9e oorlog 69"' Jaarg&ng Donderdag 11 Mei 1916 No, 15137 NA LANGE JAREN, Deze courant vei schijnt dagelijks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, fra"ncb per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advortentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur Iran het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels S. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zg irinemen. Advortentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven Men an- zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zongen tarnde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bui eau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Telefoon No. 103. fs» ;«ï- -- Aan de Gemeentelijke Zwemplaats lo Schiedam wordt gevraagd voor het a. s. zomerseizoen een tweede Zwemmeester, goed kunnende zWemimten en 'duiken. Beloon in g f 12 per week Sollicitaties tukken vóór 20 Hei a. s in te zónden bij den Burgemeester, daarbij1 leef tijd, tegenwoordige en vroegere werkkring en andere inlichtingen van belang, schrif telijk op te geven. BUITENLAND. Van het Westelijke .front Franseh legerber-ichf. Het officiëele Fransche communifpaé van gistermiddag luidt: Tusschen Oisc en Aisne mislukte een overval tegen Fransche loopgraven ten zuidoosten van Moulin sous Touvent geheel en al. Bij Verdun verminderde bet bombarde ment ten westen van die Maas aanmerkelijk, Ten oosten van de rivier en in Woevre afwisselende artilleriebeschieting. In dm loop van den nacht handgranaten- gevechten m het Haucourtbesch en ten zuiden van het Douaumontfort. In den. Boven Elzas werd Oen kleine Duit- sehe verkenningsafdeeling, die trachtte oen Franseben. post hij Hirzbosch op te heb ten, met verliezen teruggeslagen. Engelsch legerberieht. Mijn gevechten bij F n court, Souchez, Hul ludh en Qumchy. De toe-stand, is onver anderd. Wederzijdsch geschutvuur bij Marsacourl. Souchez en St. Eloi. Onze artillerie heft de vijandelijke stellingen bij Boisclle, ten zui den "Van Messines beschoten Van het Oostelijke front Oostenrijksch lc gehericn t. In Oost-Gafteië en Wolhynie voortdurend toenemende actie hij.de dekkingstroepen. Verder niets bijzonders Russisöh legerbeiich 1. Ten noorden van het plaatsje Sinorgon begon een groep Dmtsohers na een hevige kknonnade en fusillade op do omgeving van het dorp Peraphanlca, zicih te concentree- ren voor de Russische draadversperringen door het vuur der Russische artillerie en infanterie echter wKxrd zij genoodzaakt te rug te trekken. In den nacht van 7 op 8 Mei lieten de Duitschers een mijn springen m de buurt •van het dorp Nowoscelki, ten zuwlen van Krewo, en daarna liegonnen zij on ter be dekking van artillerievuur een aanval om zich meester te makten van den trechter, Dö Russen sloegen echter den aanval det Duitschers terug en berieden den rand van den trechter. I naar het Engelsch, door L. G. MOBERLY. Trotsch de vrouw' van James Douglas te zijn, Joyce's hart kromp ineen; o! heter, veel beter dacht zij als hij nu stierf, ter wijl zijn vrou'W dat verwonderlijk' geloof in zijn goedheid nog koesteide, dan in leven te blijven en haar geloof en hoop en liefde te dooden. En hardop zei zij vriendelijk': „Wilt u aan mijnheer Tracey vragen of hij juffrouw Tevor, Jovce Trevor, een oogen- blik zou kunnen ontvangen, een paar mi nuten "slechts? Ik! kan de zaak beter mon- 'deling afdoen dan door een boodschap. Het ïs een moeilijk! geval oni uit te legj gen, lunar de zaak is werkelijk van le- vensgtewicht, bijna een kwestie van leven of dood", voegde zij'er hij, denkende aan mevrouw Marshall en aan da Wreedeon zekerheid en verdriet, die do ziekte Ver haastten, waardoor haar teven wterd ber dreigd. „Ik zal trachten mijn bezoek aan oW inan zoo kort mogelijk te laten duren, en hem zoo weinig mogelijk op te win den. Maar ik' geloof dat het het beste zon Wezten als ik hemi even zien mocht* „Ik 'zal het "hem! zeggen'.', zei mevrouW, Ten zuidoosten van Pinsk IrombanteerJe de vijandelijke artillerie zeer lievig eon sector van. de Russische stellingen ten wes ten i an het dorp Pletsohesj. Bij fzartorysk werd. oen ijand olijke aeroplane maar heneden geschoten, da waarnemer on de vlieger werden gevangen genomen. Van liet Zuidelijke front. Oostenrijksoh legerbcrich t. Nadat de vijnn 1 reeds gisteren enkele doelen van bot Goizer bruggehoofd cn van de Doberdo'ioogv lakte levendig beschoten had, deed hij hedenmorgen vroeg verschil lende aanvallen op San Marhncï, die alle werden afgeslagen. Ook aan het Karintischc en het Tiröler fiont kwam het op enkele plaatsen tot verhoogde arlillerie-actie. Italiaansch legerbericht De gewone artillerie activiteit. Op den Karst lieten de Italianen weder om mijnen springen, waardoor schade word toegebracht aan de vijandelijke li nies. Op de rest van liet front niets bijzon ders. In den Kankasus. Russisch legerbericht. Een aanval van Turken in de buurt van Mamahatoen werd door het vuur der Russen gestuit. In de richting van Bagdad bezetten de Russen de stad Ivasrichirin, waar zij zich meester maakten van een Turksch munitie depot, bevattende eenige honderdduizen den patronen, veel granaten, handgrana ten, telegraaftoestellen, en bovendien van een proviandceringskonvooi van kameelen, heiaden met beschuil, rijst en suiker. Bi) de vervolging van "den vijand wer den ook nog drie kanonnen buitgemaakt. Ter Zee. 1 De „S,ussox". Volgens een Reutertelegram uit Washing- Ion heeft de Ameiikaansche ambassadeur te Berlijn aan minister Lansing Bericht, dat Duitschland een nieuwe nota zal zen den, waarin erkend wordt, dat een Duit- sche cndeizecër een aanval heeft gedaan op de „Sussex". Do commandant van den onderzeeër, /oo deelt hij verder mede, zal gestraft worden en er zal een schadevergoeding worden aangeboden. Getorpedeerd. Lloyds meldt, dat het Engelsehe stoom schip „Dokoath" (1706 ton groot) gezon ken is. In de Adriatiscbo Zee. Een Stefani bericht uit Rome meldt, dat Dinsdag de brj de Italiaansche vloot in gedeelde Fransche duikboot Bernouilli een vijandelijk transportschip, bevracht met oorlogstuig, in het zuiden der Adriati- sehe Zee in den grond heeft gehoord. Tegenspraak. Naar Reuter verneemt is het bericht in het Duitsche communiqué van Dinsdag, dat tijdens een verkenning ten noorden van Osfcende, den Sen dozer een Engclschc torpedojager zwaar is beschadigd, onjuist. Tracey 'met eenigen tegenzin; zij was bang dat het den geliefden patient bovenmate zou agiteeren; maat er was iets in de schoone, overhoerschende persoonlijkheid van Joyce, dat haar tegenzin overwon. „Het is mij dunkt niet waarschijnlijk dat hij u ontvangen zal", ging zij voort, „maar ik! zal h'emi precies vertellen wat u zegU' Zij ging d'e kamer uit op de zelfde onhoorbare, so'mhere manier als zij was binnen gekomlen ai Joyce bleef eenige minuten alleen, alleen om haar gedach ten teverzamelen omtrent wat zij zoo- even van James Douglas gehoord had. Hij Was getrouwd. Hij moest dus reeds g'ctioiuwd geweest zijn, toen hij haal* bij toeval ontmoet had op dat kantoor in Londen en hij haar Vervolgde met zijn hatelijke, onwtelkome attenties. Hij Was toen getrouwd mot dat vrouwtje, met do droe vige donkere oogen, en toch had hij op dat kantoor met haar gesproken alsof hij een vrij man was. En mevrouw Tracey beschouwde teem als de goedheid zielvte; zij was er trotsch op zijn vrouw te zijn. Trotsch. Hij Was de geheele wereld voor haar 'en zij geloofde in hem met teen absoluut VertrouWten. „Zij 'mag de waarheid nooit te Weten komen",Dat besluit rees op uit den cha os van Joycefs gedachten. „Wat er ookge- beure, zij zal blijven gelooven in de goed heid Vaïx haar man, indien het mogelijk is 'd|e Waarheid voor haar te verbergen. Arm) zieltje, o., arm zieltje I Maar zij zal haar 'gel-oof in, Itómj behouden, indien ik; Er zijn slechts enkele schoten gewisseld tusschen Enge]s<he en Duitsche torpedo booten, waarna de vijand dadelijk naar zijn haven terugkeerde. In Engeland. De onderkoning van Ierland afgetreden. Lord Crewe deelde in het Iloogerimis mede, dat lord Wimborne, de onderkoning ran Ierland, is afgetreden. De opstand in. Ierland. Eerste minister Asquith deelde in het La- geihuis mede, dat een commissie benoemd is, om een onderzoek in to stellen m zake den Sinn Fein-opstand m Ierland Als voor- zilter dier commissie is aangewezen lord Ilardmge, oud-onderkoning van Indie. Asquith wilde niet beloven, dat er te Dublin geen militaire terechtstellingen meer zouden plaats hebben, maar sprak de hoop uit, dat het, nadat de twee vonnissen, die reeds bekrachtigd zijn, ten uitvoer' gelegd zullen zijn, m het vervolg niet meer noodlg zal zijn met d!e uiterste gestrengheid op te tredten. Do kwestie dei militaire terechtstellin gen zou vandaag behandeld worden tón Asqmth beloofde ten slotte nog, dat er voor dien tijd geen terechts tellingen zul len plaats hebben. liet bezoek der Diotemaledc n. Gistel middag is door biet Lagerhuis te Westminster een noenmaal aangericht -voor de parlementaire afgevaardigden van Rus land. De voorzilter van het Lagerhuis sprak een rede mt. Ilij hield zidli verzekerd, dat de bezoekers voor zij deze kusten verlaten, ten volle overtuigd zullen zijn, 'dat de En- gelscbcn bun' uiterste krachten wijden aan hel werk dat zij met de Russen gezamenlijk ter hand hebben genomtón. De heerschappij Ier zee zeide hij wordt niet gezien, maar rie wordt gevoeld door onze vijanden. Wij hebben den dienstplicht aanvaard en er is waarlijk deugdelijke kennis Van Enge land en de Engelsohen noodig, om te be seffen, wat dat beteekent Wat den aanmaak van munitie betreft, onze regeering heeft thans suet minder dan 3463 partitiuliene fabrieken ander haar elonfrole, dile voor den staat en voor de bondgonooten werken. Bmnen enkele dagen zullen de bezoekers in hot Lagerhuis het debat bijwesten over onze belastingwetten, waardoor tóen nieuwe en tot dusver ongekende last van ongeveer 500 millioen belasting aan de Engelsclho belastingbetalers wordt opgelegd. Voor de bezoekers Engeland- verlaten, zullen zij erkennen dat wij, zoowlel wat de geldmiddelen als het oorlogsmateriaal be treft, ons volle deel Vervullen. Alles wordt er op geizet om met Rusland tón onze andere bondgenooten te overwinntón. Pro-topopof, de ondervoorzitter dor Doema antwoordde. Hij zag in de eensgezindheid van alle partijen in Engeland oen stellige waarborg dat deze oorlog, welke offers lnj ook zal vergen, tol oen zegevierend einde zal worden gebracht Onze vijand wist dat liet zaaien Van wantrouwen onder de bond genooten .zijn eenige kans was om aan een nederlaag te ontkomen, doch htet Russische volk en zijn vertegenwoordigtóns zijn vol strekt eensgezind m him overtuiging, dat de stnjd tot een zegevierend eind -moet haar daarin kan hielpen. Zij mag de Waar heid nooit te Weten, komen. HOOFDSTUK XXV. Wilt ge haar leVen vernietigen? I 1 I Eenige oogenbhkken nadat mevrouw Tra cey de bibliotheek had verlaten, werd de deur weer opengedaan en dezen keer kwam een man binnen, on Joyce her kende dadelijk het mooie, losbandige ge zicht. En dat herkennen was wederzijds. Sir Humphry kwam naar haar loc met een uitroep van verbazing. „Juffrouw Trevor? U hier", zei hij. „IJ ziet, ik hen, u niet vergoten tón evenmin onze gezamenlijke reis in den trein." Ilij lachte haar toe. „Komt u mij opzoeken? Misschien komt u mij Dulcie's adres brengen. Maar ik! heb haar reeds zon- der uw hulp gevonden; ik! heb haar ge vonden en weergezien. „Dat weet ik", sprak Joyce ernstig, „ik ben Vandaag bij haar geweest, maar het is niet om Dulcie dat ik hier kom, het is om een heel andere reden, 'en ik'was zoo Vervuld van die zaak, dat ik er niet aan gedacht had u hier misschien te zul len ontoemen. Ik had het mij niet inge dacht. Ik weet zelfs mi nog niet goed hoe u met dit landgoed in verband staat en met mijnbeer James Douglas in dien. u ten minste met ham in betrekking staat." Dit zeggende keek zij Humphry Vragend aan, worden gebracht, en zij zijn va-f Inloten om tot eiken prijs te overwinnen. Diverse berichten. Spanje's houdine In een samenkomst met de Kamnrmoei- derheid heeft de Spaansehe mmislei pro sident Romanones gezegd. Hot /al vooi tl het werk der Kamers zijn, de dofium io houding van Spanje tegenover de andere naties van Europa nauwkeurig vast te stel len Tan den uitslag daarvan /al de toe komst van Spanje stellig afhangen BPffiBKLAm Officieel. Lichtschip Terse ho] linge rbank. Het departement van marine deell mede, dat Vrijdag 12 dezer het lichtschip Tor- schelhngerbank weer zal worden uitgelegd op de gewone plaats, zijnde 53° 27' Br. en 4° 515' 0. L. Begrafenis dr. D. Bos. Onder buitengewoon talrijke blijken van belangstelling is gisteren op Eik en DuS- nen bij den Haag ter aarde besteld bel stoffelijk! overschot van bet Tweede Ka merlid dr. D|Os Op het kerldiol waren o.a. aanwezig: alle ministers, behalve dé heer Rambonnet. De voorzitter en tal van leden van de Tweede Kamer cn hetbu reau dier Kamer, verder enkele oud Kamer leden, de burgemeesters van den Haag, Winschoten, Veendam, Dordrecht cn Loos duinen; de oiud minister Heemskerk. Voort deputaties van onderscheidene maatschap pijen en vennootschappen, waann dr. Ros zitting had, vertegenwoordigers van v ik- scholen en van vereemgingen op gebied Van vakonderwijs, van verschillende naam looze vennootschappen en manisch ,pi en instellingen. i Er Waren tal van bloemstukken, waar onder in dei eerste plaats de krans van JT. M. do Koningin, den Vrijz.-Dom Bond enz. Aan de groeve Werd het woord gevoerd door minister Cort V. d. Linden, door hei Tweede Kamerlid mr. Marchant, namens politieke Vrienden, door den burgemees ter vanWinscltokm, mr. Schonfeld endoor den heer Dyes namens do jïïypotheek]- bank te Veendam. De zoon dankte voor de betoonde deel neming. De optolger van flr. Boa Het schijnt zoo goed als zeker te zijn, dat mr. II P. Marchant, liet lid der Twee de Kamer voor Deventer, dr. IB)os zd5 opvolgen als Voorzitter der vrijzinnig, de mocratische Kamerlraclie. Do twee leden, die KSr allereerst voor in aanmerking! koj men, zijn mr. Marchant en mr. .T. Lim burg. Eerstgenoemde zal zeer vermoede lijk tot liet leiderschap geroepen worden. (Tel.) „Ik sta in connectie met den persoon die eens James Douglas heette in zoo verre dat hij getrouwd is met mijn tante en haar naam heeft aangenomen. Ik lien de neef Van mevrouw Tracey en haar erfgenaaml De Tracey's Waren zoo vrien delijk mij dit als mijn tehuis te laten beschouwen en Dulcie—kou vandaag hier gekomen zijn, maar mijnheer Tracey is zoo ernstig ziek,- dat wij haar aftelegra- feerden. Ik zal zorgen naar de stad te gaan om maatregelen voor haar te no men, zij moet die ellendige kamers ver laten en een beter pension zoeken. Ik schrikte er Van, toen ik zag waar zij woonde, zij moet daar dadelijk vandaan, ik kan mijn aanstaande vrouw met op zulk een plaats dulden. U weet dat Wij gaan trouwen, niet waar? Zij heeft u misschien verteld dat do zaak definitief bepaald is", en hij zag Joyce aan met een zegevierend glimlachje. „Ja, dat Weet ik", zij herhaalde liaar woorden Van zooovcn en voegde er lang zaam bij: „Dulcie heeft mij alles ver teld." Ze zei dat woord alles met na druk' en een knorrige blik verdreef hel zegevierende glimlachje. „Ik zal haar gelukkig maken", zei hij bijna tartend, alsof hij op een bepaalde uit/laging antwoordde, ;,ik kan haar alles Verschaffen wat zij begeert. Zij zal rijk- wezen, ze Kan. reizen, ze zal geen en- Kelen wenschhebben, die niet vervuld wprdt, Zij 'zlal zulk een: goed lot hebben als een, vrouwj maar begeeren Kan en Grondwet- en Belasting-ontwerpen. Xaar wij vernemen, uordt in parlemen taire kringen aangenomen, dat de on#- vvorpen Grondwetsherziening eers_t in het komende najaar door do Tweede Kamer in openbare behandeling zullen worden genomen. De bedoeling is dan, om vóór hel zomer reces zooveel mogelijk finan- noote \v eisen twerpen af te doen. De Statenverkiezingen. De centrale antir. kiesvereenigïiig „Ne derland en Oranje" te Gonnchem, heft den heer J. W. Mekking te Gorinchem candidaat. gesteld. De distucts federatie der S. D. A. P. beeft candidaat gesteld de bóeren J. II. Schapet'üo Rijswijk cn A. Dijkgraaf te Schoonhoven. De centrale liberale klesvereeruging in het district Ridderkerk heeft candidaat ge steld den heer \Y de Jong te IJselmon- de. De rienLrale a. t hiesvereoniging to Alphen aan den Rijn, stelde chjndnlaat de aftredende leden de hoeren W. Lm. cn T. \V. van Wiehen. i Onze oeconomisctie zelfstandigheid. Men vestigt de aandacht van do „N. R Ct." op een adveiteniic in do Dorische bladen, van den volgenden inhoud: Rntish Vice consulate. Ondergeteekende bericht biermede aan belanghebbenden, dat ïoor bet gova! zij herstellingen van welken aard ook aanbrengen aan de bier in de havens vei blijvende schepen, tocbe- iioorende aan ecmg voor Engeland vijan- ifig 1 ind, hun namen zullen gcplaatsl wor den op do „Statutory Black Lisl". DoiJ- jjCcht, 8 Mei 1916. J Yriesendorp, British vice consul." Pe berichtgever -"-oogt daar aan toe: Men wordt er stil v.m als men zoo iets eosi. Commentaar overbodig Nosokomos, liet hooldbostuui van Nosokomos, Ned. creeii'gmg tot bevordering van de be1- Lingen van Verpleegsters en Verplegers,, heef! den minister van bmnenlandsche za ken aangeboden een proeve van wetgo- mg betreffende do opleiding tot ma do uitoefening van het beroep Van verpleeg- ster(gcr) en krankzinnigen verpleegsterren) In do toelichting tot liet wetsontwerp woult 'die noodzakolijkheid van staatsin menging,. wat betreft de opleiding entte wettelijke bescherming van gediplomeer de verploegsters(gers) betoogd. Ned. Ycreenlglng van huisvrouwen. Het hoofdbestuur van do Nederlanllsclh'q vtórecniging van huisvrouwen, htóef tbesloten voor de loden, wier dienstboden 10 of 25 jaar bij hen in betrekking zijn, zilveren of gouden medailles met ooi kond© beschikbaar te stellen. iK zal haar gélukkig makemj als ze mijn vrouw is. zal zc alles bobben wat geluk vtórscliaft." „Is u er zekér Van dat u in staat zal zijn haar gelukkig te maken.?" „Ja stellig". Humphry's stem. had nog steeds een m(dagenden Mank, j,u spreekt also! it daaraan twijfelt, waarom zou, u er aan twijfelen? Ik heb' haar lief ik' Vil en kan haar alles geven Wat het hart kan begceren, en zeker is iedere vrouw gelukkig, die overvloed van geld beeft en een goed leventje." Toen lnj deze cynische bewering uitte, ontmoetten zijn donkere oogen die van Joyce met een blik even uitdagend als zijn slem, maar toen zij dien blik! eerlijk jen kalm beantwoordde, veranderde die uitdrukking een weinig. „Dulcie is niet bet soort vrouw, die gelulde tg gemaakt kan Worden door rijk dom 1 en pen goed lovtóntje. Misschien be denkt u zelfs niét, Wat een VrouW van 'haar type vvterkebjk' behoeft", Joyce sprak vriendelijk en die vriendelijkheid scheen, een merkwaardige uitwerking te hebben op den man, dia voor haar stond,- veel moer uitwerking dan glooiende verontwaar diging gehad zou hebben. „Dulcie is tóen Vrouw die niet gelukkig zal zijn, tenzij zo u liefheeft met haar ganscb© hart tón haar geheele ziel en indien ze u nieS op dc beste wijze liefheeft, dan, zal niets haar baten. (Wordt vervolgd J i I SCHiEDAMSCHE COURANT, 59j t I i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1