Dotterdamsche Bank ereeni; ing Handelscredieten Acceptcredieten 10DIYAISGB00L. I ZES LIEDJES Zone Ler twijfel m WISSEL- en IF f CTEMBANK EB. J. Wonterlood Co., SF/,A RBANRT" LOOPÜYTS BANK MAR Co/s Bank. IJ ÏCASSO-BANK. GEBROEDERS GEMOT Sejile Tan Gelflen a Deposito ■a ROTTERDAMSCHE ROOSTER DER CONCERTEN 1916. PÜNKT; LüJSIrN HAREENS- aen zaak van vertrouwen. Rotterdam, Noordblaak 25. NOORDHjOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, n Safe Depasftt-Inrtclitlng. Verhuren in hunne Brand- en Snbraakvrije Kluis Loketten van verschillende afmetingen en prijzen. f 1113.21484. Vergoedt 4%, rente op rente. SCHIEDAM. i Sik J. F. h 1 i i 1 Dinsdag 1 16 Mei 2 19 3 Zondag 21 4 Dinsdag 23 5 Vrijdag 26 6 Zondag 28 7 Dinsdag 30 8 •onderdag 1 Juni 9 Vrijdag 2 10 Zondag 4 11 Dinsdag 6 12 Vrijdag 9 13 Zondag ll 14 Maandag 12 15 Dinsdag 13 1G Vrijdag 16 17 Zondag 18 18 Dinsdag 20 19 Vrijdag 23 20 Zondag 25 21 Dinsdag 27 22 Vrijdag 30 23 Zondag 2 Juli 24 Dinsdag 4 25 Vrijdag 7 26 Zondag 19 27 Dinsdag 11 28 Vrijdag 14 29 Zondag 46 30 Dinsdag 18 31 Vrijdag 21 32' Zondag 23 33 Dinsdag 25 34 Vrijdag 28 35 Zondag 30 36 Dinsdag 1 Aug. 37 Vrijdag 4 38 Zondag 6 39 Dinsdag 8 40 'rijdag 11 41 Zondag 13 42 Dinsdag 15 43 Donderdag 17 44 Vrqdag 18 45 Zaterdag 19 46 Zondag 20 47 Dinsdag 22 48 Vrijdag 2f 49 Zondag 27 50 Dinsdag 29 51 Vrqdag 1 Sept. 52 Zondag 3 53 Dinsdag 5 y> j 54 Vrijdag 8 55 Zondag 10 56 Dinsdag 12 Avond-Concert Namiddag-Concei t Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Concert Namiddag-Concei t Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Conceit Namiddag-Concei t Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Concert Namiddag- Concert Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Concert Namiddag- Concert Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Concert Namiddag Concert Avond-Concert Namiddag-Concei t Avond-Con eert Namiddag-Concert Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Concert Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott. Sted«li)k Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelqk Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Kapel ss» Rott. Stedelijk Oike-t. v s Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Khpel Rott. Stedelijk Orkest. s» s Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Haimcnie Kapel Ro't. Stedelijk Orkest Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott. St'dehjk Orkest. B. Verhallen. A. Kerrebijn. B. Verhallen. A. Kerrebijn. B. Verhallen, i, Kerrebijn. B. Verballen. A. Kerrebijn. B. Verhallen. A. Kerrebijn. P>. Verhallen. A. Kerrebijn. B. Verhallen. SCHIEDAM. Rotterdam - Amsterdam 's Gravenhage VLAARDINGEN. Kapitaal ea ^..l.f^pOO.000* BIJKANTOOR SCHIEDAM. Telefoon 114 - 195. Telegram-Adres: Robenko verleent Namiddag-Concert Avond-Concert Namiddag-Concert Avond-Concert Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott Stedelijk Oikest Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. Residentie Harmonie Kapel Rott. Stedelijk Orkest. A. Kerrebijn. B. Verjiallen A. Kerrebijn. B. Verhallen A Kerrebijn. B. Verhallen. A. Kerrebijn. B Verhallen, s A. Kerrebijn B. Verhallen. A. Kerrebijn. B. Verballen. A. Kerrebijn. B. Verhallen. A. Kerrebijn. B. Verhallen. A. Kerrebijn. B. Verhallen. A Kerrebijn B. Verballen. A. Kerrebijn, B. Verballen. A. Kerrebijn. B. Verhallen. De Namiddag-Concerten zullen aanvangen te half drie uren, de Avond-Concerten te acht uren. Bij Avond-Concerten mogen kinderen beneden den leeltijd van 1G jaren niet m de Diergaarde aanwezig zijn. Dienstboden moeten alsdan te vijf uren11 den tuin hebben verlateru 10093 174 Op dagen waarop Namiddag-Concerten worden gegeven, zullen vanaf des middags 12 uren tot na afloop van het Concerten op dagen waarop Avond-Concerten plaats hebban vanaf des avonds 5 uren de prijzen der introductie-biljetten voor vreemdelingen en logees worden verhoogd met H) o/o voor plaatselijke belasting op publieke vermakelijkheden I I 1 I in loopende rekening tegen zekerheid van hypotheek, documenten, wissels, borgtocht'of in blanco door beschikbaarstelling van haar accept aan hare Commercieeie relaties en Buitenland. Binnen- JAN MAVELAAR ZOON, Kassiers en Makelaars ln Assurantiën, ROTTERDAM. Incasseeren op het Binnen- en Buitenland. Koopen en verkoopen Wissels op het Bui tenland. Voeren Efïectenorders uit. Nemen gelden k deposito met één dag opzegging X pCt. tien dagen b ll/4 b voor langeren termqn onder nader overeen komen voorwaarden. 1223 12 SfeedsBireto uiti dtoor- Rotterdam BJj wijze van proef wordt, ten gerieve der bewoners van het Westen, gedurende de a.s. Zomermaiiaden de tot dusver gesloten toegang tot de Diergaarde aan de Diergaarde- singel (5 dewindei onder zekere voorwaarden voor belangstellende Leden opengesteld. HET BESTUUR. osnciê IooêstraaC320j 8586 30 1 Hoogstraat 73. Onéorafdei ng dsr Ysreeniging van Mod* V «oholea te 'a-Hoge, Goadgekwd tyj Kon. besl. van 28 Aug. 1911. Dagilylu inschrijving van leerlingen ter opleiding voor Diplomate -ran tfoatu- mlère, Coupeuse en Leeram. Ook gelegenheid ach voor eigen gebruik te béfewunea. @102 15 De Leorares, H. M. Ti TAN iLPHEN. Markt BUPQBT, Telefoon Zooeven verschenen en voorhanden met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van .T. P. J. H. CLIN9E DOORENBOS (DB CANTER}. 1. Het vogeltje op Nelly's hoed.-- 2. Arm Paatje. 3. Brief van een Bakvisch aan een Bak- visch over de Inkwartiering. *4. Harten met Opschriften. 5. Brief van een" ouden Landweerman: aan een jongen Lan.dstorm.er. 6. Zijn Vaderlands cbo Vlag. Elk nummer met een sprekend titel blad, geteekend door WILLY SLUI TER! Prijs p. nummer Veertig Gent. 8175 30 is het koopen van Diamantwerken, Horloges, Rond en Zilver. Pendules, Klokken, enz., Daarom wqzen wij onze lezers bq voortduring op het ten deze sedert 25 jaren zonder eenige reserve aan te bevelen adres van SCSKRBUDBR A BAKSTRBN, Binnenrotif 170, Rotterdam Telefoon interc. 3ÜOB'. 1225 20 WISSELS. COUPONS. VREEMDE BANKNOTEN, Neemt gelden èi Deposito. Zonder voorafgaande opzegging1 pCfc. - met 10 dagen opzeggingI1/* met 3 maanden opzegging3 1 ]aar 1' 1495 40 Verhuurt Safe-Loketten. Kassiers en Commissionnairs in Effecten. Telefoon 57. WESTYEST 3e. Lange Haven SO, Schiedam. Reserve-kapitaal op 31 December 1915; SAFE-LOKETTEN te huur vanaf f per Jaar. Neemt 'gelden a deposito en In reKei ng-courant. 1 Lemrehaven ÏV.K. 1©7, Rotterdem. Verleemt CMJEJtlM 3TB JV> Wmmem* «eMm «k J93EV&SMTO A 2i/s fö 9278 SI O CORRESPONDENT te SCHIEDAM: D. KOK, Lange Haven 10. Hotterdam. s - Gravenhage. ZuIdMaak S6. - Knenterdyk 13. Belast zich met in casseeringen op het Binnenland Buitenland. Koopt en verstrekt wissels en cheques op het Bui tenland. Verstrekt handelscredieten tegen zakelijk onderpand. Bezorgt telegrafische uitb italingen. Belast zich met de uitvoering van Effectenorders -■ Verhuurt aan hare clientèle Safeloketten Neemt gelden deposito tot wekelijks te annonceeren.rente.il V Bureel van Administra- 17 ft ALTIJD Public-Accountant. - tieve Controle. ill3a Leeraar 13.O.Boekh udeit -Gevestigd sedert 1894. etc. 1220 20 'Souteerle Tnlnsingel no. 19, Schiedam. latere. Telephoon no. 184. Inrichten, bijwerken, in orde bren^n, controleere: en gerege bijhouden van administration van welken aard ook. '/eeraar in Staat huishond, ande en Statistiek, Boekhouden, Kandelsrekenen en Handelsrecht Opl f,i rÜTify voor Tilvamen ©xi jPraotjjk. Leuvehaven 103, Rotterdam, Biedt geXegenheid in haar brandvrije en inbraak- vrije kluis tot bewaring van Effecten en andere waarden en verhuurt daartoe loketten vanal f 8. per jaar., K) 5854 38 Kassiers en Makelaars n Assurantiën. Scheepmakershaven 66. Botterdam. met één. dag opzegging 1 o/o' ▼oor langeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. 4 DIERGAARDE Trijdaf? 3) 9 y> y> y> 3) h y> 3) 3) 3> 3) 3> 3> 3) 3> 3) 3) 3> 3) 3) 3) D 3) 4 D 3) 3) 3) 3) 3> 3) 3) 3) 7> 3> 3) 2» i> 3) 3> T> SS B B 1 BB D BB B B B B B B B BB BB B BB B B BB B *B B B B B B in 10081 128 L^A KJ J 'i'Jfcui'if'iiftlil'JiiÉlli'l'tL-J' J- '''In .*-! WK TEUEF328S> GraUahs opaanv n n -J TELEGRAM-ACRES ,BALO". - TELEFOON INTERC. No. 65 en No. 463. 8418 30 r Kt 5 "4?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 8