BINKEN GAUD, Sinister Cort tan der Linden. Gelijk vroeger gemeld werd, hoopt dc minister van staat, mr. Cort van der Lin den, minister van bhmenlandsche zaken, tij delijk voorzitter van den ministerraad, aan staanden Zondag, 14= dezer, den zeventig jarigen leeftijd te bereiken. Naar wij vernemen zal dien dag ten huize van den minister aan de Koninginnegracht in do namiddaguren gelegenheid bestaan den hooggeachten staatsman met dit hui selijk feest geluk te wenschen. Uitbreiding- van den Landstorm. Het StL»l. no. 186 bevat een Kon. besluit van den lOden dezer, betreffende nadere uitbreiding van den landstorm. Hierbij is het volgende bepaald lo. Behoudens het bepaalde onder 2o. behooren van "1 Juni 1916 af ook tot den landstorm voor zoover zij alsdan niet reeds daartoe behooren de personen, bedoeld in art. 1 der .wet van 31 Juli 1915 fStbl. m>, 345), die zijn geboren in 1890. 2o. Degenen der onder lo. bedoelde per sonen, die vrijwilligen dienst bij de zee macht, bij het leger hier te lande, bij de gouvernementsmarine in Nederlandsch-ln- dië of bij de koloniale troepen hebben ver- vuld en op 1 Juni 1916 niet zijn gevestigd binnen het rijk, in het Duïtsche rijk of in het koninkrijk België, komen eerst tot den landstorm te behooren op den dag, volgende op dien, waarop zij zich aldaar mochten vestigen. 3o. Bij ide inschrijving voor den land storm van de onder lo. en 2o. bedoelde personen 'kan worden afgeweken van de bepalingen van het Landstorm-besluit, voor zoover dit door den minister van oorlog wordt bepaald. De Pensioenwet. Het lid van de Tweede Kamer de heer Helsdingen", heeft, naar „Het Volk" meldt, aan den minister van financiën de volgende vraag (gericht: Bij de uitvoering van de Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 is geble ken, dat sommige ambtenaren, in dienst van armbesturen, godshuizen, weeshuizen enz., die onder het gemeentebestuur ressor teeren, wel als gemeenteambtenaren in den zin der genoemde wret worden aangemerkt, anderen niet. Is de minister bereid deze zaak ten spoe digste nader, hetzij door wijziging of aanvul ling van de wet. hetzij op andere wijze zóó te regelen, dat al de bovenbedoelde ambtenaren voor zich en de door hen na te laten betrekkingen pensioengerechtigd worden? Stafmnzlek K.E. Scherpschutters te Rotterdam. Toen in 1908 ook te Rotterdam de schutterij werd opgeheven moest naar een regeling getracht worden, die het voortbestaan der stafmiiziek' mogelijk maakte. Deze werd hierin gevonden, dat dit corps ovprging naai de „Vereeniging tot bevordering van 's lands Weerbaarheid", aan welke vereeniging an gemeentewege een subsidie van f 10.000 per jaar werd toegezegd. Waartegenover de vereenigingi zich verbond om door het corps 40 concerten te doen geven op ver schillende openbare pleinen en het Lijof- ficieele plechtigheden ter beschikking te stellen. Voorts werden do concerten in dc officierensociëteit in het park, wear- van inderdaad ook meerderen dan de-le den dier sociëteit profijt hadden, geacht de cKMitpapraestati'" l'an het gemeentelijk subsidie te zijn, dftt in 1911 door den f raad op f14.000 werd gehrach-t In 1915 is. gebleken van moeilijkheden tusschen het corps en den voorzitter der vereeniging, tevens commandant van het corps koninklijke Scherpschutters, welke ten deèle voortvloeien uit de militaire ver houding, waarin de leden van het coips moeten staanterwijl anderdeels het corp streefde naar een eigen regeling en een meer jlirecten band met de gemeenteen de instellingen bij welke het corps tot het geven van concerten optreedt. Nu er geen sprake schijnt te kunnen zijn van het voortzetten van den band tusschen het corps en de Vereeniging tot beyorf dering van 's lands Weerbaarheid, hebben |B|. en ,Wj. zich afgevraagd, welke nieuwe voorziening ware te treffen, waarbij reeds dadelijk de aanvaarding van een direc) ten band met do gemeente verwerpelijk werd geoordeeld, doch werd gedacht aan een Vereeniging uit de burgerij, die tegen over de gemeente do verplichting op zich zou willen nemen voor het geven der volksconcerten. Hiertoe is de Rotterdamsche afdeeling der Maatschappij tot bevordering der Toon kunst bereid gebleken. Na onderhandeling is voor het loopende jaar bepaald, dat met behulp van het corps de vereeniging Voor het geven van de noodige concerten op den bes taanden voet zal zorg dri- tgen, waartegenover zij het subsidie van f 14.000 zal krijgen. Het corps zal den naam „Stedelijk' Orkest" ontvangen, zonder dat uit dien naam eenige verplichting voor de gemeente voortvloeit. De gemeente neemt voor de eerste maal ook de kosf ten der uniformen op zich. Mirlind m do oorlog Uitvoer van vleesch naar Enge land? Reuter seint uit Londen- Op de vloesohmarkt van Smithfield liep gisteren hoi gerucht, dat de Nederiandscha regeering in onderhandeling is met de En- gelsche regeering, over den uitvoer v„."> vleesch uit Nederland naar Engeland. Neder land vraagt van Engeland de zending van graan in ruil en is ben-i 1 er zong voor jta dragon, dat niéts daarvan '.lo met Engeland jn oorlog zijnde landen zal bereiken. D e Zaanstroom on do Batavier V. Omtrent de uitspraak van het Oberprisen- ue richt t- Berlijn, wordt neg gemriL dat een klem gedeelte van d 1 Tiling van dj Zaanstroom hog is vrijgelaten, en da' het Oberpnsengericht zich onbn'o gl h vfl ver klaard. vva! betreft de vorjanmren to. m lui de vergoeding wegens beschadigde uitleve ring van reeds vrijgelaten goederen uit de Zaanstroom en de Batavier V. Dit zal door h"t Rn- namt zijn uit t" maken. H ou t. Naar „Het Volk" vrneemt. heft de re- vnn; besloten, de hiBr te land" aanwezige v mrraden hout, b-stemd vooi hte bntnihe- dri|f. te doen inventari-eeren. ten eind,* at Mik en grondslag te vinden voor le over- uö'tngvan maatregelen tot grmfei m invoer vin hent. om verdere slagnutte m het bouw bedrijf als gevolg van de hooge liont- prijz.cn tegen te gaan. De Koningin der Nederlanden. Men m '111. dat het stoomschip de „Ko ningin d"i Nederlanden", van de Maat schappij Nederland, bij terugkeer in de Am- -■ erdamseihe haven, z.al worden opgei wad. Lr zullen dan vier schepen v an deze maat- -ehappij, nd. do Prinses Julirna". de „Prins ''er Nederlanden", de „Jan Pi 'tersz. Coen" 'm de „Koningin' der Nederlanden" uit de vaart zijn genomen. Werk van Belgische geïri te r lieerden. Aan de sigarenfabriek van de he "ren Huliers en Vormer te Amersfoort, werkten den kaatsten tijd oen zestig Belgische geïn terneerden. Deze zijn thans weer naar het kamp teruggeroepen. Naar men meldt, houdt dd velband met de werkloosheid onder de Amsterdam scha sigarenmakers. Zooals bekend is, zorgen dc arbeidsbeurzen er voor, dat geïnterneer den niet worden geplaatst, wanneer er Ne- derlandsche werkkrachten beschikbaar zijn. OVERSCHIE, -12 Mei. In de hedenavond alhier gehouden openbare raadsvergadering werd bet nieuw gekozen lid, de heer J.' Zeeuw, beëedigd. Het te maken straatwerk werd onderhands aanbesteed aan den heer Varkenvisser. Een voorstel van B. en W. om de verordening op den hoofdelijken om slag te wijzigen, dat voor eersten levens onderhoud f 500 zal worden afgetrokken, werd met algemecne stemmen aangenomen. STADSNIEUWS. Gemeenteraadistukïen. Progressi tsv e Belastingheffing. Van den heer nrr. M. J. C. AL Karei- laars zijn de volgende amendementen op het ontwerp Progressieve Belastingheffing van Ei. en Wi. ingediend. io. Art. 4b te doen vervallen of ten minste het ontwerp aan te vullen mei bepalingen als die van art. Ca en d dei bestaande verordening. Toelichting: Zooals het ontwerp thans luidt, z.ouden bv. ook erfenissen, legaten en schenkingen to-t het inkomen gerekend worden. Zie ook' hierna mijne aanmerkingen op art. 10. 2o. Art. 7, laatste lid, óf wél te doen vervallen óf wel te verduidelijken. Toelichting: In art. 21 laatste lid der wet op dc Rijk'sinkomslenbelasting zal met „Kapitaal" wel bedoeld zijn het kapitaal der mmmlooze vennootschap, enz. Het laat ste lid van art. 7 van hel ontwerp zou echter doen denken aan het kapitaal van don belastingplichtige. 3o. Art 10 to doen ven allen of ten minste dit artikel als volgt te doen lui den: Onverschuldigde uitkeeringen en toe lagen benevens schenkingen worden niet van het inkomen des gévers afgetrokken en niet als inkomen van den begiftigde beschouwd. Toelichting: Indien art. 41) vervalt, zal ook dit artikel moeten vervallen. Vervalt art. 4b niet, dan is toch de bepaling van art. 10 van heit ontwerp met wont- sehelijk'; le omdat het de vraag is, wat men onder de onverschuldigde uitkeerin gen en toelagen heeft te verstaan en of daaronder b.v. ook begrepen zijn verstrek kingen Van levensonderhoud en huisves ting; 2e omdat zij een soort van afzon derlijke belasting voor forensen schept; 3e omdat zij niet in overeenstemming is le brengen met de bepaling van hel laat ste lid van, art. 9, volgens welke peri odieke uitkeeringen die genoten worden ingevolge een verbintenis, waarvan de na leving niet in rechte kan worden qd- vorderd, niet als verschuldigd norden beschouwd, indien de persoon, die de u i t k o e r i n g geniet, met dein gever samenwoont; 4c. omdat er geen enkele reden is om! giften van hand tot hand op anderen voet te behandelen dan andere schenkingen. Giften van hand tol Jx'and toch kunnen tot voorwerp heU- ben zoowel roerende lichamelijke voor werpen als schuldinvordermgen aan toon der (Vergelijkt art. 172-1 B|. W..). Indien iem'and nu b.v. een huwelijksuitzet (ver gelijkt art. 375 E| IV.) of een bedrag van f 10.000 aan effecten krijgt van zijn ouders, zonder dat daarvan cene notari- eele akte wordt opgemaakt, wat voor re den is er dan om dien uizet of die effecten tot zijn inkomen le rekenen, ook al wonen diö ouders niet te Schiedam? Waarom worden die effecten niet tot het inkomen gerekend, wanneer er van de schenking een notaricele akte wordt opi- gem aak t, doch wel, wanneer dit ni-etge beurt. (Vergelijkt de artt. 1719 en 1724 IR. IV.). Waarom behoeft iemand, die een onroerend goed ter Waarde vgn f 10.000 krijgt, dit niet tot zijn inkomen te ra- konen, maar moet een ander, aan wien door iemand, die niet in de gemeente belastingplichtig is, effecten ter waarde van f 10.000 worden geschonken, dit wel doen, als het ten miste een gift van hand tof hand is? 4o. In art 12 echter: „ter berekening van haar zuiver bedrag" te zetten: „voor zoover bij hare berekening te dier nog geen aftrek' heeft plaats gehad." Dit eveneens le doen in het tweede Ld van dat artikel achter <le woorden „Van de zuivere opbrengst van een be drijf of bc-roep worden."- Toelichting. Volgens art. 8 omvat dc op biengst v.ui onderneming en arbeid Je... oordrelen, die a 1 s w i n s t verkregen wor den uit bedrijf of beroep. B-ij de beref koning van dc winst nu zul meestal met de [m art. 12 vermelde kosten reeds rei ken mg zijn gehouden, althans met 'vele daarvan. De wo-orden: „voor zoover, enz." heb ik ontleend aan art. 3, 2 der wet op -Ie bedrijfsbelasting. 5o. liet tweede lid van art 15 te loen vervallen en in verband daarmee in art. 16 te schrappen de woorden: „niet be doeld in het laatste lid van het vorig artikel." Toelichting. Dat tweede lijkt mij niet wenschehjkle omdat het er band met de wet op de Rijksinkomstenbelasting er voor een goed deel door wordt verbro ken, 2e. o-mdat degenen, die een perio dic-he verhooging krijgen, daarover wel be lasting zullen betalen, doch degenen, aar. wie onverwachts, door de Gemeente b.v., een honger salaris wordt toegelegd, dit met zullen doen, 3e. omdat het lang niet altijd eenvoudig is de vermeerdering van het inkomen te berekenen vooral wegens den toegelaten aftrek voor pensioenenen fondsen. to. Aam spirt. 15 een ander tweede lil toe te voegen, luidende: Mot het laatstver- loopen kalenderjaar wordt hier bgdoeld het kalenderjaar, dat het laatst verliep vóór den aanvang van het belastingjaar, terwijl met 1 Mei wordt bedo-eld de eer ste Mei van het jaar, waarin het belas tingjaar een aanvang neemt. Toelichting. iB|ij gebreke van zulk een bepaling zou er twijfel bestaan ten aan zien van de in het tweede lid van art. 14 bedoelde personen. 7o. Aan art 22, 2de lid, toe te voe gen de woorden: „of, indien dezen bij beiden verblijven, aan ieder hunner voor de helft" of iets anders. Toelichting. Met het oog op de geval- leiii (van art, 3, 2de lid, le en 3ö is zulk een bepaling noodig. De beantwoor ding -der vraag, o-f de aftrek aan ieder der ouders voer üe helft ten goede moet komen dan wel een ander stelsel gevolgd moet worden, laat ik, bij gebrek aan tijd, voor het oogenblik gaarne aam Burgermees ter en Wethouders over. Ik" venvijs al leen naar de art 248 en 200 R. W'. 8o, In op twee ma het laatste lid van art. 22 achter: „die bij1 den belas tingplich- tsgc inwonen" in te voegen; „en den leef tijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt." Toelichting: Anders zou voor kleinkin deren, enz., meer aftrek zijn toegelaten dan voor eigen- of stiefkinderen. 9o. In hetzelfde lid van art. 22 de woor den: „indien zij' geen eigen inkomsten heb ben" of wat misschien nog beter is dc wooiden: „eigen middel van bestaan'* in liet eerste lid te vervangen door: „in komsten". i Toelichting: Waar, naar ik vermoed, het zelfde bedoeld wordt, is het wenschelijk ook dezelfde woorden te bezigen. lOo. In het tweede lid van art. 24 ach ter „toeneming" te zetten: „van f100" en in liet 4de lid van dat artikel de woor den: „tot de zuivere opbrengst" te ver vangen door „tot een zuiveje opbrengst". Ito. In art. 25 eerste lid en in de artt. 30 (twee maal) en 36 in plaats van „dienst jaar" „belastingjaar" te zetten. Toelichting: Het onder lOo. vermelde heeft mijns inziens geen toelichting noodig. Wat het onder llo. vermelde betreft, wijs ik er op, dat het 'beter is telkens £an belastingjaar te spreken dan giu .eens van dienstjaar en dan weer van belastingjaar. 12o. Hei tweede lid van art. 25 als volgt te doen luiden: De opbrengst der kohieren wordt over de twee begrootingsjaren, waar over het belastingjaar loopt, in dier voege verdeeld, dat het eerste ontvangt do helft van het op zijn begiooting daarvoor uit getrokken bedrag, voor zoover die helft .bij het sluiten van den begrootingsdiensi van dal ipar reeds is ontvangen, en dat het andeic het overige ontvangt. Toelichting: Toevoeging der woorden: „voor zoover die helft bij hef sluiten van den begrootingsdienst van dat jaar reeds is ontvangen" verdient daarom aanbeve ling, omdat volgens de regeling van het ontwerp, indien ik deze goed begrijp, een gedeelte der belasting van het belasting jaar 19161917 b.v., verantwoord, zou Worden in de Rekening over 1916, een ander deel in die over 1917 en een derde deel in die over 1918. Deze regeling lijkt, mij te ingewikkeld. Beter vind ik het, als de belasting van dat belastingjaar enkel in de rekeningen over 1916 en 1917 verantwoord wordt. De regeling van het ontwerp is mijns in ziens ook niet noodig, omdat 'het verme- nigvuldigingscijfer toch' zoodanig bepaald wordt als geraamd wordt, noodig te zijn om te komen tot een zuivere opbrengst der belasting op alle kohieren ten bedrage van het gemiddelde der sommen daarvoor uitgetrokken op de begroetingen van de twee jaren waarover het belastingjaar loopt. In het belastingjaar 19181919 zal dus het gemiddelde worden genomen der 'sommen, voorde inkomstenhe lasting uitgetrokken op de begroetingen over 1918 en 1919. Wordt die reeds zoo lang den gevaarliiken w nu overeenkomstig mijn voorstel geham- stand op dea <]aar bestendi(L t0e' deld, dan zal, indien bij' de smiting van q,„. den begrootingsdienst 1916 het aandeel, I p ri'3 - v stigmg van het vrij. waarop die dienst ia de opbrengst van j sP^aen ron^ls den kantonrechter, het belastingjaar 19161917 recht heeft, verdediger, Jbr. Air. Schorer, uit nog niet mocht zijn binnengekomen, op j Utrecht, schetst ook zijnerzijds den ernst de begrooting voor 1918 een grootere van het gebeurde en is van meening, dat som voor inkomstenbelasting worden uit- men naast hem in wiens hand ons 'aller getrokken dan volgens de regeling van I leven is, dankbaar moet zijn aan den bek! liet ontwerp. Hier Maat echter tegenover, die door zijn tegenwoordigheid van dat op dc begrooting voor 1919 een even- oen otc hceft wctea veel geringere som voor inkomsten belas- „,nn Wn, Y. ting wordt uitgetrokken. Wijl nu -het ge- mcn' Wat ffCn ,bo 1S h'J van middelde der twee sommen, dus de 'helft ',Kenu4-'- dal dc schuld hi.er bij anderen van cle eene som plus de helft van de I 'Jerust eri kan lig zich geheel vereenigea andere som wordt genomen, komt het mc'f het requisitoir van den officier. geen ingevolge mijn voorstel op de be grooting voor 1918 méér wordt uitgetrok ken, slechts voor -le helft in aanmerking, terwijl hetgeen op de begrooting voor 1919 minder wordt uitgetrokken eveneens slechU voor de helft in aanmerking komt. Het meerdere van de andere helft van 1918 wordt opgewogen door het mindere van de andere helft van 1919. In latere be lastingjaren herhaalt zich dit. 13o. In art. 28 de woorden: „of terug gave" te doen vervallen of anders iii art. S9 achter „ontheffing", telkens te zotten „of teruggave". Toelichting: Zooals het ontwerp Ihans luidt, zou het doen denken, dat er in de gevallen van art. 2S wel, doch in die van art. 29 geen teruggave van reeds betaalde belasting kan plaats hebben. Te oordee ten naar de toelichting op art. 29, is dit echter de bedoeling niet. 14o. In het tweede lid van art. 29 ach ter de Ivoorden: „den adnslag te zetten „over bedoeld tijdvak" en het woord „bc doeld" te veivangen door „dat". Toelichting: De woorden: „tusschen den aanslag" doen ten onrechte donken aan den aanslag over Jie.t volle lmlastingjaai. 15o. In het tweede lid van art. 30 de woorden: „aan haar, die overeenkomstig ait. 3 dezer verordening belastingplich- is worden" te schrappen of ten minste achter art. 3" te zetten: „2de lid sub 4". Toelichting: Blijkbaar heeft de bepaling alleen het geval van art. 3, 2e lid 4o ep het oog. Het is dus wenschelijk, 'dit ook te zeggen. De geheelo zinsnede is eclitér, naar inijn meening, overbodig, omdat dc viouw, die overeenkomstig art. 3 bolas- iingplichtig is geworden, reeds valt onder de bepaling van art. 30: Aan hern, die in den.loop van een dienstjaar (leest: belas tingjaar) vermoedelijk belastingplichtig is geworden, enz. Uitspraak 18 dezer. Kerk en School. A. a. z. s. Uit het uitgebrachte jaarverslag over 1915 van het Algemeen Afdeelings Ziekenfonds Schiedam (A. A. Z. S.) blijkt, dat dit fonds zich in gestadigen bloei mag verheugen. Op 1 Januari 1916 bedroeg het aantal loden 2702 met 2387 kinderen, tegen 2408 loden met 2079 kinderen op 1 Januari 1915. zoodat het aantal dus vorm eend en.1 is met 294 leden ©n 30S kinderen. In het jaar 1915 weid. aan 80 personen specialistische hulp verleend, t ei wijl G breukbanden en vele verbandstoffen, beide gratis, werden verstrekt. Er werd druk gebruik gemaakt van de gelegenheid om, als lid van A. A. Z. S„ tegen verminderden prijs tandheelkunilige hulp te verkrijgen. Ook bleven alle genees hoeren en apothe kers van het fonds aan hetzielve verbonden. f Urn-Bioscoop. Als hoofdnummer vermeldt hel program ma thans „Het geheimzinnige huis", als vervolg op „de hond van' Baskerville", van Je serie Sherlock Holmes-films. Ook Ji nummer houdt de spanning van het pub liet steeds gaande, door zijn frappante ver rassingen. Een zeer interrassant nummer is: De vliegenier Pegoud vliegt en duikelt te Rot- teidam." Deze film geeft een zeer duidelijk gezicht op de lucht-ovolutiën van dezen aan den oorlog ten offer gevallen vliegen! Izeuk is „Een droombeeld", een grappige caricatuur-scène, terwijl mede op1 do lach spieren werkten, „Een Chineesch raadsel" en ,De biljart-amateur", „Een getarnde feeks' is een aardige comedie, waarbij de man nen kunnen loeren, hun weerspannige betere helft tot gehoorzaamheid te brengen. Verder nog een paar mooie opnamen: „De Zwarte Zee" én „Eigenaardige dieren". Voor elck wat wils. R echtzaken. Ds. Vethake. Naar aanleiding van het bericht van de „Nederlander" over het Rootnsch wonden van ds. V, E. Vethake te Koedijk, heeft dó „Alkmaarsche Courant" een gesprek met hem gehad. Ds. Vethake deelde mede, dat de bewering als zou hij tot de vrijzinnige richting; be hoord hehben, onjuist was. Toen hij inder tijd te Koedijk werd beroepen, verklaarde hij zich noch vrijzinnig noch orthodox en beloofde hij naar z.ijn geweten te zullen jireeken. De menschen die mij hebben ge- roepen, aldus ds. Vethake, zijn zich er alle maal sterk van bewust geweest, dat ik hier als onafhankelijk man kwam. Ik voelde destijds het meest voor de richting van dr. de Hartog, hoewel die mij thans niet consequent voorkomt, aangezien hij te wei nig met zijn orthodoxe verleden breekt Ik heb mij ontwikkeld tot wat ik altijd onbewust geweest ben. Steeds heb ik mij bijzonder aangetrokken gevoeld tot bepaalde geloofsstukken van de Katholieke Kerk, en tiaaibij denk ik aan de heiligen-vereering en de leer van het Vagevuur. Thans ben ik tot de overtuiging gekomen, dat ik altijd Katholiek hen geweest. Vóór alles stel ik de consequentie. Men moet consequent kunnen zijn. Daardoor komt men tot het inzicht van de dwaas heid van eon in le nemen standpunt. De individualistische lijn moet uitloopen op de erkenning, dat wij geen Christenen zijn ea ik heb dit dan ook uitgesproken. Het Pro testantisme openbaart z:eh in verschillende vormen. De een zegt dit, de ander dat Neem als voorbeeld het avondmaal. (Waar moeten' de menschen zich aan houden? Zij hebben hun Vastheid in den Bijbel, maar die moet worden verklaard, en waar is degeen die de verklaring geeft? Dit is bij het Protestantisme niet consequent. Ik zie dan ook, aldus ging ds. Vethake voort,' geen kans om op het individualisme een consequente wereldbeschouwing te bou wen. Het gezag van Christus over mijn zielelcvcn werd mij steeds duidelijker en daar buigt men ten slotte voor. Steeds werd mij de heerlijkheid van het Christen dom op verschillend gebied meer en meer verhelderd. Het werd. miji klaar, dat men zich had te buigen voor de autoriteit, een maal door Christus in de wereld gegeven en dat is de paus van Rome. De Katho lieke Kerk is in den grond der zaak de eenige Christelijke Kerk en nu ik mij daarvoor gebogen heb, gevoel ik mij rustig. Brj het Protestantisme gevoelt ieder zich zijn eigen pausje. Waar moest het in dezen oorlog op "uitloopen indien men geen leiding aan vaardde? Christus heeft ons de leiders ge geven in den paus en in de bisschoppen. Het eenige lichtpunt in deze donkere tij den, aldus ging ds. Vethake voort, vind ik datgene wat van Rome uitgaat. Het eenige, dat men in deze omstandigheden kan doen, is de menschen verzoenen met hun lot en dat kan alleen, de Katholieke Kerk. Toen in 1914 hij*1 het uitbreken van den oorlog de Nedcrlandsche synode vergaderde, wist deze niets heters te doen dan naar huis te loopen. De paus is van het begin tot het einde bezig om de volkeren tot elkander tel brengen en het oorlogsleed te verzachten. Ik geloof dan ook, dat wij aan het begin staan van een groote Katholieke beweging. Wat het neerleggen van mijln ambt be treft, ik heb mijn besluit daartoe reeds aan den kerkeraad medegedeeld en mijln ont slagbrief gaat in zee, zoodra ik kamers in Utrecht heb. Graag vensch ik priester te worden, doch dit gaat niet in eens. Het js beter, dat ik in de kerk eerst eenigea tjjd1 als leek vertoef. Ik begin daarom met in Utrecht in de rechten te studeeren, omdat dit. npi het meeste aantrekt. Utrecht ver kies ik-'boven Leiden, omdat ik in Leiden studeerde en niet gaarne weer op dezelfde schoolbanken plaats neem. Ook zijn de om streken van Utrecht mooier en ik houd veel van de natuur. Lag Bergen een half uur van Amsterdam, dan zou ik zeker in Am- Aanrijden koninklijke auto. Gisteren werd voor de rechtbank, te 's-Gravenhage behandeld het appèl, inge steld door den ambtenaar van het 0. M. sterdam gaan studeeren en in Bergen wo llij (net kantongerecht te 's-Gravenhage, tegen I nen. In een stad te wonen is mij een gru- het vonnis van den kantonrechter mr. Bou- wel, doch het moet, ik ben dit aan mij zelf dewijnse. waarbij jhr. E. H. F. A. Schim- verplicht en daarom zal ik reeds met Sep- melpenninck uit Utrecht werd vrijgesjiro- tombcr aanvangen de colleges te Utrecht ken vaa de aanklacht de veiligheid van tc Y0'Sen- r i T Jf I Naar aanleiding van het bericht ran de het verkeer in gevaar te hebben gebracht I „Kcdcrlaildcr n^rklo ds. Vethake nog op, op den Leidschen Straatweg op ^0 Sep-1 ^at hi£de Mis weinig, doch het Lof dikwijls tcmber van het vorig jaar. Het beLrefl hier I bijwoont. Deze beide zaken verwart men de aanrijding van de koninklijke auto. waar- j cvemvel dikwijls met elkander. in gezeten waren- H. M. de Koningin, Prin- f Wat zijn gemeentenaren betrof, dezen wa scs Juliana en de kinderjuffrouw van de I ren zeer vriendelijk voor hem. Zij hadden Prinses. I medelijden met hem, omdat "hij naar hun Vanwege het O. M. was thans als des- oordeel zeer ongelukkig moest worden. kundige gedagvaard de heer J. F. Verwcy ^lciTde ^ctbake s o1^ op' uit Hilversum. nooit 200 geluk]ilS geweest te zijn als thans. Deze verklaarde, dat aan bekl. z. i. niets i Vrouwelijke predikanten ten laste gelegd kan worden. De deskun- Men weet, schrijft de „Rott", dat ver- dige, de heer Meyer, was zelfs van oor- leden jaar de Remonstrantscho Broeder deel, dat aan bekl. hulde gebracht moest I schap bestolen heeft ook! vrouwen tot hef worden voor zijn tactvol rijden, hem kon j predikambt in hun gemeenten toe to laf- z. i. niets ten laste worden gelegd. j fcn.. De officier van justitie, mr. dei Caropo, i Aan Het Remonstrantsch Seminarie zijn concludeerde, dat aan bekl. geen schuld I nu twee vrouwelijke studenten verbonden, treft. Schuld is er, zegt spr. Schuld, die j naast slechts vier mannelijke. Voor den pwaar zal drukken. Aan wie de schuld? volgenden cursus heeft zich nog een dame dit zjal spreker in het midden laten. Zeker I (aangemeld, die later den kfansel wenscht komt een deel var die schuld aan hen te betreden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6