69"* Jaargfmg. Zaterdag 13 Mei 1916 no. 15139 Tweede Blad Uit de Tweede Kamer. *mim m ixi m Ingezonden Medcdeelingen. Eczeem. Deze courant verschijnt d age lijk s, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Pnjs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. - Afzonderlijke mimmers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags Vóór een uur aan het Bureau, bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 rogels Q. 0.92; iedere regel mOftf 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot denprij*3 van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Een sombere stemming hing over di Tweede Kamer, toen ze Dinsdagmorgen voor het eerst bijeen kwam nadat de treurmare van den dood van dr. Bos over het land was gegaan, en de gevoelvolle en welgeko zen woorden, die de voorzitter aan zijn na gedachtenis wijdde, en waarbij Minister Cort van der Linden zich aansloot, werden met bijzonderen eerbied aangehoord. Bos is dood; het is haast niet om zich in te denken, dat wij dezen veclbegaafden man, die zijn groote talenten op zoovelerlei ge bied belangloos aan de publieke zaak gaf, nu moeten missen, al kwam het doodsbe richt dan ©ok niet geheel onverwacht, daar zijn gezondheidstoestand in den laatsten tijd lang niet meer was wat die wezen moest. Het was een vallen en opstaan, een kam pen van een ijzeren wil en lust om te wer ken tegen een- lichaam dat vóór alles rust behoefde, en het heeft velen pijnlijk aange daan in de laatste maanden op te moeten merken, dat de telkens grootere moeite waarmee dr. Bos in' deze de overwinning behaalde, voor niemand kon verborgen blij ven. Men had zoo gaarne gezien, dat hij in zeer langdurige rust heil zou gezocht ■hebben voor de kwaal, die zijn krachten ondermijnde, maar op iedere aanmaning daartoe kwam een: Straks, als het Bevre digingsrapport gereed zal zijn, laterals het rapport over de Oorlogswinst zijn voltooiing zal hebben gevonden, en thans, daar ligt hij zielloos neer en wij zeggen het mot Gnsbrecht van Amstel na: „Hij is met krijgsmanseer xn het harrenas gestorven." -Bos was een groote figuur en een man van buitengewone kennis. Doctor in de wis- en natuurkunde, was hij geheel behoed voor de eenzijdigheid, die veel beoefenaars van genoemde wetenschap aankleeft, doordat hij de zaken ook in de practijk zoo goed kende, waartoe zijn velerlei soort arbeid hem zoo ruimschoots de gelegenheid had geschonken. Begonnen als leeraar aan het gymnasium te "Winschoten, was hij achtereenvolgens en ook tegelijk Schoolopziener, redacteur van een dagblad, en directeur over- een hypo theekbank, die onder zijn bestuur tot groo- ten bloei Wam. Zijn 15-jarig Kamerlid maatschap completeerde zijn kennis, en de helderheid waarmede hij dikwijls over de moeilijkste en meest ingewikkelde vraag stukken zijn licht liet schijnen, was bui tengewoon. Voortgekomen uit de kleine burgerij", en aan 'zich zeiven ondervonden hebbende ■wat de Waarde Van goed onderwijs is, Was hij (laarvoor in de eerste plaats de kampoen, en pile onderwijs, het volks onderwijs niet ite Vergeten, heeft enorm veel aan hem te danken. En als hij de aange-' wezen man was om op te treden als voor zitter Van do Bevredigingscommissie, was dat niet, pmdat, zooals sommigen wet eens hebben gemeend, hij! Van buitengewone con- fciliantheid was tegenover den politieleen tegenstander, maar (omdat hij in de be ëindiging van den politieken schoolstrijd in de eerste plaats zag een onderwijs- belang; omdat de bevrediging Voqr hem onmisbare .voorwaarde was om ons volks- 'onderwijs in zijn geheel tot zoo' hoog ma 'gelijk peil op te voeren, en voor de zaak- Van de Bevrediging is zijn dood een schier 'onherstebhar Verlies.' Wje ,is er van Links die niet zooveel kennis van de zaak, en over zijfa. invloed beschikkende, haar in de Kamer kan verdedigen? - iBos was democraat en dat onvervalscht Toen de uitslag van de verkiezingen in 1913 aan de Concentratie geen meerder heid 'bi-acht door den buitengewonen aan- 'was van de sociaal-democratie, en daar door logische consequentie van de stem bus uitspraak werd: een vrijfe.-soc.-dcmo- cratisdh' ministerie, aanvaardde hij die con sequentie terstond, en het was een blijde dag voor hem toen II. M. de Koningin hem de Vereerendc opdracht gaf een dus danig ministerie te vormen. Indien er mis schien zijn geweest die hoopten, dat de so ciaal-democraten het hun gedane aanbod niet ztoudgn aanvaarden in de verwachting, dat daardoor hun politieke positie zou wor den verzwakt. Bos behoorde 'tot- dezulken Zeker niet, het was hem alleen om de Zaak te doen, en waar hij do overtuiging bad dat het democratisch hervormings werk door Zulk een ministerie buitenge woon Zou Worden gebaat, zette hij zich faiet ijVer aan het werk om de opdracht, hemdoor H'. M- gegeven, te volvoeren; en groot waS zijn teleurstelling toen hij 'daarin niet slaagde. Maar waar helaas ande ren wél eenS in hun liefde voor de zaak 'door minder groote teleurstellingen dan deze verflauwen, of erger nog baar den rug toekeeren, Bos was niet uit dit hout ge sneden, en ging blijmoedig voort te doen Wat zijn hand vond te doen. Hjj weigerde zelfs niet het voorzitterschap van de Com missie voor do Oor!ogswi astbelasting te aanvaarden, toenTreub het hem aanbood, Treub. die, toen 'n verschil van meening over fle dekking der oorlogskosten tusschen hem en Bos ontstond, dezen niet had be jegend, zooals een man van zijn talen ten en begaafdheid had mogen verwachten. Bos' heengaan is eindelijk een buitenge woon groot verlies voor de vrijzinnigheid in het algemeen, want, al was hij vrij'zinmg- aemoeraat, niemand was meer gesteld dan hij, op samenwerking tusschen do vrijzin nigen van verschillende kleur, waar dit maar mogelijk was. In 1901 was hij uit de L. U. getreden, en dat zonder eenige aar zeling, omdat hij meende, dat de democratie hem den plicht oplegde heen te gaan, maar niemand verblijdde fer zich meer over dan hij, toen de Liberale Unie zich in 1903 met algemeen© stemmen voor Algemeen Kies recht verklaarde, en toen in 1912 -ook de Vrije Liberalen betuigden zich niet langer tegen den eistih te zullen verzetten, klonk uit zijn mond het eerst de roepstem om den strijd tegen het kabinet-Heemskerk, dat in elk opzicht de reactie inluidde, als een strijd van de gezamenlijke vrijzinnigen te voeren. Hij zag allo dingen groot, en was geheel vrij ,van wat irten politieke meening- ziekte pleegt te noemen. Helaas, de man, die zooveel voor den lande heeft gedaan en nog had kunnen doen, wiens vrijzinnig heid do ware Was, omdat zie was de demo cratische, is ten grave gedragen, maar hij zal in de herinnering blijven leven, omdat er geen zaak van1 polifiidkl belang is, of hij heeft er zijn stempel op gezet, en wij heb ben allen bij zijn graf eerbiedig het hoofd ontbloot, in gedachte of in werkelijkheid, in de overtuiging, dat een van de besten onder de besten) van ons is heengegaan. Requiescat in pace. De Ouderdomswet is in de afgeloopen week, voor Wat er nog Van restte, in één dag afgehandeld. Het amendement-Rutge rs waarop deze Vrijdag 5 Mei de Kamer deed uiteengaan, om de rente af te nemen van de 70-jarigen, die zich op dim respectabe len leeftijd nog gaat misdragen, 'weid met Links togen Rechts verworpen. En hoe weinig liet ernst is met zulke amendemen ten, mag wel Wijken uit' het Mt, dat slechts 13 leden van Redhts waren opgekomen om hunne stom daaraan te geven. Toen Kwamen er Weer eenige amendemen ten, die als redactócatoelc verbeteringen wer den overgenomen, waarop we liet amende ment-Kooien) Kregen, onx aan den burge meester dier gemeente het recht van beroep te geven tejge®) de toekenning of de her ziening van ©ene ouderdomsrenten wanneer hij meent, dat die niet in den haak zijn. Doel van het amendement Was nlatuurlijk, eene voortdurend© controle oxer deze zaak in te stellen. Minister Le£y bestreed hot amendement, daar de positie van den burgemeester niet meebrengt, dat hij als vertegenwoordiger van het Rijksgezag optreedt als controleur op het college van B. en W., waarvan hij zelf lid is, en ontkende dat men zich in deze kan beroepen op art. 70 der Gemeen tewet, dat den burgemeester het recht geeft een besluit van den raad'tot vernietiging voor te dragen, op grond van strijd mét de wet of met het algemeen belang; hot gaat in' deze toch om do grootére of geringere appreciatie van een bepaald geval. Het amendement werd echter met 37 tegen 21 stemmen aangenomen, daar zich bij Rechts voegde de Vrije Libpralen en verscheiden Unie-liberalen, die blijkbaar van meening waren, dat, nu de gemeenten niet meer financieel 'jJnteresseerd zijn bij het toeken nen der rente, de contróle daarop niet te scherp kan wezen. Oork de Vrijzinnig-Demo craten gaven hun stem aan dit amende ment ,uit de ietwat zonderlinge verklaring, door den heer Teenstra afgelegd, dat ze dit eigenlijk deden om de Vrije liberalen, die beweren dat de wet zoo verslechterd is door de aanneming van het amendement- Duys, waarhij is' bepaald, dat de kosten van de ouderdomsuitkeering geheel aan de gemeenten zullen worden vergoed, geen nieuw wapen tegen de wet dn handen te geven. Bitter beklaagde spreker zich, dat in „De Fakkel", het 'partijrorgaan van de Vrije Liberalen, een artikel' was voorgeko men van de hand van den heer Drion, waarin deze wapenen aan de oppositie had verschaft door'zijn bewering dat de aanne ming van het amendement Buys ten gevolge zal ïhebben, dat de gemeenten gunsten .'zullen gaan uitdeelen uit de staatskas. De afgevaar digde voor Zuidhom wees er op hoe schro melijk overdreven dit is, waar er slechts een marge van 10 percent kan zijn met be trekking tot de personen, die al of niet onder de nitkeering zyllen vallen. Of dus een gemeente karig of royaal' zal' zijn, met de ouderdomsrente zal dus slechts uitmaken een marge van 10 percent. De heer Duys deed er „nog een harijg woordje bij, en zeide, dat de' sodaal-demócraten te rijner tijd wel zouden afrekenen met de Vrije Libe ralen, die zich tegenover de Ouderdoms rente „onbetrouwbaar" hadden getoond, 'n uitdrukking, waarvoor hij natuurlijk tot de orde geroepen werd. In art. 53 der wet wordt bepaald, dat de wet zal kunnen aangehaald worden on der den naam „Ouderdomswet", en nu kwam zoowaar de heer de Savornin Lob man. nog eens op de proppen met een amendement, om de wet te noemen „Slaats- armenzorgwet". Na al hetgeen wij over eenzelfde poging van den heer Lobman bij art 1 van de wet hebben gezegd, zul len wij ons thans vergenoegen met uit te spreken, dat het niet verheffend aandoet een „man van de standing van den heer Lobman zich met zoo verpolitiekt spel te zien bezighouden, en dat Minister Lelyzeer verstandig deed door zich te houden .of hij de eigenlijke bedoeling van den afgevaar digde voor Goes niet begreep. Hij antwoord de dan ook droogjes, dat 'Ouderdomsrente- wet eigenlijk juister was, maar te lang, waar een korte benaming voor een wet aanbeveling verdient. Men sprak daarom ook niet van Ongevallenverzekeringswet, Ziekteverzekeringswet of van Invaüdrteits- verzekeringswet, maar van de Ongevallen wet, de Ziektewet en de Invaliditeitswet. Het amendement-Lohman werd natuurlijk met Links tegen Rechts verworpen. En toen kwam de Heer Duys voor den 'dag met een amendement, waarin bepaald zou worden, dat de wet binnen 5 jaar zon moeten worden herzien. Dit was ze ker geen gelukkig amendement; het is toch een bekend feit, de heer Nolens wees er terecht op, (dat zulke bepalingen in een 'wet niets geven, want als de Regeering, die daar top het oogenblik zit, geen lust heeft in de1 herziening, komt ze eenvoudig met een (uitstelwetje. Zoo deed Heems kerk met de bepaling in de Hooger-Onder- wij'swet-Kuyper, dat de positie van. de theologische faculteit binnen 5 jaar moest worden geregeld. (Die bepaling werd in 1905 in de wet opgenomen, ömi het toerimalige Kamerlid Voor Harlingen, xnr. Schokking, in staat to stellen zijd stem aan ue wet te geven, en we schrijven thans 1916 en de positie van de theologische faculteit is nog altijd niet geregeld, en het ziet er ook niet naar uit of zulks spoedig zal gebeuren. Maar de heer Duys beoogde natuur lijk met zijn amendement iets anders. Nu 'de sociaal democraten, zeer verstandig trou wens, ter wille van de wet tegenover de onwrikbaarheid des Ministers, hun amen dementen tot verlaging van den leeftijd, ivaaiop de rente zal worden genoten, en tot verhooging van het rentebedrag heb ben ingetrokken, moest er iets gedaan wor den om partijgènooten, die daarover onte vreden mochten zijn en een recht geaard sociaaldemocraat is nooit tevreden ietwat tegemoet te komen. Bij aanne ming van het amendement kan hel dan luiden: Ziet, lieve vrienden, we hebben tiu nog wel niet direct kunnen Verkrijgen wat wij wenschen, maar over 5 jaar, dan zult ge zien, dan gaat Het er op los. Het amendement had dan ook tengevolge, dat de politieke hartstochten weer fel op laaide, waaruit onze lezers wel reeds zul len opgemaakt hebben, dat de lieer Rutgers 'zich in het debat mengde. Deze kwam mot de verklaring, dat het nu al weer ging om verwachtingen op te wekken, die men niet in staat zal ^ijti ojv te 'lossen. Het teas, zoo zei do 'hij smalend, niet anders dan de voortzetting van het verkiezings- spel in 1913, en aan die komedie deed hij niet mee. Hij 'vergeleek het amendement hiet de motie-Ter Laan over de betere salarieering van de onderwijzers, het was de „geschilderde ham" waarmede, naar 'men zegt, sommige Hagenaars op hun tafel pronken. „En zelfs daar ben jullie nog tegen," was het eenige wat de heer Duys daarop .terug had." De hoer do Savornin Lobman tapte uit een ander vaatje, en verklaarde zioli vóór hel amendement, omdat hij deze „verderfe lijke" wet, als 7j& er kteam, zoo spoedig mo gelijk wilde herzien, in zijn geest natuur! ijk, en de interruptie van den heer Koster, dat de heer Duys dus kón maken, mot zijn amendement dat ©ene Rechtsche regeer in g de uitkeering van f 2 op. f 1 terugbracht, was hier zeker op hare plaats en wel geschikt den afgevaardigde voor Zaandam te doen inzien, dat zijn amendement nu gerust niet aan alle 'kanten even mooi was. Het werd ten slotte verworpen, met 43 tegen 24 stem men; bij de sociaal-democraten voogden zich do hoeren Ketelaar, de Muralt en tot ou o verbazing ook de lteer Koster, plus 7 hecien van Rechte, onder wie de heen de Savornin Lobman, die zatih dus niet af- keorig betoonde, van' ïn politiek troebel water te visschen. Eindelijk ikwam er èen' amendement van den heer Rutgers, om do wet niet in te voeren vóór de Invaliditeitsverzekering-, Tahna zlou zijn ingevoerd. Over den ernst van (hei amendement behoeven wij niet veel' woonden vuil te maken'. En dit amendement zou de voorsteller alleen dan terugnemen, wanneer de Minister de verklaring zou wil len afleggen, dat hij als voorbereiding voor de invoering der Invaliditeitswet, zoo spoe dig mogelijk de verkiezingen voor de Ra den van Arbeid zou doen plaats hebben. Teen werd Minister L©ly, die den herten duur van de discussie over -lc wel fl xrlepardon, de onhoffelijkheden \.m den heer Rutgers met weergaloos l -luid had verdragen, terecht vciontxvaaidiyl Hij wees er op, hoe, wlat de afgov.mrlig 1 van Hilversum thans wilde, was, dal de Mi nister noig eens zou beloven, wat hij reeds beloofd had. Maar, zoo zei hij met bij zonderen nadruk: Dal doe ik niet; wie mij niet gelooven wil moet dat maar laten; ik treed niet in beloften en kom met voor den heer Rutgers op de knieën. Ik heb reeds verklaard mijn, plicht te zullen doen in overeenstemming met wat dc wet mij ge biedt De Linkerzijde onderstreepte 'lr woorden met luid applaus, en de heer Rul gers dikte zijne onaangename houding nog wat aan met de verklaring, dat de toorn van den Minister niet den minsten indruk op hem had gemaakt. Of het esne goed karaktertrek Van iemanid is, dal hij onge voelig is voor de verontwaardiging van een hoogstaand man; daarover zullen wij hot oordeel maar aan onze lezers overlaten. Het amendement-Rutgers werd met Links tegen Rechts afgestemd, en toen was men aan liet einde, maar do eindstemming over het wetsontwerp zal, omdat er gedurende de behandeling wijzigingen in zijn aan gebracht, later plaats hebben; naaf wij vernemen zal dat a.s. Donderdag wezen. "Wat er trouwens met liet wetsontwerp ge beurt, de verdediging daarvan is een groote triomf geweest voor den heer Lely, die in de materie waarom het ging 'zich' in een korte" spanne tijds zoo heeft ingewerkt, alsof het ontwerp van zijn eigen hand was. Dat had Treub hem niet kun nen verbeteren. Maar wat hij op Treub vóór had was dit,- dat hij bij dit ontwerp, waarbij men zoo fel tegenover elkaar 'stond, getracht heeft de voor- en tegen standers tot elkaar te brengen. Anders dan Treub. die van de heele wetgeving Talma niets wilde overnemen, lielioudl hij daar Van bet grootste gedeelte, al zal hij dan ook daarin wel gewenschto wijzigingen aanbrengen, om daarnaast, onafhankelijk daarvan, het Staatspensioen in lo voeren en aan deze echt nationale cn verzoenings gezinde houding zal niets afdoen of hij in zijn pogen slaagt of niet. Het zal. ons benieuwen of Donderdag a.s- Rechts au grand complet aanwezig zal zijn om le gen'de wet te stemmen, want daarin ligt voor ons het criterium hoe Rechts per slot van rekening tegenover deze wet slaat, niet daarin, 'of sommige Kr Kolieken mis schien nog hum stem aan de wet zullen geven; dit laatste achten wij haast on mogelijk, nu de Christelijk Ilislorischen en de Anti-revolutionairen zoo bijzonder fel tegen Let wetsontwerp zijn opgetreden. Men moet niet vergoten, dat het voorstemmen van eenige leden van Rechls oen breuk zou beteekenen in do Coalitie, cr. die zal men met de provinciale stembus in liet zicht lot eiken prijs willen voorkomen. De Minister van Financiën mag dan geen Demosthenes zijn, hij weet wal liij te zeg gen heeft op bondige cn pakke-nde wijze aan den man te brengen, en voor wie nog niet wist dat de heer Van Gijn een bijzonder kundig financier is, zou dit zeker Pa zijn rede over do Oorlogswinstb-elas- ting duidelijk zijn geworden. 'Als de heer van Vuuren geen rechts grond. voor deze belasting kon vinden, en inderdaad in de bestaande wet is die daarvoor niet te vinden, waarom men dan ook juist een nieuwe wet maakte, hielp de Minister hem daaraan door er op ie wijzen dat heel hot Nederlandsche volk liet als een recht voelt, dat waar de grootste helft der Nederlanders door dc rampen des oorlogs bitter lijdt, die andere bevooi rechte kleinere helft, die daaruit zoo enorm veel voordeel behaalde, in dc eerste plaals ge roepen zal xvorden om de oorlogskosten te dekken, en dat zulks dc beste rechts grond is dien men maar ktn verlangen. Als do heer Nierstrasz, do g-oole reeder, met nu juist geen overmaat va.i kicschhcid, pleit voor de stoomvaaxtmaitschappijen, die zooveel „energie" noodig gehad hebben om de buitengexvone x, inst. te (naken, dan verklaart de minister doodleuk dat dit toch zeker alleen geldt voor de directeuren, en dat hij er volstrekt rn.=l op tegen is, dat de maatschappijen aan dezen een extra-grati ficatie geven, en dat hij die zelfs niet als oorlogsxvinst zal beschouwen, maar dat dit niet geldt voor do aandeelhouders, xvant dat hij zelf aandeelhouder is in een van de stoomvaart-maatschappijen, die groote xvinst maakten, maar dat hij die in ontvangst genomen heeft zonder iets van zijn eigen energie te merken. En als de Holland Amerika-lijn, die iu 1913 15 percent divi dend uitdeelde en over 191G 50 percent, bij de Kamer komt requestreeren om cr tegel to protesteeren, dat van de reser ves belasting zal worden geheven, om ie verklaren dat ze daar later wel bereid toe zullen wezen, als die reserves blijken nitl veiloren te zijn gegaan, stelt de Minister de zeer juiste vraag, waarom, die maat schappijen van die reserves dan xvel tot tièmes hebben gegeven aan directie en con. tmssarissen. Uit xxelke vraag reeds voldoen de blijkt achter xvat uitvluchten de groote maatschappijen zich trachten te verschui len oïrt aan de heffing te ontkomen. Trou wens, als men die hoeren hoort, dan breekt er na den ooilog zoo'ri ellendige tijd voor hen dan, dat men ze thans maar sparen moest, en hun de groote reserves maar in haar geheel laten houden. De Minister wees daartegenover op het feit, dat als er na den oorlog abnormale concurrentie komt. deze niet aan ons maar door ons zal worden aangedaan. Dat de Minister niet gebleven is bij zijn oorspronkelijk plan om de winsten tusschen f 1000 en f2000 vrij te laten. is. omdat hij de jnistheid erkent x an de opmerking, in het Yoorloopig Ver slag gemaakt, dat dan 30.000 landbouwers nj zouden vAlle.n, en die behoeven do man maar fö() te gex-en. dan is er xvoer r»i milhoen hij elkaar. Aan den aandrang om m geen geval meer dan 50 imlliocn uit dc belasting te halen, kon de Minister geen gevolg gex-en. en het was onjuist, dat hij daartoe ooit het plan had gehad, jfij had als voorzichtig financier de belasting op- 50 millioen geraamd, xvat natuurlijk heel wat anders is. Mocht echtèr de belasting maar xvio gelooft dat? meer opbicn- gon dan onze uitgaven voor den oorlogs toestand hebben- bedragen, dan zal ieder, wal hij te x-eel betaalde, terug krijgen. Waar hol nu bij deze wet, boe billijk die ook is. vooral op de nil voering aankomt.' •de d hol goad aan, ui! des Ministers mond te x'cni enten, dal cr gewaakt zal worden legen plagerij, tegen pietluttig© uitleggingen omtrent liet begrip Oorlogsxvinst.. Daartoe zulten de ambtenaren, belast met den arm slag, order krijger, zich niet dood te staren op -détails, ©n ze zullen bovendien bijgestaan en gciidvisoard worden door een© commissie van mannen uit den handel en de industrie. Wij zouden haast zeggen: Mem LiehClmu xvas whilst du noch mëlir? als xvij «iet xx isten, del Liobclien licx-or heetemaal me! betaalde. Zorg maar, dat ge uxvo commissie zóó kiest, dat ge niet bij den duivel te biechten komt, Snlernxutpeemfo dc heer Schaper, maar Z.Exo. verzekerde, dat hij dezen boo zen gee»t er buiten zou houden. Er waren ©enige amendementen, ©n voor. zoover die redactioneel© verbet cringen wa ren, Zooals dat van den heer Tydeman, dat door den Minister werd overgenomen, kun nen xvij die laten rusten. Waar ïin Ido xvet staat, dat men Ier bepaling x-an de xvinst. hot gemiddeld© mag nomen van de drie aan den oorlog voorafgaande jaren, en dat wal er meer is, zal xvorden belast, stelde de b©ejn v.ui Vuuien voor bij amendement bot voor- deeligste van die drie jadr als basis te ne men. Daarover is lang gediscussieerd en bet is eindelijk door den voorsteller terugge nomen. IloL amendement der sociaal-demo craten, om in plaals van 30 tot 50 percent belastingheffing ie gaan, xxienl natuurlijk verwin pen, ©n de lieelc xvel. zal wel in be houden luwen gekomien zijn of komendoor bijzonder© omstandigheden waren xvij ver hinderd Vrijdagmiddag d© rilling tot den ©ind© toe hij te xvonon. ©n xvsiar xvij onr- naar elders moesten verplaatsen, kon ook het verslag daarvan ons niet bereiken. CD© vergadering wend vendnugi.1, zonder dat over deze kwestie xxtas beslist. Red.), Eczeem begint gewoonlijk ms't kleine puisljes, vaak optredend tusschen do vin gers, in de oksel, enz., die aan do huid een helderrood© klour geven en Vergezeld gaan van hevige jeuk cn prikkeling. Zij kunnen zich spoedig uitbraden ep laten den paliënt rust noch duur. t Andere huidkwalen, die den lijder veel ongemak en lasl bezorgen, zijn gordelroos, vurigheid der huid, dauxnvorm, netel roos, xvi n terhand on, huiduitslag, enz. De martelende jeuk' en prikkelende pijn van eczeem, gordelroos on allo jeukende huidziekten worden verzacht door do eer ste aanxvending van Foster's Zalf en zelfs hardnekkige gevallen, die jarenlang xvesr- stand bo<3en aan andere bchandclii ig, moesten spoedig zxviebten voor de gene zende eigenschappen van deze zalf. Foster's Zalf (Jet op den juistcn na mij is te Schiedam verkrijgk bij Kappelho'.f Ilovingb. Toezending geschiedt frantic* na on tv. v. postwissel 5, f 1.75 per doos. SCHIEDAiVISGHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 5