-j nzra iziti ,rTrr mm STADSNIEUWS. Ingezonden Mededeelingen. Waarom zoudt ge Uw Stoom- en Varfgoederen naar aiders zenden, terwijl „De Phoenix", Telef.nummer 15, U even goed en vlug bedient Gemengd Nieuws. SL 39. hooft heden geviseht on te Stel* lendam aangebracht oen pakket Engelsche brieven, qui tan tién en portretten. voorna melijk niet bestemming naar Australië. Het pakket is aan den burgemeester-strand von der ójfgegemi. He Tub a ut ia. Ho kapitein-hiiteaiant 'ter zee C. J. Canters, chef van 'het torpedo-atelier der marine te Amsterdam, die te Berlijn vertoefde in vei - band met hot onderzoek, betreffende de. „Tubantia", is 'hier te lande tcruirgekoerd. Hij vertoefde heden te 's-Gravenhage en werd onf,vangen door den Minister van Marine, den "Minister van Buitenlandsche Zaken, en 'dm chef won den Marine-Staf. Schout-bij-nacht Smit. Da afgetreden 6. G van Ked-Indle. Do afgetreden Landvoogd van Neder- landsch-Indië, de heer Jdenburg, bra. h.' hedenvoormiddag oen bezoek aan den üj ie- lijken voorzitter van den Ministerraad, Air. Cort van der Linden, in diens kabinet. Personalia. De staatsraad jhr. mr. A. E. Eiias, zal Maandag 15 Mei a.s. het zeldzame feit eener 50-jarige werkzaamheid in dienst van den staat herdenken. In 1866 werd de heer Elias benoemd tot adjunct-commies hij het departement van financiën; in 1SS0 ging hij over naar het departement van koloniën, alwaar hij vele jaren het ambt van secretaris-generaal vervulde. In deze gewichtige betrekking mocht jhr. Elias een 40-jarige loopbaan.in dienst van den staat 'heidenken, bij welke gelegenheid fhem de onderscheiding t© beurt viel van te worden benoemd tot staatsraad in bui tengewonen dienst. Sedert 16 Juli 1909 is jhr. Elias lid van den Raad van State. Lihsrale Unie. In de heden gehouden algemeene verga dering der Liberale Unie zijn de aftredende leden, de hoeren mr. P. Rink en mr. H. Smeenge herkozen. Belet alt te varen- Het Noorsche stoomschip ..Wittering" en het Nederiandsche stoomschip „Monniken dam" werden te Hoek van Holland door de marine belet uit te varen en moesten ten anker komen. FlnaatlMl aleirw». Goud naar -Nederland. De „Merchants' 'Association" te "New York deelde in baar weekbericht d.d. 10 April bet volgende mede over haar pogin gen om toestemming te verkrijgen voor de verscheping van goud naar Nederland: De „Merchants." Association" beeft suc ces gehad met haar pogingen om toestem ming te Verkrijgen voor de Verscheping van goud uit de Vereen. Staten naar Ne derïand, Voor de betaling van diamanten en andere koslbaTe steenen. De onmogelijk beid om dergelijke betalingen te kunnen doen veroorzaakte een zeer ongunstigen wisselkoers en was van ernstigen invloed op do juwelierszaken.' De heer S. C. Mead, secretaris van de ..Merchants' Association", en de heer Ar thur Henius stelden zich met de regee ring in verbinding en deze droeg aan tien gezant Page op om do kwestie te bespreken met. de Britsche autoriteiten. De regeering: heeft tharis van den gezant Page het bericht ontvangen, dat in het vervolg goudverschepingen direct naar Nederland mogen plaats hebben, wanneer de verze kering wordt gegeven, dat liet niet gaat naar landen waarmede Engeland in oor log is, terwijl een Amerikaanse!! burger zich' met de verzending tot aan de eind bestemming zal moeten belasten. <y i 1 i i 1 De k'oers voor de postwissels naar Duitschland bedraagt, van 12 dezer af, tot nader bericht, 100 mark f 46.50 en naar Frankrijk 100 francs =£42.50. OVERSCHIET 13 Alei. Bij de te 's-Gra, venhage gehouden akte-examens L. O. is o.m. geslaagd de heer B>. J. A. Stoopman, van hier. Bij het examenj vanwege den Nederland- schen Bond voor Ziekenverpelging, gehou den, vijn geslaagd de dames 'A. van Noort en M. „Willemse, beiden verpleegsters in het Stads-Ziekenhuis alhier, waar zij haar opleiding hebben ontvangen. Daartoe door B. en W. uitgenoodigd, heb ben mevr. F. G. van der LindenLouet Feisser, A. C. GoslingaKoekoek, AL Tb. TonsbeekLonkhuizen, L. H. Gerlagh Landre en C. D. 1L NoletKreijns, zich tot ces: commissie gevormd voor een toezicht op de gemeentelijke zweminrichting,* afdec- ling vrouwen. De Statenverkiezingen. Door de Centr. Anti-Rev. Kiesvcreeni- ging in het Statendistrict Schiedam, is in de vacature mr. von Bjriel Sasse, canj- didaat gesteld, mr. G. van Raren van liter. Aan do gteoo-al is eerde partijen werd het verzoek' gericht deze candidatuur te steu nen. Te licht bevonden. Wegens het verfcoopen van Ragoerings- brood, dat te licht bevonden wend, is aan de bakkers T. G. v. T. en J. IL K., beiden alhier, het betrekken van goedkoop Regee- ringsmecl, door den Burgemeester voorloo- pig ontzegd. f f Gouden jubilee. Morgen herdenkt de heer en m-vrouw A. W. Beukers—Iterkonrath. den daêr, waar op 5(ij f,óur 59 jjie.i ia h huwelijk ver bonden worden. In de godsd.enstoefening van den Ne«l. Protestanten bond zal morgen als spreker optreden de heer W. II. Stenfert Kroesp, Remonstrant predikant ie Botterdam. Seliieilsmveiie Siestoiirdereboisd Blijkens het jaarverslag \an den 8. B. B. is het aantal leden in liet afgeloopen jaar gestegen van 755 tot 870. Afochten de weik/.anmlieden der oiganis.t- ties in de eerste maanden van den oor logstijd geleden hebben, in 1915 weiden deze weder als vooikeen veirii hl. IK-meeste dier organisaties gingen in ledental vooruit. In verband met fle gevolgen \.m de eco nomische crisis eu de maatree Jen die !en opzichte hiervan /.ijn genomen, wordt a ui liet Gemeentebestuur een woord van dank gebracht voor de vqze waarop een en an der werd uitgevoerd. Onder de glasblazers en de bouwvakar beiders voornamelijk heeft een gedeelte van het jaar eenigc werkloosheid van b-etce- kenis gebeerschtin de overige bedrijven was de toestand ongeveer normaal. Het 'verslag bevat voorts nog „een en ander over de aangesloten organisaties." De rekening toont een saldo van f 127.66 tegen f 121.96 in het vorige jaar. De inkom sten vermelden, behalve de contributie op brengst,- de opbrengst van de Aleïvergade- ring ad f41.25 en aan vrijwillige bijdragen f 25.—. De rekening van de Centraio Commissie voor Arbeidersontwikkeling wijst een voor- deelig saldo aan van f 21.64, bij een ont vangst van f 52.80. Seronden veorverpen. Tc bevragen aan hot Commissariaat van Politie: Sleutel. KinJereohoentja, Tasebje, Kindersokje, Gewicht. Bij vinders: Stuk gaas en stuk kant, Schoenmakers. Nieuwe Buurt 4. Sleutel en fietspomp. Wol. Jeup, Grofbaan 3512. Konden Kinderarmbandje ïniot gouden stokje. Oosterholt, Zijlstraat 6. Rozenkrans ir, ,étui, v. d. Hnret, AVos tin o 1 en straat 15. Zilveren armbanl, v. 3. Gnag, Piet Hein- straat 28. Bril. .Marks Nieuwe Haven. Pa pieren zakje, inhoudende broche en bril, Kleinekoort, Nieuwe Haven 235. Linnen schooltasch, Sdiilperoort, Fabristraat 55. Portemonnaie met inhoud. Verkade, Boter- straat 33. Portemonnaie met inhoud, Vet ste ijn. Steenstraat 5. Zilveren lepeltjes (in straatvuilnis gevondenDir. Gem. Reini ging, Bui Ion havenweg. Passter in étui, Noordhoek, brugwachter, Kot-mark tb rug. Foxhond, Variante. Rotorelraat 33. Inlichtingen over gevonden voorwerpen zijn aan het Commissariaat van Politie te verkrijgen alleen op werkdagen, des namid dags van 1 tot 2 uur. AGENDA. Vrijdag tot en met Alaandag Flora-Bios coop, 8" uur. Hoofdnummer: „Het geheimzinnige Huis". Vervolg van „De Hond van Baskerville". Heden en volgende dagen. Casino, 8*4 u. Gez. ,Nap de la Afar. Stoutertjes. lieten en volgende dagen. Circus Schouw burg, 83/) uur. 'Gez. Spreo. 'n Ploert j 13, 14. 15 en 16 Alei. Tivoli Schouw huig, 8Vi uur. Ncd. Toon Arcreen. Heijermans. Do Generale repeti tie van een kostbaar teven. 13 Mei. Groote Schouwburg, S1/* uur. Rott. Toon. Gez. Prulletje. 13 Alei. Lokaal K. Kerkstr. 3, S uur: 3NT. C. G. 0. V. Gezellige s'amcnkomst. 14, 15 ten 16 Atei. Gr. Schouwburg, 8'/i u. Rott. Toon. Gez. Dö raadselach tige vrouw. 14 Mei. Tivoli-Schouwburg, 2u. Bonardon. 16 Alei. Gemeenteraad Schiedam, 2 uur. 16 en 19 Alei. Rotterd. Diergaarde. 8 uur. Concert. Rotterd. Sted. Orkest. 21. Mei. Rotterd. Diergaarde, 2% uur. NVirn. Concert. Redden tic Harmonie Ka- 1 pel. 23 Mei. Volkshuis, 73/j uur. Vereen. Het Volkshuis. Vergadering van obli gatiehouders. 23 Alei. Volkshuis, 8 uur. Vereen. Het Volkshuis. .Ledenvergadering. 25 Atei. Alaison v. d. Heijden, 8 uur. N. V. Sehiedamsche ALiddenstands- Credietbank. Vergadering van aandeelhouders. Het Stede 1 ijk Museum aan het Doeleplein alhier, is eiken Woensdag van 2 tot 4 uur voor het publiek opengesteld. Den eersten Dinsdag van iedere maand wordt in de Ambachtsschool een openbare les gegeven, die dus door belang stellenden kan worden bijgewoond. Van vergaderingen, bijeenkomsten, con certen, vermakelijkheden, e. d. g. verzoe ken jvij steeds geregeld mededeeling, op dat wij die in onze agenda kunnen op nemen. Een geschenk aan de Prinses. Naar gemeld wordt, heeft het Koloniaal Instituut zijn 2000e schoolverzameling aan geboden aan Prinses Juliana, ten behoeve van het onderwijs der Prinses. De verzameling producten van de Neder- landsche Koloniën, is volkomen gelijk aan die, welke van wege het Instituut aan de scholen wordt verstrekt, maar is vervat m een fraai geheeld hound kistje van In dische houtsoorten. Ontvluchte krijgsgevangenen. Gistermorgen zijn bij Ottersum (Limburg) drie gevluchte Fransche krijgsgevangenen op Nederlnndsrh gebied gekomen. Te G end ringen zijn gistermorgen twee Franschen ontvlucht uit het kamp te Frie- dnchsveld, bij Wezel, aangekomen. Rivierpiraten. Hedennacht half één surveilleerde de e'ectrteche Rotterdamsche polilieboot in de Maas bij het eilandje van Brienenoord, te- genoier het Kralingschevoer. Daar vond men een loeibooL en in de nabijheid daarvan twee vaten in het water liggen, terwijl nog een vat in de Jioot lag. «Zij bleken reuzel te bevatten. Eënige agenten gingen aan 'land om hij de bewoners te informeeien aan wien het bootje behoorde. Zij meenden iemand te zien aankomen, liepen halt ten losten een schot in d© lucht, doch de agenten moesten onver- richterzake terugkeeren. Zij wachtten het daglicht af en vroegen toen assistentie van de poiitieboot II. Een onderzoek werd ingesteld en eensklaps zag men boven een boschje zich drie hoofden uitsteken. Het bleken 3 personen te zijn, die halverwege dn het water stonden, n.i. de opkoopers te ..water J. P. Th. v. d. M.. uit de "Jan Toreellisstraaf. G. v. V., uit de Poltebak- kerssteeg. en J. K bit de Zwijneiisteeg,, te Botterdam, alle bekenden bij de politie. Zij verden gearresteerd en de vaten reu zei werden in beslag genomen. De melkst'aking te Utrecht De burgemeester van Utrecht heeft gis teren een onderhen pi gehad niet denProv. Utrcchtschcn Alelkveehouderebond en het verzoek del' boeren, om den productieprijs der melk van 1 Juli lot 30 September op 10 cent to brengen, inge willigd, waardoor het publiek van 1 Juli af 12 cent per liter zal moeten betalen. De burgemeester motiveert zijn- besluito.a. aldus, dat do thans tot stand gekomen regeling in overeen stemming is met het standpunt, dat hij voor de staking bij nam. De boeren wilden daar echter eerst niet van wpten, doch zijn daarop thans terug gekomen, zoodat het hun niet gelukt is hun zin door te drijven. Tol einde Juni moeten ze dus nog de melk leveren to gen 9V2 cent. De teekeningen van Victor de Sluers. De Leidsche correspondent van de ,,N". Ct." schrijft: Men is heden te Leiden tot een eigenaar dige ontdekking gekomen. De teekeningen van Victor de Stuers, aan den muur langs den trap "van het Academiegebouw aange bracht, zijn verdwenen, vyeggehakt door een metselaar. Thans is de muur, als ware hij pas gebouwd, met een grijze kalklaag bestreken. De Leidsche universiteit heeft een van zijn, vooral ivoor Amerikanen, groot ste aantrekkelijkheden verloren." Twistende raadsleden. In de gisteravond gehouden raadsverga dering van Vlijmen ontstond lusachen den heer Al. 'Bloom en de beide wethouders, Van .ttelvtoort en P. van Buul en don jhcer Do Vaan, twist, zond at de voort- 7.iIter de vergadering sloot. 'Op de pui vim het. raadhuis werd de twist voortgezet. Atet gebalde vuisten stond men tegenover elkaar, todat de politie den hoeren ver zocht zich van het raadhuis te verwijf deren. Gasprijzen voor 50 jaar. Nu in bijna elke gemeente van Nederland de gasprijzen aan herziening worden on derworpen, stelt men er wellicht belang in te'weten, hot' die prijzen voor ean halve eeuw waren. In 1866 betaalde men per AP. lichtgas: fO.10 te Utrecht; f O.lO'/a te Zwolle; f0.ll te Amsterdam, Groningen en Haar lem; f0.12 te Deventer, Alaastricht, Schie dam, Snoek, Vlissingon; f0.13 te Arnhem; f0.14 te Breda, Helmond, Delft,, Leeuwar den en Leidenf0.14i/a te Roermond; f0.15 te Amersfoort, 'Assen; Dokkum, Gouda, llarlingen, .Hilversum, Middelburg, Nieuwe- diep, .Nijmegen, Roosendaal, Veghsl, Vlaar- dingen, .Winschoten en Zierikzee£0.16 te Apeldoorn, .Bols ward, Cu lend wig, Delfsha- ven, Edam, Eindhoven, Enkhuizon, Goes, Grave, 's-IIertogenbosoh, 'Hoorn, Joure, AIcp. pel. Schoonhoven, Waalwijk, Wormen-eer en Zullen; fO.lG'/.» 1e Alkmaar; £0.17 te Al melo. Franc kei', Heerenveen, Hengelo (0.J, Oositerliout, Oss, Por merend, Steen wijk, Venlo en Zaandam: f0.18 Zalthoimmel. Dor drecht, Gorlnchem1, "s-Graven!)age, Aïaas- sluis, Sliodrecht, Tiet en Wagoningen; f 0.19 he Enschedé en AVeesp; £0.20 te Rijp; f0.21 te Kampen. In 'thol van Jen leeuw. Gisterenavond heb Wen de hoeren inbre kers een bezoek gebracht aan.' het labora torium van den'heer van Ledden Hulsebosch, op den Korten Nieuwfendijk' te Amsterdam, en bij dezen wielenschappelijken speurder van de politie ©an aantal sieraden, eenige heeren-costumes en een paar schoenen ont vreemd. De daders zijn tot heden niet geplakt, maar gemakkelijker dan dezen keer kon de heer ■Hulsebosch nimmer vingerafdrukkenvoet sporen en wat dies mleer zij in zijn. labora torium krijgen. Aan de vriendelijke inbrekers z'al het dus niet liggen, als zij niet ontdekt wonden zegt hel „N. v. <1. D|." 1 De pokken te Amsterdam. Sedert de vorige opgave (Donderdag) zip in het Wilhelminagasthuis opgenomen 1 man uil de stad, 1 man uit Sloten en 1 vrouw van de in observatie genomenen, terwijl I vrouw werd ontslagen, zoodat thans? 9 mannen, 7 vrouwen en 7 kinderen worden verpleegd. Het aantal in observatie genomenen ver meerderde met 11 en- verminderde met 5, zoodat het thans 49 bedraagt Nekkramp. Te Lexmond is een 3-jarige meningitis- lijder aan die ziekte bezweken. Sergeant-majoor doodgeschoten, Te Biiggekerke heeft gisteravond oen mi litair op oen sergeant geschoren, waarbij 3e sergeant, majoor J. Z. waai voor. liet schol niet bedoeld was in de hartftreek werd getroffen en onmiddellijk dood was. Vliegmachine vernield. Gisterenmiddag omstreeks 6 uur is op een weikmd bij Breda luitenant Coblijn met zijn tweedekker neergekomen. De machine werd totaal vernield. De aviatenr bekwam geluk kig geen eiiKele verwonding. Zomertijd. Te Tegelen heeft de invoering van den zomertijd althans dit ten gevolge gehad, dat de Duitsche kloosters, die tot dusver steeds den Duitschen tijd volgden en ook hun kloos terklokken den Duitschen tijd lieten slaan, in zoover zijn veThollandschtpdat gij-den of- cieelen llollandschen zomertijd hebben aan genomen. Het Trappistenklooster met zjjn Nedcrlandschc en Belgische bewoners hoeft zich echter aan den ouden regel gehouden en komt thans met alles een uur achter aan. Of eigenlijkAls men in zomertijd oprijst om twee uur en te bedde gaat om acht, dan mag men werkelijk niet gerekend worden tot de langslapers. Voor deze orde gold het: vroeg op en vroeg naar bed. reeds sedert eeuwen. Nóg vroeger op, nóg vroeger naar bed, dat zou rle zwaarste penitentie worden. Het minst onaangename. In do „Vrij© Alensch" drukt dr. Louis A. Bahler met toestemming van den schrij ver iets af uit een brief, dien hij van ds. ,T. L eend erts te Oostwolrte (Fr.) heeft ontvangen. Ds. Leendertsz zegt, dat bij zeer neigt tot betaling van de boete, waartoe hij wegens zijn aandeel in de dienst'Veige- geringszaak' is veroordeeld, ja, hij iscr eigenlijk al zoo goed als toe besloten. „Doch ik ben heel Verlangend," schrijft hij, „tegenwerpingen te hooren of te lei zen, die tegen dit mijn vermoedelijk be sluit mochten opkómen. Ziet u, de boete- betaling acht ik een lichtere straf dab de 30 dagen hechtenis. En waar ik' nu word gesteld voor de keuze tusschendiq. beide.... neen moerwaar de boete mij feitelijk als straf is opgelegd en de hecü- tenis alleen subsidiair is.... daar zou het naar mijn inzicht een ("zelfkwelling! zijn, een eigengemaakt kruis, indien ik de hechtenis koos. 't Is zoo eigenaardigwas mij gevangenisstraf opgelegd, dan zou me dat' niet onaangenaam zijn geweest (en dat avas mo de geldboete tvcl), ja ik hond mij overtuigd, dirt ik die met vreug de ondergaan zou. hebben, als een' lif den om Gods zaak (dus vreugdevol, door Zijn innerlijk licht verkwikt en gesterkt). Alaar d jezelf de gevangenisstraf eigenwillig (niet uit noodzaak) op mij te gaan na men, lijkt mij als een God verzoeken (in zooverre ik dan niet zou durven hopen op oN heerlijke verkwikking met Zijnen Geest Tor mijne vrouw en mij), als iets eigengem rakts, iets gewilds. Om Gods zaak in de gr vangen is te zitten, lijkt mij heer lijk, m ar uit eigen willekeur daar te zitten o ij voorbeeld louter omdat liet boete lied ale i mij wat tegenstaat, op de 'wijze waaroiemand een leelijk drankje tegen staat, neen, dat lijkt mij vreeselijk, dat lijkt mij een moedwillig gaan in de duig- ternis uit Gods heerlijke, zonnige schep ping. Elk' gewild martelaarschap, alle zoe ken van eigen leed acht ik uit den booze, en lot niets nut. Dit \besef leeft even sterk in me als dat andere: dat alle" on dergaan van leed om het goede, heerV lijkhcid is voor hem, die het ondergaat en heilzaam voor den naaste. Heb ik ongelijk, wanneer ik bij deze strafopleg ging mijzelf eenvoudig afvraag: wat is mij het fninst onaangenaam? en dat ik dat kies?" De werkelijke lente. ills jnen de lijd van 21 Alaart tot 21 21 Juni, die door de astronomen de „lente" jgenoemd wordt, met de werke lijke veld-, wei- en bbschlente verge lijkt, dan zal men allerlei verschillen bemer ken. Deze verschillen zijn zoo groot, dat zich een speciale wetenschap gevormd heeft, die zich met die studie bezighoudt: de ph'enologié. De vader van deze weten schap is Linnaeus. Alet zeer groote nauw keurigheid gingen de latere onderzoekers te werk en ïn 1895 verscheen na jaren- langen moeilijken arbeid een voorjaarskaart van Eurona. De verdeeiing richtte zich naar den bloeitijd der roode en witte aalbes sen, der berken, Spaansche kers,, zuurbcs, peren en appels. Tien jaar later verscheen een kaart van Aliddel-Europa, die nog eenige andere_nla.n- ten er bij nam en nog nauwkeuriger datums leverde. '^Men heeft geprobeerd het phenologjsch gedrag der planten op de meest verschil lende wijzen jfce verklaren. Zoo onderzocht men het in verband met de gdographische 'lengte en breedte, met de hbogteligging den ondergrond, enz. Alen heeft gevonden' dat de voorjaars-intrede een vertraging vsan 4 dagen ondervindt bij" de toename van eiken graad geografische breedtej waar- Cchijnlijk hangt dit van de zon af/die van 21 December tot 21 Juni 4 dagen notifljg heeft om een breedtegraad af" te leggen. De moderne blauwbaard. Bij het gerechtelijk onderzoek is gebleken, Cat de Boedapester blikslager Belu Kjss tal van menschcn vermoord heeft. De po- litre weet tot nog toe van 18 personen, dat £ij met Kiss in relatie hebben gestaan. Van deze werden lol nog toe acht als ver-1 mist opgegeven, terwijl het lol van de ove- rigon nog niet bekend is. Een intiem vriend van Kiss, de vroegere politieagent Wagy en de dienstmeid Jaku- iiek, die medeplichtigheid ontkennen, maar wier verklaringen in tegen-prank met elkaar waren, zijn gearresteerd. De politie maakte een pakje open, dat Kiss aan zijn dienstbode Jakubek ter be waring had gegeven, liet bevatte een groot aantal minnebrieven, waaruit 23 adressen bekend weiden, bij welke de politie thans nader onderzoek 'doet. In het waschhok werden in één zak vrouu;enkleeren gc. vonden. Donderdagmorgen werden door de justitie vier van de zeven blikken kisten geopend. In dri-e ,vond men vTomve.rdijkenze waren geheel gekleed, met touwen gebonden en elk bad een stroji om den hals. In de vieni© Kist bevonden zich zeven vrouwenjapormen. Do lijken zijl' volkomen vergaan, maar toch nog herkenbaar. Eén lijk wend door ge noemde dienstbode en oen buurvrouw ais dat van de vier jaar geiodon verdwenen Katarina Vargn, da» dienstbode van een her bergier. herkend, die, zooals algemeen be kend was, haar spaarduitjes (500 krononj, •deeds bij ,zich droeg. Van de «rich in Je vierde kist bevin dende vrouw an japonnen, werd de een© her kend als di i van do tien jaar gelalen ver dwenen 26-jaiigo keukenmeid ToLh. Een an der klevdingsuikh"! kende een zekere vrouw S'efantot al dat van, haar verdwenen doch ter. Dienzelfden morgen verscheen voor de justitie de korporaal Ala.jda. Hij verklaarde, dat hij -met Kiss in het Servische, hospi taal van Valjewo heeft gelegen en Kiss daar had zien sterven. Kiss was te Vai- jevo begraven. Volgens latere berichten is gebleken, dat Kiss aan 74 vrouwen een trouwbelofte bad gedaan. Volgens de verklaring van een zich' vrij willig aanmeldend getuige bevond Kiss zich' in November, 1915 als soldaat te Raah. Volgens vroegere beweringen van' kennissen van Kiss -zou deze reeds in Juli 1915 te A'aljevo gestorven zijn. De dienstbode Jakubek is wegens gebrek aan, bewijs op vrije voeten gesteld. Oorlogsvarta. Naar de „Lokal-Anzeiger" uit Atünchen verneemt, heeft de voorzitter van de chris telijke b o e ie n -ve ree 11 i gi n g; 'dr. .Hein, ineen bestuursvergadering medegedeeld, dat ten- gevorgc van de meestal to laat genomen maatregelen der overheid toestanden ont staan zijn, zoo slecht als men maar voor stellen kan. Zoo zijn er honderdduizenden kilo's boter uit Beieren naar Berlijn en van daar naar liet buitenland gezonden... om den markenkoers 'te verbeteren en dat, ter wijl er 'm Duitecbland botergebrek heerschte. De „Lokal-Anzeiger", vindt dit feit zoo schandelijk, dat bet blad een onderzoek van rijkswege in deze zaak eischt. De (Belgische) „Leigerbode" deelt mede, dat de jongste soldaat van Frankrijk Jacques Vil 1 arm is, een knaap geboren te Cholel, den 14 Januari, 1899. In November 1914 poogde, hij in liet leger dienst te ne men, maar hij werd niet aangenomen: in Januari 1915'stelde Jiij zich opnieuw Voor en deed eien 'veldtocht in, Alarokko, waar hij het OorlogskruLs won. Voor 'toogenblik is hij op het front der bondgenootm. Een medewerker van de „Politis.-.© Cor respondent," heeft uit Italiaansche bladen nagegaan, hoeveel Italiaansche officieren tot den ten A lei van dit jaar zijn gtefeneuvelld*. Hij is tot 3008 gekomen, o. w. 5 generaals, 62 kolonels en luitenant-kolonels, 104 ma joors, 544 kapiteins en 2295 luitenants. De Frans die oud-ministers Barthou feu Pichon, de afgevaardigde Reinach, het lid der Académie Barrès en de president van de spoorwegmaatschappij ParijsLyon-— Marseille, DerviIters, vertoeven in Italië, om de krijgsverrichtingen tegen de Oosten rijkere gade te slaan. De „Est" ontvangt uit Uranada draadloos bericht, dat in Lissabon een re reluti© is uit gebroken. De tuighuizen zijn in brand! ge stoken. De troepen zijn aan het muiten ge- slagerr. t In een opstel van Lucien Descaves in hot „Journal" lezen wij dat bij hetFransche leger 30.000 onderwijzers dienen. Daan- van is op bet oogenblik' een derde bui ten gevecht gesteld; een vijfde is vetl- wond, ©en tiende gedood. De eerste dood© van Fransche zijde was een onderwijzer, "Eteugot, die op 2 Augustus, dus op 'den dag van de oorlogsverklaring, viel. Van de in het veld staande onderwijzers heb ben er 60 het nieuw gestichte oorlogsl- kruis en 65 andere militaire onderschei dingen gekregen, terwijl er 775 met lof vermeld zijn. Ter verdeeling van den Jeugdprijs heeft de vroegere minister van buitenlandsche zaken Hanoteau, lid van de Academie franqaiso, ook twee onden- wijzers voorgedragen, voorzichtigheidshalve een van de staats!- en een van de z.g. „godsdienstige"' scholen. i ii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2