69"c Jaargang De oorlog Dinsdag 16 Mei 1916. no 15141 NA LANGE JAREN, LANDSTORM. Oproeping jaarklasse 1911. Kennisgeving. Kennisgeving. UITLOTING BUITENLAND, Tan het Westelijke front Tan het Oostelijke front. YanhetZnidelJjke front. In den Kankasns. Tan het Balkanfront. In Engeland. I BINNENLAND. V Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pegs per kwartaal: \oor Schiedam en Viaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Pnjs per week: oor Schiedam en Viaardingen 10 cent. Afzo&derli^e nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. i Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). is. Prijs der Advertentiën: Van I6 regels 2. 0.92; iedere rege! roeer 20 cents. Reclames 30 cent per re;.*! Grove letters mar de plaats die zjj innemen. Advertentiën bij abonnement op \oordeeIye vojr.vaarüea. Tarieven hiervan zi:n zrahs aan het Bureau te bekomen! Dagelijks worden zo--reman ie kleine advertentiën y te" omen tot den prijs van 40 cents p*»r .ad"ene:.tie, bj v©„-ru. b -t ».-ü_* r.:i L'Bureau t voldoen. Deze advertentie: ner-j»-.its v-.-r 3 L 'z-mie nummers opge geven, slechts 2 maal LereV-rd. InteicanmiüuMP Ti 1 -fee a N->. Iö3. i De Burgemeester van Schiedam. brengt bij deze ter openbare kennis dat de Imidstormplichügea van de jaarklasse 1911, wier opkomst was uitgesteld, thans in werkelijhen dienst moeten komen en zuilen woreton ingelijfd: lo. Zij die zijn toegewezen aan het Depöt van het Regiment Genietroepen (eer ste gedeelte), op Woensdag 31 Hei 1916, des middags te 12 uur. te Rot terdam, in liet Algemeen Verkooplo kaal aan den Goudsehen Singel no. 33; 2o. Zij die zijn toegewezen aan het Depót Wielrijders, pp Woensdag 31 Hei 1916, des namiddags te 1 uur, te Rot terdam in het Algemeen Verkooplo kaal aan den Goudsehen Singel no. 33. Voor hen, die aan gemélde Depóts zijn toegewezen door oen anderen Provinciale Adjudant dan die voor Zuid-Holland, zal de inlijving geschieden op Woensdag 31 Mei 1916, des voormiddags te 9 uur te Rotter, dam, in het Algemeen Verkooplokaa! aan den Goudsehen Singel no. 33. Aan eiken landstormplichtige, die voor gemelde opkomst in aanmerking komt en wiens adres heleend is, zal alsnog een op roepingsbrief worden bezorgd, uitgereikt of toegezonden. Schiedam, 16 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Burgemeester van Schiedam, Gezien de aanschrijving van den heer Commissaris der Koningin in deze pro vincie van '12 Mei j.L, A. na 635 (le^fd.); Brengt bij deze ter kennis van belang hebbenden, dat 'deheer Commissaris der Koningin voornoemd, voornemens is op Vrijdag den 19 Mei as. deze Gemeente te btóoeken en bereid is de Autoriteiten, Amb tenaren en Ingezetenen, die verlangen moch ten hem over een of ander onderwerp te spreken, op dien dag des namiddags half vier ure, ten Raadhuize te ontvangen, zul lende de lijst ter inschrijving op de Ge meente-Secretarie (Afd. 'Algemeene Zaken). Voorhanden' liggen. Schiedam, 16 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, l Mb L. HONNERLAGE GRETE» Burgemeester en Wethouders ,van Schie dam; i Gezien het verzoek van R. HOFMAN, om vergunning tot het oprichten vaneen zakkenklopinriehting in het pand We sti ves t 106, kadaster Sectie C. no. 1228, met een benzinemotor van 31/2 P.K., drij vende een zakkenklop mach ine naar het Engdsdh, door E. G. M0BERLY. 63) De zieke lag doodstil mot de oogen gevestigd op den muur tegenover het bed, zijn gedachten waren blijkbaar zeer ver verwijderd van zijn tegenwoordige omge ving. Toen hij weer sprak', was zijn -stem' Zacht en droomerigi „Ik herinner mij1 je het eerst, staande tusschen de pijnboomen", zei hij, „acbf- ter de pijnboomen lagen reusachtige sneeuw, bergen niet reiner dan jij was met je lief onschuldig gezichtje» En je hadt Bramp- lief, Christoffel Bjrampton, die mij het lo ven geared heeft; en ik nam je van hem weg. {Brampton zal mij dezen keer het leven niet redden, ik zal nu sterven niemand behoeft mij te zeggen dat dit 'het eind 'zal wezen. Ik weet het zelf wel." Joyce trachtte den langzamen,droom©- rigen woordenvloed te stuiten, maar hij lette niet op haar, zijn oogen alleen staarr den niet langer vast op den muur, maar Vestigden zich weder op haar gezicht. „Ik wou je verwijderen van Bfcampton ik wou je voor mij zelf hebben en ik bracht je in, den wjaan dat ik je lief- Overwegende, dat adressant heeft ver klaard. niet een benzinemotor, doehoen gasmotor te zullen bezigen waartoe een nieuwe aanvraag zal worden ingedieni. Beslui te u: het verzoek buiten verdere behandeling te sfellerr. 1 Schiedam. 16 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M» L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Geven kennis, dat bij de op den 15 Hei plaats gehad hebbende van aandoelen, ieder groot f 1000.in de 4 pCb geldlening ten laste dier Gemeente, groot f 1.000.000.Ao. 1907, ter aflossing zijn aangewezen de Aandeelen 30. 134. 211. 466, 530. 730 en 747. 1 welke alle 1 September a. s. aflosbaar en betaalbaar zijn gesteld ten kantore vail den GEMEENTE-ONTVANGER, alsmede bij de K ASYEREENIGIN0 te Amsterdam de hoe ren OPPENHE1M VAN TILL te "s-Gra- venhagC, de heeren R. MEES ZONEN te Rotterdam en de heeren ABOLPH BOISSE- VAIN Co. te Amsterdam Schiedam, den 16 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester. XL L. HONNERLAGE GRETE, Be Secretaris, V» SICKENGA. Fransch legerbericht Yan pstenniddag Ten zuiden van d© Somme bij Vermand o- villens deden de Fransehen een geslaagden overval, die him in staat stelde een Duit- sche loopgraaf van de eerste linie van vijan den to 'zuiveren. In Champagne hee rechte bij de beider- zijdsch© artillerie groote hedrijviglieid in den sector van Alaison de Champagne en den Butte Mesnil. Bij een inval in een Duitsehe versterking ten westen van den Mont Fétu maakten de Fransclien 15 krijgsgevangenen. In de streek van Verdun beschieting van de buurt van het bosch van Avocourt en heuvel 304. Duitsch legerbcricht Geen bijzondere gebeurtenissen. Oostenrijksch legerbericht. Toestand onveranderd. Russisch legerbericht. Aan het front van de troepen van gene raal Evert onderhield de vijand op ver schillende punten eeti levendig vuur. de waard Was. Maar ik was die niet waard, ik ben die nooit waard geweest"', hrj zuchtte onrustig; „en ik dacht je pro cies te laten doen wat ik wou, maar jo onschuld was als een schitterende wapenrusting die je omkleedde. Ik had kwade bedoelingen met je; ik heb altijd kwade bedoelingen" met je gehad, maar je eigén goedheid heeft je beveiligd.f- „De goedheid Van, God", zei ze fluiste rend. „Je goedheid heeft je beveiligd",- praat te hij maar steeds door, „jullie drieën samen hebt mij de dingen anders doen iinzien, al had ik geen lust ze op di-a manier in te zien. Gij drieën mijn vrouw en Brampton en jij hebben mij doen Inzien dat goedheid grooter is dan het kwaad. Ik wou dat ik nog tijd van leven had ik zou er een beter gebruik van maken. Het kon mij vroeger niet schelen, maar gij met u drieën hebt mij het doen begrijpen, go hebt mij loeren verlangen te trachten mijn best te doen."> „Het 'Bieste in nooit buiten uw bereik'-', ianfwjooldde Joyce zacht, „het is altijd- daar, en ge kunt u nooit verwijderen uit Gods tegenwoordigheid zij omvat u. Wij zijn altijd „'Onder de hoede van don Almachtige." „Ik hoor ir gaarne over die dingen pra ten", antwoordde hij, „ge doet mij ge voelen dat het waar is wat ge zegt ge geeft mij een gevoel van troost Is het verkeerd, vroeg hij op zeer ernstig Oostenrijksch legerbericht Gister,Zondagsmiddag ontwikkel ten rich in verschillende sectoren levendige artille rie-gevechten. die ook heden nog aanhou den. Gedurende den nacht wierpen Oosten rijksch Hongaarsche vliegers een groot aan tal bommen op de werken aan de Adriati- sebe zee bij Monralcone, op het station van Conignano en andere militaire inrichtin gen ea keerden daarna behouden terug. Ten westen, van San Marfino wierp Oo^emrijksch-Hcftgaarsche infanterie den vijand uit voorges» -hoven, loopgraven en sloeg verscheiden tegenaanvallen af. Aanvallen van de Italianen ten noorden van den Monte St Micliete liepen dood. De stad Görz werd gisteravond wei erom beschoten. Ook ten noorden van het bruggefaoofd van Tolmein drongen Oostenrijksch-Hon- gaarsche troepen herhaaldelijk Italiaansche loopgraven binnen. Russisch legerbericht in de nchtmg van Mamahatoen hebben onze verkennmgsafdeelïngen voor ons gun stige gevechten geleverd. In de richting van Diarbakir hebben wij door een offensief vuur de Koerden terug gedreven. In de richting van Mosoel ihet Ninivê der oudheid, m Mesopotamia*) hebben enze troepen een inval in de stad Revandoes gedaan en zich van de munitie magazijnen meester gemaakt Be vijand heeft een overhaasten terugtocht aanvaard, met achterlating van convooien en oorlogsma teriaal. Ons paardenvolk rit den vijand op de hielen. Aan de G riekstehe grens. Een Havas-telegraui meldt uit Saloniki: Do Duitsche en Bulgaarsche artillerio heeft Alayes Inschoten. Alleen do burger lijke bevolking is geteisterd. Er zijn 14 burgers gedood, 5 gewond. In Albanië. Officieel wordt uit Weenen gemeld, dat Zaterdagmiddag een escairon U.-IL water vliegtuigen de militaire inrichtingen te Wa- lona en op het eilandje Saseno doeltreffend met bommen beeft bestookt Alle vliegtuigen zijn ondanks zeer herige beschieting behou den teruggekeerd. Asquith in Ierland. Eerste minister Asquith brengt in deze da gen van rust 11a het dempen van de.n op stand oen bezoek aan Ierland. Gistermiddag is bij uit Dublin naar Belfast gegaan en er de gast geweest van den burgemeester. Ook had bij ben onderhoud mot eenige der voor naamste kooplieden. 1 Van dit bezoek aan Belfast verwachten breode kringen een oplossing der moeilijk heden in Ierland. Casement voor den rechte.r. Sir Roger Casement de bekende voorma lige Britsclie consul met zijn pro Duitsche gevoelens, die liet laatste v;ui zich deed spreken tijdens den jongsten lerschen op stand, toen hij aan de Iersehe kust pp vragenden toon, „is het verkeerd als ik wensch, dat mijn vrouw nooit hel kwal- de van mij zal te weten komen Ik wou liever niet dat zij wist wat een slech' menseh ik eigenlijk was. Zij vertrouwt nu op mij," „Ze zal in u blijven gelooven", ant woordde Joyce, „wij zullen haar nooit over u leeren oordeelen. Zij zal nooit do waarheid te weten komen." „Gij en Bjrampton hebt u mooi tegen over mij gedragen hij heeft mij hot leien gered, terwijl hij mij kon laten ster ven dat was mooi van hem. En u is hier gekomen ofschoon .ge mij ven- foeide en vreesde. Het was mooi van u om te Jvomen.' te komen, terwijl u. niet wist, boe bruut ik tegen u Wezen kon. Ter wille van u drieën", hij sprak langzamer en peer vermoeid, „zal ik doen wat u van mij vraagt ik zal de waar- beid spreken ten opzichte van Reaburn.* Nadat hij gesproken had. bleef bijeen oogenblik met gesloten oogen liggen, hij scheen geheel uitgeput Toen keek bij weer op tot Joyce. „Laten ze, iemand Van de rechtbank halen en mijn nortaris. Ik zal mijn tes,, tapient moeten veranderen zoowel als do waarheid spreken", hij glimlachte even, „dat ik den notaris laat halen zal mijn vrouw doen denken dat het alleen mijn testament geldt Zij is niet zeer wereld wijs, het goede menseh. Zij zal er nooit oiler d'enkten, dat er meer aan vast is dan! een smokkelscrip gevangen werl gem men. is gisteren voor de politico wLtbat-k in Bowstreet te Lonten verschenen oni r b,~ schu liging van hoogverraad. Een ander gevangene, een so'iaat Baby cmmu.r-J, die Zaterdag in de Londi n<ehe v.:jk V> oils worth werd gearresteerd, kaam er'" z - iijke beschuldiging iegelijk 'net 1 t de bank der beschu'd:gdt*n. Casement zag er heek en v--i .1" n De attorney-genera bescf reef - 1 - gen van Cosemen; o:u de Ierse"- 1 z - nen ':n DuijschlamB over te ;u„a t ih aan te slatten bij een Ierse".1 die hij in Duttscbland verklaarde t v .1' m vormen ter bestrijding van de Eng 1 1 -m Met trots verklaarde de atb-ra» y gerera! dat de overgroot© m-eerJerhei i van te Ier sehe gevangenen de pogingen van Ctew't' uti met verachting brantwv. ride. IX* ters he gevangenen, die weigerden op n'- voorsteilen in te gaan, werden ge«tnt'^ m vennindering der rantsoenen. De eake en die rich lieten overhalen kregen voorreek ten en werden voorzien van groene uni tonnen, waarop een harp ate on ierscire; dincsteeken was aangebracht. De gevancent' Baiïey was een van deze. Op de getuigenbanken zaten een iwata" soldaten, die krijgsgevangenen waren ge woest in Duitsch"and. De attorny-gerteral deelde mede. dat zij getuigenis zouden af leggen omtrent het verraad van Casement De attorney-general Los daarep -k* ver klaring van Baüey voor. waarin Jo nipte waarop Casement de gevangenen 1 ,ul T.u-h- ten te verleiden, iverd beschreven. B.iil,*y h.ad zich aangesloten bij d>* brlgad" inn Casement, ten einde te trachten duard-> uit Duitschland te komen. Na een bezoek aan het Duitsche ministerie iran o.ir"og v. ,is Bailey naar Wilhelmshafen gebracht van waar hij en Casement in een on-Ieiveevr naar de Iersehe kust waren vervoerd, waar zij geland waren in een opvouwbire boot. die echter in de branding was omges' igen. Zij waren toen naar het stnmd gewa-id. maar daarna teruggekeerd om wapens, en7 te hrengen. Bailey en Casement vertrokken daarop naar Tralee. Kort daarop werden hij en Casement gevangen genomen. Op den onderzeeër had Bailv vernomen, dat eeu klein scMp met 20 (XX) geweren, verscheiden millioenen patronen tien m.a chinegeweren en een tioeree'beid bommen, op weg was naar een plaats )>y Tralee. De attorney-general dooide mede, dat dit scldp, dat den naam „AuJo" droeg door een patrouilleboot was aangehouden die het had bevolen hem te volgen naar Queenstown. Kort daarop wenl op de „Aude" de Duitsche vlag gebescben on vloog het in de lucht. De bemanning had zich in de booten begeven. Duikers hebben vastgesteld, dat de „Aude" Russische- geweren model 1905 aan boord had. Er werd toen getuigenis afgelegd door de teruggekeerde krijgsgevangenen, die ver haalden van de pogingen van Casement om Ieren te werven voor zijn Iersehe brigade. Eén getuige verklaarde, dat ongeveer 50 personen zich luidden laten aanwerven. Daarna werd de zitting verdaagd lot heden. eten verandering in mijn testement Laat ze dadelijk halen". Hij hief zich een w -eb nig op om met meer beslistheid tekyn- nen spreken. „Er is geen tijd te ver liezen, ik zal heel spoedig sterven, weel je. En ik bten blij dat je gekomen bent de goedheid staat op je gezicht te lezen en op den duur wint goedheid het toch. Weder sloten zich zijn oogen cn ver schrikt door de grauwe kleur van zijn gezicht sloop Joyce de kamer uit 0111 hulp te roepen en te zorgen dat de he velen van den zieke werden ten uitvoer gebracht. Botten aan de groote tiap stond iBjrampton op haar Ie ivaclilen en een oogenblik vatten zrjn handen de hareen hielden ze stevig vast „Ik zal je naar do stad terugbrengen"', zei hij. „Wacht beneden op mij, je moet met mijn auto naar de stad terugik heb een gewoel of ik je nooit meer uit hel oog mag Verliezen." HOOFDSTUK XXVII. 1 Des morgbns is er gejuich. Toon Btrampton's auto het hek van Ad- degsham Grange doorreed cn den straat weg naar Londen insloeg, straalde het uitgestrekte landschap in het maanlicht alsof de wereld met een zilveren roede was aangeraakt ien bedekt met een zil- yeren pracht Rechts van den jveg hield Ofbcieel. O nc e r eg eId fc e d on aan boord. - B.ijken s van den command int dor zoe- miclNet Iridic on,vangen bericht rijn jen Tden Mi*-, te So r.ibaia or.gero-g-'-'.i- "i-\ ve -g-*v.i' I tijdens e-m or.geoorlcof ie detnoustratte vaa marene-schepelincen g e; —i itiir hos-,,t.uü al laar. terwijl rl law o;*.;oregi-l-'.h'*den a-in boord van let •S*rc-ch:p De Zeven Provinciën" v>.TOted-*:k. IV ce'nvvi lant der rv-'uuri.t heeft zich ,tj jj^t - AMebarari naar Socrabaia b geven e" 'te ;'".an=i weder nvt dat stoun- svl :p e'< rcge*-*M door ,De Zeven Pre vin- \êni\ui' Tandjong Pri-ik teruggekeerd. Corpi diplomsUq*®. Vo gen-: e? ..Ha.nburgor Frem k*ub!.-.t; - <te Bra2.i.tian>v-I e gezant te Berlijn de 1 Te>s-* von H vih-Htz van zijn po-t 'erncgenx pen. T t ran opvo'gor is de heer v. Gurge! da A me ral. "de Braz. liaan ~-c!.e gerant ai D'*n Haag. benoemd. Audi «at!». pe gewone au lientie-ï van do mtpi^tere 1 n.:i ko oae-n, marine en waterstaat /uilen 'v/o 11 'k n.et p'aats l.'-bK-n. GonTerneur aan Sarins.ene. Be N. Ct me' it. dat hr.ron van A- iKik onte'.ig Ivf. gevraagd als geui er near i.ui de ko'.enie Suriname. Statenverkiezingen De i rijtu.ige kie-i -'reeniguigeu in het strict Gouda hebben c.mdidaat gesteld de heeren dr. T. Reekenkaiiip te Goudu rak, J. Kort tin te Si hoar.boven en mr. M Al. Sih.ii ian der I.oeff te Gouda. afdeobngen Leiden. Hiïlegom en Noerdwijk der S. D. *A P. hebben eau didaat gesteld de hoeren D. A. an Eek en Jac. Tjalsn.a. Het contr. comité der i-rijzinnigc-n bo- \eelt de kiesvcr.H'nigingen te Sliedreeht m t'te*; district aan den heer Piet-er Lol». Bond van Orde H. IJ. S. M Zondag is te Apeldoorn de 2Ssk* vergade ring van den Bond van Orde van per soneel in dienst der II» IJ. S. AL. geJb.ni den. onder voorzitterscliap van den heer G. A. Spit i*an Hilversum. De secretaris, do lieer P. Krispijn, van IJmuiden. bracht het jaarverslag uit. De bond had op 1 Jan. j 1. 720 leden. Het aantal tifdeeUngen werd m liet afgekv pen jaar met één vermeerderd, n.l. de afdew iing Vorden, waardoor het steeg tot 20. Ue financieel© toestand van den bond is niet schitterendde balans over 1915. sluitend met f 580. wijst eeu nadeelig saldo van f112 aan. 1 De rekening en verantwoording ovci 1915. samengesteld door den j»miingminis ter. den heer K. Houwen, sluit in ontvang sten en ui tqaven met f 3237. waaronder een voordeelig kassaldo van f130. bet landgoed plotseling op en over do lage heggen zagen da man en do vrouw, in de auto de groote idtgeslrektlioid IM* groeide vlakte en boschrand, heuvels en i lakte zich uitbreiden in bot zachte licht onder liet onmetelijke hemelgewelf. Be lucht had reeds iets van de frLchliei.d van en najaarsaiiond, rnaar de fviscldieid M as- hoe genaamd niet kil en de lucht' was uelriekeml lan al de geuren verspreid o\-er 't veld en do heuvels en do vlakt- ten, dio /.ich voor hen uitstrekten als en nevelachtige zei». Langen, langen tijd nadat de Magen hot hek van do Grange was uitgereden en zich voortspoedde langs don iv eg, zoo snel als do chauffeur durïi de rijden, iverd geen ivoord gewisseld tm»- schen het tweetal da,ir binnen, maar Chris- totfel hield Joyce's band stevig vast en zijn ©ogen rustten op haar gericht, bleek cn ethertech in het maanlicht, alsof hun vcilangendo blik haar nooit genoeg had aangezien. „Waarom heb jo mij nooit gezegd waar ik je ilnden kon?" zei hij op eens met loeder verwijt in zijn toon. „Hoe kon ik dat zegden?" Joyce's stom beefde, „ik wist niet eens of jo getrouwd of ongelrouivd ivas, ik wist niets. Hoe kan ik weten dat je aJtijd gCwenschtheb iveo-r iets van mij to booren nadat ik je zoo ellendig behandeld bad? Do na tuurlijke gevolgtrekking zou wezen dat 30 wilde vergeten dat ik ooit had bestaan,'f' it (Wordt vervolgdJk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1