De oorlog 69"* Jaargdng Zaterdag 13 Mei 1916 m. 15139 Eerste Blad NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon.- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Sehjedam en Vla ar dingen fL 1.25, franco per post £i. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels II. 0.02; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groofc letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. intercommunale Telefoon To. 103. Gymnasium te Schiedam. Aangiften voor het toelatingsexamen wor den ingewacht "vóór 1 Juli a.s. bij den rector; schriftelijk met opgave van datum en jaar van geboorte, volledigen naam, adres en vroegere opleiding, of mondeling op het spreekuur: 'sMaandags van 23 of 's Woensdags van 1112 uur. De Rector, A. HENGEVELD. Aan (do Gemeentelijk© Zwemplaats te Schiedam wondt gevraagd voor het a.s, zomerseizoen een twéede Zwemmeester, goed kunnende zWetmmten en duiken. Belooning Ï12 per week. Sollicitatiestukken vóór 20 Mei a. s. in te ztenden bij den Burgemeester, daarbij leef tijd, tegenwoordige en vroegere werkkring en andere inlïdhtingem van belang, schrif telijk op te geven. Machine-bankwerker. Op de Gem. Gasfabriek te Schiedam kan geplaatst worden een bekwaam Machine bankwerker. Salaris groot f 16 2417.92. Schriftelijke .aanmelding met volledige in lichtingen omtrent opleiding, tegenwoordige en yorige betrekkingen, franco aan den Directeur. i Burgemeester en Wethouders van Schie dam; "zijn voornemens op Donderdag 18 Mei a. s. 'snamiddags 2 uur, ten Raad- huize aldaar, in het openbaar aan te be steden Het maken van een ijzeren afzetting om een voetbalterrein aan den West- Frankelandschen dijk. Bestek met teekening verkrijgbaar tegen betaling van f0.30 aan het Bureau van Gemeentewerken, Korte Haven 33. Inlichtingen alle werkdagen van 1012 uur aan bovengenoemd bureau. BUITENLAND. Yanhet Westelijke front Fransch legerbericht. Het officieele Fransehe communiqué van gistermiddag luidt: Aan den linker Maasoever krachtige ar tillerie-actie in den §ector AvoaourL 1 naar biet Engelsch, 1 doosr 1 L\ G. MOBERLY. oi; 1 „De chirurg komt eerder dan luj ver wacht werd," antwoordde Humphry, „tan te zal dankbaar zijn;, zij vestigt al ban hoop op dien mijnheer uit de stad. Hij is gisteren hier geweest en komt vandaag hl .wieer. Ofschoon ik niet geloof, dat hij er dezen keer iets aan doen kan, dat zei hij gasteren zelf. Hij heeft Tracey's leven als eens meer -gered, maar de paj- tient heeft alle wetten en voorset ritten in den ,wind geslagen en geen dokter op aarde zou hem kunnen redden als bij niet doet wat hem gezegd wordt en «Is hij weigert zich aan eenige regels of te- velen te houden." „Mevrouw Tracey is de kamer uitge gaan om te zien of ik hem zou kun nen spreken,"' zei Joyce, „wat ik ben komen doen is van zoo heel veel gé wicht" Zij klemde de handen samen met een onbewust welsprekend gebaar. „Ik hoop en bid, dat de dokter mij niet zal .ver bieden bij Mr. Tracey te komen, mijn hoodschap is zoo dringend noodzakelijk.'" „U kunt het hem zelf vragen,'" antf woordde Humphry, „dat is zijn voeistap in de hall en hij' komt' altijd" hier lam pen vbprdat hij' naar boven gaat. De ben Bij den Morthomme trachtten de Duit. schers tevergeefs in den loop van den nacht de Fransehe posities, die den lOen Mei aan de westelijke helling yoroverd' werden, op te breken. Achtereenvolgens werden twee aanvallen door het gransche geschut afgeweerd. Op den rechteroever had in de streek DouaumontVaux een bombardement plaats. E nge tsc h' lege rbe r i c h.t gisteravond is de vijand er na een he vige beschieting in geslaagd 500 M. onzer voorste loopgraven ten noordoosten van Vermelles te nemen. Wij hebben door een tegenaanval vannacht "een gedeelte Jremo- men". - Vandaag geen verdere infanteriegevech- ten, maar hevige wederzrjdsehe beschie ting in de2e streek. Wij hebben 's vijands stelling tegen over Cuinch'y beschoten. Overigens slechts geschutgevjeohten van ondergeschikt belang. Van hefc Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht De verhoogde actie van het Wolhynische front duurt voort Verder niets bijzonders. Russisch legerbericht. De Duitschers hebben op den lOen Mei, na een hevig artillerievuur, in den avond het offensief genomen tegen den sector Ja- cobstadt ten noorden van het station Sel- burg. Aangezien zij geen succes hebben be haald, werd na een hernieuwd bombarde ment in den' nacht van 11 Mei de aanval herhaald. Bij het dorp Zepuku, dat door het vijandelijk artillerievuur vernield weid, wordt de strijd voortgezet Ten zuid-oosten van het Medmu-meer heb ben de Duitschers ook het offensief geno- nomen, doch zonder resultaat. In verschillende andere sectoren bij Ja- cobstadt en Damaburg was de Duitsche ar tillerie zeer bedrijvig. Ten noorden van Tsirin en ten noord-oos ten van het station van Baranowitsji heeft do Duitsche artillerie de boerderij Qstajine en het dorp Boyary beschoten. Onze artil lerie heeft-op verscheidene plaatsen vijan delijke arbeiders, die bezig waren met stel lingen te versterken, verjaagd. Ten oosten van Kolki en bij Nowo Olexi- netsj hebben wij een poging van den vijand om onze loopgraven te naderen, verijdeld. Van het Zuidelijke front. Oostenriiksöh kegerbericht. De artilleriestrijd duurt voorL met afwis selende kracht Twee vijandelijke aanvallen op het Krzlimassief werden afgeslagen. Italiaansch legerbericht Langs het geheele Trentinofront lievige artillerie-actie, vooral in den Col di Lana- sector. In het Plezzodal deed de vijand gisteren twee aanvallen tegen onze nieuwe stellin gen op de Cukla, doch' werd telkens door ons artillerievuur en infanterievuur afge slagen. 'Op hét Kjarstplateau mijnenstrip. De vijand maakte ook gebruik van brandende vloeistoffen, zonder ons nochtans te scha den. in den regel niet erg gesteld op dat type van menschen, maar ik moet zeggen Chris, toffel Blrampton heeft iets dat hem be paald eenig maakt in zijn soort." „Christoffol ©[rampten De woorp den wrongen zich uit Joyce's lippen, ieder spoor van kleur verdween van haar wan gen, zij deed haastig een paar schreden met een wanhopig verlangen tot vluch ten. Maar zij had nauwelijks den naam van den chirurg genoemd of het geluid van de voetstappen in de hall werdgel- volgd door het opendoen van de deur der bibliotheek! en het volgend oogenblik blik trad Bjramptoor zelf de kamer binnen. HOOFDSTUK XXVI. I Na lange jaren. „Joyce!" Dat woord slechts kwam over Blrarnpton's lippen, toen zijn oogan, zooi dra hij de bibliotheek' binnen trad, op de vrouw bij het venster vielen. De zon straalde op haar gelaat en toen oen blos haar wangen kleurde, geleek zij wonder lijk veel op het -jeugdige gezichtje waar van Christoffel Bjnampton zoovele jaren 't beeld in zijn hart had gedragen. De hergen met pijnboomen begroeid, het hut je met de rose klimrozen en het meisje .aan de deur met haar vroolijk gezicht je, haar blond haar, waar de wind mee speelde de herinnering" aan Uit alles verrees een oogenblik tusschen hem en de vrou,%vl van. vleesch en bloed, die daar yopr hem stojad, Tpfön kwam hij baast Van het Balkanfront. Bij Saloniki. De chef van den Bulgaarschen generalen staf, Jostof, die op het oogenblik te Boeda pest vertoeft, verklaarde in een interview, dat aan het front hij Saloniki thans niets gebeurt en vermoedelijk in de naaste toe komst ook riiets gebeuren zou. De toestand in Griekenland. Een Wolff-telegram uit Athene meldt: Men acht de crisis, te voorschijn geroepen door den wensch van de Entente om de Servi sche troepen over het Grieksclie Spoorweg net naar Saloniki te vervoeren, overwonnen. Het optreden van de Grieksclie regeering heeft succes. In den ffankasns. Turksch legerbericht De vijand, die op '8 Mei uit zijn stellin gen werd geworpen, doet alle moeite om zich' in nieuwe stellingen te handhaven. Het aantal veroverde mitrailleurs be draagt thans vijf. Russisch legerbericht. Van het Kaukasisoh front wordt gemeld, dat onze troepen bij Asjkaline eenig terrein in westelijke richting Wormen. In de richting van Bagdad hebben wij een Turksch offen sief afgeslagen. Bij Lashi Sjirin hebben wij een Oostenrijksch stuk geschut met de noo- dige munitie veroverd. In Mesopotamia .Turkscli legerbericht Aan het Irakfront geen wijziging. Een vijandelijk vliegtuig werd door ons vuur getroffen en stortte brandend achter *de vijandelijke loopgraven. Vereen. Staten en Duitsckland. De verklaring van Lansing. Een medewerker van de „Vossisclie Zei- tung" heeft den Amerikaanschen gezant Ge rard geïnterviewd' over de beteekenis van do bekende verklaring van Lansing, Het gesprek liep uitsluitend over de passage, waarin Lansing sprak van de „uitdrukkelijke verdragsverplichtingen" van de Amerikaan- sche regeenng. Daar Amerika overeenkom stig de grondwet geen geheime verdragen kan sluiten, kan Lansing alleen gedoeld hebben op het scheidsgerëehtsverdrag, dat in het voorjaar van 1914 met 21 staten is gesloten en waartoe Duitschland en Japan niet^zijn toegetreden. Dit verdrag verplicht, alle 'onderteekenaars geschillen, die noch langs dipiomatieken weg, noch door een scheidsgerecht uit dpn weg kunnen worden geruimd, aan een speciale commissie van onderzoek te onderwerpen. Béide staten moeten hun gansclie materiaal ter beschik king van deze commissie stellen en zijn verplicht deze commissie op alle manieren te steunen. Zij heeft een jaar tijd voor indiening van haar rapport aan de beide rogeeringen. Engeland en Amerika kunnen door nieuweovereenkomsten den termijn verkorten. Als er geen speciale condities worden gemaakt, blijft de termijn van een jaar gehandhaafd. Verder bevat het ver drag de volgende bepaling; Alle 21 naties, die met Amerika het verdrag hebben ge- sloten, verplichten zich wederkeerig, tijdens de onderhandelingen van de door haar in- lig naar haar toe. Joyce" herliaaMc hij en stak zijn handen naar haar uit Humphry, beseffende, dat uit tweetal blijkbaar zijn tegenwoordigheid, geheel ver geten had, was op bet punt kalm do k'amer uit te gaan. toen de deur open,- ging en mevrouw Tracey haastig binnen kwam. „0, is u gekomenriep zij ademloos, haar oogon. opslaande tot den dokter. „Goddank, dat u gekomen is, ik heb zoo naar u verlangd. Hij is erger, en ik ban zoo ongerust. Ik kan do gedachte niet verdragen, dat hij erger is en u is do eenige die hem helpen kan. Ach tooi ig.'i dadelijk met mij naar liem toe! En deze damo zij wendde zich totJoyf ce m een verlegen uitdrukking vertoon de zich op haar gezicht, „zij wou, James spreken, maar hij is erger en ik weet niet wat ik doen moet Hel is zeker bef- ter, dat zij niet naar boven gaat, ofschoon hij zegt dat hij haar ontvangen wil.Ti „Wou u hem spreken?" do chirurg zag Joyce met een bijna streng ondervragenj- den blik aan en zij hoog toestemmend het hoofd. Zij kon niet spreken, de ver schillende aandoeningen van do laatste mi nuten maakten het onmogelijk een woord uil te brengen. „Ga als 't u blieft dadelijk naar boven," zei mevrouw Tracey op scherpen toon Zij raakte ©Intrapton's arm aan en vergat Joyce schijnbaar in haar overweldigenden angst Voor haar echtgenoot, „indien iemand iets Voorhem kan doen dan is u het en er is' geen tijd te verliezjen fcds gestelde commissie, noch oorlog met elkaar te voeren, noch een vijandelijke daad tegen elkaar te ondernemen. Diverse berichten. Hettorpedeeren van neutrale schepen. Op de lijst Van neutrale koopvaardijsche pen, die zonder voorafgaande waarschuwing getorpedeerd werden en waarover de Enge] sche onderminister van marine Donderdag bij het Prijzonhof sprak, komen naar Reuter seint drie Zweedsche schepen, oen Amerikaansche boot. drie Itoenxcli,*. negen Noorsche, vier NeJerjandsche en twee Spaansche schepen 'voor. Verscheiden dezer booten werden op e ui grooten afstand van do kust tot zinken ge bracht. In één. geval ze!fs op een afstand van 180 mijlen. Hulp werd niet verleend. De opstand in Ierland, James Connolly en John Madermolt. ile twee laatste onderi.ockenaars van het mani fest van de Voorioopige Regeenng, zijn dooi den krijgsraad te Dublin ter dood veroor deeld en gistermorgen gefusilleerd. De Duitsche regeering. De „Deutsche Tageszeitung" deelt mede, dat blijkens haar inlichtingen de minister van binnenlandséhe zaken. Delbruck, in derdaad zal aftreden. Of liet verzoek om ontslag leeds is ingediend is nog niet be kend. Het aftreden, geschiedt werkelijk om gezondheidsredenen. De staatssecre taris voor Elzas-Imtharingeai, graaf Ro- diern, zou (tot zijn opvolger wonden benoemd. Spanje en de oorlog. Bij de opening :van 't Spaansche parlement heeft do koning 'n troonrede gehouden, waar in hij o.m. verklaarde, dat Spanje zijn neutra liteitspolitiek krachtig zal voortzetten. Alle oorlogvoerenden, waardeeren de correctheid van Spanje's houding en de juistheid der gronden voor die houding. Do regeering volgt, door haai- neutraliteitspolitiek, den wil van het gehoede volk. Verdei- worden talrijke Vraagstukken be handeld, die ïn verhand met den vrede wor den voorzien. Men zal' moeten voorkomen, dat arbeidskrachten 'en kapitaal' het land verlaten, die Uoor andere landen voor den geweldigen arbeid inn liet malorieele lier stel zullen ivo.txJ.on gezocht. Hiertoe 'zal de regeenng ean 'plan van economische en finandieele maatregelen 'uitwerken, waar door do arbeidscrisis wordt beëindigd en de uitvoerhandel met behulp van een orga nisatie tot krachtige crecLietvcrleening wordt bevorderd. In Verband mlet de cischen van iden tijd zal de regoerin'g voorstellen doen tol versterking der national© voidedigmg. -Het parlement 'zal nil. moeten beraadslagen over de grondslagen van een nu li! aire reor ganisatie. i 1 BINNENLAND. Onze ministers. De minister v;an koloniën verloet t we gens particuliere aangelegenheden iu het buitenland. haar stem beefde „als er nog eenige kans is er iets aan te doen." Met één 1 matsten blik op Joyce's ge. laat, maar zonder een woord te spre ken, volgde de dokter mievrouw Tracey de kamer nit, zijn. ziel brandende in hem en vervuld, met de dringende vraag, waai op hij geen antwoord kon vinden. „Wat kyvam Joyce hier doen? Hier in het huis van James Douglas? Door voir ke zonderlinge ironie Van het noodlotliadi den jij elkaar eindelijk ontmoet onderhol dak' van dien. man? Hij kon zich niet hegrijpen, hoe zulke zonderlinge omstan digbeden zich konden hebben toogedrai gen, de Vragen woelden heen en Weer in zijn brein, terwijl hij do trap opging en den broeden corridor door, vooraf gei giaon door mevrouw Tracey. Maar hij kon geen oplossing vinden op zijn vraag en verbazing en daar hij wist, dat bij zijn brein volkomen helder moest houden voor 't moeilijke geval dat hem wachtte, zette hij mot beslistheid iedere gedachte aan Joyce uit zijn hoofd, voordat hij oe weel derig ingerichte slaapkamer van den mil! lionair binnentrad ein toen hij voor liet bed wjas gekomen, had zijn gezicht de gewone kalme uiitdrakking teruggekregen. Do zieke en hij wiaron alleen het was een van Traccy's grillen, dat hij zijn vrouw noch een der verpleegsters veroorloofde in de kamer te MijVen gedurende het bezoek v|an den dokter, ©jra-mpton's erva ren blik bespeurde dadelijk een zichtba re Verandering Ion kwade bij zijn patiënt sedert zijn bezoek vjan den vorigen dag. Rechterlijke macht. Bij Kon. betiuit van 11 dezer, is aan jhr, mr. O .1. Qüïntus, op zijn verzoek, met 'ingang van 1 Juni. eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van griffier hij hel kantondgerecht te Lemmer. Prof. dr. n. Ylsseher. Prof. dr. II. Visser heeft, naar de „Standmeldt, ontslag genomen als as- ses-or in het Centraal-Comité van Anti- revolutionaire Kicsvereenigingen. Kamerverkiezing Winschoten. De minister van staat, minister van bin- ncnlaiuKche zaken, overwegende, dat, ten gevoltte van hel overlijden van dr. D. TVte in liet kiesdistrict Winschoten een verkiezing input pinals hebben vooreen lid \an de Tweede Kamer der Staten- Gen oraal, heeft bepaald, dat die verkie zing zal plaats hebben, op Vrijdag 2 Ju ni, de stemming, zoo noodig, op Vrijdag 16 Juni, de herstemming, zoo noodig, op Vrijdag 23 Juni. Statenverkiezingen. De unie-liberale Idesvereeniging ..Thor- becke" te Lonten heeft hij acclamatiecan- dulaat gesteld prof. mr. J. E. Heeres (u.l) V De centrale antircv. kiesvereoninging iri bet district Gouda beeft besloten candidaal te [stellen den heer J. van Gaten (a r aftr.) te Gouda én te steunen de can didature» der hoeren P. J. ©runt Czn. - (aftr.) te Rietveld en C. L. van Wilton - - waard Czn. to Schoonhoven, beiden <-bi. lust. Raadsverkiezing Rotterdam II. ©lij do gisteren gehouden herstemming ter verkiezing van oen hd van don ge meenteraad in district 11 (va c at. u re-Vis tor j is er iets heter gestemd, dan bij toe eer ste stemming. Ruim 50 pcL der kiezers zijn op liet appel gekomen: 7412. Daarvan \otkreeg de anti-revolutionaire candidaal, de lieer .1. Schouten, 3758 stemmen, on de sociaal-deinocmal, do lieer F. II. iBireu- kelman 3579 (75 stemmen waren vanon- w,aarde), zoodat 'gekozen is do beer J. Sciioulen. Do Raad is nu samengesteld uit 21 vrijzinnigen, 22 leden der rechterzijde on 6 sociaal-democraten. Nederland en de eorleg. Duitsche deserteurs. Naar wij uit Alkmaar vernemen, zijn naar aanleiding van het jongste besluit; van den minister van oorlog reeds 7 Dnilp sclio gi de ©Hoerden, die in hot internee riugskamp te Bergen vertoefden, daaruit ontslagen. Velschillende particulieren hel pen deze mannen nu verder voort. Engel s.clie post opgeviscb.lt. P. Sjmy, schipper op de hlazcrschuit Voor het oogenblik onderdrukte de be langstel bng en ernst van den geneesheer ieder ander gevoel en zijn geheele aan dacht bepaalde zich hij den man, dié d aar lag, gesteund door kussens en zeer moeilijk ademhalende, den man, die sedert gisteren zpo merkbaar achteruit gegaan was. 1 „lk iga het hoekje om!,"- zei Tracey bq- daard, „e hóeft de wtaarheid niet te ven- bergen, ik weel even goed als u of iemand anders mij vertollen kon, dat ik er dezen keer niet boven op kom Ik wou u laten weten dat u vandaag niet hoefde 4e kop men, maar mijn vrouw] heeft het nu een maal in haar hoofd gezet, dat ge oen soori loo ven nar zijt en inij redden zoudt en ik wil haar wkmsóhen niet graagdwatti- boonwn. Ze zou, nooit rust hebben, |als u niet gekomen was, blaar ge zult er mij dezen keer niet doorhalen, dat wool ik heel goed. Ge hebt mij eens het leven teruggegeven en verduiveld liet was een* prachtige zet van u om mij het leven terug te géven."* Een glimlach vloog over zijn gelaat „Ik heb nooit vergeten hoe mooi dal van u was. Ge hadl mij oude schulden betaald kunnen zotten en ge dcedt het niet U hoopte alleen maar kolenvuur op mijn hoofd en heel grooto kolen ook,7* voogdij hij er schertsend hij. Uitputting deed hem zwijgen, en toen hij zweeg stel de ©|rampton snel een onderzoek in, daar na bleef liij Verscheidene' minuten lang stil liggen, met gesloten ooigen. Toen open de hij ze plotseling en zogi den geneesf heer aan. (Wordt vervolgd-l i EDtl :ii !HE C QURANT. ,1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1