moorlog. Laatste Nieuws. 411e Staatsioterij. li r - Tanhet Westelijke front. Tan het Oostelijke front. In den Eankasns. Franscli luchtschip vergaan. Diverse berichten. Handt1! en Bedrijf. Burgerlijke Stan*!. Aug. BEÜRS VAN ABSTeROfiSf Dageffiksoh Bearsfrörtchi Trekking van 15 Mei 1916. Prijzen van f70. 102 131 134 20-8 -307 306 374 542 72G 731 803 1229 12201 1421 1477 1G48 1794 2014 -.070 2425 2502 2094 2027 2947 2391 3087, :il«1 3330 3338 33G0 3502 3690 3811 3914 3953 3984 4124 4500 49S1 4990 5113 5100 5182 5202 5334 5ri5S 5894 0028 0179 0250 113 0430 0442 0328 0720 CS18 7033 7074 7183 7447 7303 7681 7092 7711 7S15 7875 3120 8193 8304 S4G9 8483 8497 8329 8390 8032 8694 8J207 3005 9090 9095 9189 9210 9zr4 9517 9029 9760 9793 9835 9362 9883 10933 I0O01 10115 10142 10210 103S2 10402 it)347 30552 10724 10765 10781 10330 1092G 10J71 10999 11104 11120 ll3o8 11387 11504 11551 11015 11733 11872 11879 11920 11927 i.09S 12250 12291 12348 12411 12477 12812 12318 13010 13073 13317 13445 13098 13703 13839 14018 14086 14123 14224 14501 14549 14591 14955 16139 16193 10207 10397 10378 10033 16938 17115 17217 17525 17714 17S30 17392 17909 18137 18154 1S1SS 1S2GS 18423 t 18173 1C055 19097 19150 19002 19004 19602 1990J 39923 19900 19971 20305 20G41 200974 -07GG Nieten. 7 52 90 108 113 129 100 217 223 252 301 332 399 4-2G 478 5G0 G87 6S9 G9S 719 705 7'H 801 S2S 921 953 1072 1169 0030 6525 C833 7092 7380 7593 78CG 8151 8289 8526 391G 9124 9345 9341 9789 9935 1024S 101G8 10006 10S51 11015 11149 114: ,9 11630 11874 12119 12374 12507 12937 13187 13570 13991 14245 14382 j.4536 14726 15027 15450 15G8S 16031 10104 10127 17153 17392 17771 17916 18431 187S6 19080 19267 19136 19056 1989S 20145 20121 20693 20876 6064 ...0125 6205 6281 6457 6m 6567 6576 6601 6605 6615 6823. 6914 6915 6928 6995 7078 7083 7147 7155 7229 7248 7377 7370 7468 7506 7522 753S 7541 75S1 7599 7661 7666 7781 7810 7822 7SS2 7933 7983 7991 8052 8075 8153 8.145 8159 8177 8241 8284 8291 8353 8361 8375 83S0 84.98 8544 8791 8859 8869 8894 8619 8990 9005 9029 9044 9053 9070 9149 9159 9212 9281 9312 9319 9393 9452 9-187 9492 9494 9314 9602 9608 9668 9674 9698 9765 9816 9819 9821 9S23 9878 9882 10077 100S3 10094 10127 10225 10285 10286 10323 10330 10439 10189 10198 10529 10582 10G05 10655 10093 10694 10709 10822: 10857 10893 10917 10957 10963' 11069 11072 11088 11106 11144 31193 11331 11337 11385 11430 11477 11488 11490 11588 11006 11653 11GS7 11739 11793 11833 11905 11946 11989 11999 12113 12216 12271 12293 12292 12350 123S7 12390 12197 12514 12557 32591 12010 12622 32693 12885 13Ö21 '13069 13091 T3130 13135 13213- 13223 13466 13545 13507' 13618 13714 13836 13971 13982 13998 14039 14066 14138 14167 14327 14329 1-1344 14346 14352, 11391 14398 11104 14436 11190 14596 14G53 14667 14671 l-167'o! 14730 14784 14818 14863 14994 150S2 15095 15201 15829 15105 1552S 15535 15561 15639 15071; 15770 15877 15895 15926 15931' 1G05G 16074 16081 16093 16101 16211 10234 10235 16265 16426 16173 16501 16584 16609 1671S 17275 17283 17291 17303 17387 17466 17501 17592 17620 17651 17804 17823 17845 17850 17S97 17978 18136 18210 18238 1S402 18481 18631 18724 18736 18754 18790 18S57 18921 1S999 19032 19093 19130 19105 19219 19242 19287 19326 19331 19338" 19368 19411 19532 19550 19603 19615 19716 19731 19758 19677 19S7S 19936 20026 20102 20106 20134 20186 20190 202C3 20320 20418 20193 20537 20582 20591 20595 20700 20752 20797 20801 20842 20883 20912. Ontvluchte kr§gsgevangentn. Ite Statenzïji (Gr.) zijn twee Russische jy^evaiifeneri over de Nederlandsche ^3 gekomen. Zaterdagnacht werden door de grenst ^ht in de Lutte hij Oldenzaal aango- fieuden ttvec Fran sell e krijgsgevangenen, ju Duiischland on tsnj.pt. Het waren Adrien Faffréi sergeant bij het 158ste regiment in fanterie en Jean Marie Darche, sergeant- majoor hij het 118e regiment infanterie. geiden zijn onder militair geleide naar jfotteidam gebracht. Gisternacht zijn drie Russische krijgs gevangenen over de grens bij Cadzand ge- bomen. Metaalbewerkersstaking. Jfen meldt ons- uit 'Amsterdam: 'l Conflict bij' de Ned. Scilieepabomvmij glaat op liet doode punt. De arbeid ligt gtii van bet houden van besprekingen met bet1 personeel 1s geen sprake. De directie boadt vast aan den eïsch: eerst het wet£ hervat en intrekking van de gestelde loon- ciscben, eerst daarna zal worden overwo rn of met eemge vakvereeniging over ig zal worden gepleegd. Storm. De haringlogger „Tina" uit Katwijk, is Biet stormschade zonder vangst naar IJmui- den teruggekeerd. De stuurman is over- lioord 'geslagen en verdronken. Nekkramp. In de gemeente Meerkerk, bij Leerdam, heeft zich een geval van nekkramp voor gedaan bij een vierjarig meisje. Tot nu toe kwam deze gevreesde ziekte in deze omgeving niet voor. Regeeringsbrood. De Gezondheids comissie te Bussum heeft de aandacht van het gemeentebestuur ge vestigd op de slechte kwaliteit van het regeeringsbrood. Verzocht werd daarop ter bevoegder plaats-e te wijzen, opdat daarin zoo mogelijk verbetering worde gebracht Moordaanslag. Gisteravond omstreeks kwart over zeven ontstond in de woning van de 24 jarige vrouw Martina P.. aan de Wijde Broeder- dersteeg 'te Rotterdam tusschen de be- woonster en ©en beschonken man onge noegen over betaling. De man haalde een knipmes te voorschijn en stootte de vrouw daarmee in do buik. Deze, die ernstig getroffen was ©en groot gedeelte van de ingewanden puilde uit de wonde wist zich naar het nabijgelegen politie bureau in de Lange Torenstraat te sloe pen. Daar werd haar de eerste hulp ver leend, waarna men haar naar het zieken huis vervoerde, waar directe opname nood zakelijk was. Haar toestand is hoogst be denkelijk. De dader is bij het verlaten van de woning, door buren en ©en agent van politie aangehouden, en naar het bureau overgebracht. Hij bleek te zijn Antonius van P., geboortig uit Oss, tijdelijk' te Rob terdam, vertoevende in de Halvemaanstraat 7. Het bebloede knipmes is op hem be vonden. i Inbraak. In het filiaal van de Nederlanidsche Plan- tenhoterfabriek aan de Leuvebaven te Rot terdam Is ingebroken. Uit een kast werd ongeveer 700 gestoten. Melkstakmg opgeheven'. De Utrechtsehe veehouders, die Zaterdag middag te 12 uur in vergadering bijeen kwamen, hebben met algemeen© stemmen besloten de melkstaking op te heffen cn t Hen volgenden dag weer melk te leveren. Vruchtboomen langs de wegen. Naar aanleiding van de vraag, ©verge nomen uit „De Gong", orgaan van do Tuchtunie, meldt men aan de ,,N. CU' uit Purmerend, dat langs verscheidene open bare wegen van de Deemster appel- cn pereboomen zijn geplant en men daar heel .weinig te klagen heeft over onbevoegd afplukken. 1 Een ancter© lezer be Oegstgeest schrijft: In zake vruchtboomen langs den open haren weg, werd in uw blad gevraagd, of er niet meer zulke plekjes zouden zijn. Die 'zijn er inderdaad. En niet slechts „plekjes", maar heele streken. De weg van G-oejanverwellesluis door Hekendorp naar Oudewater, ongeveer 1 uur gaans, is dicht met vruchtboomen beplant. Van Haastrecht gaand© door Roo- zendaal, langs den IJsel, ziet men links, rechts vruchtboomen langs den weg. Zoo eok wandelende langs Kobauwi dooT de Lopikkerwaard, langs den Lekdijk onder de gemeente Linschoten en Snelrewaard, ®n op nog vele andere plaatsen. Stijging der vleeschprijzen, In slagerskringen te Rotterdam vreest men. deze week gebrek aan rundvleesch te zullen krijgen. Men zegt, dat consent moet zijn verleend voor den uitvoer van 13000 stuks vee naar Oostenrijk en alleen ia den omtrek! van Rotterdam zijn reeds 2500 stuks tegen buitengewoon hoogeprij- zen opgekocht en menig© boer verkocht zijn koele stal. De slagers vreezen dat het au ondoenlijk zal zijn vee te koopen, tot den prijs welke hen in staat zal stelten tegen oenigszins behoorlijke prijzen hun vleesch te verknopen. De prijs van het- vee die de vorige wteek hoogstens f 1.10 j Per K.G. was, liep heden ter markt op tat f 1.46 per Kj.G. Hedenmorgen zijn reeds van Rotterdam flteer dap. 3QOO stuks vjee per trein naar, Duitschland yerzonden, en er zal nog meer volgen. De moderne blauwbaard. Professor Kenveres, die de obductie der lijken van den massa-moordenaar Kiss te Boedapest leidt, heeft vastgesteld, dat de moordenaar het meerendeel van zijn slacht offers in bed aanviel en met een koord worgde, terwijl de anderen, die geheel ge kleed in de blikken kisten werden gevon den, blijkbaar onverhoeds van achteren zijn overvallen. De medeplichtigheid van den voormaligen politieagent N.agy is zeer waarschijnlijk. Of de moordenaar Kiss als krijgsgevan gene is gestorven, kon nog niet met ze kerheid worden vastgesteld. Een commis sie zal zich naar Waljevo begeven om berichten over zijn dood in te winnen. Overstroomingen in de Kaapprovinsie. De Kaapprovincie wordt zwaar b'e proefd. Na de vrcesclijke droogte, die hon derdduizenden stuks klein vee het lewn gekost en vele hoeren verarmd heeft, zijn in de middeliandsche districten zware ovcr- .-.troomingen gewdgd. Volgens een Router- telegram zijn er tusschen de 100 en 150 menscfien verdronken en is er voor ruim ÏOO.OOO schade ge'oden Honderden1 men schen zijn dakloos. Toevallig liad de regeering eindelijk bij den Volksraad een wetsontwerp in gediend om de -schade van de droogte te vergoeden. F linke boete. De fabrikant Ernst Boetticher te Eitorf, legen wien in December een beschuldiging ingesteld werd wegens het te weinig be talen van brandewijnbelasting, is thans tot een boete van 13 nnllioen mark en an derhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Oorlegsvaria. De Engelsche brigade-generaal A*. C. Ged- des is tot directeur van de werving be noemd. i i i De verlieslijsien in de Engelsche bladen van 'Vrijdag en Zaterdag bevatten de na men van 35 gesneuveld© en van 34 ge wonde of vermiste Officieren. De vei liezen aan "minderen bedragen, 2300. Corps diplomatique. De nieuwbenoemde, tijdelijke zaakgelastig de van Denemarken hij het Nederlandsche Hof, de heer Bigler, is heden in het Hotel des Indés te 's-Gravenhage jiprigekomen. Onze gezanten. De Nederlandsche gezant te Berlijn, Baron Gevers, is hier te lande reeds aangekomen. Gister vertoefde hij te 'Amsterdam en he denochtend kwam hij in de Residentie aan en nam voor de zeer enkele dagen die hij hier denkt door te brengén, in het Hotel des indes intrek. De afgetreden -9 ran Ifcd.-lndtë. De oud-Gouvemcur-Generaal van Ned.- Indië, de heer Weuhurg, legde heden be zoeken af bij andere Ministers en autori teiten. i i F. E. Xi. A. Abel. -]- Te Rijswijk (Z.-H.), waar hij zich na zijn pensionnoering metterwoon vestigde, is he den plotseling overleden, de hoer F. E. L. A. Abel, oud-raadadviseur aan het Depart© ment van Oorlog. „De Nederlandsche Leenw". Onder voorzitterschap van Jlsr. C. H.. C. A. van Sype-rsteijn, had Zaterdag te 's-Gravenhage de jaarlijksdhe algemeene ver gadering van 'het „Genealogisch Heraldisch Genootschap, de Nederlanidsche Leeuw", plaats. Uit het verslag, bleek, dal ondanks de tijdsomstandigheden, het aantal leien in liet afgdoojxen jaar, weder is toegenomen en het Genootschap thans 10 ©era-leden, 13 cerrespondeercmde leden en 365 gewone leden telt. - Op voorstel van het bestuur werd de jaar lijksdhe excursie bepaald op 8 en 9 Juli a_ s. en als doel der excursie gekozen. 's-IIertogenbosch ©n ©enige in de provincie Noord-Brabant gelogen kasteelen. Drlitsch legcrbericht BERLIJN, 15 Mei. Het groote hoofdkwar- tier meldt hedenmorgen: Aan verscheidene sectoren van het front was aan weerszijden de activiteit van ar tillerie en patrouilles levendig. Pogingen van den vijand om onzenieuw- gewonnen stellingen hij ffulluch te herne men, werden, voorzoovc ze niet in ons ar tillerievuur doodliepen, in gevlochten op korten afstand verijdeld. In bet gevechtsgebicd van de Maas wer den Fransc-he aanvallen op dg westelijke helling van den Mort-Ho mme en hij het Cailletlebosch afgeslagen. Engeiscdr legcrbericht." LONDEN, 14 'Mei. (Offidiëal). Na ©en zeer hevig bombardement met geschut van aller lei kaliber, heeft de vijand gisterennacht in drie afdeelingen een aanval gedaan in üe buurt van het bosch van, Ploegstaart, Een van dez© aJUeelingen is er in geslaagd dc loopgraven binnen te dringen, doöb werd er voeder onntiddallijk: uitgeworpen. Schot- sche troepen, dreven de artilI©ri-e-afdeclin- gen uiteen. Hedenochtend in do vroegte is ©en En gelsche patrouille in een loopgraaf van den vijand binnengedrongen 'ben. Zuiden van het kanaal vain La Bassée. 'Dp Engelschen hebben de stellingen ten noorden van 'Mondhy en ton oosten van Vermelles beschoten. Bedrijvigheid van de vijandelijke artillerie en van loopgraafmorlieren hij Marinöourt, Loos, Souches, -Cambres, en St Eloy. Bij Souchez, Hob-enzollem, Givenchy en St Eloy hadden ©enige gevechten plaats. Russisch legerbericht PETERSBURG, 14 Mei. (Officieel.) In het gebied ten zuidwesten van Olyka heeft het vuur der Russen oen ontploffing ver oorzaakt in een vijandelijke batterij. Aan de Mïdden-Strypa hebben vijandelijke af deelingen getracht de Russische loopgra ven te naderen, doch werden telkens weder verdreven. De Russen hebben eenige krijgs gevangenen gemaakt. Russisch legcrbericht PETERSBURG, 14 Mei. (Officieel.) Inde richting van Bayburt hebben de Russen overal de Turksche aanvallen afgeslagen, waarbij dezen zware verliezen leden. In de richting Erzindjan zijn de Turken, nadat zij een groote strijdmacht bijeen had don gebracht, tot den aanval overgegaan. Na een hardnekkigen strijd, die den ge- heelen dag dtyirde, hebben zij op sommige punten de Russische voorpostafdeelingen teruggeslagen. Het gevecht moest echter worden gestaakt tengevolge van de zware verliezen, die hun door het Russisch© vuur werden toegebracht. In de richting van Mossoel, in Mesopota mia, hebben de Russen de strook van Re- vandocza bezet en versloegen daar vijande lijke afdeelingen. De Russen maakten hier kanonnen buit, een groot aantal geweren, patronen en andere met-gebruikte projec tielen. TOULON, 15 Mei. Een Fransdh lucht schip is bij Sardinië in zee gevallen. Zes personen van de bemanning zijn verdron ken. Tegenspraak. De Portugeesche gezant'te 's-Gravenhqgo heeft naar aanleiding van een in enkele Nederlandsche dagbladen gepubliceerd te legram uit Berlijn, waarin bericht werd, dat een revolutionnaire beweging in Lissa bon zou zijn uitgebroken, getelegrafeerd) naar den minister yan buibenlaixdsch© za ken te Lissabon en van dezen het volgende antwoord ontvangen: liet bericht is'volko me a onwaar. Beurs ,van Schiedam. MAANDAG, 15 Mei. Officieele noteering van de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: £46.— per RL., contant zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERST: Geen opgave. MAïS: Geen opgave. Namens de Cömm. voor de noteering. >r ae noteertng. WITTKAMPF. B. A. J. Nötcering der Vereeniging tnBond van Dis tillateurs", gevestigd ,<e Rotterdam. MOUTWIJN: f48.— per HL. JENEVER': f52.— per RL AMST. PROEF: f53.50 per HL. Namens de .Comm. voor de noteering. MOUTWIJNStemming flauw. SPOELING: fl— SPIRITUS: £83—f125. RUWE SPIRITUS: £39—£40. ROTTERDAM, 15 Mei. Op de veemarkt alhier waren heden aan gevoerd 394 vette runderen, 184 vette kal veren, 177 schapen, 871 varkens. Besteed werd voor: Koeien le kw. fl.40 fl.46, 2e kw. £1.30—f 1.36, 3e kwj. fl.05 1.15ossen le kw. £1.38fl.42, 2e kw. f 1.20—f 1.26, 3e kw. 11—f 1.05. Vlug. .Kalveren le kw. f 130135, 2e kw. f 110—f 115, 3e kw, £100; schapen le kw. f72, 2c kw. f68, 3e kw. £62; lammeren. f80—f78; varkens le kw. £93, 2e kw. 90, 3e kw. £86; licht soort £55—f64. Aaidappelten. Zeeuwsehe blauwe f 5.25 f 5.50, dito bfonte f 5.30f 5.50, dito eigen heimers f4.50—£4.75; Spuische eigenhei mers f 4.60—f 4.90, Bravo's f 4.25f 4.75, Poolers f 3.75f 4. Eieren. Zeeuwsehe f6—f6.50. Overmaa- sche f6.25—f6.75. lias. In 't land werden geen zaken ge daan. Hier ter markt was groote vraag voor den kleinen aanvoer, die van middel matige kwaliteit bleek, doch in sommige gevallen tot verhoogde prijzen opruimde. Men 'noteert voor: Blauw schoon 140 150 st., Groningsch 140150 st., Geel 140 150 st, Wit 125 st. Aanvoer: 480 st. Blauw, 600 st. Gro ningsch, 200 st. Geel, 140 st. Wit >Zaden. Geen noteering. Ajuin. Geen aanvoer. HET WESTLAND', 12 Mei. Vereeniging WestJand. De prijzen waren: aardbeziën fl.60£3.10 per kilo; witte asperges 24—38 et, blauwe asperges 19 28 ct. per bos; peen f9.30£18, rabar ber f 3.25f 10, raapstelen 0.45f 1, ra dijs f0.75£1.60, alles per 100 bos; spi nazie 1035 el, zuring 1020 ct., poste lein 18—36 ct, alles per ben; sla f0.80 f3.10, komkommers le soort £12—£25, dito 2e soort £6—£10, alles per 100; perziken le soort 2542 ct, dito 2e soort 1022 ct. per stuk; .bloemkool le soort f15 £27, dito 2e soort f6—£12 per 100; kas druiven le soort f3f4.20, witte druiven fl.80£3.20, tomaten £1.10—f 1.90, alles per kilo; prinsesseboonen f3.90£7.30per 1000. Faillissementen. Uitgesproken J. M. van Loon, huisschilder, teBesoijen. Rechter-commissarisjhr. inr. van Nispen curator: mr. Ch. M. J, Witlox. J. G. Geerling, sigarenfabrikant, te Box meer. Rechter-commissaris: jhr. mr. van Nispen; curator: mr. W. E. C. de Groot. J. de Buck, vroeger meubelmaker, te Utrecht Rechter-commissarisjhr. mr. J Schuurbeque Boeije; curator, mr. 11. G V. Rijmans. J. (Verkroost, te Alkmaar. Recliter-com- missaris mr. N. Muller; curator- mr. A Borbeck. Geëindigd: L. M. Jordens, voorheen schoenfabrikant te Grave. A. van Beest, exploitant eener smederij en wasseherij te Millingen. L. Baas Jr., te Voorburg. SCHIEDAM. TarWe: NEWpYORK, 13 Mei. Mei Juli 1.25V2; Geboren: 12 Mei. Coert Hendrik, z v*. C. II. Schwa germaan en A. M. van de Merwe, Ploee- straat. Arij, z. v, P. Molenaar en J J. Schipper, Maasdams© bestraat. 13 Mei. Arie, z. v. P. II. Hen re-kam cn W. C. Blom, Ged. Broersvest. I' -'r„s Martinus, z. v. D. P. Koppenjan en J M. de Groot, Hoofdstraat Overled er. 12 MeL Arij van der Gaag. oud 54 j en 3 rnrid.. Oudedijk. Arij Ou wencel, oud 7 mud., G-ustostraat. Hermanns Henri cus Brinkhaus, oud 85 j. en 1 mnd, Pro veniershuis. i naar de Officieele Pnjsnoleerirg van de V"roen?ir? voor den Effectenhandels 15 Mei 1916. STAATSLEENINGEN. Nederland. VK. I.K. Ned. W. S. ObL f 100 5 :02% 102% Ned. W, S. Obl, riOOO 5 1021/g 10!15/w Ned. W. S. Oblig. Sl/2 ?3i/< Ned. W. S. Oblig. 3 73 73 Ned. W. S. Cartif. 3 727/s 727/w Ned. W. S. Certir. 2'/2 M'U C2U;W O o 6 t-I n d IS. Oblig. 1915 f100 5 1 003/4 - Obüg. 1815 (1000 5 2 001/g IÖOI/3 Rostand- Iwan. Domb. G R. 625 4['2 69 Ob k. 100 Mc. Sp. te-'69 4 02 V* 0216-i8 Obl. Gecons. R 625 *80 4 65»/g 681/4 Obl. Znldweet 685 4 W/g 56 Cons. GR. 620 '89 4 0 2 63% Obl. *89—90 Hope 625 4 01 60 W. Ween. Sp 625 '90 4 58% Roll. '94 8e Em. 625 O 4 00% 601% Turkije. t OW. 1911 (r.500-2590 4 50 China. Goud!. Rubs Gar. 1895 4 65 Japan. Obtig. 1» per Jt 100 Bl/2 865% 86% Mexico. 100 1000 Aft. Obl. ...6 19 Brazilië. Fund 1914 20-100 6 67 88% FROV. EN STED. LEENINGEN. Nederland. Amsterdam 1916 6 103 103% INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. HK. 1023/10 731% 7^'hs 62'Yl, I 61 Am. B. Sug. C. v. g. A. 67 American Can. Co. Cert. v. gew. A. 53% 52 Ara. Car F. C. v. A. 001% 60% Am; Ride C. V. p. A. 4-57/u 45% Ara. Sm. 4 R. C; v. A. 92% SST/ju 61% Anaconda Copp, M. C. v. A. 169 166 Bethleh. Stoel. C. V. A. 41S Centr. Leath g, A. 52% 527/8 53% Stand. MUI. C. g. A. 87Vl6 Stud. Corp. C. g, A. 128% 130 - Un. Cigar. C. Aï 53% 631/4 531/u U. S. Steel. C. C. g. A- 79% 79 79 MXJNE0UW-0NDMN LM LX I L.\'. Nederland en KoIontSn. Guyana Goud gew. A 288/4 2t Ketahoen Mijnb. pr. A. 181/g 19% Paleleh Mijnb. g. A. 17 PETROLEUM-ONDERNEMINGEN. K. M. t E. FeL hr. A. 627% 628l/4 Perlak Petr. M. A. 491/4 49 Z. Perlak P. pr. A. 77% RUBBER MAATSCHAPPIJEN. Nederland en KoloniSo Amslcrd. Rubber A. lf*S3/j 197% Dell Batavia Rb. A. 144 140 Java Caontch. Cy. A. 136% 130 TABAK ONDERNEMINGEN. Nederland en KoloniPn. Amst. Deli Co. A. 248 Deli-Maatachappij A. 510 5041/j Podnng Tabak-Mij. A. 641/2 Rolterd. Dcll-Mij; A. 229% 232 DIVERSEN. Buitenland. Maxw. L. G. Rest. 81V« 81 SPOORWEGEN. 1 Nederland, Holt. IJ. Sp-M. A. 831/, 85% N.-B. Boxt-W. h. O, 4'/2 91% 93% Idem 2o b. 05 17 Amerika. Atch. T. 4 S. Fé C. v. g. A: 1001', 1901/, Donver Rio C. v. A. H'Vu 11% Erie Spw. gcw. A. 84% SSI/]» Kans C. Sooth A. 241%, 24H/UJ Kansa*. lo h. 03 65 649/is Mits. K. Tax. C. v. 5% 5% N.-Y. Ont. 4 West. A. 28%, 27-% Sonth, Pac. g. A. 93 931/,s Southern Railw. Cy. Vot Tr. Or. gcw. A. 17 Union Pac. Rr. C. v.g.A. 131% 132 PKEMIELEENINGEN. Nederland. PaL v. VotksvE '67 114% Paf. v. Volksvl. '69 f 2.10 9.20 Witte Krui» A 77 77 België. 581/18 «0t%3 HongarUë. ThelM. Reg. Ges. 1880 4 101 109 Atrlka. 26.00 491/( 199 fi( 341 132 507 335% 81% 11% Prolongatie 3 pCt Amsterdam 15 Met. De handel 'bepaalde zich lieden tot enkel© afd.ee! in man, waarin uegal iets omging, o. a. Tabakken met flink© koers verheffing, ver volgens Cultuurwaarden, di© hooeer w'aren. a3s: Vorstenlanden, Javacultuur, Westen suiker, Nedierl. Hand. Mij. Aand, ]Oie en Rubbers prijshoudend, doeh zonder handel. Sqheepaaartaand, verwaarloosd, Van circuL foedsan waren Peruanen tot hooger koersen zeer gevraagd- Staatsfond sen nagenoeg onveranderd, behalve de 5 pCt Staatsleening iets zwakker. AmeriJc. fondsen over 'f algemeen onver anderde markt, alleen Studebaker zwakker. Prolongatie 3\'. pCt. Sew-VerkBche Bearsl Xofecrmg van 11 Mei 12 Mei 13 Mei Atch. Topeka 1031/8 1031,4 1035's Car and Foundry 591/1 603'a 00% Bethleh. St Corp. 445' 445' 448 Denver and R. G. 10 9 9 Erie -* 3Gs/0 363/5.' 37 Kansas City S. 251/4 20 237/4" Miss K. en T- 33/4 4 Miss Pac. 0%, 45/s .7. X.-Y. Ontarioen West 27 27 2CJ Rock Isl. R-w, 201/n UT// 19/1 South Pac. 971% 98 971 Sou tli H.W- 2D/4 213% 22 Unio-n Pac. 135 1353/e 1357 1 U. S. Steel Corp. 83/', 83% 83% Amer. Can. Co. 56 56/4 573/8 Un. Ci gar Co. 59"ij 59- 59 VIJFDE KLASSE. S'os. 5böó, 7U0G ieder f 1000. Nos. GP59, 116-17, 15309, ieder £400. Nos. 581.-1, 11015, 20123 ieder £200. Kas. 618, 1210, 3910, 3G37, 4589, 7696, 8570, 971.3, 12352, 13502, 15121, 17270,17768, 19291 ied r f100. 12JG 1271 1350 1362 1395 1113 115S 1162 1463 1481 1500 1526 1634 1701 1717 1813 1S31 1^50 1855 1906 1922 1967 1989 1993 2027 2056 2059 2060 2123 2125 2171 2200 2216 2318 2345 2110 2122 2659 2696 2098 2702 2787 2 e."il 2868 2881 283.5 2910 2913 2990 rr? 16 3081 3114 3-201 3260 3279 .3290 :?V!0 3315 3331 3100 3103 3137 3192 85 5 33R3 3710 3800 :to,37 3852 3S86 3037 '3973 1082 4337 4354 4 386 1120 4125 4519 4523 4591 4701 4742 4754 U-13 4h89 5006 ■5026 5035 5104 51 :t> -5144 5145 5130 5193 5177 5219 522.5 5,'JMt 5101 5110 5443 5520 5623 56 B 56'. ih 5318 5388 5903 5956 5986 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3