Klein Heereniiuis VEKKOOPING met TUIN Do M Landbouw-Ieigeving. E TERKODTEEEH. ïït ir® m Openbare Vrijwillige mSSsA NED. HERT. KERK. Viertal te Groningends. J. J. Creutsberg, Blokzijl; ds. van Herwenden:, Brummea; ds. Norei, Burgh op Texel, en ds. de Vrijer, OdijE Beroepen te Wezep (G.) ds_ F. Kijf- tenbelt te Leerdam. Te Zuid-Beijerland (toez.j ds. J. Hoekstta te Burum da. (Fr.). Beroepen te Voord wijkérhout de heer j). L. Poot, cand. te 's-Gravenhage. Aangenomen het beroep te Hoofd plaat ds. P. J. Wauters, em predikant te Schoorbeek. Aangenomen het beroep te Hippo- Jytushoef ds. F. IJdema te Knollendam!. GEREF. KERK. Het Kerkgezang in de Geref. Kerken Te Rotterdam is oen vergadering gehou den Tan belangstellenden uit verschillende deelen van ons land in de verrijking van het kerkgezang in de Geref. Kerken, waar in besloten is een kring te vormen, met het doel itie komen tot uitbreiding van de aan den Psalmbundel toegevoegde Beni ge gezangen" en te bevorderen wat vera der dienen om het kerkgezang te ver rijken. De middelen waardoor de kring zijn doel tracht te bereikenle. aan te too non de groote wenschelijkheid van die uitbreiding; 2e. te beginnen met het ver zamelen van Gereformeerde Kerkliederen. Tot den kring kunnen toetreden alle belijdende lidmaten der Geref. Kerken in Nederland, die instemmen en zich ver) binden tot een jaarlijk'sche bijdrage. Min stens éénmaal per jaar wordt een ver gadering gehouden, bij voorkeur te Utrecht. De kring benoemde een commissie om de algemeen© leiding op zich te nemen. Tot leden dezer commissie werden be noemd dr. A. Ëlrunimelkamp Jr., te 'sGra- venhage; dr. J. G. Geelkerken te Amster dam; ds. S. Huismans, te Anjum en de heeren Johs. van den Berg, H. Robijn, M. Smith en C. 'B(esselaar, secretaris, al len te Rotterdam. Deze comissi© zal enkele bekwame per sonen verzoeken ©en commissie van ad vies te vormen. (Stand.) Toegelaten lot het pridikambt U© hoer J. van Nes, cand. te Sneek. CHRIST. GEREF. KERK. Beroepen te Dordrecht ds. H. Visser te Leeuwarden. j Vrije Evan'o. Gemeente. Beroepen te Winschoten ds. Marjo Mooij te Oude Lcije (Fr.). HOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Utrecht Bevorderd tot doc tor in de redhtani op stellingen de heer H. AI. F. H. Schillings, geb. te Maastricht. Te Utrecht zijn bevorderd tot arts, do heeren H. W. van Batenburg, N. L. M. Bosma en Th. C. Gribling. Universiteit te Utrecht Doctoraal' schei kunde: de heer J. Mi. v. kL Zande (met(lof) Universiteit te Leiden. Bevorderd tot do tor in de rechtswetenschap op stellingen, mej. H. Nooijen, gob. to 's-Gravenhage. Universiteit te Leiden. Bevorderd tot doc tor in de rechtswetenschap op stellingen, de heer J. A. P. CL van Beek, geboren te (Mon ster, en de Weer G. A, van; der Brugghen, (ge boren .te Vordhtem; f Te Leiden is bevorderd tot arts de hear E. D'. Moeten. s Universiteit te LeidenBevorderd tot doc tor in de geneeskunde op proefschriftOver Tri-Boumoeopaithie, benlevens eene poging om het ontstaan' Van het schedelvla.k uit bindwoefsedi langs mechan isch en Weg te ver klaren,, de heer Cl A. J, Quant, arts te Sassenheim1, 'geboren te Leiden. Universiteit te Groningen. Doctoraal exa men rechten, de heer C. A. Tjeenk Willink. Te Groningen is tot arts bevorderd, <1© heer J. P. 0. Tichelaar, geboren te Uit huizen. Technische Hoogeschool. Bevorderd cum laude) tot doctor in de technische weten schap op een proefschrift, getiteld: Disso- ciatie-evenwichten in Wet stelsel metanl- zwavelzuurstof. Bijdrage fot de theorie d'r roostprodessen, en op stollingen, de heer F. Gouldriaant s. i. Gemengd Sieiivft, Zuinigheid aan het Hof. De correspondent van het „N. v, d. D." te Apeldoorn schrijft: Als maatregel tot bezuiniging heeft de Koningin besloten tot opheffing van de bloemisterij in het binnenpark bij het Ko ninklijk Paleis Het Loo. De vele mooie en ook zeldzame gewas sen, die in de kassen aanwezig waren, worden van de hand gedaan en zijn voor een deel reeds verkocht. De bedoeling is de bloemisterij om te zet ten in een tuinderij. In plaats van bloemen en sierplanten zullen er voortaan tuinbouw- gewassen worden geteeld. Er is reeds een begin gemaakt met de uitvoering van 'dit plan. Een der kassen, voor de kom kon i- merteelt bestemd, is voor dit doei in ge bruik genomen. De hooge kas zal worden aangewend voor druiventeelt., Het is nog niet bekend, of de tuinderij in het Ko ninklijk Park, behalve voor het dagelijksch gebruik der hofhouding, ook produceeren zal voor pubiieken afzet. Tarwebloem In tal van Limburgsche gemeenten stoort mien zich' al heel weinig aan het verbak ken van tarwebloem. Openlijk verklaart toen de bloem te verwerken onder het ongebuüde meel, ten einde het tarwebrood 'smakelijker te kunnen maken. Zelfs wor den gemeenten genoemd, b'.v. Cuyck, van waar men witte brood kan la jen kómen, omtjat 't er nog geregeld gebakken wordt. Het dreigement, -dat geen rcgeeringsmeel verstrekt wordt aan de overtreders, laat 'de menschen koud; ia gewone omstan digheden eet Limburg immers geen tarwe brood, doch' enkel' wit- en roggebrood. Brutale aanranding. Een handelaar in ijzerwaren, zekere B., te Leerdam, had aan een boer, wonende onder de gemeente Schoonrewoerd, ©en. kaas pers geleverd. Toen He koopman kor ten tijd daarna bij den boer kwam, bleek deze over de geleverd© kaaspêrs volstrekt niet tevreden te zijn, omdat ze niet van een bepaalde fabriek was.- De koopman verklaarde, dat de fabriek indertijd niet aan zijn aanvrage had kunnen voldoen, waar om hij de pers geheel volgens voorbeeld aan een ander adres had laten vervaar digen. De boer praatte van terugnemen, doch men kwam nog niet tot een be sluit. Kort daarop werd B. hij den hoer ont boden om vloermatten te leveren. Toen B. zich in huis bevond, begon men weer over de kaaspers. Plotseling werd d° win kelier door den boer bij de keel gegrepen, terwijl een adder hem met* een mes te lijf wilde. Zeker zou het voor B. niet goed zijn afgeloopen, indien de zusier van den boer, liet ergste yreezende, den aan valler niet had tegengehouden. Bzwich tende vcor de overmacht, beloofde de ge leverde machine terug te nemen, doch men ei&clite onmiddellijke teruggave der koopsom. Daarop werd B. gedwongen, hel bedrag, dat hij bij zich had, af te ge ven. Thans ontkent de b'oer geld van B ontvangen* te hebben. De zaak is in han den der politie. Ontslag werkplaatsen H. V. S. Af. Onlangs weiden aan de Centrale werk plaats der H. IJ. S,, M. te Haarlem tw©< arbeiders op staanden voet ontslagen, de een omdat hij oen flesdhje met olie mee genomen had, de ander, omdat hij dit aan den eersten gegeven had. Dit feit kwam aan het licht, toen men ©an algemeene visitatie instelde in verhand m©t de vele koperlief stallen. Nu heeft edhlcr het scheidsgereccht bet ontslag vernietigd en vervangen door in houding van één week loon. Het ontslag is nu ingetrokken. Reclame. I]e heining °im) het terrein aan het Calandpleia te Rotterdam, waar 'het we reldhotel verrijzten zal, was in een paar dagen itijds voljgeschi Idieid met allerlei reclames. Daar de gemeente hiertoe geen toestemming thad gegeven en men zdc'h aan de (waarschuwing piet stoorde, heeft de gr roeente om de beschilderde heining een an dere doen plaatsen. En als men daar weer redames opplakt, wat doet de gemeente dan? Vruchtboomen langt Nederlansche .wegen In „De Nieuwe Courant" heeft een lid der Tucht-Unie de verzuchting geslaakt: „Wie zou in ons land vruchtboomen langs den openharen weg durven planten, gelijk men datin Duitschland in de Rijnstreek zooveel aantreft? Men denkt er niet aan, uit vrees, dat er geen enkele rijpe vrucht in het bezit van den rechtmatigen eigenaar zou komen." „De Gong", het orgaan der Tucht-Unie, antwoordt „In de Hoeksche Waard, even voorbij het gehucht St. Anthoniepolder, is de open bare grintweg over pl.m. 1 K.M. lengte beplant met een dubbele rij appel- en pere- boomen. En wat meer zegt, de pachter ver klaarde mij, dat er van baldadigheid of roof geen sprake was. „Zouden er bij-goed toekijken niet meer zulke plekjes in Nederland te ontdekken zijn?" i i De ratten. „Er 'is picts meer to zien", zegt de luite nant, 'die -aan den scbnarverrekijker staat. Hij (komt de trap af. Het is avond gewor den. ©e Fransehen hadden ditmaal een gas aanval geprobeerd ,op den Dooden Man. Bij do hoogte 30-1 trachtten zij, na zwaar artillerievuur, ons een loopgraaf te ontne men. Vergeefsche moeite. Nu is het rust. Venus 'straalt aan den verbleekenden hemel. „Wij willen gaan. slapen." De telefoonwacht wordt verdeeld. Infor maties worden gegeven omtrent lichtsigna len. Dan worden de stroozakken neerge legd. Alleen aan de telefoontafel blijft hot licht branden. Daar zit de wacht. Het hor loge telt. Ik lees een boek. Boven sissen en kraken de granaten, pe balken trillen. Een kraken en fluiten. Dat zijn de ratten. Door de reet tusschen de muurplanken gluurt leen spitse, grijze kop. Kleine, zwarte oogen fonkelen mij aan. De neus beeft snuf felend. Dat is Anna. Een groote rat, zoo groot als een Bologneezer hondje. Zoodia er rust is onder den grond en men niels hoort dan hot snurken en ademen van de slapende kameraden, komt Anna mij be zoeken. Zij steekt den kop door de reet en kijkt me onbewegelijk aan. Een granaat kraakt boven ons. Het onderaardscho hol siddert. "De heldere rattenoogen kijken mij rustig aan. Do telefoon toetert. „Melding aan den artillerie commandant. Vijandelijke batterij A 'en C beschiet Béthincourt en naburige toenaderingsloopgraven." Een oogonhlik rust. Granaten kraken. De telefoon, toetert. „Batterij Gustaaf en batterij Emil moeten de vijandelijke batte rijen onmiddellijk onder vuur nemen." „Adieu, Anna, ik heb nu geen tijd meer." Ik steek met het zakmes naar het dier. Het trekt zich terug. Commando's klinken in de telefoon. Onze houwitserprojectielen sissen als slangen, zoodra ze over ons heen vliegen. Het vijan delijk vuur wordt zwakker. Ik neem een boek. Driemaal heb ik het al gelezen. Alen moet den tijd verdrijven. Met den tijd strij den wij-een veel harderen strijd dan toet onze vijanden. Dikwijls, bij het slapengaan, denken wij f morgen is er vrede. Morgen is alles uit en wij wandelen weer in lichte schoenen en zonder sporen over het Berlijnsche as phalt. En wij gaan weer, de een naar zijn zaak, de ander naar zijn redactie. Dan draaien wij onrustig op onzen stroozak. En als de morgen aanbreekt, jaagt het com mando ons weer in den strijd. Er krabbelt iets achter den muur. Anna is er weer. Zij kijkt me met haar heldere oogen aan. Zij, die door de menschen opgejaagd werd. Menige hoer uil Béthincourt heeft wél getracht haar in een val te vingen of schoot zijn buks op liaar af zij is onze eenige vriendin in dit leven, op de brug naar den dood. Wanneer *de vrienden sla pen, wanneer er één eenzaam zit onder het kraken en sissen en huilen van de projectielen, dan zegt hem haar krabbelen, dat er nog leren om hem is. Zij geeft hoop, spant 'den boog, waarop de gedach ten naar het vaderland vliegen. Zij vroolijkt ons op. Water, dat van de zoldering druppelt, is ons horloge. Een honderd en vier en zes tig druppels vallen in drie uur. Mijn wacht is afgeloopen. Gapend staat mijn vriend naast me. „Wat nieuws?" „Neen, Anna is er." „Zoo, dan is het niet zoo vervelend. Waar zit ze?" „Rechts van het telefoontoestel, in de reet." Ik leg me op den stroozak.- Ik ben dood moe, maar kan toch niet slapen. Mijn vriend studeert de kranten. Nu hoor ik hoe hij met de rat spreekt. Het water druppelt. Een, twee, drie, vier. Oorlogsvaria. In een vergadering van de African Steam ship Company te Louden, heeft Lord Krrte, die voorzat, gesproken over d© moeilijk heden, 'waarmee de handel' van West-Afrika heeft "te kampen gehad tengevolge van liet feit, (lat vóór den oorlog het malen va,n de 'palmpitten bijna geheel plaats vond in D'Uitscihe 'malerijen. Hij voegde 'er aan tot dat 'naar aller oordcel deze belangrijke nij verheid naar Engeland' moet worden over gebracht. Een commissie van invloodrijkjei reeders en andere belanghebbenden heeft zaak bestudeerd ©n is met haar arbeid ge reed 'gekomen. Pi rrie verwacht dat haan advietzein ertoe zulliein lted|deïi, (dat dezei nijverheid weder aan Engeland komt Sir Owen Philipps heeft Woensdagavond op de jaariijksche vergadering van he Roy al Steam Packet Company geweren op de dringende behoefte aan het bouwen van schepen en het verband tusschen het te kort aan laadruimte en de stijging der prijzen. Sir Owen betoogde dat het eeni ge middel om verbetering in tien ba- staanden toestand te brengen is: schepen en meer schepen. Het belang van het bouwen -van koopvaardijschepen staat slechts achter bij' do cischen van marine en leger. Sir Owen zeide te hopen, dat, nu Engeland begon zijn, nationale hulp bronnen meer volledig te organiseereer er spoedig stappen gedaan zouden wor den om koopvaardwijschepen te bouwen en de door den oorlog aangericte-"' schade te herstellen. De zaak, zeide (hij, was dringend en behoorde terstond afgehan de ld te" worden. Lloyds geeft een overzicht van het aan tal koopvaarders, dat in 1915 aan het Eugelsclio scheepregister is toegevoegd en er van afgevoerd. f De handelsvloot is vermeerderd met 655 stoomschepen van 1.4G1.81S ton bruto inhoud, en 125 zeilschepen van \G1.934 ton. De vermindering bedraagt 741 sLoomi- schepen van 1.452.G79 ton en 334 zeil schepen van 82.222 ton. Het nadeelig© saldo is dus 268 schepen met 11.151 Ion. Te Londen heeft een man terecht g-,1- staan, beschuldigd van onware bewerin gen geuit te hebben, die de werving kon den schaden. Het was een bediende van de Great Western-Spoorwegmaatschappij. Hij had ziqh daar tegien zijn collega's, van wie de mees ten van dienstplichtigen leef tijd 'waren, op vreemde wijze over den oorlog uitgelaten. Hij verdedigde het in den grond boren van de „Lusitania" op grond dat het schip munitie aan boord had; hij betoogde, dat de krijgsevgangenén te Wittenberg hun behandeling verdienden, omdat de Emgelschen probeerden Duitsche vrouwen en kinderen uit te hongeren. Hij verheerlijkte den Duitschen keizer en Duitschland, enz. 1 Do man is legem borgtocht pp vrije voeten gelaten. In navolging van de Berlij'nsche politic heeft die te Keulen in de slagerswinkels onderzoek- gedaan naar achtergehouden voorraden. Zij' liad daarhij veel sn want in één enkele zaak werd 10.00C ,M spek en rundvlecschi ontdekt. Dez' nor- raad werd in beslag genomen en naar de gemeentelijke markt gebracht, om daar publiek verkocht te worden; de winkel werd door de politie gesloten en tegen den eigenaar werd een vervolging ingesteld. 'iii ij; In de „(Berliner Klinische Wochenschrift" doet prof. Herxheimer mededeelingen om trent een zeep surrogaat, dat volgens hem de gewone uit vet en loog bereide zeep geheel vervang ;n kan, wat in dezen tijd van vetschoarschte zeker belangrijk mag heeten. Deze kunstzeep wordt uit pijp aarde, talk-en een plantenslijm als grond; massa, waaraan saponins wordt toegevoegd, bereid. Zij schuimt evenals de gewone en reinigt ooki evengoed, is bovendien goedkooper en brokkelt niet af. Koloniën. Onveilig Batavia. Uit Batavia 10 Maart aan de „Deli Ct": Gïs'tepaviond (om acht uur drong teen, bende van 15 man de woning van een (Chi nees pAntien jjn hjejt staadsdee! Godprtg Pandjang. De boeven hadden, eerst de straat afgezet. Zij bonden de bewoners en roofden lnui sieraden tot een bedrag van f490. Zij Vluchtten, toen een Chineceche buurman met oen jachtgeweer begon te schieten. Verscheiden benden maken op deze wijze Batavia onveilig, wat mogelijk is geworden sinds do politiemannen geheel ónder Euro- peesche chefs staan. Hand ei en lied rijf. AMERSFOORT, 12 Mei. Eierenveüingen. Exporteieren. Aangevoerd 118.783 eieren. Hoogsfe prijs f7.05, laagste prijs f 6.G5, Eendeneieren f G.25f6.40. Riegeeringsteaeran. DuwliUt. Aangevoerd 249.807 eieren. Hoogste prijs f 5.GO, laagste prijs f5.25 per 100 stuks. Vrijdag.'Aangevoerd 101.898 ©jer'n. Ilooir ste prijs fG, laagste prijs f5.'35 per 100 stuks. LEEUWARDEN. 12 Mei. Boter. Fahrieksboter f58 40 zonder con sent. v Aanvoer 1 achtste ©n 59 zestiende vaten. Noteering van de commissie: le kwal Fabrieksboter .per kilo f2.30 met consent Consenten voor boter per 100 KG. hoogste prijs f94, laagste prijs f82. Aangeboden 38.500 K G. Faillissementen. Uitgesproken De naamlooze vennootschap M-elkiiiric! ting Hoogezand-Sappemeer. in liquidate Rechtcr-commissarismr. II. de 131e; cu rato-r: mr. R. Ph. Veenhoven te IIooge/aml. A. A. Kragt, broodbakker te lleiloo. Reeh ter-domunissarismr. A. Af. Led eb oeici rater: mr. A. Prins. S. J. Veen, Amsterdam Rechter-commi sarismr. G. W. Eeklioulcuratoimr. 1 van den Bergh. P. Kroon, broodbakker. Amsterdam. Ree ter-commissaris en curator als voren. J. Beijk, vleeschhouwer te Lcidschemlar Rechter-contmissarismr. J. iE. v. Rlie e v. d. Kloot; curator: mr-. A. R. Vissei. Vernï etigd: Do nalatenschap van E. de Fenielmont, In loven koopman te 's-IIertogenbosoli. Opgeheven: De N. V. Schennzaal, voorheen Bouill 1 tot exploitatie van lokalen en terreinen l r beoefening van de schermkunst en aatm r- wanle sporten te Utrecht gevestigd. Geëindigd: De N.V. Behangerij en Steffeeiderij voer heen A. van Ha Item Jr., te Delft. M. J. G. Zürcher te Amsterdam. Hoogwater te Selrimtem. Mei 13 vne. 1.28 ma. 1.54 *14 2.30 2.40 15 3.14 3.29 16 t> 3 57 »-» 4.10 Hoogte van het water op de riviere e Berichten van 12 Mei. KEULEN 11 u v m. 2.6l Gew.O.öO .1 KOBLENZ, 6 u» v.ni, Gew A TRIER, 9u. i Gew. ..1 DUISBURG, 8 n 's more. 1.38 Gew. 0 02 A UOB1TH, 11 u 's morg. 11,28 Gov 0 02 4 Zon en Maan. t'cn-k-pg. Mei 14: 5.9 va-■ •(hg, 8.<54 om 155.7 8.46 i> 16 5.5 8 48 r 17 Mei V. M. 24 Mei L. K Burgerlijke Siasttf. V E AARD ING BN. Gehuvr.d: 10 Alei. Biustiaan van Vierzcn, 27jaar en Jikke Jelteina, 26 jaar. Klaas vat der Starre, 24 jaar en Jannetje vanNooi', 27 jaar Axie van der Wulp, 25 jaar en Klazina Klos, 29 jaar. Jacob Zoi - tendijk, 50 jaar en Geerlruida Brounvi 4G jaar.^ Geboren: 4 Alei. Ilendrika Arnolda, iL ,v. .1. Hoi gendijk en AI. 11. Blom, Hofsingel. 5 Alei. Albertus Johannes, z. v. .1. va i Kampen en G. S. van Schouwen, 8M iB|ierslootsteeg. G Mei. Stephanie Elisabeth Alalia, d. x. J. A. L. Schaaij en .T. W. Meijer, West havenplaats. 7 Alei. Wilhelmina Helena Alariu, d. v J. IE van der Linden en G. llouriijk. Gedempte Okiersloot. Klaas, z. v. ft. Buisman en L. van der Linden, Waal straat Joh a Tin as .Martin us, z. v. M. Ron denburg en S. Verel, Ridderstraat. 8 Alei. Jannetje, d. v. G. F. Mulder ei At. A. Bjuijs, De Ru ij torst ra ;i,L -- Alarm d. v. 11. van Teijlingeu en A. 'Ttergwerl Eendraehtstraat. Maria, d. v. K. J, ©o>rs boom en G. A. AI. Sinkeldam, Delflscbc veer, 9 Alei. Abraham, z. v. II. Hofman en II. de Willigen, Steijnstraal. Artje, d. V, A. den Draak en S. de Reuver, Steijn straat. Overleden: 7 Alei. Alaretje Hoefnagel, 64 jaar, we duwe van P. Kroon, Spporsingel. 8 Alei. Wilhelmina Helena' Alaria van der Linden, 1 dag, Gedempte Bicrsloot ADVERTENTIES. TE HUUR gevraagd, te aanvaarden begin, uiterlijk half Juli. Brieven onder letter J aan het Bureau van dit blad. 10102 10 Door de Firma H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven Toegelicht uit de officieele Parlementaire Bescheiden en de Jurisprudentie, door Mr. Dr. E. J. FREDERIKS. Prijs bij inteekening, per vel druks van 16 biz. h f e.2ft. Dezer dagen is van dit werk verschenen Deel lVb DE BOTERMERKENWET. Vroeger zijn uitgekomen de deelen A riantenzii ktenwet, C. ^teeldaawwet, De Vogeiwet, De San José-ScHIld- iul*<wet, lïe Vuttig© Dierenwet, De Aardappel wet, L, De Diratllulswet, the evenals deel IVB, De Ho ter nier ken- wet, afzonderlijk verkrijgbaar zijn, resp, a f l.*Ö, 11.20, fï.ö», fUO, fO,7Ö, fD.AD, fO.ÏS en f l.OA Ten overstaan vait de Notarissen, W. E. VAN BEHCKEL te Dei ft, en H. B. E. BLA1SSE te Schiedam, Lij Veiling en ALlag op D'onderdagim 18 ©n 25 Alei 1910, telken» des vóórmiddags 11 ure precies, in liet Ven du huis der No tarissen aan de VoldersgracJh* ie Delft, van: De gunstig gelegen, voor korten tijd nieuw gebouwde, goed onderhouden 130UWAIANS- W0N1NG, genaamd. „Eendenoord", ge merkt 7, met stalling voor 54 stuks vee, "Wagenschuur mot Paarden stal, Ka r n mole n, t we hooiber gen, Werf, Tuin en diverse Peroeo- 1 e n uitmuntend WEILAND, te zamen. groot 30 Hectaren 86 Aren 53 Centiaren, alles aan elkander gelegen aan den Zoute- veenschen Weg, onder de gtemecn,te Vlaardingerambaoht, en s.rekkende vap dien weg Ooslop tot de Keen.watering te veilen in drie 'pereeOlen, ta weten Perc. 1. De BOUWMANSWONING c.a. ©n ©enige per ceel en WEILAND, samen groot 14.41.73 H.A., alles aan elkander ge legen aan den Zouleveenseh en Weg en strekkende van dien Weg Oostop tot do KeenAvataring. Perc. 2. Eenige pcreeclcn WEILAND» roet ARBEIDERSWONING en TUIN, nevens per ceel l, samen groot 6.20.70 II.A., alles aan elkander gelogen aan* genoemden weg en strekkende daarvan Oostop lot de vroegere Eendenkooi. Pere, 3. Eenige pcrooclen WEILAND', ne vens peiu 2, samen groot 10.24.10 H.A., alles aan elkander gelegen aan' genoemden weg en strekkende daarvan Oostop tot de Koen watering. - Verhuurd: hot land tot Kerstmis 1916 en do gebouwen fot 1 Alei 1917, vow f3400 per jaar. Lasten over 1915: G rondbel, f209.72; Delfland's Sluisgeki f 216.06 en Polderhistetn f206.80. Aanvaarding en betaling 1 Augustus 1916, onder gestanddoejiihg der huurovereen komst, met bijbetaling van 7/12n der huur over eeu jaar, waartegen dc koopter den 24mi Bfedetnber 1916, de geheels huursom zal ge nieten, Bezichtiging op alle werkdagen, behalve Zaterdags, op aanwijzing van den; bewoner, den lieer P. N. VAN, DER LOOS. Combi natie der perceel en" vo'orbeliou, den. Naiiliön en inlichtingen te verkrijgen ten kantoren Oude Delft 233 te Delft, en Nieuwe Haven 149 te Söhiedann N.E. Aan den kooper zal, desge- wensclit, 2/3 van liet bedrag der koop penningen tegen eene rente van 4% o/0' 's janrs, op do gebruikelijke voorwaar den als le hypotheek op het gekochte verstrekt worden. 9936 78 Verschenen bg den Uitgever H, A. M, ROELANTS, te Schiedam; door FrQs 25 cents, - Een warm pleidooi voor een betere lichamelijke opvoeding, der jeugd. "Waar in onzen jd de nadeelige gevolgen eener eenzijdige geestesontwikkeling zoo alge meen worden ondervonden, zal dit boekje, dat opwekt tot met oordeel ge kozen lichaamsoefeningen zeer zeker door ouders en opvoeders met graagte ter hand worden genomen. èfeËk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 7