69'" Jaargöng De oorlog - Woensdag 17 Mei 19K» Ne, 15142 NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt d a g el ij ks, met uitzondering van Zou- en Feestdagen. Prijs, per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenüén voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). K e ii h i s g e t i Hg, Burgemeester en Wethouders van Schie dam, Gelet op art. 9 der verordening rege lende het afzonderlijk geldelijk beheer van het Algemeen Handels-Entrepot (Gemeente blad no. 67 van 1911); Doen te weten: Dat de rekening van de inkomsten en uitgaven van liet Algemeen Handels Entre pot, over het jaar 1915, op 15 Hei 1916 aan den Raad is ingediend, gedurende veer tien dagen op do Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der kosten, in afschrift aldaar verkrijgbaar is gesteld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 17en Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. HONNERLAGE GRE.TE. 1 Dn Secretaris, i 1 V. SICK&KGJL Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; l f Gezien bet verzoek van: lo. DE N. V. DISTILLEERDERIJ VOOR HEEN SIMON RIJNBENDE ZONEN, om vergunning tot het oprichten van een li keurstokerij in liet pand Noordvest 10, ka daster Sectie 'A no. 1410; 2o. de N. V. BROODFABRIEK „DE NIJ VERHEID",- om vergunning tot het uit breiden barer machinale brood- en beschuit fabriek aan de Nieuwe Haven <£41, kadaster Sectie M no. 1995, door bijplaatsing van 2 eloctromotoren, elk van 6 P.K, drijven de 2 kneedmachines en een meel meng- en zeefmachine; Gelet »p de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijla gen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Woensdag den 31cn "Mei as., des voornmidags ten 11 Va ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen bet toestaan van die ver zoeken in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter Zake mocihten rijn ingekomen, ken nis kan Wouden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overoenfernstig art 7 dier Wet voor bet Gemeentebestuur of een of meer zijner I I naar Het EpgéfescH, I I door 1 I B. G. MOBERLY. „Stil", viel hij baar in de rede, liaar dichter naar zich toetrekkende, „dat gc!- heele akelige gedeelte van bet verleden is voor altijd voorbij. Wij zullen er al leen het beste van behouden, de rest is begraven. Wij zullen nooit meer dent Üen aan al het verdriet en de bitter-i heid van dien tijd. Alles wat ik' mljVvil herinneren is de blik! uit je oogen als je aan de deur stond van bet houten, hutje, en de rose rozen in bloei ston den. Zooi zie ik je altijd voor mij, omlijst door rose rezen met een achtergrond vaij prjnboomen en groote met sneeuw, 'bnp dekte heuvels. Je'oogen schitterden dan als grijze sterren als ze in de mijne bliki- ten; zij schitterden ook' als grijze sterf- ren boen ze de mijne vandaag ontmoen teh. Joyce be teektent dat, dat je weer Van mij houdt, evtenals toen je woonde in de schaduw; der bergen?" „Of ik hog Van je houd?" Er was oen onderdrukte onstuimigheid in haar slem', „ik heb nooit opgehouden je lief te hebi« ben, sedert sedert ik| wist Welk een groote gaVe ik' weggeworpen had, sedert iK je Verloren bad. Ik gelqof dat ik je door alles been steeds heb liefgehad, de leden zijn verschenen, ten einde bun be zwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 17cn Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd M) L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, ,VL SICKENGA. BUITENLAND. fan het Westelijke firont- Franse h leger bericht. Van Gistermiddag: Aan den Linkeroever van de Maas vrij levendige beschieting van de Fransehe stel lingen in het bo-sch van Avocourt en op heuvel 304. Aan den rechteroever mislukte eon klei ne Dtntsche aanval met handgranaten ten noordwesten van de hoeve Thiaumonlvol komen. In Woëvre artiileriestrijd in de sectoren Eix en MoulainVille. i Tan het Oostelijke front. 0 ostenrijksch legerb er i ch t. Niets nieuws. Russisch legerbericht Iir de streek Van het Doljé-meer, ten noorden Van het Miadzol-mect, deden de Duitschers gisteren tegen acht uur met een sterke afdoe ling een aanval op de Russische loopgraven. Het gelukte hun in een deel der vooruitgeschoven loopgraven binnen te dringen, door een tegenaanval werden zij er echter wieder uitgeworpen. De streek ten noorden van het Miadzol- mleer werd door den vijand gedurende den geheelen nacht van 14 op 15 Mei hevig beschoten. Vijandelijke aeroplanes wierpen bommen op verschillende punten van de Russische linies. In Galiclê trachtte de vijand in de streek ten noorden van den weg naar ©rzejansk en in de streek! van de Beneden. S try pa. de Russische loopgraven te naderen, hij werd echter teruggedreven. Tan hetZuidelijke front. '0ostenrijksch legerbericht De artilleriegevechten hebben zich gis- terqp over het geheels front uitgebreid en zijn op vele punten zeer hevig ge weest. In den sector der hoogvlakte van Doberdo zijn onzo troepen de vijandelijke schan sen ten oosten van Monfialcone binnen gedrongen en hebben 5 officieren en 130 man van verschillende Itabaansehe cava lerie regimenten gevangen genomen en een machinegeweer- buit gemaakt. Wij hebben de eergisteren gewonnen stel ling ten oosten van San Martino ondanks alle pogingen van den vijand om ze te heroveren, behouden en bevestigd. Hier ander was als teen akelige be too vie ring. de liefde voor jou bleef door alles heen." 1 „En nu hebben wij elkaar wteergevomj- den." Groot, verheven geluk! sprak uit Chris- toffel's stom. „Wij hebben elkaar weer gevonden, na lange jaren." i „Ach, maar ik ben ouder geworden,"' zij trachtte maar tevergeefs zich los te maken uit zijn omarming!. „Ik beu nu geen jong meisje meer, er is niets over gebleven van wat ik vroeger was, van wat je eens bfchoagd heeft Het leven) en zijn stnjd heeft al de jeugd en liep felijkheid, die vroeger in je smaak vie len, weggenomen; de strijd om het bestaan is zoo moeilijk geweest, die strijd heeft) al mijn bloei geroofd. Ik ben niet meer een jong en mooi meisje. Ik ben een vrouw met grijzei haren, niet geschikt om je vrouw te worden, niet geschikt voor je liefde.'-' „Stil 1"' viel hij haar in de rede cn een oogenblik hield hij zijn hand stijf op haar- lippen, je bent tegenwoordig'dui|- zendmaal mooier dan toen je buiten het hutje stond onder de rose rozen. Aide beminnelijkheid van je schoone ziel staat op je gezicht géschreven; al wat je ge daan en geleden hebt, heeft slechts een edeler vrouw van je gemaakt." En pein zend met de oogen op haar gevestigd, ging hij voort: „Wij mogen de te-ere kleur of do poezele zachtheid van een rc-ud meisjesgezichtje bewonderen, maar er is Prigs der Ad verten tién: Van 16 regels S. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regei. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiëa bij abonnement op voordeelïge voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 rnaal berekend. v Intercommunale Telefoon Xo. 103. zijn 3 officieren en 140 man, 1 machine- go weer en veel ander oorlogstuig in on ze handen gevallen. Vanochtend vroeg hebben vijandelijke vliegers op Kostanjevica en verscheidene duidelijk gekenmeikte saniteitsgebouvven bommen geworpen, zonder schade aan te i ïchten. In het bruggehoofd van Gorz, bij Plava en m het vak van Tolmein heeft onzo artillerie de dekkingen van den vijand on- dei hevig vuur gehouden. Bij ondernemin gen van afdeelingen voetvolk' hebben Wij op dit frontgedeeLle 1 officier en 116 man gevangen genomen. Op het front in Karinthie hebben zich, bij helder weer, eveneens levendige ge- schu[gevechten ontwikkeld, bij Pondebba ook infanteriegeVechten van onze troepen met afdeelingen bersaglieri. In de Dolomieten hebben wij verschei dene vijandelijke aanvallen op onze stol lingen in het gebied van den Col üiLa- rja en Tre-SassF afgeslagen. ."In Zuid Tirol hebben onze troepen, ge steund door roffelvuur onzer artillerie, de voorste vijandelijke stellingen op den Ar- menterra-bergrug (ten oosten van hetSu,- gana dal), op de hoogvlakte van Vielget- rculh ten noorden van het Terrasno!,o- dal en ten-zuiden van Rovereto genomen. In ,dnze gevechten hebben wij 65 offi cieren, a. w. een kolonel, en meer dan 2500 man gevangen genomen en 11 ma ch fnegeweren buitgemaakt. Wij hebben een vijandelijk vliegtuig neer geschoten. Italiaansch legerbericht. Aan do grens van Trente heeft de vij and op de hevige beschieting van 14 de zer gisteren aanvallen met sterke troe pen infanterie op liet gedeelte van ons front tusscben het Efcseh-dal en de 00 ven-AstIcoi laten volgen. Na den eersten, tegenstand, waarbij den vijand zeer zwa re verliezen, werden toegebracht; zijn on zo troepen uit do Voorste stellingen, op de hoofdverdedigingslinie teruggetrokken. Langs het geheelo verdere deel van het front, tot de zee toe, heeft de werkzaami- heid van den vijand zich ontwikkeld in; den vorm' van een geweldig geschutvuur vuur en van infanterie.aanvallen, welke het karakter van afleidende aanvallen aanna- man. Zoodanige gevechten ontwikkelden zich in het Sugana-dal, tusschen den Monk te Collo en Sant Anna, aan de Bloven- Seebach, op do hoogten' ten N.Wl van Górz en op de hellingen van den Monte San Michele. Overal werd de yjjand ten spoedigste afgeslagen. Verbitterder nog waren de gevochten in de zone van Montfalcone, waar Wij, na gevechten met wisselende kansen, metgopd gevolg een tegenaanval op den vijand on dernamen, die 254 gevangenen, o. wiceni- ge ofricicrcn, en 2 machinegeweren in on ze handen liet. Vijandelijke vliegtuigen hebben gister zoo weinig karakter in 't gelaat van een jong meisje. Het leven, het leven alleen brengt het kenmerk van het karakter op een gezicht en dat leven heeft op jouw gezicht het inerk gedrukt van groot moedigheid en kracht" „Och!" fluisterde zij, „je ziel mij door een rooskleurige bril." „Neen, dat is zoo niet", zijn eigenstem was vast, „ik zie je zaoals je bent, een vrouw die er zich doorheen geslagen heeft, die don goeden strijd heeft gestreden, en do overwinning is in haar oogen geschre ven." „Je zegt zulke mooie dingen tegen mij", antwoordde zij, zich -dichter tegen hem aan vleiend, „ik verdien ze in de verste verte nicl, maar het is zoo prettig liet te liooren." „Je Verdient alles; wat ik zeg," luidde het antwoord, „en ik weet' zeker, dat ik nog heel wat meer to zeggen heb, voordat ik ben uitgepraat En dat witte haar Van je" hij1 zweeg en lachte zacht jes, „dat witte haar is aks een zilveren kroon, en ik zou voor niets ter wereld willen, dat het anders was." „En licb je mij werkelijk al die jaren niet yergoten?" vroeg Joyce, „ik dacht dat jo mij erg zoudt veracht hébhenen je best gedaan mij uit je hart te veii- banncn. Ik dacht dat een betere, lievere) vrouw dan ik je al lang gelukkig had' gemaakt" i 1 „Er was maar één vrou'w: die mij ge lukkig kon maken", antwoordde Hij een- nacht bommen geworpen op dorpen in het dal van de beneden Isonzo, gisteravond op Venetië eri Meslre, vanochtend vroeg op Udin© en Treviso. Er zijn betrekkelijk weinig slachtoffers, en de rehade is zeer gering. Een eskader onzer Caproiri vliegtuigen beeft vanochtend in de vroegte bei sj oor Wegstation Ovcia Draga en de vijande lijke kantonnementen bij Koslanjei ica. Lo vica en Segeti (Karst) gebombardeerd. Zij hebben met zeer goed gevolg 50 bom mien op bun doelen geworpen en zijn opdanks hevige beschieting door Uil van batterijen en gevechten met verscheidene vijandelijke vliegers ongedeerd teruggekeerd, na twee vijandelijke vliegtuigen, die bij Górz binnen de O..IL linies zijn neer gekomen, te hebben geveld. Bommen op Venetië. Een Stefani-telegrain meldt dat Maandag avond, even voor negenen, de wachtposten bij Venetië de nadering van Oo-slenrijksche vliegtuigen aankondigden. Onmiddellijk werd alarm gemaakt. Ér bleek een lucht aanval op Venetië en Mestre te worden ondernomen. Het geweldige yuur, dat liet afweergeschut onderhield, benam den aan vallers echter de gelegenheid laag neer te dalen b'oven de steden en verminderde daardoor de uitwerking yan bun bommen. Te Venetië werd slechts één huis be scbadigd en geen slachtoffer gemaakt. Te Mestre weiden twee menschui gedood <n eenige liclit gewond. Pr is ULterst geringe schade aangericht. Om tien uur keerden de vijandelijke vlieg tuigen, steeds „achtervolgd door hel vuur van het geschut, naar hun pases terug. In den Kaukasus. Russisch legerbericht In de richting van, Diarb'okLr werd een aanval der Turken door het vuur- der Rus sen verijdeld. in de richting yan Mossoel maken de Russen nog steeds yoideringen. In Engeland. De opstand in Ierland. De „Sunday Independent's yan Dublin, geeft een lijst yan 14 burgers, die op 29 April door de troepen zijn terechtgesteld. Geen van alten, zegt het blad, had met de Sinn Feiners, noch met de rebelsche vrijwilligers iels te maken, noch is er op hen of hij hen aan huis een spoor van wapenen of munitie gevonden. De aandacht van Asquith is op het feit gevestigd. Volgens de „Times" heeft de EngcLsclie regeering in beginsel besloten tot schade vergoeding voor eigendommen, "die als ge volg van den opstand te Dublin door brand zijn vernield. Er zijn oisehen tol schade vergoeding tot een bedrag van 3 milliocn pond ingediend. Onder de Iersché rebellen, die zijn dood geschoten, was Joseph Plunkett, zoon yan graaf Plunkett. Den ochtend voor hij weid terechtgesteld trouwde hij met Grace Gif ford, zuster van den Iérschen geleerde MacDonagh, die ook is-doodgeschoten. De graaf en gravin Plunkett, alsmede twee andere zoons zitten gevangen. voudig, „en toen ik! haar niet vinden kou, werkte en wachtte ik en hoopte dat zij wol eenmaal bij mij terug zou komen. En 'nu is zij terug gekomen," De klank vpn jubelende vreugde in zijn stern deed Joyce's hart sneller kloppen cn toen hij haar een oogenblik later hartstochtelijk in zijn ar men nam cn haar gezicht me!' kussen bedekte, klonken de woorden van' den Psalmist in haar ziel als een zege lied. „Des avonds komt het geween over nachten, des morgens is er gejuich." De rit naar Londen was te kort voor dit tweetal, dat elkaar eindelijk had weer gevonden; en het was met liet droevige gevoel van een jeugdigen minnaar, daf Pram pion Joyce afzette op de stoep van haar pension no. 44 Jeremiah stro el cn smeekte met een jeugdig vuur of hij haat den volgenden morgen zoo vroeg moge lijk mocht komen bezoeken. Maar Joyce weigerde beslist bemi dit toe te staan, voordat hij zijn ochtendtaak had volbracht Zij zei dat ze zich zooveel mogelijk aan Dulcie moest wijden en haar helpenen' troosten, „Zij is zoo ongelukkig, arm kindzei Joyce en ik ben zoo gelukkig, ik moet haar alle hulp geven, die ik bij machte ben Snaar te schenken. Kom mij halen om ergens te gaan lunchen cn breng mij *s middags weg wanneer ik terugkeer naar de Marshall's, maar laat mij den ochtend' laan Dulcie geven." „Terug haar de Marshall's daar ga' je toch niet weer naar toe?"- t Casement voor den rechte.r. De tweede dag van de behandeling van de zaak Casement werd besleed aan het verhoor van nog aniere getuigen omtrent de landing van Casement, zijn gevangen neming en hel ondeizoek der duikers van het gezonken Duitse he sclnp „Aude". De getuigenverklaringen bevestigden de mededeel mgen, door den attorney-general hi; de opening der behandeling gedaan, maar brachten geen nieuwe belangrijke fei len aau liet licht Geen minister van 1 uchidxenst. Zooais wij medegedeeld hebben, bestond' itt Einrcl'trid het jnïui om een. ministerie ,un luihldienst m te stellen, aau het hoofd waarvan lord Curzon zou worden ge steld. De regeering is echter, naai- de .,Tj- ine-3mededeelt, op dit plan terug geko men, rnaar in plaats van een ministerie een veieemgde marine en militaire luchtdienst- laad oj> te richten. Aan het hoofd van dien laad zal een deskundige op luchtscheep- vaarlgebied worden gesteld, terwijl een der kabinetsleden den raad m het parlement zal vertegen w oordigen De regeerïng zal hedennamiddag in het Lagerhuis ter gelegenheid van de behande ling eener motie van JoynsonHick over de tekortkomingen m de organisatie van den luchhhenst bij pionde van minister Boilar Law, nog andere wijzigingen in dezen tak van dienst bekend maken. Veintoedelijk zal koloneL Winston Chur- clu'l dan tevens- het woon.' voeren, om zijn optreden in/ak© de aanschaffing van lucht- -.cliepen en vliegtuigen te verdedigen. Engeland en zijn West-Afri- 'kaanscbe koloniën. De commissie onder voorzitterschap van den heer Steel Maitland, onderstaatssecre taris van kolomen, ingesteld ter instelling van een onderzoek naar den West-Afri- haansohen grondnotenhandc-1, heeft oen rapport vastgesteld, waarin aanbevolen wordt dc heffing vart een uitvoerrecht op allo palm pitten en andere oliehoudende no ten en zaden, die naar ceti ander landi dan Groot-Biïttanniè worden uitgevoerd. Uit het mijnbedrijf. Er heeft gisteren tc Londen een belang rijke conferentie van de uitvoerende com missie van den Bond van mijneigenaren en dien van mijnwerkers plaats gehad, ter bespreking van maatregelen tot vermoer de mug van de kolenproductie. Er werden o. a. voorstellen behandeld betreffende verlenging van den arbeids duur, verlaging van den leeftijd, waarop jongens worden aangenomen, uitbreiding van don vrouwenarbeid boven den grond en maatregelen ter bevordering, dat do arbeiders geregelder op het werk komen. Diverse toericliten. Tegenspraak. Naar aanleiding van het Turksche com muniqué van. gisteren, verklaart dc secre taris van de Britschc admiraliteit, dat de mededecling dat de artillerie van den vijand op een der Engelschc monitors onlploffin- ,,0 ja zeker wel." Joyce had den sleu tel reeds in het slot gestoken, maar zij' wachtte eten met omdraaien en kéék. Brhinplon glimlachend aan. Ik kan mei- vrouw Marshall en Hotly toch niet in den steek laten omdat „Omdat je dadelijk' met mij trouwen gaat," antwoordde hij op gezaghcbbendeA toon met zijn hand op haar arm. .„Niet dadelijk. 0, je moet mij de Mort hall's goed laten behandelen; wij hebben' niet bei; recht ons eigen geluk1 met zei 8- zucht te koopen,. Gun mij 'n weinig tijd, lieve man, laat mij de Marshall's mijn vertrek fatsoenlijk aankondigen icn mijn best voor lieu doen tot liet einde toe en dan haar gezicht bloosde in' het maanlicht, „dan kom ik bij je.'" Maar do hulp en troost, die zij Dulcio bad toegedacht, waren niet noodig. Zij en het jonge meisje zaten na het ontbijt samen in hel kleine, sombere voorkamer tje toen Dulcie een telegram ontving, bin nengebracht door het vuil© dienstmeisje. „Ik begrijp het niet, ik begrijp er hee- lerrraal niets van", zei Dülcio, terwijl ze het telegram" las, „Ik weet niet wat hij! meent" en liaar oogen wendden zich van het lichtroodc papier naar het gezicht van Joyce. „Ik begrijp het niet" herhaialde.Dul- cie, „het kan niet waar zijn; het is to buitengewoon om waar te zijn!" (Slot volgUl SCHSED IMSCHE: i HUMT 1 >i f - M) j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1