1® oorlog 69*" Jaargang, maandag 15 Mei 1916 NA LANGE JAREN, Mo. 15140 Deze courant verschijnt d agelijks, met uitzondering van Zon.- en Feestdagen. Prijs per kwartaal; \oor Schiedam en VI a ar din gen fi. 1.25. franco per post Q. 1.65. Prijs per week: \oor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verte ntién voor het eerstvolgend nummer moeten des mSddag3 vóór een nur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 {hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Ven 16 regels fi. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. J03. BUITENLAND, Van het Westelijke front Duitscih legerbericht Van gisteren: Een verkenmingstroep is bij Ploegstesrt ten Noorden van Armentières in de tweede linie van den vijand doorgedrongen, liet een mijnschacht springen en keerde met tien gevangen Engellsdhen terug. In de buurt van Givendhy-en-Ghelle zijn in de Engelsche stelling mijnen tot ontplof fing gebracht en hebban voor ons gunstig afgeltoop'en geivedhian omi schansen en mijn- tredhters plaats gehad. 1 Op den iWestelijken Maasoever is een aanval4 met handgranaten door de Fran- sdhen tegen hoogte 304 ondernomen, afge slagen. Op beide Maas ote vers was de artillerie aan weerskanten druk in de Weer. Franscli legerbericht Van gistermiddag1 Ten ztiiden' van Roy® hebben de Fran- s'chen een 'aanslag van de Buitsehers op een loopgraaf in Wet Bois des Loges afge slagen. In de streek valn Verdun valt over den af geloopten madht geen enkele gebeur tenis van Wang te vermelden, behalve een hevig bombardement in de streek van den Morthomlme. Van het Oostelijke front. Buifesdble, Ooslenrijksche, nooh Russische legerberichten van Zaterdag en Zondag heb ben iets van betoekenis te midden. Van hét Zuidelijke front. Oostenrijksoh leger bericht. Van gisteren: Op de hoogvlakte van Dobterdo> 's nachts een Hevig© aanval' met handgranaten. De Italianen, zijn ten westen van' San Martino na een hardnekkig gevecht afgeslagen. Ove rigens was het oorlogsbedrijf gering. Italia'ansch legerbericht. Ih Trentino len die boven-Etsdh! beschieting door de artillerie, in het bijzonder hevig in de streek van den Col di Lana. Kleine aanvallen van jdm vijand op( den' Cukla en de hoogte ivoor Ludnico zijn, afgeslagen. Op den Karst beteffc onze artillerie ontplof fingen. teweeg gebracht in de vijandelijke linies bij San Martino. Zij hééft in de buurt van D'evetaki ten CJp-pachiasella op marsch zijnde colopnes niiilesngejaagid. Van liet Balkanfront. Duitsch legerbericht Vijandelijke vliegers, die op Mrovsa ten Doiran bommen wierpen, zijn door ons afweervhur verdreven. .l|ttrk!sch legerbericht Drie vijandelijke vliegtuigen hebben gis teren (Zaterdag) over het schiereiland Gal- lipoü gevlogen. Zij' zijn naar Tenedos ge vlucht toen onze vliegers verschenen. Een vijandelijke kruiser heeft getracht d© ha ven Sighadzjik ten zuiden van Waeria binnen te dringen. Hij moest zich, ech- naar Ket Engelsidhi, door E. G. MOBERLY, €2J t „Zij is hier Joyce is hier,"1 gei hij opgewonden, ,.zij wil mij spreken on ik1 moet haar' spreken. Zij1 zegt dat zij om een gewichtige, dringende reden gekomen, is, en er is geen enkble reden, waarom iifc haar nuj niet zou ontvangen. "j heeft ook iets moois gedaan. 'Zij heelt mijn vrouw irij de veronderstlling gebracht, dat rij gelooft in mijn góedheid, evenzeer als Mildred aelf daaraan gelooft. Mijn God! Joyce 'hoeft geen reden gehad, mij als iets anders dan als een duivel te beschou- iwen, maar rij beeft met geen en kei woord of teeken te kennen gegeven aan Mi Ij Üred wat zijvan mij weet of het Ver trouwen Van mijn vrou'wi aan het wan kelen gebracht. Dat tos mooi van Joyce, rij jcon iets mooiers gedaan heb^ ben. Mildred verhouwt mijl met hart en riel, die arme kleine Mildred. Ik zooi het heel naar vinden als ae nu ontgoocheld .werd.'* „Ik1 Weet zefe, dait niemand baar om ij- goochelen zal,"- zei Blrampton met over tuiging; hij herinnerde ricjh met een get- Kjoel yan medelijden de droevige oogen ter op Samos terugtrekken, na tweescho ten zonder uitwerking gelost te hebben. In den Kaukasns. Turksch legerbericht. De vijand hervatte, nadat hij in hot centrum, in den sector Kope, uit zijn stel lingen verjaagd was, den 29en April zijn op 23 April, Turksche tijdrekening, mi's- lukt offensief met ©en reeks hevige aan vallen om de verloren stellingen op den berg JCope en den berg Bathle, die ten noorden van den Kope gelegen is, terug te winnen. Deze aanvallen werden door onze tegenaaVallen afgeslagen; het vuur van onze artillerie hield vreesolijk huis in gelederen van de terugtrekkende ka- Ion nes Van den vijand. Wij hebben in deze gevechten meer dan honderd gevan genen gemaakt In de overige sectoren onbeduidendo patrouUI e-gevech ten. Russisch legerbericht In de richting Van Erzindjan maakten Russische veldaldeelingen samen met deta chementen territoriale reserve, zich, na een verWoed nachtelijk gevecht, meester van een hoogo berggroep, die de geheele omliggende streek' beheerscht en door den vijand krachtig versterkt was. Zij namen daarbij 30' officieren en 365 Turksche sol daten gevangen. Russische voorhoedetroep©n sloegen zon der veel moeite een vijandelijken aanval af in de buurt van Mamahatoen. Aan den linkervleugel van het Russische leger versloeg een der colonnes de Tur ken in een gevecht, dat twee uren duur de, nam eenigen hunner gevangen en maak te een nog bruikbaar kanon, meer dan 2000 geweren, verscheiden tienduizenden patronen en een groote hoeveelheid kruit en ander oorlogSmaterieel buit. In Berzië. De „Kölnische Zeitung" verneemt uit Bierlijn - Om te bewijzen, dat in heel Perzië de stemming ten gunste van Rusland en Engeland omgaat, hebben Russische en Fransche bladen de laatste dagen het be richt verspreid, dat eenige Perzische stam hoofden, in samenwerking met de Russen, een aantal Zwcerlsche officieren der Per zische gendarmerie en verscheiden heken- de Perzische politici gevangen hebben ge nomen. Naar wij Van welingerichte zijde vernemen, zijn die berichten onjuist. De Zweedsche officieren bevinden zich even als de aanvoerders van liet Zweedsche patriotten verbond in veiligheid bij de strijd macht, die het opdringen van de Russen ten Westen van Kormandzjah met goed gevolg tot staan heeft gebracht. Ook de stamhoofden, op wier overloopen de Rus sen bizonderen nadruk leggen, zijnaand© Perzische nationale partij, die zich de be vrijding van Perzië van het Russisch-En gelsche juk ten doet stelt, trouw gebleven. In Oost-A frika. Uit een in 't midden der vorige week van mevrouw Tracey en haar bezorgd gezicht, „niemand van ons zal haar ooit de oogen -openen. Wou u juffrouw Trevor nu ontvangen? Is' zij op uwi verzoek geS komen?" „Op mijn Verzoek,? Noen." Er was ver bittering in de zwakke stem. „Ik heb' volstrekt niet om haar gezonden, ik denk niet dat zdji gekomen was als ik dat ge daan had. Maar al had ik nog zoo graag gewild, ik had niet omi haar kunnen aent den, want ik had geen flauw' idco waar zij was. Ik had haar uit het oog ver loren." „En u hebt mij' haar adres gegeVen,v zei Blrampton, „het adres van een wol hing, die ze reeds verlaten had, voordat ik' er aankwamt" i „0, dat was geen misleiding van mij,? antwoordde Tracey, „zjj heeft daar Wer kelijk gewoond en zoc- ver ik wist, was zij daar nog toen u mij geopereerd heeft. Ik dacht u te kunnen helpen haai' op te sporen. Ik had een gevoel of ik u iets gaf, dat u graag hebben wou, u hadt mij het leven gered en u hadt dat |op een schitterende wijze gedaan, klaar zij is zeker bang geworden en heeft haar pension dadelijk Verlaten, nadat ik had uitgevonden waar zij Woonde. Ja, ik zie Wat uWl oogfen bedoelen al spreken uw lip pen het niet uit: ploert! Ik ben oen ploert geweest, bijna altijd; ik ben bereid dat te erkennen. Maar ik Wen goed geweest voor mijn Vrouw, vraag bet haar maar; rij zal u jvel zegden, dat ik' goed yppr ontvangen telegram! van generaal Smuts, den bevelhebber van de Britsehe expeditie, legen Duitseh Oost-Afrika, bleek, 1 datde ze eerst zoo voorspoedig lijkende expeditie, op moeilijkheden is gestuit Smuts rukte met zijn Zuid-Afrikaanschen troepenmacht aanvankelijk snel op, zuiverde het Kili- mandsjarogebied en trok toen naar bet zuiden in de richting van den soorweg, die Van Dar-es-Salaam naar het Tanga njikameer, geheel Duitsch-OostAfrika door snijdt Hij bereikte Kandoa-Jrangi, maarse- dert .vernam men niets, totdat nu het be richt komt, dat de vijand met nieuwe versterkingen tegen die plaats oprukt En merkwaardig is zeker de toevoeging van Smuts, dat „onze strijdkrachten sterk ge noeg zijn om den vijand te Weerstaan, Dat is zeker geen gunstige mededeeling, omdat ze toont, dat Smuts voorloop ig van het offensief tot het defensief moet over gaan. Een Zaterdag te Londen ontvangen te legram van generaal Smuts bevestigt dit Hij bericht: De Duitsche troepen, aange voerd door von, LettoW-Forbach, betoon den buitengewone activiteit te Kondoa-Iran- gi. In den nacht van 9 Mei deden rij, na een hevige beschieting, een aanval, zij werden echter teruggeslagen met zware verliezen. De vijand zette zijn aanvallen voort op 10 en 11 Mei. Op laatstgenoemden datum was zijn aanval voornamelijk gericht op den Engelschen linkervleugel. Hij werd ech ter wederom teruggedreven. De Engelsclien leden slechts geringe verliezen."' Een Reuter-telegram uit Moschi (Oost Afrika) meldt nog d.d. 11 dezer over deze gevechten S De vijand deed gisteren herhaaldelijk aanvallen op Kodoadrangi en maakte daarbij gebruik van een kanon van den kruiper „Königisberg." Hij werdgeregeld afgeslagen. Vijftig gesneuvelde vijanden, waaronder twee Europeanen, werden op het slagveld gevonden. De Verliezen der Engelschen wa ren slechte gering. De Belgische minister van koloniën maakt bekend, dat een Belgische brigade Kigali, do hoofdplaats Van de provincie Raeon- da, in Duitscjh Opst-Afrika, bezet heeft. Ter Zee, De duikboot- en mij'neno'orlog, Lloyds meldt, dat biet Engelsche stoom schip „Eritria" (groot 3464 ton, gezon ken is. De Engelsche admiraliteit maakt bekend, dat liet Engelsche zeilschip „Galgate" den Gen Mei door een torpedo yan een Duit sche duikboot in den grond geboord, is op hmderdvijlftig rapen ten Wi. van Ushant. Twaalf' letten der bemanning in de een-O boot zij'n. te Brest geland; de andere boot met dertien man wordt nog vermist. Vol- Igens de verklaringen van den bootsman beeft de duikboot niets gedaan voor de veiligheid van de bemanning, die gedwon gen werd in do booten over te gaan en haar geweest ben, ik heib1 Mildred nooit teleurgesteld. Zij is ongeveer do ©enige! vrouw, die ik[ nooit heb teleurgesteld. Mijn moeder en zuster hebben nooit iets taan mij te danken gehad, ik heb haar leven tot een hel gemaakt En andere vrouwen ik heb andere vrouwen achtereenvol gens allen teleurgesteld, maar Mildred nooit „Ik' weet dat gle goed voor haar ge weest zijt," daar Was een bedarend iets in de sterkte stem, daar was een wie nel-a van medelijden in Brampton's riel met den man die tiaar lag te sterven. „Ik zal juffrouw Trevor gaan halen, nadat ze met u gesproken heeft moet u u heel kalm <h ouden en u door uw, vrouwi laten oppassen." „Totdat ik sterf? Ja, dat weet ik. Ik zal olies doen wat ze zegt; totdat ze het gordijn laten zakken," en met ern herhaling wan zijn zonderling glimlachje deed 'de i zTeko man de oogen dicht, totft- dat hij bij het hooien vtm een zachten voetstap bij het bed, de oogen tot Joyce opsloeg. „Ik weet niet, of ik geloof in berouw, op een sterfbed," begon hij zonder an dere inleiding, „maar het spijt mij dat ik' een schavuit geweest ben tegenover je; ik kan het niet Pul er wpoiden brenj- gen hoe mij dat spijt. Mijn vromv denkt dat ik! goed ben, rij gelooll in mij, vreernn niet yvaar?" hij glimlachte Bauw, „jijen zij en die beste .dokter geven mi5 een gevoel of ik bad willen trachten goed te zijn, als ik er nog eens boVen pp ten gevolge van de ruwe zee aan groot gevaar werd blootgesteld. In Engeland. 'Minister 'Asq ui tb over den vrede. Eerste minister Asquith heeft op 10 Mei j.l. een interview toegestaan aan een or respondent van de j,Chicago Daily News*. Een Reuterte-tegram geeft het in ox ton so weer. Het grootste deel ervan w.rdl in genomen door de reeds sederf bet tegm van den oorlog tegen Duitseliland geuite argumenten. Naar aanleiding van de vredesopvaftin- gen van den Duitechen rijkskanselier, zeide de Britsehe premier het volgende: „Op dit alles htebben wij slechts dit tot DuitscWand te zeggen: erken het beginsel dat overal door de beminnaars van dc vrijheid wordt voorgestaan, en laat allen naties werkelijke vrijheid en 'geen zooge naamde vrijheid, door de Pruisische tyran nie vergund aan onderworpen volkeren, en herstel, voor zoover dit nog gedaan ka.n worden, bet onrecht, dat gij deed." Er rijh twee Verklaringen uit Duitsche bron. Eén er van luidt, dat wij onzen bondgenooten beletten vrede te sluiten, en is vjooral Voor de neutralen bedoeld. Dc andere opvatting houdt in, dat wij doende zijn een afzonderlijken vrede met Duitsch land te sluiten en is natuurlijk aan hel adres onzer bondgenooten gericht. Beide zij'n even onjuist. •De correspondent merkte op: „Het. teal u biet ontgaan zijn, .dat Belhmnnn. Ho 11 Weg Enigeland bet plantoeschrijft, hef vrije en vereenigde Duitsdhland te vernietigen." Grey antwoordde„Een dergelijke dwaas heid zouden wij niet in ons hoofd halen, wij denken aan zooiets niet, en Bethiminn weet dat hteel goed. Wij wensckcn het Duitsche volk vrij te zien, zooals wij dat zelf zijn. Het behoort tot de grondregelen der politiek, dat tuten een volk niet met suc ces tot 'slaaf kan maken, en dat men de ziel van een Volk niet door despotisme en bruut geweld kan doodon. De geschiede nis hteefit Ons Uit keer op koer geloerd. Wij zijn dezen oorlog niet begonnen om een ander Volk dit aan te doen. Wij geloo- ven, dat het Duitsche volk, wanneer eenmaal do droomen Van de WercldJhteei schlappijl, zoo geliefd bij de pnng?raianisL©n, zijn Vervlogen, jzal aandringen op een con trole over gijn regeering en 3derin ligt do hoop opgesloten voor de vrijheid en de nationale onafhankelijkheid in Europa. Want de Puitsebe democratie zal geen oor logen op touw zetten, zooals liet Prui- siechte miiliiifcairisme die .ontworpen heeft, ofpidait hlot die op een gunstig tijdstip 2ou kunnen doen losbarsten. i 1 Tenzij de imenschbeid uit dezen oorlog loert den porlog te vermijden, zal deze strijd tevergeefs gestreden zijn. Hol schijnt mij toe, dat dan de menschlicid steeds met vernietiging bedreigd zal blijven. Do Pruisische autoriteiten Zoo besloot de premier hebben blijkbaar slechts één idee "van dteln' vrede; een ijzeren vrede, den anderen natiiefe opgelegd door 'Duiisöhlands suprematie. Zij Begrijpen niet, dat vrije mannen, en. vrijte naties liever willen, ster ven, dan. zich' aan .die liteersch zucht te on derwerpen. i i gekomen was, maar dat zal, niet meer gebeuren. Dit is het einde." „God is Liefde,"- zei ze, zijn rusteloo; bewegelijke handen aanrakende. „Hij zal u stellig in een volgend leven de gelegen/- beid gevjen die go hier gemist hebt." „Dat ban wezen, ik weet het niet, het is een vertroostend© gedachte, een go< dachte die vrouwen als jij kunnen kaes1- teren. Maar ik kan het kwaad dat ik gedaan heb' niet ongedaan maken."' De donkere oogen zagen peinzend naar Joy ce op. „Hoeveel kans ik ergens anders mag hebben, ik lean het kwaad dat ik hier gedaan heb niet ongdaan mak on. Zoo Veel kwiaad, en ik kan het niet goed; mlakten. Dat is het pijnlijke van de zaak. Denk hoe ik uwi leven heb bedorven, dat "kan niet uitgewischt worden alsof het nooit Was -geschied."' „Neen, ge Kunt het Verleden niol onf gedaan raakten", antwoord de zij heel ern stig, heel vriendelijk!, „het is een van de yïeeselijbb dingen in hot leven, nat wij niet bunnen ongedaan maken, Wat Wij hebben verricht. Maa.r zij zwoeg. „God is zoo goed, dat Hij ons soms in do gelegenheid stelt onze fouten en onze zonden goed te hinken; somtijds kun nen yvij een onrecht herstellen; jk ben hier Vandaag hij u gekomen om u levra gen of u dat doen. wilt?" „Een onrecht herstellen? Hoe kan ik dat? Ik begrijp het niet. Wjat is er dat iK herstellen kan?" Mpt haar hand nog steeds pp de zijne En or kan geen einde aan den oorlog ho m-r*n, voor die heerschzuchl is gebroken. Hulp verschaffing aan Polen. Een memorandum van het ministerie van buitenlandschc zaken bevat de voorstellen door den Aincnkaansclen ambassadeur te Lenden aan Sir Edward Grey golaan, voor hulpverschaffing aan Poten. IJe ambassa deur wij sl erop, dat ongeveer vier mil Hoen rnenschen bijeen zijn, ui en om Warschau. Lodz, Tbjmslochof, Wilna, Wowno enBela. Lie Ainerikaansche Commissie stelt nu voor. deze steden van voedingsmiddelen te vooi- zien, terwijl de Duitsche regeering daartoe met alteen een gedeelte zal bijdragen, maai bovendien de ove-nge deelen ties lands do ncodigo voedingsmiddelen zal icr- schaffen. De Duitsche regeering zal bovendien de noothge sclieepsruimte voor clit fi.mspoit dezer voedingsmiddelen van. de Vervemgde Staten of andere landen naar Dantzig teschikbaar stelten. Item voorziening met levensmiddelen zal slechts tot 1 October behoeven te geschie den, als warneer de nieuwe oogst zal be schikbaar zijn. Buitsthland verbindt zich voorts, de in gevoerde levensmiddelen, die maandelijks 40.000 ion zulten bedragen, ongemoeid le laten, 0© Engelsche regeering heeft dit voorstel aan do Russische overgebracht, welke het aanvaard heeft. Engeland heeft zich daarom bereid verklaard, bet voorstel aan te nemen en onmiddellijk de uitvoering daarvan mo gelijk te maken, nuts de te ver]oenen hulp aan geheel Russisch Polen zal verschaft worden, daar Engeland mot do bezetting van sommige gedeelten resp. door Duitseli land en Oostenrijk kan erkennen. Boven dien zou Duitsohlaud beoogen, het even tueel© overschot aan aardappelen uit Polen uit te voeren. Met het oog op de ondervinding, die bij de Imlpvcrsdiaffing aan België is o-pgedaan, is de Engelsclie rageering niet bereid, om den uitvoer van bet zoogenaam h> oversdhot aan voedingsmiddelen uit Russisch Polen too te staan, daar dc vraag, wat ondier „ovei- scbot" moet worden verstaan, ©r groolön- dccls een van opval ting is. Teneinde de o:ad-"rhandelingen niet te rek ken, is dc Engelsche rageering desondanks geneigd om dien. uitvoer van aardappelen, toe to staan, zoodra cr volgons de meaning van ©ene neutral© hulpeommissie werkelijk groo- ter voorraad aanwezig is dan voor de voe ding vaai geheel Russisch Polen noodiq is. Duitseliland en Oostenrijk zouden daar tegenover op zich moeten nemen", om de bc-jvolkingen van Servië, Montenftgro en, Albanië, die thans gebrek lijden, omdat alle voedingsmiddelen öf van daar Zijn wegge voerd óf door hot hezetlLngsteiger worden] \efbruikt, van voldoend© voeding te voor zien. De tcnuitvoförlegging dez t overeenkomst zou onder toezicht van nëuIrate personen of lichamen moeten plaats hebben. In ©en hij lilot stuk gevoegd document ■vtephlaact Duitsdhland zich heboid, de^c overeenkomst omtrent de voorziening van* Poten mol vbadi.ngsmiddelen aan te gaan, doch van Oostenrijk wordt daarin, niet go rept. sprak 'zij heel rustig! met hom ovter Eric Raoburn en zijn vrouw; terwijl hij naar liaar luisterde. Kwant er ©en doffe Meur op zij'n Wangen. „Ge vraagt te veel van mij," zei hij, toen zij had uitgesproken, „ik kan niet doen Wat ge verlangt, het is to voel ge vergd. Ik zou niet kunnen. Ge vraagt te veel." „Ja?" antwoordde zij en haar sfcetn, hoewel vriendelijk, Was dringend, „inaar bedenk hoe die arme man ojrechtvaarj- dig in de gevangenis moet lijden; denk aan zijn vrouw, die in hem gelooft evéril- als uw vrouw in u gelooft; kunt go aan die beidon denken?" Zijn donkere oogen, nu zoo ingezonken, verander ten van uitdrukking onder haar vasten blikt „Go wilt dat ik mij zelf zal Lrandf- merken als een misdadiger inplaats van Racbum, beseft ge wél wat ge vraagt?" „Ik verlang dat go doet wat rechtvaar dig is, een groot onrecht zooveel mogelijk te herstellen, lid ben hier gekomen, om u te smeken dat te doen, ca ik iveet zeker dal u hot wilt'* Toen zij zW'ocg scheen bet doodstil in de kamer te won den en gieen andere geluiden werden ge hoord dan uit den tuin, het gezang vain het roodborstje, het zacht krassen, van de kraaien in do olrnboomeri' ia do laan,; [FZordt vervolgd}, SCHiEDAMSCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1