De oorlog 69'" Jaargfing Woenadag to Mei 1916 No. 15136 NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt d a g e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post £1. 1,65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 Vóór een uur aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven}. Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bui eau te voldoen. Deze ad vertent ren vv orden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Gymnasium te Schiedam. Aangiften voor het toelatingsexamen wor den ingewacht Vóór 1 Juli a.s. bij den rector; schriftelijk met opgave van datum en jaar van geboorte, volledigen naam, adres en vroegere opleiding, of mondeling op het spreekuur: 'sMaandags van 23 of s Woensdags van 1112 uur. De Rector, A. HENGEVELD». Burgemeester en Wethouders van Schie dam; zijn voornemens op Donderdag 18 Mei a. s. 's namiddags 2 uur, ten R uid- buize aldaar, in het openbaar aan te be steden Het maken van een ijzeren afzetting om een voetbalterrein aan den Wcst- Frankelandschen dijk. Bestek met teekemng verkrijgbaar tegen betaling van f0.30 aan het Bureau van Gemeentewerken, Korte Haven 33. Inlichtingen alle werkdagen van 10—12 uur aan bovengenoemd bureau. BUITENLAND. Van het Westelijke front Fransch legerbericht Vajn gistemiiddag Tussehen Oise en Aisne sloegen de Fran- scihen eten overval sf, die gericht was te gen een van hun werken ten zuidooster* van Autrech.es. In Argonne, in de streek van Bol ante, vermeesterden de Fransdhen tw-a klem© D'uilseh'ü posten, welker bezetting werl ge dood. Voor de posten werden verschillende kraters bezet. Aan den linkeroever van de Maas bom bardeerden de Duitschers heftig gedurende öert gebeden nacht de loopgraven op hoogte 304. De dezen morgen tegen drie uur door die Duitschers begonnen aanval werd vol komen afgeslagen. Aan den rechteroever- stelden, tegenaan vallen de Franseihen in staat de Duitschers uit enkele gedeelten van do eerste Fran- teiclhte (linie1 te worpen, iwteüko zij nog ten noordoosten van dc hoeve Thiaumont be- zetten. Hevige beschieting Van de Fransche liniën tussehen Douaumont en Vaux en de sectoren Eix en Chantillon in Woêvrs. 'Gietv-echten met handgranaten in het beech van Apremont eul m de Vogezen in het Feclhtdall i Engelsch legerboriclit Vannacht zijn mijrigevechten geleverd tus sehen Neuville St. Vaast en Sonchcz en ook! ten N.'Ot Van Armentières en ten oos ten van Ypercn. De toestand is er niet door veranderd. naar h'et Engeüsch, door E. G. M0BERLY., 58; t i Erie Raebbrn. Zijn vrouw in het een zame huis op 'de heide. Hot was eenvou dig haar plicht haar uiterste best voor hen beiden to doen, zelfs al was dit bijna meer dan zij zelf kon verdragen. Welke inspanning het ook van haar vorderde, zij mtoest een wanhopige poging wagen om Raoburn recht te doen wedervaren. In dien het in de macht lag van ecnig men schel ijk wezen, die daad van rechtvaar digheid te volbrengen, dan lag het in de hare; bij ingeving wist zij, dat zjj kon rekenen, en zeer rijkelijk rekenen op den invloed dien' zij 'op James Douglas kon uitoefenen; indien het in de verste verte mogelijk was hem over te halen het kwaad te herstellen, dat bij gedaan had, dan was zij de persoon, die dat kon bewerken; zij kende haar eigen macht. Zij kende die en zij; moest er gebruik van maken dat was eindelijk "de zekere overtuiging, die te Voorschijn kwam uit d© pijn en ver bijstering. die Kaar geest in beroering had den gebracht. i Bleek en bevend, zoowel door den angst voor alles wat haar wachtte als den dwang dien zij zidh! zelf oplegde, zat zij neder op ©en groote Canapé naast Wet raam en trachtte haar trillen te doen Bedaren door Weinig en onbelangrijk geschutvuur van weerszijden. De Anzac in Frankrijk. He! ministerie van oorlog deelt mede, (Lit ei Auslralische en Nieuw-Zeelandscno troepen m Frank.ijk zijn aangekomen en dat zij een deel van het front hebban, bezet. D c luchtoorlog. Een Haras-telegram spreekt de nxede- Jeehng tegen van "het Duitsdhe lagerlr-richt van 8 Mai, dal boven de 'Guts de Froide Terre twee- Fransche tweedekkers, na em •luchtgevecht, brandend naar ban eden zou den zijn gestort. Het voegt daaraan de formeel© verklaring toe, dat sedert drie dagen geen Fransche toestellen door de Duitschers naar beneden zijn geschoten. Van het Oostelijke front Duitsch legerbericht. Niets nieuws. 0 os tenrijksch legerbericht. Niets bijzonders. Russisch legerbericht. De Duitschers bombardearden het brug- gehoofd van Ik.-kul. Aan de Dwma boven Jacobs tadt dreef de Russische artillerie ploegen vijandelijke ai Mders uiteen. Van het Zuidelijke front. Oostenrijkscli legerbericht. Geen nieuws. In den Kankasns. Russ isch leger bericht. In de richting Erzindjan deden de Tur ken in den Loop van den dag zonder succes hardnekkige aanvallen op de Rus- sjsche steüingen. Na verpletterende verlie zen te hebben geleden, staakten zij tegen den avond Kun aanvallen. In de lichting Diarbekr verdreven Rus sische troepen de Turken uitde bergketen, die zich ten zuiden van Moesj uitstrekt. In de richting Bagdad sloegen de llus- sen. den vijand, na hem uit ?.ijn versterkte stellingen te hebben verdreven, ver terug naar het westen. Bij" de vervolging maak ten zij nog een veldkanon buit In Mesopotamie. liet beleg van KoetelAmara Reuters correspondent m Mesopotamia seinf over de kapitulalie yam Koot-el- Amara De laatste berichten van generaal Townslienid werden in den. ochtend van 29 April ontvangen. Het eerste luidde: „Ik heb mijn kanonnen vernield, daar het grootst©, dieel mijner munitie verloren: is gegaan. Ik heb officieren naar Chalil(de Turksche bevelhebber; gezonden omi hem te zeggen dat ik bereid !>en mij over to geven, daar ik grool gebrek heb aan levensmiddelen en mij met langer staande kan houden. Vandaag is dat aan Chalil overgebracht en de afvaardiging van officieren is met een motorboot weggevaren om voedsel van, de „Juiner" (het scihxp dat in den nacht van den 24yn Apnl was afgezonden omi voorra den naar het garnizoen van Koet te bren gen; te halen." Het tweede bericht luidde: „Ik heb de witte vlag bovejn (het fort en de stad Keet gehesctlxen ca die wacht zal over genomen worden door' een Turksdi negi- naar het zonnige bosch te kijken, naar de groote blauwe vlakte, naar de blauwe, ne velachtige lucht; uit die vreedzaamheid schenen do woorden van den Psalmist haar in de gedachten te komen: ,.Jk zal dan gedurig bij u zijn.'" Met deze woorden daalde een gevoel van rust in haar ziel, de beroering bin nen in haar bedaarde; er kwam, een ver zekerdheid in haar, boven allen twijfel verheven, van de alomtegenwoordigheid van God, van een Macht waarop zij' vast kon rekenen: De Stom „vian den Eeuwige, die niet kon wijken of bezwijken. Nu beefde zij niet meer, er kwam ©en glimlach om haar lippen, toen zij de deur hoorde opengaan, den blik afwendde van het venster en van haar zetel opstond. Een kleine vrouw kwam de kamer binnen, een vrouw met een bleek, verwrongen ge zicht. oogen zoo somber van smart, dat, ofschoon zij geen begrip had, wie die kleine vrouw kon wezen of waarom zulk een "ellende sprak uit haar oogen. Joyce's hart tot modelijden. en troost word bewogen. „Wou u mijn man spreken?"" zei het vrouwtje met nadruk. „Morton zegt, dat u hem zeer dringend wonscht te spreken. Hij is ziek, wanhopig ziek, hij ontvangt nie mand. Ik ben vreeselijk ongerust over hem, het is een allerverschrikkelijkste tijd.'" Uw man?"' zoowel blik als toon drukten Joyce's 'verwondering uit, fnaar mevrouw Traoey was te zeer vervuld met Waar eigen verdriet om de ontsteltenis van de andere vrouw op te merken. „Ik ben mevrouw Tradey," antwoordde zij], „Morton zei, dat u naar mijnheer Dou glas gevraagd hebt, maar dut was de naam ment, dat de stad nadert. Ik kal straks het Jraadlooze station vernielen. De troepen gaan om twee uur vnamiddag naar een kamp bij Sjamran." Denzelfden dag ontving generaal Chalil pasja onze parlementairen. Hij zeidie er voor te zullen zorgen dat het garnizoen volop van leeftocht zou worden voorzien en dat Townshend, voor wien hij de grootste be- wiondetringt betuigde, met alle mogelijke onderscheiding zou worden behandeld na de ontberingen' die hij zoo dapper had door slaan. Hij verklaarde zich zoer ingenomen mei het Britscho voorstel om' den Bntschen krijgsgevangenen voorraden te zienden en betreurde het dat 'zijn eigen voorraden niet overvloediger waren. i 1 Gisteren hebben wij "twee iidhters met levensmiddelen verzonden. Overeenkomstig de afspraak tot uitwisse ling van krijgsgevangenen zijn nu 777 vSn onze ziekten en gewonden in schepen op weg naar ons kamp en de andere 700 (wor den binnenkort verwacht. Een onder punt door onze onderhande laars ter sprake gebracht, was het verzoek om de burgerlijke bevolking van Koet, di© daar door force majeur© was geblévtan, met te straffen. Chalil pasja zeide dat ook met voornemens te zijn. Die behandeling der bevolking zou afhangen van haar gedrag. Hij kon zich nergens toe verbinden, maar hij was niet voornemens iemand, te varvol gen of te hangen. i Koet heeft het uitgehouden tot de grens van uithongering. Van den 16em April was het garnizoen op een rantsoen van 4 ons niiool en paandcvksesch gestold. t ln de eerste maand van het Meg heeft het garnizoen voor zijn leven gevoentonj en was alleen bevreesd dat de munitie zou opraken voor dc ontzettingscoionne aan kwam. De belegerden vertrouwden dat de •versterkingen, die te Basrah wenden sa mengetrokken, in staat zonden zijn de Tur ken te verdrijven. Al dien, tijd kregen de troepen vol rantsoen. Zoodra de ontzet tingstroepen van Aligarbi oprukten nam de druk van don vijand tegen Koet af len beloofde niet langer vrees voor 'tcprakenl der munitie te bestaan. De tegenslag bij Oran maakte evenwel bezorgdheid gaande over de levensmiddelen. De burgerlijke bevolking bleef in Koet De weinigen, die de staid bij het begin, van de insluiting hadden veriaten, waren door de Turken opgeknoopt of doodgescho ten. De Turken gaven te kennen, dat zij ieder terecht zonden stellen, die trachtte» uit de stad te ontkomen. De bevolking uit de stad te drijven, zon dus gelijk hebben gestaan met ze in den dood te drijvlen. Zoo wend. hei garnizoen vermeerderd met 6000 nuttelooze monden. ,Don 24ea Januari v. orden efchter groote voorradiejn' jgraapii; meest in kelders van huizen, ontdekt, opge vorderd en betaald. Daarop kjon] Ijé.t gar ni zoen drie maanden op, een geleidelijk verminderd rantsoen leven, en de Arabische bevolking, die tevoren ,voor zichzelf had, gezorgd, kreeg nu hetzelfde rantsoen als de 13 ritsel ie soldaten en de Sepoys. Ter Zee. De „Cymric,",. Lloyds ontving een draadloos bericht van liet Nederlandscb© s.s. „Grotius", dat allen aan boord van de "„Cymric", die ge zonken is, gered zijn. van mijn man vóór zijn huwelijk. U wist zeker niet, dat hij! van naam veranderd was. Hij heeft mijn naam aangenomen toen hij onze familiebezitting kociht. Hij is zoo goed geweest voor ons allen, en nam mijn naam aan, omdat h'et landgoed aan een Tra- cey zou blijven beboeren. Dat maakte u zeker in de war, niet vaar; misschien ïs het M lang geleden, dat n iels van hem gehoor^ hebt" „Ja, heel lang" antwoordde Joyce, naar waarheid dacht zij, want ofschoon zij Ja mes Douglas cenige maanden geleden in Londen gezien had, zjj' had toen niets van hem gehoord, zij wist zelfs niet dat hij getrouwd was of van naam veranderd," of iets anders, behalve dat hij in voorspoed verkeerde en rijk was. „Ja, heel lang." Met haar donkere, diep bedroefde oogen merkte zij de groote schoonheid van Joyce op en er was iets in haar sympathieken blik, dat mevrouw, Traoey deed zeggen i „Als u hem ooit gekend hebt, al wias het dan lang geleden, dan weet u, hoe goed hij is. Ik kan u niet zeggen hoe wonderlijk goed hij altijd voor mij ge weest'is, zoo geduldig en lief, ofschoon ik maar een vervelend, dom vrouwtje ben, niet mooi, niet verstandig!, niets waar een man eigenlijk op gesteld is. Misschien*1, zij iaarzeld© en haar oogen bleven vra gend op Joyce rusten, „misschien komt u hem iets vragen, omdat hij lasig gei leden gloed, voor u geweest is en u weet, dat u er op rekenen kunt, dat hij weer gloed voor u zal wezen."' Goed voor haar? Een gevoel van feit- Volgens een Reiitertelegram zijn vijf man van de equipage van de „Cymncgedood bij de onIpioffing van een torpedo. De L. 7. De Engelsche admiraliteit heeft n i.lei- bekend gemaakt, dat de Zeppe in I. 7 Lu wiel ernstig gehavend, door fe Engel*.» I oorlogsschepen „Galatea" en J'ha I m ten slotte door een Engelsche du kh -i nietigd is. De duikboot 1 e<-ft mi 1 *n van de bemanning der Zeppe un *-i -I '/j Werd op haar thuisreis aanginu'Rii i n licht beschadigd door een Duits»hen kim ser. In Engeland- De opstand in Ierland Eerste minister Asquith heeft ui hel La gerhuis meegedeeld, dat het totaal <1 -i ei liezen aan officieren en manschappen van leger pn vloot en van de politic wij den opstand in Ierland is geweest: 127 man gedoöd, 388 gewond, terwijl negen man vermist worden. De dienstplichtwet. De militaire medewerker van de ,,Ti mes" zegt, dat de oorspronkelijke dienst plichtwet, die slechts voor de oqgcbuvvden geldt, 187.826 reeruten heeft geleverd welk cijfer vermoedelijk tot 340.000 zal stijgen De nieuwe wet zal door Qe oepalirig dal de mannelijke inwoners hoven de 18 jaar onder de wapenen moeten komen, per jaar 350.000 man meer be-clukliaai stel len. i iRezoeh Van Russische parlementsleden. De koning heeft gistermiddag in Buci kingham Palace de Russische parlements leden die thans oen bezoek aan Engci land brengen ontvangen. Nadat hij aan hen was voorgesteld hield hij een hartelijke welkomstrede De handel na den oorlog In Engeland gaat men voort met liet bera'men van maatregelen om zich na |den oorlog meester te maken van dei* handel, die vroeger in handen der Duif, echers was. Maandag werd te Londen een belang- rijke vergadering gehouden en smkerpro ducenten uit Indiê, Australië, Wes1 Indie, Canada, Egypte, Natal en Mauritus, bijeent- geroepen door de ,,(B;ritisli Empire Pro| ducers Organisation", die opgericht is ter bestrijding van den Duifschen en •Oosten'- rijkschen bietsuikerhandel. Hughes, eerste minister van Australië, één der voornaam) ste sprekers, deelde mede, dat Groo^Bri- tannië in 1913 voor een waarde van 12 milliocn P.St aan suiker invoerde, ter wij! er niet de minste reden bestaat waar- om het rijk niet zelf in zijn eigen bcj hoefte aan suiker zou voorzien, gedeel telijk door het verbouwen van suikerbiet, gedeeltelijk uit riet Terwijl de suiker in Engeland thans 5' a 6 pence per pond! kost, bedraagt de prijs in Australië slechts 3 pence. Dc conferentie kwam gisteren Wederbij- ocn om de nadere details vast te stel len voor de ontwikkeling van den veij "bouw van suikkribict. terheid owerweldige Joyce en een ©ogen blik kwiani het verleden met al zijn el lende, verdriet en verlatenheid haar voojs den geest, met ©en levendigheid of het Werkelijkheid Was. Goed voor haar? Zjjj had kunnen lachen en de waarheid zeggen, de naakte, af- ischuwielijk© waarheid. Zij had lust om te vertellen aan dat vrouwtje, de echt-" genoot© van hem, hoe Jem in de jaren Van weleer het leven van een .-mdere vrouw had vernietigd. Maar de bezorgheid in mevrouw. Tracey's ernstige oogen, de fiere .verzekerdheid van de goedheid van haar echtgenoot, die geklonken had mde stem van Jem's vrouw, scheen dadelijk! déze beelden uit het verloden uit te wis- schen, zij zag niets meer dan de kleine ongelukkige vrouWi voor haar en haar eigen stem was Volkomen kalm, toen zij' ant woordde „Het is Volkomen waar, dat ik hier naar "toe gekomen ben om een beroep te doen op mijnheer Tracey's goedheid. Ik wou berm vragen iemand te helpen die in groote ellende verkeert, iemand dien hij vroeger gekend heeft En ik geloof, dat hij de eenige persoon is, die d-n ar men man nu helpen kan. De zaak is van levensbelang, anders zou ik u niet op zulk een ©ogenblik zijn komen sloren, maar ik voelde dat ik moest trachten den heer Tracey te spreken, juist om dat de zaak zoo) dringend is.W „Dringend (en Van' levensbelang? Zou Diverse berichten. Vereen. Staten en Dultschlaud. Nadat de nota aan Duitscbland w.s-h verzenden, puhhceeid© de Amerikaan-» I" mmi-der van hiiitoni. zaken, Lansing, e u verklaring, waarin gezegd wordt, dat i-t aio tote gedeelte van DuitschJand'.x am w< ud gewijd i> aan onderwerpen, waarave» de Voicemgde Stalen niet met Duitschlan t v tn gedacl ten wi»se!en kunnen. De hem xan liet antwoord is dat Duilscliland. toe geeft aan de vertoogeri van Amerika, n zoolang Duit-rilland zijn verzekeringen aan de Vereen gde Staten nakomt, ziet hij geen reden voor een strijd, ofschoon „onze "ver liezen, die het gevolg zijn van de schen ding dei rechten, van Amerikanen door de DuusgIm duikboot kapiteins, die handel len xoigens Du.tbchlands vroegere gedragslijn, neg vergoed zullen moeten worden. Ofschoon onze geschillen met Groot Biittanme,zco luidt de verklaring vorder. met tot ondeixverp eener discussie met Duitschlond kunnen gemaakt worden, moet toch -vastgesteld worden, dat wij in onze be sprekingen met de Bntsche regcering ban dek n zooah wij zonder twijfel moeten doen met het oog op do duidelijke tractaats ver- bintoru-ïSen met deze regcering. Er heslaan voor ons tractaats verplichtingen omtrent de wijze waarop zaken, die tussehen de beide regeeriugen beliandeld worden, gere geld moeten worden. Wij hebben aange bieden ook met DuiNchland dergelijke we- «leizqd-che verplichtingen aan te gaan. dit land heeft dil aanbod niet aanvaaid. .Wanneer hel onderwerp Van het ge- -chil echter is de vraag of de bedreiging van het leven van A'rnenkanen mag blij ven voortduren, dan vait het te betwijfe len. of zulke verplichtingen ook dan nag zouden gelden, tenzij die bedreiging tij dens de onderhandelingen opgeheven werd." Heulers bureau is gemachtigd mede te 'Ie den dat h<;l Vatikaan heeft verklaard, dat het bericht, als zou de Paus gisteren den Duitsdien keizer on den president der Vereemgile Stalen een telegram 'hebben gezonden, waarin liij aandringt op ver zoening, allen grond fnisL Hel Vatikaan verklaart, dat de Paus zulk een stap met heeft gedaan. Fransche ministers in Rusland De Fransche ministers Viviani en Thomas zijn ni Rusland aangekomen. Dit moet be-, sthouwd worden als een tegonbekicfd n-eij 1 op het bezoek' van den ltussisdien minister van ^financiën aan Frankrijk. Reeds den dag na liUnno aankomst wer den Viviaiu en Thomas door den tsaar te Tsarskoje Selo ontvangen. Venizelos. Bij een tusscbentijdscbo verkiezing te Mytiten© voor do Grieksclhe Kantor, gebon den op Zondag j.L, averd Venizelos; me,t algerneene steinmën geko/en. Vereen. Staten en Mexico. President Wilson heeft, met bet oog op den toestand aan de grens, do slaatstraepen- van Texas, Arizona en Nienw-Mexico op»- geroepen. f Met de twee regimienten geregelde troe pen, die onderweg zijn, zijn er nu dus 7000 man aanvnlhngstroepien beschikbaar. De secretaris van oorlog Baker heeft vuv- ik de boodschap niet aan mijn man kun nen overbrengen? Hij is zoo ziek. tDe ziekte die wij dachten dat geweken kvas, is weer teruggekomen. Wij hadden hoop dat zij nooit zou terugkomen, maar James is onvoorzichtig geweest, het hinderde hem zich in allerlei opzichten te moeten ont zien, hij had er een hekel aan invalide! te wezen en verschillende dingen niet 4e inogui doen. IIij wilde de bevelen van den dokter met zoo> strikt opvolgen, jals hij had moeten doen bij >vas roe keloos doordat bij voortvarend van aarfl is, en dan kan hij het niet uitstaan zich' te moeten ontzien."' Er was een Weinig vrouwelijke trots in dio woorden, j.en nu is hij zoo vreeselijk ziek, alle verschijnse len van vroeger zijn teruggekomen,'.'Haar, stem brak, do zielesinart in haar oogen werd dieper. „Het 'spijt mij Koo; vioor ,u", zei Joyce eenvoudig, .„hot spijt mij zoo.V' „Hij is alles ter wereld voor mij",, ging het arm© vrouwtje voort met doffe stem van diepe wqnhoop, „hij is zoo goed1 voor mij geweest, het doet mij zooveel verdriet hem! te zien lijden. Wat zou ik dankbaar zijn als ik zijn lijden voor hem kon dragen. Als j© zoo heel .Vleel van iemand houd, dan is het zoo .Vreeselijk hem pijn- te zien lijden. Hij is mijn heel© wpreld en ik ben er trotscli op zijn Vrouw] te rijn.?' i 1 i (Wordt vervolgSli SCHiEDAMSCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1