m. BINNENLAND. Kunst en Wetenschap. Rechtzaken. Kerk en School. Sport Gemene# Nieuws. i.uU«atlw. De gewone audiënties van de ministers van oorlog, van buitenlandsche zaxen en van financiën zullen deze week niet plaats hebben. Rechterlijke macht. Dij .Kon. besluit van 12 dezer is bonoerrd tot griffier bij het kantongerecht te Leeu warden, mr, A. E. van Eldik Thieme, thans in gelijke betrekking te Winschoten. JUinhUr Cort ran der Linden Zooals j-eeds gemeld, heeft de Koningin ■Zaierdagm.diag minister Cort v. 'd Lin den en mevrouw Cert van der Linden ten Pa lei ze in liet Bosch ontvangen. 11. li. heeft bij die gelegenheid den minister en zijn echtgenoot© zer hartelijk gelukgr- wenscht met lam huiselijk feest en heeft den verjarenden staatsman verbiijd met Haar portret, gevat in prachtige lijst. De Koningin heeft met eigen hand op dit portret geschreven„Nunc aut Nunquam, ïjj indachtig hij die bestuurt het roer van staat. Wi Jielnuna Mevrouw Cort van der Linden kreeg van Prinses Juliana een bloemruiker. In de zaal van het departement van justi tie, waar steeds de bijeenkomsten van den ministerraad plaats hebben, heeft pir. Cort va,n der Linden Zaterdagnamiddag, ter gelegenheid van zijn 7 Oste n vei jaar- Vlag van zijn ambtgenooten eon blijk van groole sympathie en hoogachting ontvan gen, Den tijdelijken voorzitter van den mi nisterraad werd daar, in tegenwoordigheid van zijn echtgenoote en zijn zoon, van de ministers met hun echtgenooten en van mcj. Pleyte, ais vertegenwoordigster van den minister van koloniën, die voor parti culiere aangelegenheden in het buitenland vertoeft, oen schilderij van Tan Soest, voor stellende een winterlandschap, sterk besche nen door de zon. Dit dock is bedoeld als een 'symbolische voorstelling van de grijs heid van den staatsman, wien het werd aangeboden. De vice-president van den ministerraad, dr. Leiy. minister van waterstaat, sprak bierbij een hartelijk woord. Men schrijft ons uit Gravenhage Kaar zich begrijpen laat, was de belang stelling heden door stad en lanii in het hui selijk feest van minister Cort van der Lin den aan <le.n dag gelegd, buitengewoon en wel van dien aard, dat het niet doenlijk is, ©en zelfs in de verste verte naar volledig heid trachtend overzicht te geven van de hulde en sympathiebetuigingen, welke den 70-jarige en zijn .gezin toestroomde in tele- grafisehen of schrift©] ijken vorm of zich uit ten in het zienden van bloemstukken. Van die hloemzendingen mocht wel de aandacht boven alle trekken bet waarlijk reusach tige stuk, keurig opgemaakt in vergulden mand als geschenk van elf commissarissen der Koningin in Nederland, dis op deze wijze gezamenlijk uiting wilden geven van hunne hoogachting jegens den minister, met wien zij in zoo veelvuldige en nauwe ambte lijke aanraking zijn en dan dient nog van al die bloemengavyn er werd ons ver zekerd, dat 't met een vijftigtal niet op hield de oplettende gedachte vermeld van de 'Belgische vluchtelingen, die onder het bewind van dezen verjarenden minister hier te lande toevlucht vonden en deze gelegen heid hadden aangegrepen om door hot zen den van een keurig bloemstuk van hunne belangstelling te getuigen. De redeptie ten huize van den minister in den. namiddag, werd door zeer velen bezocht Onder do eersten, die den minister persoonlijk kwamen ge 1 uk we n schenwas Z. K. H. de Prins, die wegens uïtstedigheid gis teren nog niet in de gelegenheid was ge weest, den heer Cort van der Linden van zijn 'belangstelling te doen blijken. Z. Kë H. gaf den verjananden staatsman bij gelegen heid van dit bezoek zijn portret ten ge schenke. Alvorens te vertrekken, plaatste de Prins ook zijn handteekening in het feli- cötatieregister, dat gereed lag om te worden gekekend door hen, die een bezoek van ge- lukwensching hadden afgelegd. Er waren er zoowelen uit alle ambtelijke, Kof, militaire m andere kringen, dat vol staan moet worden met dezte enkbic ver melding. V Statenverkiezingen De R. K. Kiesvereen. te Loosdninon heeft Zaterdagavond met algemeen© stemmen candidaat gesteld, in de vacature-v. Ruij,- ven, den heer G. J. v. Marrewijk, en be sloten de candidatuur-A. W. Schippers van de van de anti-revolutionnaire partij over te nemen. In de Vrijdagavond gehouden vergade ring van de Centrale Anti-Revolutionnnire Iviesvereeniging in het district Ridderkerk, is met algemeene stemmen tot candidaat gesteld het aftredende lid de hoer W. Stans. Met algemeene stemmen werd besloten de candidatuur van het Cbr.-ffist. lid jhr. mr. D. J. de Geer krachtig te steunen. Goedkeuring begrootlng geweigerd. Gedeputeerde Staten van Noord-Bolland hebben voor de tweede maal hun gotn keuring onthouden aan de gemeentebagroo- ting van Zaandam. De eerste maal ge schiedde dit, omdat er ©en post van £65.000 als subsidie van bet rijk! ter dek king van het tekort op de begrooting was gebracht Thans is de goedkeuring van God. Staten aan de begrooting onthouden, omdat de hoofdelijke omslag met genoemd bedrag was vermeerderd zonder dat in goede verhouding het vermenigvuldigings- cijfer werd verhoogd. God. Staten zeggen, dat de gemeenteraad niet geacht k!an wor den de noouige middelen tot dekkking van de uitgaven te hebben aangewezen. Waarschijnlijk' zal nu worden overgegaan tot dekking van het tekort door een lee ning op korten termijn, zooals God. Sta ten hebben 'aangegeven. Liberale Unie. Zaterdag is te Amsterdam, onder voor zitters! hap van mr. 11. Eock een vergadering gehouden van do Liberale Unie. De oor- zitter bracht in zijn openingen oord hulde aan de regveruig, inzonderheid aan de mi nisters van bimien- en buitenlands-* lie za ken, voor haar beleid. waardoor zij ons land hutten den oorlog heeft weten te hon- houden. Ten aanzien van Je fmaneuteli? kwestie gal spt. .tls zijn meening te kennen. daL de hiutengewone heffing, een geheel ander aan/ten heeft gekregen, nu ie oorlog zoo l.utg aanhoudt. Het tooistel tot een heffing m eeiis. dat door de iijz.cioiiKnrat »n in Je Kamer is ingediend, gaal verder dan het ontwerp door de reg.enng ingediend. De .egcering uil ,1e opbreng»! doen strekken! tot aflossing van de oorlogstcelling 191-1. Vrij algemeen denkt men dat 1/uitengo- wene maatregelen met achterwege kunnen blijven. Al -evenmin norit de rechtmatigheid \nn de oorlog»winstbelasting betwist. Nu »pr. de Y.-D. kamergroep ,lu et; genonnd. wenscht hij een hartelijk woord van deelneming te spreken in het zwaar verlies, dat deze groep heeft geleden door liet overlijden van baar nobelen. sympathieke» voorzitter. 't Heengaan van dezen zu<> bekwamen, z~o doortastenden man, beschouwt spreker als een grooten slag voor ons land. Spr. wonselite hulde te brengen aan do nagedachtenis van dr. Bos. dirt a! behoorde hij niet tot spr's partij, deze toch zeer na stond, en wiens optreden de U. L. partij zeer heeft gewaardeerd. Deze woorden werden door de aanwezi gen staande aangehoord. Aan het jaarverslag van den secretaris, den heer A. Roodhuij/.en. is ontleend, Jat bij de Unie thans 138 kies ver -e i n g ui ge n zijn aangesloten met bijna 15.000 leden. De vergadering werd, behalve door de Kamerleden, hoofdbestumders, bijgewoond door de leden dor Twee te Kamer, mr. II. Goeman Borgesius, mr. E. E. van R ral te, F. Li'Tónck, prof. mr. G. A. van Hamel, prof. dr. B. D EerJman», P. Otto, en .T. iC. Jansen. Nadat een voorstel van hot hoofdbestuur tot wijziging van het huishoudelijk regie- Trent was aangenomen, werd rn"JegcdoeH dat de hoofdbestuur-dolen mr. P. Rfnk en mr. H. SmeengOiinet 49 van de 50 stemmen waren herkozen. Mr. P. Rink hield vervolgens een inlei ding over het onderwerp „Eveiin-dïge Ver tegenwoordiging". Spr. gaf een uiteenzet ting van den inhoud "van het desbetreffende wetsontwerp. Na de rede van den heer Rink drong de heer Snieenge erop aiup, dat alle kies- vereenigingen, waarbij dit nog noodig is. er zorg voor dra,gen. dat de reglementen en statuten toelating van vrouwen als le den der vereeniging mogeiijk maken. Voort sprak de li--er Sineengc nogmaals zijn diep- gevoelrien dank uit voor .{le zoovele blij ken van belangstelling en sympathie, on dervonden bij het feest van zijn ,30 jarig Kamerlidmaatschap. De vergadering ging daarna over in een huishoudelijke. i Nederland en de aorta®. Ned. mail aangehouden. De „Bandoeng", die 28 April j.l. van Botterdam naar Batavia is vertrokken, heeft de mail te Kirkwall moeten ontschepen. De p a p i e r p rij z c n. Gemeld wordt* Doordat do Duitsdie Regeering met 1 Mei j.l. den uitvoer van papier verboden heeft en zells de pogingen om doorvoer te krijgen van papier, dat vóór dien datum besteld en ter verzending gereed was. geen resultaat hebben opgeleverd, is de prijs van het papier in ons land weder aanmer kelijk gestegen. Zoo bedraagt o. a., blijkens de zooeven ontvangen prijsnoteeringen, Llians de ver hooging voor: het gewone houtvrij post en schrjjfpapier 100ISO pCt., Holl. ge schept papier 50 a 60 pCt.courantpapier 120 pCt, kunstdrük 4080 pCr., couverture 100 pCt., wit carton 6070 pCt., gekiemd carton 100 pGt., stroobord 110 pCt., zijde papier 150'pCt., vetdichf perkamentpapier 100 pCt.,' pakpapier 100 pCt., enveloppen 50 pCt., het gommen van enveloppen 100 percent. Hierbij komt, dat onderscheidene papier soorten en enveloppen tijdelijk, sommige zelfs door het ontbreken van grondstof fen in 't geheel niet meer verkrijgbaar waren, terwijl mede door gebrek aan be paalde grondstoffen, noodig voor do go<-de bereiding de meeste papiersoorten, die nog gefabriceerd worden, In kwaliteit verre bij vroeger achter staan. Waar de drukkers vroeger bij afname van groote partijen, reductie op den prijs konden bedingen, doet zich thans het zeld zame verschijnsel voor, dat de door hen te betalen prijs hóöger wordt, naarmate zij meer gelijktijdig afnemen, hetgeen hier in zijn verklaring vindt, dat de •fabrikanten en grossiers overtuigd zijn binnenkort, we gens papiernood, nog hoogere prijzen van lnin voorraad te kunnen maken. Een scheepraartliDndig museum. Te Rotterdam Le-ft zich een commissie gevormd met het doel in aansluiting aan het Maritiem Museum Prins Hendrik een geheel modem technisch scheepvaartkun dig museum te stichten. Tal van landgenooten hebben reeds hun medewerking toegezegd eri het ligt dan ook in de bedoeling een nationale yerecmiging op te richten, die de do m haar te verwerven verzameling aan 'de gemeente in bruikleen zou afstaan. Een belangrijk bedrag is reeds bijeen tot vorming van een aankoopfonds. Zooals men weet is ook te Amsterdam een begin van uitvoering gegeven aan een plan om daar een historisch scheepvaart kundig museum op te richten. Daar heide plannen echter een verschil lende richting uitgaan, het eene de tech niek en het andero do geschiedenis bedoelt, zullen zij" elkander geen afbreuk doen. In tegendeel hebben beide conüté's zich, tot nauwe samenwerking bereid verklaard. Ffaastieol Blauwt. De koers voor de postwissels naar Duitschland bedraagt-van 13 dezer af tot nader bericht 100 mark f47, naar Gr.- L'riU.uinië 1 f 11.60, naar Frankrijk 100 francs 4- f42. VLAARDINGEN. 13 Mei. De particuliere kleik bij 's rijks belastingen alhier, dejieer 11. Wierd.i js met ingang van 16 Mei benoemd tot rijksklerk 3e klas»e. De heer 1'. \an du* Meer kommies 2e klasse is .in hier naar Vonto (vis.) overgeplaatst, raqa inde 1 Juni. De heer J. C. Paling, particulier klerk teu kantore der invoerrechten en accijnzen alhier is benoemd tot rijksklerk 3e klas se ten kantore der invoerrechten en ac cijnzen ie Dordrecht, De plaatsing aldaar is tijde'ijk en ingaande 16 Mei. Bij het j.l 'Zaterdag te Rotterdam ge- temden examen voor ziekenverpleegster slaagde mej. Joh. P. Bosdijk, van Kier. verpleegster in *t ziekenhuis te Middel burg. Een gronden feest. Zooals wij hebben aangekondigd, vierde gi» teren de heer en mevrouw W. A. Reukers- lierkeuralh, het feest hunner 50-jarige echt- veroeniging. Hoewel wij in den regel van huiselijke feesten als dit geen melding maken, meen den wij in dit geval een uitzondering te moeten maken, waar het betreft iemand als te-heer Beukers, die gedurende zoovele jaren zirh gewijd heeft aan de belangen van de -njeente, van ge me uit -lijk- en kerkdijk© instel tin gen enz., en daardoor is geworden een der meest lekende personen iai de ge meente, niettegenstaande hij zich nimmer op ©In voorgrond plaatste. Bat zijn werkzaam leven voor zoo'n l>e- Lingujk de-el gewijd aan het algemeen be- ,111'g, hem de algemeene hoogachting" en w;uud<-ei'ing heeK verschaft, heeft hij *en zijn echtgenoote gisteren mogen ervaren. Een prachtige, uitgebreide schat Va:n bloe men, vulde de kamer, wair het gouden1 bruidspaar receptie hield en zeer vele per- vnen, zoo particulieren, als autoriteiten, maakten van dezie gelegenheid gebruik, om hut hooggeachte paar Kun gelukvvcnschen aan 1e bieden. Als offkiëele bezoeken konden gelden, die van den Burgemeester met den Secreta ris, vertegenwoordigende het gemeenteibe- -ëuur en eerstgenoemde met den beer mr. v, Velzen, als vertegenwoordigers van de Com missie voor het Stadsziekenhuis; voorts het R. K. Kerkbestuur en het bestuur van het B. K. Weeshuis. Talloos waren ook d-è gelukweinschen, die le' ©graaf en post Krachten en de kaartjes die uit de gemeente aan. huis bezorgd wer den. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Vrijdagmiddag vergaderde bovengenoemde Kamer onder voorzitterschap van den heer B.- A. J. Witkamp f. De notulen der vorige vergadering weiden voorgelezen en ongewijzigd vastgesteld. Er was o. a. ingekomen een verzoek van B. én W. van Schiedam, om van bericht en raad te willen dienen nopens den in houd van een adres van den heer Pieter du Pont, alhier, waarin deze verzocht om te worden aangesteld tot makelaar in assu rantiën. De Kamer besloot om hierop gun stig te adviseeren. Ook was ingekomen een missive van de Nederlandsche Bank in antwoord op het schrijven der Kamer van 27 Maart 1916, dat krachtens het in de vorige vergadering genomen besluit aan die bank was toege zonden en waarin werd verzocht om het daarheen te willen leiden, dat onze ge meente in het giroverkeer zou worden op genomen, zoo noodig door de omzetting van het correspondentschap dier bank in een agentschap. Die missive luidt als volgt: „In het bezit van Uw schrijven van 27 dezer no. 140, hebbch wij de eer U mede te, deelen, dat wij voorshands geen termen vinden om te Schiedam een Agentschap onzer instelling te vestigen. Hieruit valt evenwel niet af te leiden, dat Bankiers, Kooplieden of Industrieel en te Uwent buiten het Giroverkeer zouden staan. Het Giroverkeer bindt zich niet aan be paalde plaatsen cn blijft evenmin beperkt tot Rekening-Couranthouders van De Ne derlandsche Bank. Een ingezetene van Schiedam, die reke ning houdt bij een o-r Bankkantoren, kan van zijn rekening laten gireeren op rekening van anderen, onverschillig waar die wonen. Houdt hij echter geen rekening bij de Rank, doch wel bij een Kassier of Banïder, b.v. bij het Bijkantoor van de Rotterdam- sclie Bankvereeniging te Uwent, welke laat ste weer rekening houdt bij de Bijbank van Be Nederlandsche Bank te Rotterdam, dan kan liij door bemiddeling van zijn Bankicr eventueele ontvangsten en betalingen door Giro regelen. De formulieren zijn aan de Bankkantoren gratis te verkrijgen. Hiervan zrjn uitgezon derd die voor de Rijks directe belastingen, welke togen vergood ing van een halve cent per stuk bij den Ontvanger der belastingen verkrijgbaar zijn gestela." Naar aanleiding van een antwoord van den directeur van het postkantoor alhier op een schrijven der 'Kamer van 17 April IJ. betreffende bezorging dier Engelsohei post en het niet aannemen van ©enige postmonsters jenevers ter verzending naar België werd door den heer Herman Jan sen, (die over de bezorging dier post een schrijven had gericht aan de commissie uit de Kamer voor post, telegraaf en tele- plioon, wat tot de opmerkingen der Kamer over dat onderwerp'aanleiding gaf) de me- dedeeling gedaan, dat hij zich door "de toe lichting van den directeur bevredigd voel de, terwijl de voorzitter mededeelde, dat hij zich ter zake der postmonsters nog verder met den directeur in verbinding had gesteld en deze hem nogmaals de verzeke ring had gegeven, dat tot hulpvaardigheid en "medewerking zou worden aangespoord. Van B. en W. van Schiedam, had de Kamer een schrijven ontvangen, waarin werd verzocht om van bericht en raad te dienen nopens den inhoud cener missive van het Dagelijksch Bestuur der Algem. ^Nederl. Vereeniging voor Vreemdelingenver keer, houdende oen uitnoodiging aan him College om de aandacht van particulieren op teel belang cener Vereeniging Vreem delingenverkeer 1e vestigen. Be Kamer be sloot op dat schrijven te antwooiden, dat er naar haar meening vooralsnog geen reden bestaat om op het verzoek in te gaan. Door de firma M. van Emden, alhier, was bij missive van 28 Maart LI. aan de Kamer bericht, dat zij zich had gewend tot de ,11. LT. S. M. met een protest tegen oen besluit dier Maatschappij, volgens het welk uitgaande zendingen niet meer on- gefrankeerd verzonden mogen worden en de vracht op de plaats van verzending moet worden voldaan, waarbij de koers van 50 wordt aangenomen, en dat zij het op prijs zou stellen in deze de medewerking der Kamer te mogen ontvangen. Nadat de heer A. Cool Azn. had meegedeeld, dat de com missie voor de middelen van verkeer naar aanleiding van deze missive een verga dering had gehouden, doch geen termen aanwezig achtte om aan het verzoek gevolg te geven, werd besloten om in dien zin op het schrijven te antwoorden. Bij de rondvraag werd door den heer Herman Jansen de vraag gesteld, of er door de Kamer nog iets gedaan werd voor het tot stand komen eener spoorweghaven. Dientengevolge werd besloten, dat deze aan gelegenheid wederom zou worden ter hand genomen door de commissie voor de mid delen van verkeer. Ingevolge een door den hoer L Bis E.Hzn. gemaakte opmerking, besloot de Ka mer tot het verzenden eener missive, v aar- in er op gewezen wordt, dat verschillend© personen, die aansluiting verlangen aan het plaatselijk teiephoonnet, deze niet kunnen bekomen, en dat de bediening van dat net nog steeds te wenschen overlaat. De vergadering werd daaiop door den voorzitter gesloten. „Orphans." Naar wij vernemen, heeft Schiedam» Mannenkoor „Orpheus", vergunning ver kregen, toet Ipraiedicaat „Koninklijke" tel roeren. i i Zaterdagavond omstreeks 6 uur is de motorboot van J. Bijloo in de Schie nabij de Ooievaarstorug bekneld geraakt tusschen een daar liggende lictofcerschuit en Jen kante Eerst te llA/i uur gelukte liet de boot weer vrij te krijgen. Gedurendcn dien .tijd is de vaart gestremd geweest. Gistermiddag omstreeks 4V2 uur is een paard, dat in een weide aan den Rotter- damscKen dijk liep, in den Boezem ge raakt. Met zeer veel mfoeite Leeft de eig- naar met behulp van eenige andere per sonen het dier Weer op het droge gehaald. Van een paard, dat in het Zuidergors liep k, ivcide, is gisteren de staart tot aan de pees afgesneden. De .politie stelt een onderzoek naar den dader ip. AGENDA. Vrijdag tot ei met Maandag Flora-Bios coop, 8 uur. Hoofdnummer: „Het geheimzinnige Jfuis". Vervolg van „De Hond van Baskerville". Heden en volgende dagen. Casino, 8(4 u. Gez. ,Nap de la Mar. Stouterdjes. Heden en volgende dagen. Circus Schouw burg, 8(4 uur. Gez. Spre<x 'n Ploert 15 Mei. Tivoii Schouwburg 8(4 uur Ned, Toon. Vereen. Heijermans. De Generate repetitie van eeri kost baar leven. 15, 16 en 17 Mei. Gr- Schouwburg. 8(4 u. Rotte Toon. Gez. De raadselach tige vrouw. 16 Mei. Gemeenteraad Schiedam, 2 uur. 16 en 19 Mei. Rotterd. Diergaarde, 8 uur. Concert. Rotterd. Slcd. Orkest ProfKarl Schwarzschild.f Prof. Karl Schwarzschild, directeur vin het Astro-physikalische observatorium te Potsdam, is tengevolge van ©en in den oor log opgedane ziekte den 11 Mei jJ. over leden. Prof. Schwarzschild was ook doctor hono ris causa der Groningsch© universiteit. Ontrouwe postbeambten. De rechtbank te 's-GraVenhage veroor deelde beden J. V., gewezen brieven besték lor, en IL -§db, gewezen assistent <ler posterijen, beiden te Leiden, de eerste %-oor- waardelijk tot 1 jaar gevangenisstraf voor den proeftijd van 3 jaren ter zake van diefstal van twee postwissels hem Ier be stelling toevertrouwd en valschheid in ge schrifte, de tweede bek!, "tot 1 jaar gevan- genisstraf wegens het 'gebruik maken van een vaischl geschrift De eerste bekt,, werd vrijgesproken van de hlem ten laste gelegden diets tal van een brief waarin twee postkwilamiën. De eiscK van het O. M. was voor beiden 1 jaar gevangenisstraf. NED. HERV. KERK. Beroepen te Nieuw-Vosmeer en Hal steren ds. W. G'. v. Dioome W,.K.Jzn. te Drumpf; te Abbenbroek de heer J. \V, Ro- dodt, cand. te Djordrecht; te Bleiswijk de heer AV. J. Lokhorst, cand. te Alphen a. 'd. Rijnte Beets ds. T. Leendertz te Oos- terwolde. Aangenomen het beroep te Boxmeer de heer E. L. Smit, cand. te Katwijk aan Zee; te Aspercn (Z.-H.) ds. I>. Bax, te Harderwijk. Bedankt voor het beroep (toez.) te HarkstedeScharnier ds. li. N. -Usbrandi te Pingjum en Zurich (Fr.). GEREF. KERK. Bedankt voor het beroep te Grrjpskerke (ZeeJand) ds. R. Ilaïtsma te Hindeloopen HOOGER ONDERWIJS. Te Amsterdam zijn tot arts bevorderd de heeren J. BijLsma, geb. te Leeuwarden en L. 'J. te Groen, geb. te Pretoria. Nat Vereen, voor Handelsonderwijs. In de gisteren te Amsterdam gehouden vergadering van ds Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs heeft de voorzit ter, de heer Ch. E. II. Bioisscvain, hul. de gebracht aan de nagedachtenis van dr. D. Bios. ©ere voorzitter der vereeniging. Uit liet jaarverslag bleek, dat liet te- dental bedroeg 235. Het jaar sloot met een v oordeel ig saldo van 111.282. De ver eeniging wordt door 12 gemeenten ge steund. De heer \V. Voos-.,* hesprak daarna het ontwerp van wet tot regeling van het vakonderwijs van 21 Mei 1915. Voetbals D e w e d s t r ij d e n v a n g i s t e.r e.n. Blauw-Wit heeft zich gehandhaafd aan het hoofd der promotiecompetllie, door yan D. V. S. met 21 te winnen. D. V. S. protesteerde na afloop- tegen een, naar haar meening buitenspel- doel punt. Daarom moest worden verlengd. Blauw-Wit heeft nu een heel mooie kans op promote Sparta non met 4—0 van Willem II, een regelmatiger uitslag dan die van de vorige week tegen Go ahead. Want Sparta is van de drie kampioenen verreweg de sterkste. W o 's t e 1. 2 e k 1 a s s c Al Rotterdam: NeptunusDordrecht 2—1 Bott. Voetbalbond. 2de klas. Sparta IV—V. Y. W. 0-'4 3de klas. Sparta V—R. S G. V. Ifl 7—1 Neptunus 111De Concordiaan (niet door gegaan). Extra afdeeling. 3de ronde Feijenoord—C. V. V. 0—2 F. V. V.Neptunus II 4—3 U. S. C.do Rapiditaan 31 Scli oo I wedstrijden De uilslagen van *!e Zaterdag gespeelde sc hoowe 1st rijden zijn: le afdeeling. II. B. S. 'Is-Gravendijkwal IHandels school f 1—0 2e II. B. S. I—II. B. S. Scliie-lam! 3-0 '2e aSdeeting. Ambachtsschool II—Handelsschool II 1—2 Reusachtige Uitvoer van vee. Gisteren, in den loop van den dag, zijn aan het Maasstation, te Rotterdam, uit om liggende gemeenten ongeveer 2500 runde ren aangevoerd, met bestemming naar Duitschiland. Pet vervoor van deze dieren per spoor is van dien aard geweest, dat er onder liet vervoer enkelen doodgetrapt zijn, terwijl anderen uit nood gekalfd heb ben. i Ook aan het station D. P. hebben zich deigelijko tooneelen onder groote massa's aangevoerd vee voorgedaan, terwijl het ver voer door Rotterdam in koppels van bon- derden hooi wat ergernis Verwekt breit. Waar door den groo-fcen toevoer alle stal len bezet zijn, zijn honderden koeien tijd©-" lijk in weiden nabij Boukelsdijk en omge ving gedreven» Il-et is inderdaad ook om de menscben, die door het nog aanhoudend stijgen 'der vleeschprijzen 'zich van alle vleesdbgebruik moeten spenen, in het harnas te jagen, wanneer zij het vee biji duizenden naar Jiet buitenland zien zenden," terwijl er hier tö lande zelf vteescligebrek geleden wordt ten gevolge van ue hooge prijzen. Van dat gebrek getuigt ook de noodkreet, geslaakt in het onderstaande telegram, dat Zaterdag door de Utrechtsohe slagervereeni- ging „Ons Belang" aan den minister yan landbouw, handel en nijverheid is gezon den: „De Utrecbtsche Slagers Vereeniging „Ons Belang", verzoekt Uwe Excellentie, daar hare leden geen vet vee voor hunne zaken kunnen verkrijgen dan fcegen zulke abnormale prijzen, dial verkoop niet meer mogelijk is, onmiddellijk de grenzen te slui ten voor den uitvoer van zoogenaamde melkgevende koeien en stamboek vee." De drang naar een uitvoerverbod Yan vee vindt opnieuw voedsel in het volgende bericht uit Leiden in „De Nieuwe- Cou rant" i „Zaterdagmorgen werden tusschen de 70 cn 100 stuks vee in ,5 spoorwagons inge laden om de grens te worden overge bracht. „In een ander stadsgedeelte lag ©en groote veeboot onder stoom, rvgarop ook een groot aantal koeien werd samenge bracht, die in den omtrek waren opgekocht. Enkele slagers stonden er met leede oqgen naar te kijken en, zoo verzekerde ons de voorzitter der Leidsche VleescKhouwersveir- ecniging, dat tras nog maar een bfgin. „Wordt daar niet spoedig een stokje voor gestoken, dan kan het niet anders, of onze veestapel zal ernstig worden benadeeld, af gezien nog van de hoogere prijlzen, die er het gevolg van moeten zijn. Hjat Leid sche publiek heeft het reeds direct aan den lijve kunnen voelen, doordat de slagers zich' genoodzaakt hebben gezien het vlecsch dn vet met 10 ets. per pond te vcrhioogen. Den slagers kan daarvan geen verwijt worden gemankt, want op de Leid sche veemarkt jverdm Vrijdag j.l. prijzert Besteed als pooit te voren,"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2