actief optrad. 1 In een luchtgevecht in' de streek van Verdun werden twee Duitscih'e vliegtuigen naar beneden' geschoten. Eén viel neder in de buurt Van Omes, het andere moest dalien ten zuiden van Lazamnes. Het Fransche commando b ij Verdun. De „Temps" meldt dat generaal Pétain is benoemd tot opperbevelhebber van het middenleger, dat den sector van Soissons tot en met Verdun verdedigt, en dat gene raal Nivelle het bevel over het eigenlijke leger van Verdun van Pétain heeft over genomen. Tan het Oostelijke front. D'uit'soh legerhericht. De toestand is in het algemeen onver anderd. i i OöStêurijhsoh 1êgterbérichi. Geen gebeurtenissen van bteteebepis. Russiscih' legerhericht. Ons geschutvuur heeft te Uloekst brand gesticht en den vijand verhinderd hem te blusschen. Door den brand zijn enkele op slagplaatsen van munitie in de lucht ge- vlogen. i Gisternacht om één uur hebben, de Duit schers deft, sector ten Zuiden! van Uloekst met roffelvuur beschoten en daarna doch vruchteloos een aanval beproefd. D© Duitschers hebben ook het vak ten, nooidm van het Hsen-meer, ten Z.W. van Dunaburg, zeer hevig beschoten. Ten zuiden vian het dorp Wisjeniiew heb ben de Duitschers sedert gisterochtend een vuur onderhouden, dat somtijds tot roffel- vuur aangroeide. Twee Duitsohe vliegtuigen hebben 8 bom men op het dorp Liakowitsji geworpen. Ten N.W. van Kremenets tj ebben wij een floddermijn laten springen die een vijand©- lijke imjhgalerijl heeft vernield. In Galidic zijn onze granaatwerpers ten Zuiden van Tzebref en ten Noordwesten) van Tamopol door ©en mijn hechter maan een vijandelijke post gekropen hebben hem met granaten overstelpt en de Werklieden verstrooid. t tijd, enals 'ik) je in iets helpen kan, moeit jej Ih'et mij la,ten weten, Ik! zal mijn best v|oor je do>en. Geen half uur na het vertrek' van Joy ce bracht juf&puwi fOruc© Dulcie een te legram. Het luidde aJjdus „Kom mprgeh niet1. 0(om zeer ziek'. Ik zal schrijven, t Humphry." H!0OFDSfHUR XXIV. jl]e Addersham. fToon het oude onaanzienlijke rij tuig van het Stdti on te Netherby haar voor de deux van Addershom Grange afzette, keek Joy ce met een gevoel Van groote verbazing op haar het huis met het driehoekige! gcvCl-dak. Dit Schooae antieke gebouw, Waar van de licht roede siteenen zeker dateer den uit den tijd Van Elisabeth, kon zij in haar geest niet vereenzelvigen met Ja mes -Douglas.zij kom zich hem, niet denken in zulk ©en omgeving. Met ©en toenemend gjevbid yan verwondering dwaalde haar blik' van het huis begroeid met rozen en paars© clematis ©Ver den! tuin, Waar perken dahlia's prijikten tegen ©en achter grond Van gepluimd© herfstasters en hoo gte gouden zonnebloemen, naar 't parkdat zich koesterde in de Septemberzon, Jataes Douglas hier? - Het gdh'een haar onmogelijk too, ,ejni toch dit was zonder ejefnigterf twijfel1, bót adres, Yan het Zuidelijke front- Oostenrijksoh legerhericht. Eenige gedeelten van hetbraggehoofflvan Gorz en de streek van San Martmo werden gisteren van tijd tot tijd levendig beschoten. Ten westen van da kerk van dit plaatsje werd een gedeelte van de vijandelijk© stel ling door een krachtige mijnonlploffing ver nield. De Italianen loden zware veriiezap Aan de noordelijke helling van dein Monte 'San Michele namten de Oostenrijksch- Hongaarsche troepen ecy, kltein vojandelijtó steunpunt. 1 1 Oostenrijksch-Hongaarsche troepen wier pen op het kamp van den vijand hij fChio- pris, ten zuidoosten van Cormins, oen groot aantal bommen. In verschillende sectoren van het Tirool- sche oostfront en bij Riva vrij levendig© ar Li llerie gevechten. 1 t In den Kaukasus. Russisch legerhericht. In de richting! van Erzindzjan zijn de Turken, door ons vuur gedwongen, terugge trokken met ontruiming van hu,n geheel!^ voorste linie loopgraven, t t Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorlog. Volgens een Lloydshèrïcht verkeert het ss. „Cymric" (groot 13.370), van de White Star Lino in zinkenden toestand. Naar verluidt is het schip, dat geen pas sagiers aan boord had, in den Atlaniischen Oceaan, op weg naar Engeland, door een Duitsche duikboot getorpedeerd. Tegenspraak. Het Weensche Korrespondentiebureau geeft een tegenspraak van de berichten van Ste fanï le. dat de Fransche duikboot „Ber- nouilli" een Oostenxijksch-Hon gaarsche tor pedojager in den grond heeft geboord. De „Csepel" (een torpedojager van 800 ton, in 1912 gebouwd) is wel getroffen en bescha digd, doch in de haven teruggekeerd; 2e. dat vier ïtaHaaiisciiG torpedojagers een flot- tille van tien Oostenrijksch-Hongaarsche torpedobooten, in het noordelijk deel der Adrïatiscke Zee heeft ontmoet en tot 20 mijl van Pola vervolgd. De Oostenrijksch- Hongaarsche lezing is, dat de Italianen eerst voor de torpedobooten zijn gevlucht en later, toen deze naar Pola terugvoeren, omdat zij den vijand niet konden achter halen, de torpedobooten op eerbiedigen af stand zijn gevolgd, doch snel de plaat poet sten toen deze dicht bij Pola den steven nog eens wendden. In Engeland. Do Zomertijd. Het Lagerhuis heeft gisteren met 170 tegen twee stemmen het „Zomertijd."-stel sel voor de zomermaanden aangenomen. De regeering zal dientengevolge hoden dèn maatregel voorstellen om de klok op 21 Mei des ochtends to twee uur een uur vooruit te zetten. Op 1 October zal de normale tijd weer ingesteld worden. De tijd van Greenwich blijft voor scheep vaartkundige en andere wetenschappelijke doeleinden onveranderd., De opstand in Ierland. Een telegram uit Dublin meldt de arresta tie van John Mac Neil, president van de dat ihaax was opjgtegevten (door Erid Rao- burn, en hij [liaid heft haar gjagevem zonder aarzelen, geheel zolder van zymj zaak. Daar om, en niettegenstaande haar verbazing, trok Joyde aan het ©werkt ijzeren schel koord naast de voorbeur, en. werd spoedig opengedaan, door ©en tongen laktea. „Woont mijnheer James Djoujglas hier?" vroeg izïj ©n ©ear oogenbEkj staande de man haar riieuwrtgieaigd aan. i „Niemand van dien' naam", begon hij, en '-'ten sdheep. [hij te begrijpen, „ten minst© datt is te zteiggen, Mr, Tracey's vóórnaam is James Douglas." „Mijnheer Tradey? Zijn Voornaam? Nu Was jhet de beurt van Joyde, om verwonderd te kijken, en haar stem) beefde teen weinig; een gevoelt van plicht had haar kracht ge^ geven z5,dhr aan to gopd©n| tot do taak, jcU© zij op zich! genanten [had, dou man dien .zij Verfoeide en vroesde, te gfemoet te ü*édén, mlaar zij zag pp tegen de> ontmoeting, dip haar Wachtte, anlet ©en vreeseljjk! afgrijzlein, dat zij nitet kpn! oVerwintoOn en haar stean was nog niet giehfeel vast, toen zij herhaald© „Zijn vóómlaam?" t „Mijnheer Jaimes Douglas Tradey, woont hier", antwoordde de knecht, „ik ben hier nog niet Üang, taaiax ik geloof, dat hij hij zijn huwelijk den inaanx' van Tradey heeft aangenomen. Misschien wist u dat niet, me vrouw. Maar rnijnliber Tradoy is eng ziek, en o-p 'toogenMik piet in staat, iemand te ontvangen;." Joyde's hart bonsde. Erg| ziek? Zoo ziek' dat hij niemand kan ontvangen? Als hg eens stierf yoordat zij' hem spréken kon en de zOaild bepleiten v)an den man, di© pnpecht>'iterd.ig lijden moest? Als hij' ©ens Sinn Fein volunteers. Mac Neil was hoog- leeraar aan de nationale universiteit. Eerste-minister Asquith vei klaarde gis teren in het Lagerhuis, dat de terechtstel ling van Iersche opstandelingen beperkt zou blijven tot aansprakelijke personen, die in de hoogste mate schuldig zijn, en dat zij zoo spoedig mogelijk zou ophouden De kwestie hoe te handelen met Jegioote massa der rebellen, wordt door de regee ring zorgvuldig overwogen. Dienstplicht en uithouding» vermogen. Bij de beraadslagingen over de tweede lezing van het pieuwo dienstplicht onl- werp heeft de heer Holt het voorstel ge daan de wet ie verwerpen. Hij zette uit een, dat de heerschappij op zee voor En geland het meest belangrgke was. „ver liezen we deze. dan kunnen twintig mil lioen man in Frankrijk ons niet redden." Hrf meende, dat Engeland de gemeen schappelijke zaak het best kon dienen, dooi handhaving van de heerschappij ter zee, door het dragen van don groolsten u nancieelen last en door Kuip1 bij de ver vaardiging van oorlogsmaterieel. Men kon. zeide deze spreker, tot groote voronLwaar diging van de dienstplichtvoorstanders, nïot zoo doorgaan. Wg moeten, boet het, een 'groot leger hebben onx eon beslissenden slag te kunnen toebrengen en daarmee een spoedig einde van don oorlog. Mooi zoo, maar als die slag nu eens mislukt vroeg Holt. Er is geen kans om tot ItTÏS met denzelfden pas voort te gaan. Dok sir Johh Simon sprak tegen de wet. -te Naar aanleiding van de opmerkingen van Ken, die tegen den dienstplicht spraken, schrijft de „Daily News" in een hoofdarti kel o. a De hieer Holt rnogc gelijk ©i ongelijk ltebben gehad om een bepaald Jaar te noemen als grens voor een finan cieel uithoudingsverrnogen op den tegen woordigen voet van uitgaven, maar dit is elk g£Ya! z^okcr, dat di<? gr^ns g<* vaarlijk nader komt, indien wij1 maai' on ophoudelijk doorgaan burgers (ot solda ten «te maken ton koste van 500 p. st per hoofd, en dat op liet ©ogenblik, dat, ge lijk lord Curzon in bet Hoogerimis. ver klaarde, de scheepsbouw! wordt vertraagd door gebrek aan werkkrachten en we wer kelijk mannen van "het front mpeten te rag halen om opstopping in de dokken te voorkomen, i 'Als Duitsdhland, aldus zegt de Daily News" verder, verslagen wordt, zal het verslagen worden door Britsch; crodiet en Britsdhe zeemacht. Onze onbetwistbare overmacht in deze beide opzichten in go vaar te brengen, ten einde een paar, hon derdduizend man to brengen naar de loop graven in Frankrijk, mannen wier militaire waarde veel geringer is dan Lun eco nomische zou ons gevaren doen loo- pen, die in deze phase van den oorlog ontoelaatbaar zijn. De militaire theorie van den minister van munitie schijnt te zijn, dat ieder beschikbare man moet wor den ingezet in een verpletterenden slag tegen Duitsdhland. Zach daartoe te binden en daarmee liet weerstandsvermogen in gevaar te brengen, waarop de minister van financiën het vorige jaar juist ver trouwde, zou beteekenen kans te loop en ten grpvo daalde zónder hel woord te hebben uitgesproken, dat Raeburn invnj heid kon stellen. Die giedachte wias te vreeselijk omi in te denken. Hot kostte wat het Wild©, zij moest zien don zieken man te spreiklen te krijgen, hoewel zij er nauwelijks den moed toe had. „Zou ik) iemand kunnen spieken, die een boodschap aan mijnheer Traoey zou willen overbrengen?" vroeg zij na een kleine onaangename pauze en er was iets in haar mooi gezicht en statige houding, dat Morton, den huisknecht onwillekeurig deed begrijpen dat dit niet een bezoek ster Was, die-hij eenvoudig kon Wegzen den. „Als ,u binnen wilt komen, mevrouw, dan zal ikj het aan mevrouw Traoey Vra gen", luidde zijn antwoord; in haar op gewondenheid drong do boteekenis van die Woorden in het geheel niet tot haar door en zoo volgde Joyce hem, dorui- m|e, weelderig ingerichte hall door naar dje bibliotheek vol boeken en rijk ondef tig gemeubileerd, zooals bij het geheéle landgoed scheen te passen. Er was niets in dat statige Vertrek', dat aan den niouwr bakken millionair deed denken; do atmos feer zelf sprak van orade overleveringen, oud© lieflijk© h ermneringen, lange 'rijen voorouders rnföt hoog© idealen en hoogo eerzucht; het lage, g©m©cnc, het kwade n geen plaats vinden in ©en kamer als djez©. Ein James Douglas vertegenwoor digde tVjopr haar alles Wat laag Was en gemeen, ©n sjecjif; 2ij kón hem niet ver- op een mislukking, die onherstelbaar zou zijn. Wij kunnen wellicht winnen door een plolsehngeu slag. Wij moeten echter vi innen door geleidelijken, aanhoudenden di uk. Diverse Berichten. Vereen. Slaton en DuilsClhlan!© President Wilson en minister Lans mi hebben naar Reuter uit Washingto seint - tot Zondagavond laat over de Duitsche nota geconfereerd. Er zijn duile lijke aanwijzigingen in offideele kringen dat de regeering der Vereenigde Staten aan de Duitsche regeering zaL mededoelen, dat de betrekkingen bestendigd kunnen bLijven. zoolang de nieuwe instiuoties aan de duikboot commandanten van kracht blij ven, doch tevens aan de Duitsche regee- nng duidelijk zal maken, dat de Vereenig de Staten hun betrekkingen met Engeland met in het geschil laten mengen. Van ge zaghebbende zijde wordt verklaard, dat, als nogmaals een schip, aan boord waar van zich Amerikanen bevinden,- tot zin ken wordt gebracht, de diplomatieke be trekkingen zonder eenige verdere mede- deeling verbroken zuilen worden. BlffSgüfLAm Hofberichten. Do Prins der Nederlanden is voorne mens, Dinsdagavond 16 dezer in de Grooto Kerk in Den Haag een orgelconcert ten. bate van liet Nederlandsche Roode Kruis bij te wonen. I Onze marine. Blijkens bij bet departement van ma rine ontvangen bericht is Hr. Ms. stoomt- "-chip „Dpoeb" Zaterdag! j.l. van Colom bo vjertrokken, ter voortzetting van de reis naar NederL-Indië. Audlentlee. De gewone audiënties van do ministers van koloniën, van waterstaat en vanma rine zullen teze week niet plaats hebben. Huldeblijk nir, Van Deventer. In overeenstemming met het geestelijk, testament van den overledene („Gids'"', December 1915) koestert het bestuur ylan net Karlinjfonds den wensch, de nage dachtenis van mr, tk Th. van Deventer te eeren, door het oprichten van ©en school voor voorlgjezet onderwijs voor meisjes, uitlooppnde In een chrsus tot vorming van vrouw|e]ijkö leerkrachten, waaraan een Internaat vcrbcHulcii zal zijn. Artikel 192. Dat de door dte staatscomlmissie .voor het onderwijs Voorgestelde nieuw© redactie vian art. 192 der Grondwet ook' nog bul ten vrijt-liber.xle kringen v©rz©l ontmo©t, bewijst do brochure Van prof. jB| D.Eerdi- - nxans (Unie-liber,ial, afgevaardigde voor Rok terdam, Hl), getiteld: „Grondwotsherzieimig en ,0{winbaar onderwijs."' In dit geschrift gaat dr. Eerilmans 't nieuwe artikel breedvoerig na ten hij komt eonzclvigioti met do bektoodijkheid, hetdoor- lucldigb Van „de Grange", jvat zij vati hom wist maakte hem onmogelijk voor deze omlijsting. Toen de knecht haar al leen liet, stond zij om zich heen te kij ken en haar gedachten waren nog gteeds verward, haal- verbij'steiing Werd gevolgd door een plotselinge, bijna angstige !be- gaerte te vluchten uit de bibliotheek, de deftigheid Van het vertrek deed haar stik ken le vluchten uit het huis wónr de sblle haai- zenuwachtig maakte; te vluch ten, liet kostte wat het w'ilde oru hét onderhoud te iomrijden Waarvoor elkiozte- nuw iu haar terugdeinsde. Nu het ©ogen blik' zoo nabij was gekomen, hoo kon zij met mogelijkheid zich dwingen J antes Douglas in het aangezicht' te zien? Of hij ziek was of ge/ond, hoe kon zij kracht vinden omi haar plan ten uitvoer te brén gen? Zij had hiaax eigen krachten y[an moed ©n volharding overschat; Zij ihati zich zelf ©en tadk opgelegd die zij zich n'ict bij m'achte vjoeld© te volbrengen. Zoo' dwarrelden de gedachten door haar hoofd terwijl de stilte rondom haar ©er (wérd verhoogd dan verminderd door het plech tige tikken yan ©en groote oudcrWetSfche klok in oen hoek van de kamer. .Voor dat de huisknecht terugkwam!, moest *z© maken dat ze. w©g|k!wam, Dez© gedachte deed haar s'nel naan de deur loopen, mlaar, werd dadelijk' doe- ©gja andere yferdron- ge'n ©n ze gaf aan d© eerste geen gehoor. (Wor'df. vervolgiijfi- SCHiEDiiMS^HE COURANT. wrv. L I i l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1