DIENSTBODE net Meisje, Kiem Heerenimis Jan vm Katwijk, Hen vnn Wed. J. K00IJ9KAH, ZES LIEDJES FRAAI DRUKWERK Bei ij KLEINE lIlMTEITIËlf. Casino V ariéié. STOm&TJ Noordvest, voor do sorteerafdeeling. Funcieeringglas, Int. Telefoon 455. Brandersstoog 3. met TUIN L Smallegange, BlUTfKJÏliANB, Gemengd Nieuws. Handel en Bedrijf. ADVERTENTIES. Us- en Melksalon ,,'t Beertje", vraagt Metselaar en Betonwerker. Spiegel- en Vensterglas. Broersveld 78 Tel. Int. 239. neemt aan: J. F. DUPQfiT. MLa® Mt H. Telefoon 1KB, met Pianobegeleiding. Prijs p. nummer Veertig Cent. is een reclame voor elke zaak. Een firma, die prijs stelt op baar naam, zorgt dan ook steeds dat kaar ENVELOP PEN, REKENINGEN, QUITANTIES, ADRESKAARTEN, enz., enz,, ket kenmerk dragen van degelijkkeid en en goeden smaak. 10062 84 gekeel nieuw ingerickt en dus besckikkende over het fraaiste materiaal, is dus wel het aangewezen adres om Uw bestellingen uit te voeren. Op ket gebied van Uleelame-Jür ukwerk leverden wij dan ook reeds aan verschillende groote firma's, zooals PEEK CLOPPENBURG, KAUFMANN, Den Haag, alsmede verschillende Schiedamsche zaken. Modellen steeds voorradig en ter inzage. Dienstbode, Loopknecht. «ëï7 Wenscht Witten f NAP DE LA MAll's Operette Gezelschap Landstorm. De minister van oorlog; brengt ter algc- JWone kennis, dat nog "niet ka.11 wonlen bepaald, wanneer de Ln 1890 geboren per sonen, die tot den landstorm behooren, of daartoe op of. na 1 Juni 1916 komen to behooren, in werkelijken dienst zullen Wor den gesteld. Zoodrp. de lijd van indicnststolling zal zijn bepaald, izrd onvenvijld nadere bekenlnia- kmg volgen. Aanvreten om passes. Het Duitsche gezantschap te 's-Gravcn- ha-ge meldt: Daar zich h:j de tot dusver gekiende indeeling van de bevoegdheid der verf schillende consulaten met betrekking tot pas-aangelegenheden voor de bewoners van eenige deelen van Nederland moeilijkho den hebben voorgedaan, wordt van Ui dezer af de volgende nieuwe indeeling van de consulaatdistricten van kracht: Passen, verlof be wij zen om, te passeeren en pasfvisa aan personen, op een be paalde plaats gevestigd of er verblijOiou- dend, worden verstrekt lo. door het Duitsche consulaat-generaal te Amsterdam voor de provincies Noord j Ilolland, Zuid-Holland, (Noordelijk van den spoorweg Den llaag—Gouda—Woerden, met inbegrip van deze steden) en de provin cie Utrecht; t -o. door het Duitsche consulaat teRo?- terdam, voor do provincie Zuict-,'Holland' (Zuidelijk van den spoorweg Den Haag GoudaWoerden) voor de provincie Noord- iBrahant in de districten Bergen op Zoom, Zevenbergen, Tilburg, Hcusden en Breda: 3o. door het Duitsche consulaat te Maas tricht voor do provincie Limburg; 4o. door het Duitsche consulaat teVlis- singen voor de provincie Zeeland; 5o. door het onder het consulaat-gene raai to Amsterdam ressorteerende passen- bureau te Arnhem voor do provincies Gek derland, Overiisel, Drente, Groningen, Fries land en voor Noord-iBirabant in de dis tricten "s-Hertogenbosch, Grave, Helmond, Eindhoven. Deze nieuwe indeeling van de consu- suiaatgebieden heeft alleen betrekking op aangelegenheden, passen betreffende; voor alle consulaat-zaken blijven ook de hier niet genoemde Duitsche consulaten in Ne derland als tot dusver bevoegd. Hendels- ea kantoorbedienden. Zaterdagavond is te Amsterdam de jaar- lijksche vergadering aangevangen van den Alg- Ned. Bond van Handels- en Kantoor bedienden, onder leiding vajn den heer G. J. A. Snpt. In zijn openingswoord herin nerde deze eraan, dat de Bond thans 10 jaar bestaat Be bond is begonnen met 213 leden en telt er thans 2050, met 133 aspi rant-leden. In het jaar 1915 ging de bond (mot 317 leden en 60 adspiranl-leden, vooruit, de financiën met f3500. Spr. herinnerde voorts aan de conflicten, welke de bond met de sod.-dein. raadsfractie te 's-Graven- hage heeft gehad over de winkelsluiting. Het deed sp>r. leed, dat dergelijke con flicten zich meer voordoen, doch zij schij nen onvermijdelijk. De moeilijikhedian met de Haagsche soe.-dem. raadsfractie zijn thans opgelost Spr. deelde verder nog mede, dat men in deze vergadering afscheid ging nemen van den heer Edo Fimmen, die ge- durende 10 jaar bezoldigd secretaris van den bond is geweest Aan diens jaarverslag onüeenen wij, dat in het jaar 1915, dank zij de actie van den bond, de ioonen zich spoedig hersteld heb ben. Het verslag maakt voorts melding van de actie, gjevoerd voor de verkorting Van, dein arbeidstijd, voor wettelijke'winkelsluitingen voor vacantia - iD|e rekening sluit met een bedrag in ont vangst en uitgaaf van f 19.228.82; het voor- doelig saldo bedroeg f 1505.40. De verslagen werden goedgekeurd. witbrood voor do bakkerij in de provinf- cics, vooral ten platteland e, van zeer nood- lottigen invloed is; dat die bakkers.wel ke zich stipt aan do wettelijke bepalïn«- gen houden, zich op ernstige wijze in hun bestaan bedreigd zien; dat hot zei ta bakken van witbrood door particulieren voortdurend toeneemt; dat zelfs meerma len door particulieren witbrood geleverd werd aan anderen, ook voor feestelijke gcledenlWen; dat hierdoor voor vele bak kerijen hot debiet zoodanig is vermin derd, dat het bedrijf ten wncmale on voldoende bestaan oplevert; dat hij voort dring van deze wantoestanden hot bak kersbedrijf op vele plaatsen mot volleg gen ondergang bedreigt wordt. Redenen waarom adressante zoo drin gend mogelijk verzoekt, maatregelen te tref fen, om het bakkersbedrijf voor verderen teruggang te behoeden. G e e tl o n tl e r li u n deling e n o v eruit- voer van vleescb na-ar Engeland. Hef Neder}. ConvsponJentiebur vin in ll-u Haag meldt- Naar wij uit da br-te bron vernemen, is bat door Reuter overgeseind^ gerucht, als zouden ei tusschon dl Xedorlu.nilt.ihe ragee- ring ouderhanJe!ingen plaats vinden over den uitvoer van viftsseh uit Nederland naar Engeland, van allen grond ontbloot Verkeer met Engeland. Uit Vlissingen wordt gemeld: De mailboot Koningin Wilht-Imina ;s hier Zaterdag met 2 uur vertraging nangakomen. Tar hoogte van hot SunklichUehip was ze opgehouden door oen Engelsthc torprio- bcot. ovenals een dertigtal andere sche pen. Dit oponthoud geschiedt om Engel- sche trawlers gelegenheid te geven het vaar water van mijnen te zuiveren. Het drama te Biggekerke. Betreffende het drama lo Ihggekerka afgespeeld, waarvan de sergeant-majoor J. Zcnruiter het slachtoffer werd, verneemt men nog hot volgende: Een sclda.it word op het compagniesbu reau geroepen en Jaar werd hem medege deeld, dat een sergeant een rapport tegen hem had opgemaakt. Daar de soldaat ilit rapport geheel ongerechtvaardigd acliti ontstak hij m woede on gaf don sergeant oen klap m het aangezicht, waarop hij werd gearresteerd. Later wist hij te ontkomen en zich met zijn geweer wapenende ging hij naar het compagniesbureau, schoot door de ruiten op den sergeant, maar raakte on- lukkig den sergeant-majoor, die onmid dellijk een lijk was. De sergeant-majoor was gehuwd en woonde te Bergcn-op-Zoom. De dader is naar wij vernemen, uit Dor drecht afkomstig en eveneens gehuwd. Hij werd naar Vhssingen overgebracht. Smokkelaarstruc. 't Geheulde in een dor Achterlioeksche grensplaatsen. Ee.n gezelschap smokkelaars, onder wie iemand met een houten been, werd aan gehouden en opgebracht. Xadat de waren veilig waren gel>org"ii waren, werden de daders ook aan den lijve onderzocht. De beurt kwam pok aan den éénbenipe. Hij legde vol moed zijn kunstbeen af, dat een der beambten toch wel wat zwaar voor kwam. Bij onderZook bleek, 'dat in het holle ge deelte 7 pond worst geborgen was. liinlui u 4* Mrlig Vischhandelaars. - Op aanstichting van de UtrechtseheVisch- handel&arsvereestiging is gistemamiddag tc Utrecht, oen goed bezochte bijeenkomst ge houden van vischhandelaars en van de bij idee vischhanidel belang hebbenden in den lande, ten einde te komen tot een gezamen lijke adtie tegen het handel drijven in viscli door rijk en gemeenten. De hoer P. J. Oostveen, de voorzitter der Utrechtscho Vischhandelaarsvoreeniging, opende de vergadering en zei Ie, dat de be doeling niet is, to agoeren tegen de goed koop© visch, doch wel het daarheen te leiden, dat de handelaars do visch zelf aan het volk verknopen, en dit niet te doeri ge schieden door rijk en gemeenten. Na langdurige .besprekingen is met alge meen© stemmen .besloten tot stichting van eer» lande! ijken bond van vischhandelaars en bij den vischhandel belanghebbenden. Uitwisseling van. geïnter neerden. Uit Vlissingen wordt gemeld De mailboot „Prins Hendrik" heeft gis teren 40 geïnterneerde Duitschers uit En geland meegebracht. De Roode Kruis-bri- gade was aanwezig en moest een per bran card vervoeren en hielp hen, die moeielijk ter been waren. Wij vernamen van verschil lend© kanten, dat het leven in 'do kampen jn Engeland dè laatste maanden veel ver beterd is. Dinsdag en Donderdag worden Weer ge ïnterneerden verwacht. B|ruïnbroodregeling. Hét bestuur van do Overijsselsche-Gel- dersche Rakkersvereeniging heeft, naar de „Zw. Ct" meldt, Zaterdag het volgen de adres verzonden aan den minister van f landbouw, nijverheid en handeli d,at het .verbod vnn het bakken van De Vlijmensche mmschen-kwestie. De herinnering aan dan stoim, die in het land is opgegaan over het raadsbesluit der gemeente Vlijmen in No-ord-Brabant, inzake het dooden van mnsschen door schoolkinderen, ligt nog versch in hot ge heugen. Die quaes tic is in den VIij menr schen Raad nader besproken en aan het verslag in „De Tijd" onUecncn we het volgende Op Jhet gemeentehuis van Vlijmen bet- rust op het oogenblik een heel dossier in proza en poëzie met betrekking tot het raadsbesluit. Er werd in die adressen gewezen op den nadceligen invloed van do uitvoe ring van dit besluit, op het kaf- rakter van de jeugd, op aankweeken of bevorderen van snoeplust door de pro mie-centen op de musschenkoppen, op geld speculatie door vogelmoord; er werd ook gewerkt met gevoelsargumenten. Kortom, het gewraakte raadsbesluit van Vlijmen heeft de dieren- en vogelvrienden in heel het land in actie gebracht enhet mag geconstateerd.... niet zonder succes. De voorzitter van den Raad wees er op, dat do dierenbeschermers zich allen begeven op het gebied, niet zoozeer der musschen- maar kinderbescherming, en hij stelde namens B. en \VL voor, de pre mies ten goede te doen komen, in plaats van aan de kinderen, min de houders van vergunningen tot Schieten van schadelijk wild. Hij merkte er echter hij op, datBi. en W. zich niet stellen op het standpunt van dierenbescherming, wijl zij nog niet zoo ver willen gaan, om de leer te aan vaarden, dat de dieren evenveel recht hete hen op het leven als de menscli. Oor logt varia. Zcoals nien weet, is do Rijksdagafgevaar digde Liebknecht gearresteerd, doch, paar de „Vonvarts" meldt, werd er nog geen specifieke aanklacht tegen hern ingesteld. Het is nog niet bekend, of eenige invloed- j rijke personen, die echter juridisch niet zoo heel sterk staan, hem van landverraad zul len beschuldigen. De Saksische regeering had tot 12 Juni een zekere hoeveelheid vLeesch bescliikbaar gesteldthans hoeft zij de mededieeLing gedaan, dat de bevolking met dezen voor raad vier weken Langer, dus tot 10. Juli, meet toe kunnen. De telefonist van Bëthinccurt. Een correspondent van de „Matin" heeft in een der hospitalen achter het front een telefonist gesproken, die tijdens de pntrui ming van Bétliincourt aan het toestel zat „Ik was waarnemer," vertelde de snan, ,,'k Ben tot het laatste toe in een van de huizen in het dorp gebleven en den vol genden ochtend lieh' ik het afscheid van een batterij geregeld, maar toen 1 leb ben ze den muur waar ik achter stond., omvergeschoten, daardoor werd de verbin ding verbroken en bovendien raakte ik tibjii arm kwijt- Wat de verbinding betreft, heeft men do Ijjn gesplitst, en voor mijn arm zal ik ook wel wat anders krijgen, 'k Ileb zooveel Baches in stukken zien liegen, dat ik die armwonde niet eens do moeite waard-vind om er over te spreken. In den slag hij Verdun, die nu al zoo lang aanhoudt, zijn er heel wat telefonisten gedood, zoowel langs de lijn als in de een tra. F begrijpt dat gedurende een bom bardement van honderd nur, zooals dat hij Yaux, bij Douaumont. bij Morthomme ongeveer a'le lijnen afgesneden worden en dan moeten de telefonisten er natuurlijk op uit om de schade te herstellen. Bij den a-nva! in het hosch van C. heb ben alle teicfonisten, die de chasseurs van kolonel Driant met de brigade rillen ver hinden, er het leven bij ingeschoten. Men vond ze dood aan den draad, soms nog met den ontvanger in de hand. Wij hebben te genwoordig een observatieteiefoon voor de iinics en dan is iedere sectie telefonisch met den compagniescommandant, die zes rf ;jcM posten heeft, verbonden. De bataljonschef heeft veertig posten de generaal honderd. Al die draden loo- pen langs en over elkaar. Ja, we zijn zelfs met de keuken verbonden en dat 'heeft ons goede diensten bewezen. Gedurende sommige bombardementen werd het verbazend lastig de troepen van levens middelen te voorzien. Dan telefoneer den rij„Stuur versch brood en blikjes sardines met de luchtpost". De luchtpost, dat wou zeggen, daL men het eton van den eenen onderstand naar den anderen moest doorgeven, zooals dat ook wel met granaten gebeurt. Wij hebben eens een kok gehad, die stuurde ons wat blikjes die heel yemuf tig om den schacht van een boom gebon- en waren. De menschen denken veelal dat oen te lefonist in zijn centrale veilig zit, en dat is ook zoo als die centrale heel diep in den grond gegraven wordt. Maar... ik heb in het slik aan den Yser gezeten, dat is alles behalve veilig, 'k Heb dan ook heel wat collega's zien vallen. In elke batterij van 75 zijn twintig tot dertig lui speciaal voor den telefoondienst aangewezen. Behalve- de twee of drie man nen, die in Üe centrale van den generaal of den kolonel blijven, zijn de telefonisten zender dekking. Zelfs tijdens een bombar dement loepen ze voortdurend been en weer om verbindingen tot stand te bren gen. Als we bij do verschillende aanvallen goed gevuurd hebben, is dat mode aan de telefonisten te danken, die voor ©en goede verbinding met do observatieposten zorg dragen. Gemakkelijk is ons baantje nlet^ maar hoewel wij telefonisten in Vredestijd weinig pracüsidbe kennis aangaande jie veldtele foon hadden opgedaan, Slaan we ons tot dusver vrij goed door de moeilijklaeden heen....j Hoogwater te Schiedam. Mei 45 ven. 3.14 na». 3.59 >16 3.57 4.10 >17 4.33 4.49 Hoogte van het water op do rivieren. Berichten van 13 Mei KEULEN. 111, v m. 2.63 Gew.0.G2M KOBLENZ, 6u< v.m. 2J>3 Gev 0.01 M TRIER, 9 u. 0.68 Gev 0.04 M DUISBURG, 8u 'smorg. 1,40 Gew.O.OlM 1 O 'ITü, 11 u. 'smorg. 11.41 Gev 0,03M Zon en Maan. /on -oDg. Mei 16 5.5 vm. ond.g, 8.48nm 17: 5.4 8.50 *7 Mei "V M. 24 Mei L. K. De Heer en Mevrouw E. ZOETMULDER Deurvokst geven kennis van de geboorte van een Dochter. Schiedam, 13 Mei 1916, 10126 6 Voor de bewijzen van deelneming, on dervonden bij bet overlijden van tnijn Pleeg vader en Oom, den Heer ALBT. JER0NIMUS Sr., betuig ik, mede namens mijne Echtgenoote, mijnen dank. ALBT. JERONIMUS Jr, Middelburg, 14 Mei 191G. 10123 8 Voor de bewijzen yan deelneming, pn- dervonden bij liet overlijden van onzen Broeder, Behuwdbrocder, Öom en oud-Oom, den Heer ALBT. JERONIMUS Sr., betuig ik, mede namens de familie, mijnen harte1 ijken dank. Wed. E. M. P. JERONIMUS— BruijneeL Middelburg, 14 Mei 1916, 10124 10 Voor de bewijzen van deelneming, on dervonden bij het overlijden yan onzen Be huwdbrocder, Üen Heer ALBT. JERONIMUS Sr., betuigen wij onzen hartelijkon dank. 1 J. L'. GQUKA'. I M. GOURA—Blonk. P. A. GOUKA. i D, OUWEHAND. Schiedam, r Middelburg. j 14 Mei 1916. Vlissingen, l 40125 13 gevraagd in gezin an 2 personen, v. g. g. v. AdresMevr. RINDERS. Theresiastraat 88, 's-Gravenhage. 10121 6 Terstond gevraagd een voor de huishouding, tusschen 16 en 18 jaar. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. 10122 10 HOOGSTRAAT 123, Schiedam. 10109 20 TE HUUR gevraagd, te aanvaarden begin, uiterlijk balf Juli. Brieven onder letter J aan het Bureau van dit blad. 16102 10 Specialiteit in Tl oer- en Wandtogels. Vraagt Prijsopgaaf. Overschieschestraat 17, 10119 8 afdoend middel tegen natte muren: 10013 10 Vraagt prijs. BotteMwaclie «ftgit 1339 f§ Zooeven verschenen en voorhanden: Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (BB CAXTEB). 1. Het vogeltje op Nelly's hoed. 2. Arm Paatje. 3. Brief van een Bakvisch aan een Bai- vis ch over de Inkwartiering. 4. Harten met Opschriften. 5. Brief van een ouden Landweermaiï aan een jongen Landstormer. G. Zijn Vaderlandscbe Vlag. Elk nummer met een sprekend titel blad, geteekend door WILLY SLUI TER. 8175 30 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend. Gevraagd een nette, fatsoen lijke R. K. voor den dag of voer dag en nacht, ia een klein gezin, zelf standig kunnende werken ea an goede getuigen voorzien.'s Zon dag» sa 2 uur vrij. Adrea te bevragen in VINK's boekhandel, Hoogstraat 49. Firma A. J. VAN DE VEN, Hoogstraat, vraagt een lette Knecht van omstreeks 17 jaar, voor pakhuis en loopwerk. eene Dienstbode, Werkmeid of Linnenmeid, enz., plaats eene annonce in dit blad. Slechts 40 Cent per geheclc annonce. Voor de schoonmaak beveelt ondergeteekendo zich beleefd aan voor het witten van plafonds, gangen, keukens enz. tegen con- curreerende prijzen. Ook kleuren en schoonmaken van plafonds. J. G. VERHAAR, Nieuwe Haven 227/14 en Prins Prede- rik Hendrikstraat 2. (Directie: SOESMAN), CBOLSIMCtnii. II ©TUt EBD AJB. TELEF. 8400. STIJGEND SUCCES van met Klucht-Operette in drie bedrijven. Aanvang S.1A uur. 1202 36

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4