69"* Jaargang De oorlog m. Vrijdag 12 Mei 1916 Ne, 16138 NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs por Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingea 10 cent 'Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een nur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau:1 Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Kennisgeving, Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Scihie- ifon: j Gezien het verzoek van de N. V. NEDER LAND SCIIE KLINKNAGELFABRIEK, om vergunning tot het oprichten van een klink nagelfabriek met reparatie-inrichting in de panden staande Nooidvestsingel nos. 125, 127 en 129 en 's-Gravelandsehestraat no. kadaster Sectie H, nos. 109, 110, 111, 118 en 764, met een electromotor van 100 Paardekracht Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd Gelet op de Hinderwet; Besluiten: de beslissing over genoemde aanvraag te verdagen. Schiedam, 11 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam. AL L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het offlcieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In Champagne trommelvuur van de Franschen, waardoor een Duitsche loop graaf wterd vernield over een afstand van honderd M. ten Z.O. van Tahure. Op den linker Maasover vrij levendige artillerièstrijd bij het Avooourtbosch 'Op den rechteroever weid tegen twee uur in den morgen een Duitsche aanval gpdaan tegen de Fransche stellingen ten wpsten van den vijver van Vaux, welke wprd afgeslagen met de bajonet en handt- granatpn. In den nacht Van 10 op 11 Mei wierf- ppn vier Fransche vliegers 26 hommen op de stations van Dauvillers en Etain en op een vaartuig bij Foameix, waar brand ontstond. Engelschlegerbericht Dp vijand heeft gisternacht zonder suc ces getracht onze loopgraven bij Ovilleis tp overrompelen. Mijngp vechten met voor ons gunstigen uitslag zijn vandaag bij Bjeaumont cnFri- court gpleverd. Arittiljerie gevechten bij Angles, Yperen en de Hohenzollorn-redoute. i naar Het EngelBcjh, door D. G. MOBJERLY. „Ik ben niet zulk een dwaas dat ik ie liefde van een vrouw niet zou kun|- nen verwerven wanneer ik er mijn best voor doe. Ik zal maken dat ze mij liefb krijgt." „Liefde kunt ge niet dwingen," zeiJoyt- ce, „hoe kunt u maken dat ze u lief krijgt terwijl u Weet, dat ze een anderen man lief heeft. Heeft Dulei© ©en aard, die ge makkelijk verandert? U, met uw kennis Van haar karakter, denkt u werkelijk, dat ze haar genegenheid even gemakkelijk kan overbrengen van den eenen persoon op den anderen als zijl een paar nieuwe schoe nen aantrekt?" „Volgens mijn eigen aanwijzing heeft zij haar genegenheid reeds overgebracht Van imj'opulen anderen man, dien noemt", zei Humphry ruw, „het zal, mij zeker geen moeite kosten wat mijn eigendom ,was [weer terug! te krijgen." „Is dat ooit uw eigendom geWeest?'" de toon, Waarop Joyce sprak', was. heel bedaard, „kujit u u zelf merkelijk wijs maf - ken dat zij u liefhad zooals een vrouw! ""den "man met wien zij trouwt moet liet Van het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Niets nieuws. Russisch legerbericht. Aan het front fn de omstreken van Tacobstadt cn Dunabuig, ten zuiden van het Naiocz-meer en in de lichting van Baranowitsji richtte de vijand op ver schillende heiig artillerievuur. Ten westen van Olyk verijdelden Me Russen een krachtige poging van den vij and om hunne loopgraven te naderen. In de streek van de Middel-S try pa, ten oosten van Podgaitsy, geraakte een Duit sche kabelballon los en viel neder ach|- ter de Russische linies bij Goessiatine. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht Verhoogde artülerieactie op de meeste punten van het front; vooral gisteren bij zonder levendig in den Dolomieten sec tor tusschen Pentelstem en B|ucheustein. Een Italiaansche vlieger wierp 's morgens twee bommen op de maikt en bet domplein van Gorz; twee burgers werden gedood, 33 gewond. In den Kaukasns. Russisch legerbericht. Aan het kustfiont maakten .Russische troepen vorderingen ten westen en ten zuid- wesleh van de stad Platana. In de gevechten in de streek ten wes ten van Asjkahr omsingelden de Turken een Russische afdeeling, bestaande uit re servisten. Deze werden krijgsgevangen ge maakt en zouden weggevoerd worden. Zij verkozen echter een eervollen dood boven een schandelijke overgave, mei pen zich met den onderofficier Potraschwilli aan 't hoofd op het Turksche escorte, overwonnen het en keerden daarna terug naar hun regi ment. Dq Russen sloegen door hun vuur aan vallen der Turken in de richting Bizind- jan af. Turksch legerbericht. Aan het Kaukasusfront werd de vijand in den Kopebergseetor in een gevecht, het welk in den middag van 8 Mei begon met een aanval van ons en dat duurde tot 's avonds, door een bajonetaanval uit zijn stellingen over een afstand van ongeveer vijftien K.M. verdreven en naar het oos ten teruggeworpen. In dit gevecht maak ten Wjj zes officieren en ruim 300 man krijgsgevangen en veroverden wij vier in goeden slaat verkeerende mitrailleurs. Onze vervolgende afdeelingen wisten, niettegen staande een hevigen sneeuwstorm, voeling te houden met de terugtrekkende vijande lijke troepen. Door een verrassenden aanval in den van 9 Mei op een kamp van den vijand bij Basjkoej; 50 K.M. zuidoostelijk van Ma- mahatoen, ten zuiden van de Toesla Dere, werden 250 infanteristen en 200 ruiters met de bajonet en inet handgranaten op de vlucht gedreven en bijna tot den laat- sten man gedood. Wij ontnamen den vijand een aantal geweien. In den kuslsector geen wijziging van be lang. De vijand, die westelijk van Dsje- hebben? Teen zij u beloofde uw vrouw! te zullen worden, toen wist u, toen. moet u geweten hebben dat zij u die boloTte deed ter wille van uW goedheid voorhaal" moeder. Zij voelde, dat zij zooveel aan u verplicht was, dat zij zich zelve zelfs wilde om de schuld te betalen." „Ik zal maken dat- ze mij liefkrijgt'1', herhaalde Humphry met nadruk', zonder te letten op de rustig uitgesproken wooif den, maar hij vermeed de gnjze oogen, die hem aanzagen en hij verwijderde zich een weinig, van Joyce, naar het venster waartegen hij geleund stond met 'n noij sohen blik op tót door de Sep tem bemon beschenen landgoed. Joyce zweeg verschei dene seconden lang, en indien zij ooit in haar leven ernstig biddend smeekte om leiding, bidetend smeekte dat haar zou. worden aangewezen om tót rechte tezegj- gen en te doen, dan was het op dat ©ogenblik'. Dulcie's gezicht vertoonde zich voor haar geestesoog tusschen haar en 't uitgestrekte landschap. Dulcie's oogen vol droefheid schónen haar aan te zien Dul cie's" gezicht zooals zij 'haar tót eerst gekend had stralende van jeugdige vroo- Irjkheid, en zooals zij tót eenigeuren te voren gezien had, bleek! en' peinzend en zeer droevig, verduisterde voor haar oog de uitgestrekte vlakte en de Losscherp de" nevelachtig blauwe lucht en tót schLij- terend zonlicht „Sir Humphry'', zei ze eindelijk, den man bij het venster naderend en een hand Prijs der Advertentiën: Van 16 regels S. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentién bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentién worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. wislik trachtte op te dringen, moest ten ge- lolge van een omvattende beweging van onze troepen noordwaarts terugtrekken. Een vijandelijke torpedoboot wierp projec tielen op de kust van Kenikli en trok zich vervolgens in zee terug. Een kruiser vuurde zonder doel te treffen vijftig pro jectielen af op de kust ten westen van hot eiland Keustin, waarop onze artillerie antwoordde. Van de andere fronten verder niets bij zonders. Wij spieken de Russische berichten van 3 en 4 Mei als volgt tegen In den nacht van 3 Mei deden Russi sche troepen achtereenvolgens twee verras sende aanvallen op ons front in den noor delijken Tsjorochsector. De eerste aanval werd afgeslagen. Bij den tweeden aanval gelukte het den Russen in de loopgraven van twee onzer compagnieën door te drin gen maar tegen den morgen ontnamen wij hun in een tegenaanval het veroverde terrein weer geheel. De mededeehng van het Russische legerbericht van 3 Mei, vol gens welk de Russen onze troepen in de richting vpn Diahekir zouden hebben te ruggeworpen en bij Roemië een Turksehen aanval zouden hebben afgeslagen, is vol komen uit de lucht gegrepen, evenals het bericht van 4 Mei, -dat een onzer nachte lijke aanvallen bij Erzindjan zou zijn afge slagen. Aan het Irak front, in den Felahie- sector, mets bijzonders, afgezien van ar. tüleriestrijd, onderbroken door plaatselijke infaritenevuurgeveehten. In Afrika. Italiaansche expeditie naar Tripolis. Een Stefaniteiegram meldde gisteren uit Rome: Gemeld wordt, dat na de noodige voor bereiding onze troepen op dekust van Cyienaika (Barka) bij1 de Egyptische grens op 4 Mei over zee Marso. Moresa en van hier op 5 Mei over land oprukkende, de haven Bardia bezetten, twee centra van bevoorrading voor vijandelijke Juikboolen en van contrabande voor bet binnenland. Aan boord van één onzer schepen, welke het konvooi begeleidden, bevond zich de broeder van het hoofd der Senoussi, Said Hi Hal, met eenige der voornaamste chefs van de Mannorica, die zich' uit eigen, be weging hij de expeditie hadden aangeslo ten. De bezetting van beide plaatsen in liet gebied der rebellen "en "in wateren, bezaaid met mijnen, word volbracht zonder eênig incident, noch ter zee, noch te land. In "D uitscli-Oo s t-Af rika. Generaal Smuts seinde gisteren naar Londen: <,De vijand, die, nadat-wij Kondoalrangi hadden 4>ezet, tot op veiren afstand te ruggeweken was, heeft thans versterkin gen gekregen en rukt op naar die plaats. Onze strijdmacht is echter voldoende sterk om hem liet hoofd te bieden." Ter Zee. De duikboot- en mijnenoor 1 og. Lloyds bericht uit Grimsby: De stoom- tiawler '„Ilorns" van, Grimsby, die den 221sten 'April van daar vertrok, is ver moedelijk door Duitsche oorlogsschepen in op zijn arm leggende, „ik' ben bier niet, gekomen met het plan u dit te zeggen; zooals ik u zei, ik herinnerde mij zelfs niet that ik u hier zou zien, maar nu wij elkaar hier tóbben ontmoet, moetik u vragen iets heel moeilijks te doen, het moeilijkste dat men nog ooit van u ge vraagd heeft. Misschien vindt "u mij wel heel brutaal dat ik het u vraag, maar ik heb -een gevoel dat ik zeggen moet wat mij op het hart ligt" De vriendelijkheid van haar stem, een vriendelijkheid, die tevens een zonderling gebieden klank had, legde hem het stil zwijgen op, ofschoon de norschheid op zijn gezicht toenam!, „Indien u Duld© waarlijk, liefhebt, dan moet u haar opgeven", ging Joyce voort, nog steeds op denzelfden toon; „indien u haar werkelijk zoozeer liefhebt, dat u haar geluk "hooger stelt dan het nWe, zult gij' haar niet aan haar woord heup den." „En mijn geluk, wat komt daar Van te recht? 'Of blijft dat geheel buiten uw ref kening?" riep Humphry. „Ons eigen geluk1 schijnt er zoo weinig op aan te komen, wanneer wij tót steL len tegenover het geluk van iemand, die men liefheeft", zei Joyce met iets smeoj-. kends in haar stem, „en tót doet u goed als u "Dulcie gelukkig maakt, daar tón, ik' geheel zeker Van,"' De woorden Waren ©en uitspraak! eerder dan een vraag; en toen Humphry's oogen den grond gehoord, terwijl de bemanning gevangen werd genomen." De Britsche onderminister van marine verklaarde gisteren in het Lagerliuis, in antwoord op een vraag, dat er tusschen 7 Mei 1915 den datum, "waarop de „Lusitania" in den grond weid gebooi Ij en 10 Mei 1916 37 ongewapende En- gelsche koopvaardijschepen zondei waar schuwing tot zinken zijn gebiarht n dal het aantal neutrale koopwaredijreh pen vie, volgens de verkrijgbare gegevens, in dat tijdperk zonder waarschuwing m Jen grond werden geboord, 22 bedroeg. Hij zou heden in een officiee' ïapjmt een lijst der namen publiceeren. In - Engeland. Opruiing. Twee socialisten, die onlangs te Glasgow in hechtenis werden genomen, zijn schuldig bevonden aan belemmering ion de pro ductie van munitie, doordat zij de arbeideis hebben aangespoord tot een staking. Deeene is veroordeeld tot een jaar gevangenis stuif, de andere tot 18 maaniden. De opstand in Ierland. De nationalist Dillon vestigde in. het La gerhuis de aandacht op de terechtstellingen in Ierland en drong er bij de rage-ermg op dan, dat ze gestaakt zullen worden en dat er publieke terechtzittingen zouden worden gehouden, teneinde de alanneeran.le be richten omtrent het optreden der mili tairen, aan. welke hij zelf weliswaar geen geloof hechtte, tot zwijgen te brengen., Eerste minister Asquith wees op de ver schrikkelijke, ongeprovocdendo en niet te verontschuldigen misdaden, door de rebel len aan de militairen en burgers begaan. Niet minder dan 1315 personen werden, ge wond, van welke 304 overleden. Hij ver klaarde verder, dat nog twee- leiders, die de revolutionnairc proclamatie geteekend had den, doodgeschoten zouden worden, maar gaf daaijbij te kennen, dat er verder geen terechtstellingen zouden plaats hebben en dat de regeering de groote na-os,i der op standehngen genadig zou behandelen. Hij wees op den abnormaten aard van den huidigen toestand en deelde verdeion der luide toejuichingen mojle, dat hij van plan was onmiddellijk naar huiand te vex trekken om daar overleg te plegen met de militaire en civiele autoritei ten, teneinde een regeling te treffan voor de toekomst, die hij alle partijen in Ierland instemming zou vinden. "Woensdag is in het Lagerhuis aan mi nister Asquith om inlichtingen gevraagd naar den. dood Van Shet-hy-Skefii.ng'on, ©an DuMnsch journalist, waaromtrent de minis ter-president voorlezing dood van luit vol gende telegram van generaal Maxwell: Skeffingkwi is op den ochtend, van 26 April buiten weten van de militair» o». erheid doodgeschoten.. De zaak is in ondci/c L D© betrokken officier, namelijk hij. die last tot het doodschieten hooft gegeven, i er- beert sedert 6 Mei in hechtenis. -Zoodra verslag is ontvangen, zal de zaak vooi oen krijgsraad worden gebracht. Van andere zijde wordt gemeld dat Sher rington gevangen is genomen toen hij door St.. Stephen's Groen m Dublin kwam. Hij werd naar de Portobellu-kazern© gebracht en op staanideni voet doodgeschoten. Zijn huis aan No rtbumhe.rl rmdroaid was in het haar blik weer ontmoetten, las hij 'daarj- in geloof aan de onzelfzuchtigheid van zijn liefde voor Dulcie. De vrouw, dio tot hem sprak, scheen feitelijk zeker Ie zijn, dat hij meer aan Dulcie's geluk dacht dan iaan het zijne. Hij kon zich met lied inneren, dat ooit iemand te voren hem in slant geacht had tot een onzelfzuchtig© aandoening; hem poit met zulk een stel lige overtuiging had aangezien,- dat hij aan een hoog ideaal beantwoordde als nu uit Joyce's heldere oogen sprak. Hij lachte: een kort lachje. „Geef ik om iemand anders Jan om mij zelf? Waarom is u zoo zeker, dat ik eenig ander geluk zou bogeeren dan het mijne?" zei hij, „niemand anders zou he schoone gevoelens, die u mij toeschrijft, van mij verwachten. Ik sta bekend als een door en door verdorven man en ik ben geneigd te denken, dat de algemeen e opinio niet ver van de waailieid is.'" „Maar onder al dat zwakke- en slechte in n is iets heel goeds verborgen," zei ze met overtuiging, in haar stem, „en dat heel good© in u wensebt Dulcie's gej luk, het beste in u hoeft haar zoozeer lief, dat ge in staat zijt het grootste of fer te Krengen, dat van' een man get vraagjd kan worden ter wiile van een vrouwr lid geloof niet, dat u -een dom en door verdorven man is, zooals u u zelf noemt Ik geloof dat u Dulcie zoof- zeer liefhebt, dat ge baar gelukkig wilt maken op haar manier, niet op de uwe." bezit genomen door de Sinn Feiners en z'waar [beschadigd tijdens de gevechten^ Skeffmgton's lijk werd eerst an de kazerne begraven, doch later opgegraven en ovei- eebrecht naar tót Glasnevm kerkhof. Vrienden van Skeffxngton beweren, da' Laj juist bezig was biljetten 'aan te plakker», aansporende om met te plunderen, torn inj werd gearrestef-J. Uit een brief, docr Ivm zelf geschrei en. zou intussctón blijken Jat luj heel leel van de Sum Fein tówegina at wist. De „Tim s" verneemt, dat sir Roger Ca rom- nl terecht zal staan onder"beschuldi- zi ng van hregi en and, zoo Jat er een vooi af stand oadeizoek zal plaats hebben voor lm politie rechlei te Londen, dat Maandag zal beginnen en waarschijnlijk verscheidene -Jagen duren Daarna kan een jury besluiten, can IV. Insingang te verloc-nen. in dat geval /al liet -proces hetzelfde \erloop hebben als de lynchzaak ui 1903. De commissie van onderzoek in zake den stand m Ierland, waarvan Load Harding» de voorzitter is, bestaat verder uit rech ter Shearman en Sir Mackenzie Chalmers, voormalig onder-minister van binnenland s-die zaken. Diverge berichten. LiebknechL De Duitsche rijksdag heeft gisteren bij hoofdelijke stemming, met 229 sternen te gen 111 en twee onthoudingen venvor- pen Je voorstellen van da soc-.-dem. free lie en de „Soc.-dcm. Arbe itsge-m einschaft" lot schorsing van de vervolging cn vio lating van LiebknechL De bemanning van de „L. 20." Uit Climtiania. wordt gemeld, dat zes mail van de equipage van het luchtschip ,,L. 20" /jjn vrijgelaten. Big gebreke aan bijzondere olkenrechtelijke bejmlitigen om trent luchtschepen, achtten de Noorsche autoriteiten tót hun plicht de regels voor schipbreukelingen van oorlogsschepen der oorlogi oerenda staten Ie volgen. Overeen komstig het standpunt nu, dat zij bij vroe gere gelegenheden gedurende dez.en oorlog tegenover Engelsclie schepen hadden inge nomen, stelden zij derhalve de manschap pen in nijheid, die gered en in parlicu- licn-c Vaartuigen aan wal waren gebracht. Vereen. S tat-on en Mexico. Uil Washington wordt aan de „Times" gemeld, dat de toestand in Mexico Weder om zeer dreigend is. Carranza heeft z.m verzoek herhaald, dat de Amerikaansclie troepen onmiddellijk tei uggeioep-en worden enWilson lieeft dit opnieuw geweigerd en 7ijn antwoord kracht bijgezet door demi!- litie van Texas, Arizona cn Nieuw-Mcxico, tusschen de vier en vijfduizend man sterk, 0j> te roejicn en nog vierduizend man geregelde troepen naai- de grens te zenl- den. De toestand is verergerd door ©en nieuwen bloedigen inval over de Ameri kaan relie grens ditmaal, zoo meent men, do-or aanhangers van Carranza, cn' niet door aanhangers van Villa. Hij kreeg een donkerrood© kleur. „Hel ligt niet in mijn aard zulke rid derlijke dingen ie doen of mij lot zulk een wonderlijke hoogte te verlietfen.1i „Is u zoo zeker, dat dit niet in u ligt? Ik geloof van wel," zei ze inet een grooi- ten ernst in haar slem. „0, ik weet ze ker dat u dit groote offer brengen kunt ter wille van Dulcie. Denk aan haar, niet aan u zelf. Haar hcele leven, haar heel© geluk' ligt iu uW hand; liet is nan u haar dal leven, dat geluk te gaven of het te vernietigen; u hebt het in uw macht haar vreugde of verdriet te verschaffen. „U neemt mijn vreugde of verdriet niet in aanmerking? Wat moet er met inijn leven en geluk gebeuren als ik. doe 'wat u nuj schijnt aan te raden?" „U zult mij uitlachen en misschien zegj- gen, dat ik een sentimenteelo Vrouw! Ken,- maar wal u ook! zeggen moogt, u is in gemoede overtuigd, dat ik gelijk tóbxvjanj- neer ik! die grootq woorden tot u spreek, dat degen-en die afstand doen van ge{- luk, gelukzaligheid vinden; als ik u zeg dat het zaliger is de geVen dan ont vangen.".-', Humphry lachte wederj maar er w.as een onzekere klank in dien lach; meteen zenuwachtige bewjeging verwijderde hij zich van het raam, maai- gaf geen antwoord op-haar Woorden, en het tweetal zweeg.- totdat heel in de Verte in de laan bei geluid van ©en auto gehoord werd, i j (Ws>rdt vervolgd^, 60j j i J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1